Świadczenia Wychowawcze 500+

Pobierz wniosek 500+ obowiązujący od 1 lipca 2019r do 31.05.2021r na okres zasiłkowy 2019/21.

Pobierz Wniosek

Pobierz załącznik do wniosku

Klauzula informacyjna dotycząca świadczenia wychowawczego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie Dział Świadczeń Wychowawczych informuje, że zadania dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczenia wychowawczego, realizowane dotychczas przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, od stycznia 2018 roku są realizowane przez Wydział Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.
Adres:
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Wydział Polityki Społecznej
ul. Powstańców 41a
40-024 Katowice

Obsługa klientów:
Indywidualna obsługa klientów w sprawach dotyczących koordynacji świadczeń jest możliwa w pokoju 4.06, ul. Powstańców 41a, 40-024 Katowice w dniach:
poniedziałek, czwartek, piątek: od godziny 8.30 do 14.30
Obsługa telefoniczna klientów jest możliwa w dniach:
poniedziałek, czwartek, piątek: od godziny 8.00 do 10.00
pod numerami telefonów:
(32) 606 33 51
(32) 606 33 52
(32) 606 33 54
(32) 606 33 55
(32) 606 33 57
(32) 606 33 58
(32) 606 33 59
(32) 606 33 61
(32) 606 33 62
(32) 606 33 63
Adres e-mail do kontaktu :
koordynacjaswiadczeneu@katowice.uw.gov.pl
koordynacjaeu@katowice.uw.gov.pl
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach (serwis zewnętrzny)


KOMUNIKAT

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 oraz z 2021 r. poz. 159 i 1006) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie Dział Świadczeń Wychowawczych informuje, iż wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 składa się od 1 lipca 2021 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.


Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2021/2022 trwający od 01.06.2021 r. do 31.05.2022 r.  można składać już              od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną  a od 1 kwietnia 2021 r. będą przyjmowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w  Knurowie.

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407) wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na okres 2021/2022 przyjmowane będą w następujących terminach :

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres 2021/2022 będą przyjmowane w MOPS w Knurowie od dnia 1 kwietnia 2021 r.,  a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną –  od dnia   1 lutego 2021 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 30 kwietnia 2021 r. , ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 czerwca tego roku.   

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 maja do dnia 31 maja 2021 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 lipca tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca 2021 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 sierpnia tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 lipca 2021 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 września tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 31 sierpnia 2021 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października tego roku.

Przypominamy, że wnioski 500+ składane na okres zasiłkowy 2019/2021 realizowane będą do 31 maja 2021 r.

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

1) matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 2a, albo

2) opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego, albo

3) opiekunowi prawnemu dziecka, albo

4) dyrektorowi domu pomocy społecznej.

Świadczenie wychowawcze przysługuje ww. osobom do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko.                          W przypadku urodzenia dziecka albo ukończenia przez dziecko 18. roku życia kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.                                                                                                                                                                                   

W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego.

 

Przyznanie przez organ właściwy lub wojewodę świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania świadczenia wychowawczego, uchylenie lub zmiana prawa do świadczenia wychowawczego oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wymagają wydania decyzji.

 

Aby otrzymać świadczenie wychowawcze, trzeba złożyć wniosek. Możemy to zrobić przez internet, osobiście w gminie lub za pośrednictwem Poczty Polskiej (liczy się data stempla pocztowego). Wniosek on-line złożysz poprzez: bankowość elektroniczną (sprawdź tę możliwość na stronie Twojego banku), PUE ZUS (platformę usług elektronicznych ZUS), portal Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Emp@tia i ePUAP (elektroniczną platformę usług administracji publicznej). Wniosek jest dostępny w każdym z tych czterech kanałów.

Wnioski przyjmowane będą w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie przy                     ul. Ks. A .Koziełka 2 w godzinach :

  Poniedziałek        7.30–15.30
   Wtorek                7.30–15.30
   Środa                   7.30–17.30
   Czwartek            7.30–15.30
   Piątek                  7.30–13.30

Szczegółowe informacje dotyczące uprawnień i niezbędnych dokumentów w indywidualnych przypadkach dostępne są na stronie www.ops.knurow.pl  oraz u pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie.

 

Wypłata pieniędzy wstecz

Od 1 lipca 2019 r.: Od momentu narodzin dziecka (dla dzieci urodzonych po 30.06.2019 r.) rodzice będą mieli trzy miesiące na złożenie wniosku. Przykładowo, jeśli dziecko urodziło się w sierpniu, a wniosek złożyli dopiero w październiku, otrzymają świadczenie z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

Do tej pory: Świadczenie jest przyznawane dopiero od miesiąca, w którym rodzic złoży wniosek, także w przypadku nowonarodzonych dzieci. Nie następuje wyrównanie.

Ciągłość świadczenia w przypadku śmierci rodzica

Od 1 lipca 2019 r.: Istnieć będzie ciągłość wypłaty 500 plus w przypadku śmierci rodzica (jeżeli zgon nastąpił po 30.06.2019 r.) , na które świadczenie zostało przyznane. Pieniądze otrzyma drugi z rodziców.

Do tej pory: Świadczenie przysługiwało po złożeniu nowego wniosku przez drugiego rodzica.

4. Zaświadczenie o alimentach niepotrzebne

Od 1 lipca 2019 r.: Samotny rodzic nie będzie musiał już dostarczać dokumentu potwierdzającego, że wystąpił o alimenty na dziecko od jego ojca lub matki. Natomiast w przypadku osób rozwiedzionych do wniosku należy przedłożyć prawomocny wyrok o rozwodzie w którym wskazane jest miejsce przebywania dziecka

Do tej pory: W przypadku samotnego rodzica, jeśli ten chciał otrzymać 500 plus, musiał przedłożyć dokument wydany bądź zatwierdzony przez sąd o alimentach na rzecz dziecka. W przeciwnym wypadku nie otrzymywał świadczenia.

5. Informacja przyjdzie e-mailem

Od 1 lipca 2019 r.: Odpowiedź ws. przyznania – bądź nie – 500 plus przekazana zostanie drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail (informację będzie można odebrać także osobiście). Ma to ograniczyć biurokrację. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie wstrzyma wypłaty tego świadczenia.

Do tej pory: Postępowanie w sprawie przyznania 500 plus kończyło się wydaniem oficjalnej decyzji administracyjnej wysyłanej listem poleconym.


500+ w przypadkach, kiedy członkowie rodziny pracują w innych państwach członkowskich UE, EOG lub Szwajcarii przypominamy:

Gdy jeden bądź więcej członków rodziny, występującej o świadczenie wychowawcze, mieszka lub pracuje za granicą wnioski są rozpatrywane przez Wydział Rodziny Polityki Społecznej w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. Dotyczy to także rodziców rozwiedzionych lub żyjących w związkach partnerskich.

Przepisy unijne nie pozwalają na pobieranie świadczeń rodzinnych równocześnie w różnych krajach. Na ich podstawie ustalane jest państwo, które powinno świadczenia danej rodzinie wypłacić. Zasady te regulują przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

KONTO RODZINNE

Nowelizacja kodeksu rodzinnego i prawa bankowego wchodzi w życie 20 sierpnia. Wprowadza ona specjalne subkonta – bezpłatne, wyodrębnione rachunki rodzinne, do których komornicy nie będą mieli dostępu. Bezpieczne będą środki ze świadczeń i  zasiłków niepodlegających egzekucji, w tym z programu „Rodzina 500 plus”.

Otwarcie i prowadzenie rachunku rodzinnego oraz wypłaty z tego rachunku w banku lub kasie prowadzących rachunek są wolne od jakichkolwiek opłat i prowizji. Nieodpłatne jest również wydanie karty do rachunku i wypłaty z bankomatów danego banku oraz bankomatów wskazanych przez kasę.

Warunkiem uruchomienia rachunku rodzinnego będzie przedłożenie bankowi bądź kasie zaświadczenia wystawionego przez jednostki wypłacające świadczenia i zawierającego numery rachunków bankowych, z których te świadczenia są wypłacane.

MARNOTRAWIENIE

Ww. ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zawiera jednak możliwe do zastosowania w nadzwyczajnych, wyjątkowych sytuacjach, mechanizmy zapobiegające marnotrawieniu świadczenia wychowawczego lub wydatkowaniu świadczenia niezgodnie z jego celem. Rozwiązania te określa art. 9 ww. ustawy, zgodnie z którym, w przypadku gdy osoba uprawniona do świadczenia wychowawczego marnotrawi wypłacane jej świadczenie wychowawcze lub wydatkuje je niezgodnie z celem, organ właściwy przekazuje należne osobie świadczenie wychowawcze w całości lub w części w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług.

W przypadku marnotrawienia świadczenia wychowawczego, organ wypłacający to świadczenie może zatem zamienić jego wypłatę pieniężną na pomoc nie tylko w formie rzeczowej, tj. np. żywność, ubrania, lekarstwa, itp., ale także na pomoc rodzinie w formie opłacania usług, tj. np. opłacanie kursów językowych, żłobka, przedszkola, basenu, teatru, kosztów internatu, wykupienie obiadów, czy czynszu, itp.

W przypadku posiadania przez gminny organ właściwy wypłacający świadczenie wychowawcze, informacji lub sygnałów o marnotrawieniu świadczenia wychowawczego lub wydatkowania niezgodnie z przeznaczeniem, w celu ustalenia faktycznej sytuacji danej rodziny, u takiej rodziny, zgodnie z art. 15 ww. ustawy, może zostać przeprowadzony przez pracownika socjalnego rodzinny wywiad środowiskowy. Zaś uniemożliwienie, na etapie wypłacania świadczenia wychowawczego, przeprowadzenia ww. rodzinnego wywiadu środowiskowego lub nieudzielenia podczas tego wywiadu wyjaśnień, co do okoliczności objętych wywiadem, powoduje wstrzymanie wypłaty świadczenia.

W przypadku potwierdzenia faktu marnotrawienia świadczenia wychowawczego lub wydatkowania niezgodnie z celem, powyższe rozwiązania pozwalają gminnemu organowi właściwemu, w każdej, konkretnej, indywidualnej sprawie, określić, jaka forma niepieniężna realizacji świadczenia wychowawczego będzie najbardziej właściwa dla danej rodziny.