Świadczenia Wychowawcze 500+

Pobierz wniosek 500+ obowiązujący od 1 lipca 2019r. w formacie PDF

Pobierz Wniosek

Pobierz załącznik do wniosku

Klauzula informacyjna dotycząca świadczenia wychowawczego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie Dział Świadczeń Wychowawczych informuje, że zadania dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczenia wychowawczego, realizowane dotychczas przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, od stycznia 2018 roku są realizowane przez Wydział Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.
Adres:
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Wydział Polityki Społecznej
ul. Powstańców 41a
40-024 Katowice

Obsługa klientów:
Indywidualna obsługa klientów w sprawach dotyczących koordynacji świadczeń jest możliwa w pokoju 4.06, ul. Powstańców 41a, 40-024 Katowice w dniach:
poniedziałek, czwartek, piątek: od godziny 8.30 do 14.30
Obsługa telefoniczna klientów jest możliwa w dniach:
poniedziałek, czwartek, piątek: od godziny 8.00 do 10.00
pod numerami telefonów:
(32) 606 33 51
(32) 606 33 52
(32) 606 33 54
(32) 606 33 55
(32) 606 33 57
(32) 606 33 58
(32) 606 33 59
(32) 606 33 61
(32) 606 33 62
(32) 606 33 63
Adres e-mail do kontaktu :
koordynacjaswiadczeneu@katowice.uw.gov.pl
koordynacjaeu@katowice.uw.gov.pl
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach (serwis zewnętrzny)


O G Ł O S Z E N I A  PROGRAMU  RODZINA  500 + oraz Programu Dobry Start

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie będzie realizował kolejny rządowy program „Dobry start”. Program ten przewiduje wsparcie w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego na uczące się dziecko. Ma on za zadanie wspomóc rodziny w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Przedstawiamy wstępne założenia programu i terminy składania wniosków.
Wsparcie bez względu na dochód

Wniosek_o_świadczenie_dobry_start_ w formacie PDF

Świadczenie dobry start przysługuje:

1)  rodzicom,  opiekunom  faktycznym,  opiekunom  prawnym,  rodzinom  zastępczym,  osobom  prowadzącym  rodzinne domy  dziecka,  dyrektorom  placówek  opiekuńczo-wychowawczych,  dyrektorom  regionalnych  placówek  opiekuńczo-terapeutycznych –
raz w roku na dziecko;

2)  osobom uczącym się – raz w roku.

  1. Świadczenie w wysokości 300 zł przysługiwać będzie, niezależnie od dochodu, na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia:

1)  przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;

2)  przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

  1. Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:

1)  ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;

2)  ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Kolejnym rokiem realizacji programu jest rok 2020 r. i obejmie uczniów rozpoczynających rok szkolny 2020/2021.

Świadczenie dobry start nie przysługuje:

1)  jeżeli  dziecko  lub  osoba  ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie  karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;

2)  na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start będą przyjmowane
od 1 sierpnia danego roku do 30 listopada danego roku,
a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od 1 lipca danego roku
do 30 listopada

Wniosek i załączniki do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia dobry start mogą być składane drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego:

1)  utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny;

2) banków  krajowych  oraz  spółdzielczych  kas  oszczędnościowo-kredytowych  świadczących  usługi  składania  drogą elektroniczną wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start będą przyjmowane
od 1 sierpnia danego roku do 30 listopada danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od 1 lipca danego roku do 30 listopada

Wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Ustalenie  prawa  do  świadczenia  dobry  start  oraz  wypłata  przysługującego  świadczenia  następuje  w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.


W sprawach z wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego złożonych po dniu 30 czerwca 2019 r. na okres zasiłkowy 2019/2021 prawo do świadczenia wychowawczego ustala na okres do dnia 31 maja 2021 r. Na podstawie przepisów obowiązujących od dnia 1 lipca 2019 r.

WAŻNE!!!!

W związku ze zmianą ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci obowiązującą od 1 lipca 2019 r. przypominamy o konieczności złożenia wniosku o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na okres zasiłkowy 2019/2021 do wniosku należy wpisać wszystkie dzieci poniżej 18 roku życia.

Wnioski można składać od 1 lipca 2019 r. wyłącznie drogą elektroniczną natomiast od 1 sierpnia 2019 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub za pośrednictwem poczty polskiej ( liczy się data stempla pocztowego).

Wniosek on-line można złożyć poprzez: bankowość elektroniczną (sprawdź tę możliwość na stronie Twojego banku), PUE ZUS (platformę usług elektronicznych ZUS), portal Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Emp@tia i ePUAP (elektroniczną platformę usług administracji publicznej).

Wniosek jest dostępny w każdym z tych czterech kanałów.

Wnioski przyjmowane będą w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie przy ul. Ks. A .Koziełka 2 w godzinach :


Poniedziałek  7.30–15.30
Wtorek                7.30–15.30
Środa                  7.30–17.30
Czwartek            7.30–15.30
Piątek                  7.30–13.30

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres 2019/2021 złoży poprawnie wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2019 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia następuje do dnia 31 października 2019 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na okres zasiłkowy 2019/2021 złoży poprawnie wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września 2019 r. do dnia 30 września 2019 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego następuje do dnia 30 listopada 2019r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na okres zasiłkowy 2019/2021 złoży poprawnie wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 października 2019 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego następuje do dnia 31 grudnia 2019 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na okres zasiłkowy 2019/2021 złoży poprawnie wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 listopada 2019r. do dnia 30 listopada 2019 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego następuje do dnia 31 stycznia 2020 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na okres zasiłkowy 2019/2021 złoży poprawnie wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia 2019r. do dnia 31 grudnia 2019 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego następuje do dnia 29 lutego 2020 r.

Podstawowe informacje dotyczące świadczenia wychowawczego 500 + po zmianach od 1 lipca 2019 r.

1. 500 plus na każde dziecko bez kryterium dochodowego

Od 1 lipca 2019 r. 500 zł będzie przysługiwać na wszystkie dzieci do 18. roku życia. Nie będzie istnieć kryterium dochodowe. Oznacza to, że świadczenie będzie należeć się każdej rodzinie posiadającej dzieci, bez względu na jej dochody.

Do tej pory: Świadczenie w wysokości 500 zł przyznawane jest na drugie i kolejne dziecko. Na pierwsze wypłacane jest wyłącznie po spełnieniu określonych kryteriów dochodowych, które zakładają, że kwota dochodów na osobę w rodzinie nie może przekraczać miesięcznie 800 zł netto lub 1200 zł netto w przypadku rodziny, której członkiem jest dziecko z niepełnosprawnością.

2. Wypłata pieniędzy wstecz

Od 1 lipca 2019 r.: Od momentu narodzin dziecka (dla dzieci urodzonych po 30.06.2019 r.) rodzice będą mieli trzy miesiące na złożenie wniosku. Przykładowo, jeśli dziecko urodziło się w sierpniu, a wniosek złożyli dopiero w październiku, otrzymają świadczenie z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

Do tej pory: Świadczenie jest przyznawane dopiero od miesiąca, w którym rodzic złoży wniosek, także w przypadku nowonarodzonych dzieci. Nie następuje wyrównanie.

3. Ciągłość świadczenia w przypadku śmierci rodzica

Od 1 lipca 2019 r.: Istnieć będzie ciągłość wypłaty 500 plus w przypadku śmierci rodzica (jeżeli zgon nastąpił po 30.06.2019 r.) , na które świadczenie zostało przyznane. Pieniądze otrzyma drugi z rodziców.

Do tej pory: Świadczenie przysługiwało po złożeniu nowego wniosku przez drugiego rodzica.

4. Zaświadczenie o alimentach niepotrzebne

Od 1 lipca 2019 r.: Samotny rodzic nie będzie musiał już dostarczać dokumentu potwierdzającego, że wystąpił o alimenty na dziecko od jego ojca lub matki. Natomiast w przypadku osób rozwiedzionych do wniosku należy przedłożyć prawomocny wyrok o rozwodzie w którym wskazane jest miejsce przebywania dziecka

Do tej pory: W przypadku samotnego rodzica, jeśli ten chciał otrzymać 500 plus, musiał przedłożyć dokument wydany bądź zatwierdzony przez sąd o alimentach na rzecz dziecka. W przeciwnym wypadku nie otrzymywał świadczenia.

5. Informacja przyjdzie e-mailem

Od 1 lipca 2019 r.: Odpowiedź ws. przyznania – bądź nie – 500 plus przekazana zostanie drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail (informację będzie można odebrać także osobiście). Ma to ograniczyć biurokrację. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie wstrzyma wypłaty tego świadczenia.

Do tej pory: Postępowanie w sprawie przyznania 500 plus kończyło się wydaniem oficjalnej decyzji administracyjnej wysyłanej listem poleconym.


500+ w przypadkach, kiedy członkowie rodziny pracują w innych państwach członkowskich UE, EOG lub Szwajcarii przypominamy:

Gdy jeden bądź więcej członków rodziny, występującej o świadczenie wychowawcze, mieszka lub pracuje za granicą wnioski są rozpatrywane przez Wydział Rodziny Polityki Społecznej w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. Dotyczy to także rodziców rozwiedzionych lub żyjących w związkach partnerskich.

Przepisy unijne nie pozwalają na pobieranie świadczeń rodzinnych równocześnie w różnych krajach. Na ich podstawie ustalane jest państwo, które powinno świadczenia danej rodzinie wypłacić. Zasady te regulują przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

KONTO RODZINNE

Nowelizacja kodeksu rodzinnego i prawa bankowego wchodzi w życie 20 sierpnia. Wprowadza ona specjalne subkonta – bezpłatne, wyodrębnione rachunki rodzinne, do których komornicy nie będą mieli dostępu. Bezpieczne będą środki ze świadczeń i  zasiłków niepodlegających egzekucji, w tym z programu „Rodzina 500 plus”.

Otwarcie i prowadzenie rachunku rodzinnego oraz wypłaty z tego rachunku w banku lub kasie prowadzących rachunek są wolne od jakichkolwiek opłat i prowizji. Nieodpłatne jest również wydanie karty do rachunku i wypłaty z bankomatów danego banku oraz bankomatów wskazanych przez kasę.

Warunkiem uruchomienia rachunku rodzinnego będzie przedłożenie bankowi bądź kasie zaświadczenia wystawionego przez jednostki wypłacające świadczenia i zawierającego numery rachunków bankowych, z których te świadczenia są wypłacane.

MARNOTRAWIENIE

Ww. ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zawiera jednak możliwe do zastosowania w nadzwyczajnych, wyjątkowych sytuacjach, mechanizmy zapobiegające marnotrawieniu świadczenia wychowawczego lub wydatkowaniu świadczenia niezgodnie z jego celem. Rozwiązania te określa art. 9 ww. ustawy, zgodnie z którym, w przypadku gdy osoba uprawniona do świadczenia wychowawczego marnotrawi wypłacane jej świadczenie wychowawcze lub wydatkuje je niezgodnie z celem, organ właściwy przekazuje należne osobie świadczenie wychowawcze w całości lub w części w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług.

W przypadku marnotrawienia świadczenia wychowawczego, organ wypłacający to świadczenie może zatem zamienić jego wypłatę pieniężną na pomoc nie tylko w formie rzeczowej, tj. np. żywność, ubrania, lekarstwa, itp., ale także na pomoc rodzinie w formie opłacania usług, tj. np. opłacanie kursów językowych, żłobka, przedszkola, basenu, teatru, kosztów internatu, wykupienie obiadów, czy czynszu, itp.

W przypadku posiadania przez gminny organ właściwy wypłacający świadczenie wychowawcze, informacji lub sygnałów o marnotrawieniu świadczenia wychowawczego lub wydatkowania niezgodnie z przeznaczeniem, w celu ustalenia faktycznej sytuacji danej rodziny, u takiej rodziny, zgodnie z art. 15 ww. ustawy, może zostać przeprowadzony przez pracownika socjalnego rodzinny wywiad środowiskowy. Zaś uniemożliwienie, na etapie wypłacania świadczenia wychowawczego, przeprowadzenia ww. rodzinnego wywiadu środowiskowego lub nieudzielenia podczas tego wywiadu wyjaśnień, co do okoliczności objętych wywiadem, powoduje wstrzymanie wypłaty świadczenia.

W przypadku potwierdzenia faktu marnotrawienia świadczenia wychowawczego lub wydatkowania niezgodnie z celem, powyższe rozwiązania pozwalają gminnemu organowi właściwemu, w każdej, konkretnej, indywidualnej sprawie, określić, jaka forma niepieniężna realizacji świadczenia wychowawczego będzie najbardziej właściwa dla danej rodziny.