Zespól Interdyscypilnarny

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY NA RZECZ

PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego:

  • powoływanie grup roboczych składających się z przedstawicieli instytucji i służb społecznych, np. pracownicy MOPS, PIK, GKRPA, PCPR, policjanci, pedagodzy szkolni, kuratorzy sądowi, pracownicy opieki zdrowotnej, itp.

  • podejmowanie i monitorowanie wspólnych działań w ramach procedury Niebieskiej Karty, w celu przerwania czynnej przemocy,

  • wielospecjalistyczna diagnoza problemu w rodzinie,

  • tworzenie planu pracy z rodziną i jego realizacja,

  • współpraca z osobą doznającą przemocy,

  • rozmowy z osobą stosującą przemoc, dokonanie zobowiązań,

  • zapobieganie dalszej dysfunkcji rodzin.