MOPS Knurów


Zmień wielkość czcionki
Zmień kolor tła
Gmina Knurów/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie realizuje projekt pn.:

 

Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – gmina Knurów”

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego OŚ PRIORYTETOWA IX Włączenie społeczne DZIAŁANIE Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne PODDZIAŁANIE 9.2.10 Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – tryb nadzwyczajny.

Cel główny projektu:

poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy, przebywających na terenie gminy Knurów, poprzez realizację usług z zakresu wsparcia rodziny wynikających z indywidualnych potrzeb z uwzględnieniem specyfiki grupy docelowej w okresie od 01.10.2022 r. do 30.06.2023 r.

Kto zostanie objęty wsparciem:

osoby uciekające z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, które przybyły legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r. i na dzień przystąpienia do projektu przebywały na terenie gminy Knurów.

Przewidywana liczba uczestników: 20 osób (dorosłych i dzieci)

Rodzaje wsparcia:

 • specjalistyczne poradnictwo: prawne, coaching-radzenie sobie w sytuacjach trudnych

 • spotkania grup wsparcia – zajęcia sportowe oraz zajęcia z moderatorem

 • zajęcia doszkalające z języka polskiego

 • diagnoza/terapia psychologiczno-pedagogiczna dla rodzin

 • specjalista do wsparcia językowego

 • zapewnienie opieki nad dziećmi na czas odbywania się konsultacji/grup wpsracia rodziców/opiekunów

 • działania integracyjne


Kryteria udziału w projekcie

Uczestnikiem Projektu może zostać osoba, która:

 • jest obywatelem Ukrainy

 • jest osobą uciekającą z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, która przybyła legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r. wraz z otoczeniem,

 • przebywa na terenie gminy Knurów

 • posiada poświadczenie o nadaniu PESEL ze statusem UKR/zaświadczenie z Urzędu ds. Cudzoziemców.


Miejsce realizacji projektu: Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych Knurów, ul. Dworcowa 33

Wartość projektu – 175 696,00 zł

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego - 149 341,60 zł            

Środki własne Gminy - 26 354,40 zł Obowiązek informacyjny


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia  parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Knurowie, 44-190 Knurów, Ks. A. Koziełka 2, e-mail: ops@knurow.pl

 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować Inspektorem Ochrony Danych, dostępnym pod adresem e-mail: iod@mopsknurow.pl. Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej mogą złożyć zapytanie pisemne: • osobiście do Biura Podawczego (pok. Nr 1 - parter), 44-190 Knurów, ul. Ks. A. Koziełka 2,

 • pocztą tradycyjną na adres MOPS Knurów, 44-190 Knurów, ul. Ks. A. Koziełka 2,

 • z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

 • wskazując formę w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi. 1. Zbierane dane osobowe, są przetwarzane przez MOPS w Knurowie na podstawie art. 6 ust 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu realizacji zadań i obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej; na podstawie art. 6 ust.1 lit. e przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej; na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu realizacji umów zawartych z kontrahentami, natomiast w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) tj: wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym
  w treści zgody.

 2. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np.: organy administracji publicznej, policja, prokuratura, sądy, komornicy sądowi, kuratorzy, placówki oświatowe) oraz inne podmioty uprawnione do odbioru Pana/Pani danych na podstawie zawartych umów w zakresie realizacji zadań publicznych (np.: firmy  usługowo-opiekuńcze, organizacje pozarządowe, firmy serwisujące sprzęt i oprogramowanie informatyczne) lub podmioty na podstawie stosownych upoważnień.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wypełnienia obowiązku prawnego Administratora wynikającego z przepisów prawa. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych dane będą przechowywane do czasu ustania celu przetwarzania lub cofnięcia zgody.

 4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 5. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  z obowiązującym prawem.

 6. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 7. Gdy uzna Pan/Pani, iż Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie, jako administrator danych, przetwarza je w sposób naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Skutkiem braku podania danych będzie brak możliwości załatwienia sprawy zgodnie ze złożonym wnioskiem / żądaniem.

 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu.