Projekty i programy realizowane z państwowych funduszy celowych

plakat

 

GMINA KNURÓW PRZYSTĄPIŁA DO PROGRAM MINISTERSTWA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ “ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”- EDYCJA 2022 FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

 

Program “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022


Gmina Knurów otrzymała dofinansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego na realizację resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pt. “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

Dofinansowanie „Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej” wynosi 969 102 zł i stanowi to jednocześnie całkowitą wartość zadania. Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia.

ADRESACI

Nabór uczestników programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022, którym przyznana zostanie usługa asystenta jest otwarty dla wszystkich mieszkańców Gminy Knurów spełniających poniższe kryteria Programu:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne)

ZAKRES USŁUGI ASYSTENCI OSOBISTEJ

 • wsparcie w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej i czynnościach pielęgnacyjnych,
 • wsparcie w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych (w przypadku samodzielnego zamieszkiwania),
 • wsparcie w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,
 • wsparcie w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności

 


GMINA KNURÓW PRZYSTĄPIŁA DO PROGRAM MINISTERSTWA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ “OPIEKA WYTCHNIENIOWA”- EDYCJA 2022 FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

 

Program “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Gmina Knurów otrzymała dofinansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego na realizację resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pt. “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

Dofinansowanie „Opieki wytchnieniowej” wynosi 412 896 zł i stanowi to jednocześnie całkowitą wartość zadania.

KLUCZOWE INFORMACJE O PROGRAMIE

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią   opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna,  we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Gmina Knurów  w  2022 roku będzie realizować Program „Opieka wytchnieniowa” w formie:

 • usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
 • usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego innym miejscu wskazanym przez uczestnika programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego program.

WAŻNE

W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

WAŻNE

Członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem/osobą niepełnosprawną, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

 


GMINA KNURÓW PRZYSTĄPIŁA DO PROGRAM MINISTERSTWA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ “OPIEKA WYTCHNIENIOWA”- EDYCJA 2021 FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO


GMINA KNURÓW PRZYSTĄPIŁA DO PROGRAM MINISTERSTWA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ “ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”- EDYCJA 2021 FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO


Kooperacje 3D

W dniu 13 1istopada 2019 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie, ul. Ks. Alojzego Koziełka 2, odbyło się spotkanie formalizujące Partnerski Zespół Kooperacyjny w Knurowie. Było ono adresowane do przedstawicieli instytucji pomocy i integracji społecznej, zatrudnienia i rynku pracy, systemu oświaty, jednostek systemu ochrony zdrowia, wymiaru sprawiedliwości, policji, jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, organizacji pozarządowych.

Spotkanie uroczyście otworzyła Pani Małgorzata Cisek Sopel – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie, która wprowadziła w tematykę propagującą działania partnerskie z uwzględnieniem korzyści wynikających z kooperacji przy wykorzystaniu podejścia empovermentu.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu pn. „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, którego celem jest wzmocnienie i poprawa współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin będących w trudnej sytuacji. Założeniem projektu jest także efektywna współpraca wszystkich instytucji, które do tej pory realizowały działania na rzecz włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa samodzielnie lub współpracowały ze sobą jedynie w ograniczonym zakresie.

Celem spotkania było podpisanie Deklaracji przystąpienia do Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego w Knurowie w celu sformalizowania Partnerstwa oraz konkretyzacja planu działań na przyszłość.

Do Partnerstwa przystąpili:

 1. Dyrektor PCPR – Partner Strategiczny.
 2. Dyrektor PUP w Gliwicach
 3. Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Knurowie
 4. Dyrektor Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1 w Knurowie
 5. Dyrektor Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Knurowie
 6. Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Knurowie
 7. Dyrektor Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 w Knurowie
 8. Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Knurowie
 9. Prezes Sądu Rejonowego w Gliwicach
 10. Kierownik PCK w Knurowie
 11. Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Knurowie
 12. Komendant Komisariatu Policji w Knurowie

Podpisanie Deklaracji Przystąpienia do Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego w Knurowie

Podpisana Deklaracj Przystąpienia do Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego w KnurowiePodpisanie Deklaracji Przystąpienia do Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego w Knurowie


W dniu 13.05.2019r. Gmina Knurów-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie podpisała umowę o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Umowa dotyczy projektu pn. ”Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych” które mieści się będzie w Knurowie, przy ul. Dworcowej 33.

Po zakończeniu prac remontowych w w/w budynku, uruchomione zostaną działania w zakresie podniesienia jakości i dostępności usług wsparcia rodziny, a także działania na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych prowadzonych w miejscu zamieszkania uczestnika projektu.


 

W dniu 11. czerwca 2019 r.  w siedzibie Urzędu Miasta w Knurowie, ul. Niepodległości 7,  odbyło się spotkanie inicjujące powołanie Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”. 

Gmina Knurów działa w tym projekcie w kooperacji ze Starostwem Powiatowym w Gliwicach oraz Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Katowicach. Realizatorem tych działań jest MOPS w Knurowie. 

Spotkanie adresowane było do przedstawicieli  instytucji pomocy i integracji społecznej, zatrudnienia i rynku pracy, systemu oświaty, jednostek systemu ochrony zdrowia, wymiaru sprawiedliwości, policji, jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, organizacji pozarządowych.  

Spotkanie uroczyście otworzył Pan Piotr Surówka– Zastępca Prezydenta Miasta Knurów   orazPani Małgorzata Cisek Sopel  Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowiektórzy wprowadzili w tematykę propagującą działania partnerskieKolejną częścią spotkania było przedstawienie przezPanią Małgorzatę Bańbor korzyści wynikających z kooperacji przy wykorzystaniu podejścia empovermentu. 

Głos zabrał również Pan Cezary Ulasiński  z  Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. w Krakowie pracujący bezpośrednio nad koncepcją modeluktóry wraz z zespołem profesjonalnych i pełnych pasji doradców będzie animował zawiązanie partnerstw w oparciu o koncepcję Modelu na terenie gmin biorących udział w projekcie.  

 

Całość spotkania zamykał panel dyskusyjny, który był doskonałą okazją do przedstawienia swoich opinii nt. dobrych praktyk i wzajemnych korzyści płynących z zawarcia partnerstw,  przedstawienia swoich dotychczasowych doświadczeń w obszarze działań wspierających rodziny zagrożone ubóstwem czy wykluczeniem społecznymjak również zadania nurtujących pytań ekspertom, animatorom czy pracownikom Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.
 

W spotkaniu  udział wzięli: 

 1. Partner projektu – P. Barbara Terlecka – Kubicius  Dyrektor PCPR w Gliwicach 
 1. Dyrektorzy szkół podstawowych i przedszkoli z terenu Gminy Knurów 
 1. Prezes Sądu Rejonowego w Gliwicach 
 1. Kierownik III Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Gliwicach 
 1. Przewodniczący IV Wydziału Rodziny i Nieletnich w Gliwicach 
 1. Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Knurowie 
 1.  Komendant Komisariatu Policji w Knurowie 
 1. Dyrektor PUP w Gliwicach 
 1. Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Promocji Zdrowia 
 1. Opiekun Placówki Wsparcia Dziennego Bł. E. Bojanowskiego  
 1. Kierownik PCK w Knurowie 
 1. Przedstawiciele MOPS w Knurowie oraz ROPS w Katowicach 

 

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w spotkaniu i zachęcamy do owocnej współpracy w kluczowej dla projektu fazie pilotażu. 

 

Obrady Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”Obrady Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”62612980_466406220775818_6052073077179678720_nObrady Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie przystąpił w sierpniu 2018 r. do realizacji projektu pn. „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  (Działanie 2.5  Skuteczna pomoc społeczna). Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zwiększenie kooperacji oraz poprawa współpracy pomiędzy instytucjami pomocy społecznej i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych: policji, służby zdrowia, sądownictwa, edukacji. Wypracowany w projekcie model kooperacji będzie uwzględniał całościowe, międzysektorowe wsparcie na poziomie gminy i powiatu, mające na celu włączenie społeczne osób i rodzin wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Model wypracowany będzie w ramach makroregionu III obejmującego województwa: śląskie, łódzkie, małopolskie i opolskie dla miast (20 powiatów i 30 gmin powyżej 20 tys. mieszkańców).

Zakłada się, że taka wielosektorowa współpraca przyczyni się do poprawy koordynacji działań, usprawnieni  istniejące  rozwiązania  co z kolei  przełoży się   na stworzenie kompleksowego, adekwatnego do potrzeb klienta  pakietu wsparcia (przez współpracujące ze sobą lokalne organizacje i instytucje). Do udziału w projekcie zostanie zaproszonych 5-10 osób/rodzin, które wypracowywć będą stworzony model kooperacji.

Ww. projekt realizowany jest w partnerstwie zawartym pomiędzy:  Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Katowicach, Starostwem Powiatowym w Gliwicach, a Gminą Knurów – Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Czas trwania: do marca 2021 r.

Szczegóły na stronie:   https://rops-katowice.pl/


uniaefs

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie z  przyjemnością informuje, że realizowany w partnerstwie z Powiatem Gliwickim projekt „Nowy start w lepszą przyszłość” został nagrodzony nagrodą główną – statuetką Samorządu Równych Szans 2017 w kategorii „Powiat ziemski/województwo”, otrzymał także wyróżnienie w edycji regionalnej „Śląski samorząd równych szans”.

Projekt był realizowany od 01.01.2016 do 31.12.2017 r. a jego celem było zaktywizowanie mieszkańców powiatu gliwickiego w wieku 15 – 65 lat do podniesienia swoich umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Z ramienia tut. Ośrodka personelem projektu były następujące osoby: M.Bańbor, A.Twardawa, A. Marek, J. Kołodziejak  i M. Kasprzyk.

Działaniami programu objęto osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, osoby nieaktywne zawodowo i długotrwale bezrobotne oraz osoby niepełnosprawne.  Grupę docelową stanowiły także osoby z otoczenia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w zakresie niezbędnym do wsparcia tychże.

Grupę  docelową MOPS Knurów  stanowiło łącznie 28 osób tj. 20 kobiet  8 mężczyzn w tym 5 osób niepełnosprawnych. Z uczestnikami zostały spisane m.in. kontrakty socjalne i indywidualne umowy. Z każdą z tych osób została spisana także indywidualna ścieżka reintegracji, która określiła zakres świadczenia usług w ramach aktywnej integracji i usług o charakterze środowiskowym.

Wartość realizowanego projektu wyniosła łącznie dla Gminy Knurów 168.988,11 zł z czego dofinansowanie unijne wyniosło 128.188,11 zł  natomiast budżet własny wyniósł 40.800 zł

Z wypowiedzi uczestników projektu wywnioskować można ogólne zadowolenie i satysfakcję z udziału w ww. działaniach, które  realizowane były w oparciu o zindywidualizowane i zidentyfikowane potrzeby uczestników.

Projekty tego typu w życiu lokalnego środowiska odgrywają ważną rolę i mają swój konkretny wymiar. Należałoby podkreślić, że realizacja projektu „Nowy start w lepsza przyszłość” pomogła większości uczestników w przezwyciężeniu trudności, zapobieganiu ich powstawaniu, w zaspokojeniu elementarnych potrzeb życiowych, prowadziła do usamodzielnienia oraz dążyła do ich uaktywnienia we wszystkich możliwych obszarach życia społecznego. Wiedza zdobyta przez uczestników podczas kursów, uczestnictwo w szkoleniach (również wyjazdowych), warsztatach, treningach i innych formach aktywizacji miało na celu przyczynić się do sukcesów na otwartym rynku pracy, przywrócić aktywność społeczną, zaradność, czy  złagodzić bariery zdrowotne utrudniające funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujące oddalenie od rynku pracy.

Widząc szanse płynące z pozyskiwania dodatkowych środków na realizację zadań oraz możliwość udzielania dodatkowego wsparcia swoim klientom, Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie będzie czynił starania o dalsze pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej.


uniaefs

Projekty realizowane przez MOPS Knurów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

                                             „NOWY START W LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

To projekt partnerski realizowany od stycznia 2016 r. Zakończenie projektu ustalono na grudzień 2017 roku. Jego celem jest zaktywizowanie mieszkańców powiatu gliwickiego w wieku 15 – 65 lat do podniesienia swoich umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Osoby lub rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, tzn. zagrożone ubóstwem, wykluczeniem społecznym, osoby nieaktywne zawodowo i długotrwale bezrobotne, usamodzielniający się wychowankowie rodzin zastępczych oraz osoby niepełnosprawne mogą liczyć na wszechstronne wsparcie i pomoc m.in. w znalezieniu zatrudnienia. Na uczestników projektu czekają liczne imprezy plenerowe, koncerty, karnety do kina, na basen oraz na siłownię.

W ramach projektu realizujemy m.in.:

– KURSY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO,
– WARSZTATY ROZWOJU ZAINTERESOWAŃ,
– SZKOLENIA WYJAZDOWE, TRENINGI SPECJALISTYCZNE,
– TURNUSY REHABILITACYJNE,
– KONCERTY, WYJAZDY INTEGRACYJNE,
– KARNETY NA FORMY KULTURALNE I SPORTOWE

W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z:

Biurem Projektu (ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice)
lub pod nr telefonu: 32 233 79 83; 32 332 66 16; 332 66 14

lub z lokalnym punktem rekrutacyjnym

MOPS w Knurowie
ul. Koziełka 2
44-190 Knurów
tel.: 32 335-50-00

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ:
WWW.NOWY.PCPR-GLIWICE.PL

oraz na stronie MOPS Knurów

http://www.knurow.bip.info.pl/dokument.php?iddok=22807&idmp=1558&r=o


Opublikowano film z realizacji rewitalizacji zapraszamy do oglądania:


ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE

Środki finansowe w ramach projektów ZIT przeznaczone sa na rozwój i inwestycje, a ich mechanizm zakłada partnerstwa miast i gmin oraz władz regionu. Gmina Knurów poprzez Zintegrowane Inwestycje Terytorialne planuje rewitalizację III Kolonii.

Projekty inwestycyjne uzależnione są od projektu miękkiego z zakresu usług społecznych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Przyjmuje się, że projekty realizowane w tej formule przez MOPS w Knurowie, przyczynią się do wzrostu dostępności i jakości usług społecznych, zawodowych, zdrowotnych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu, a także do wyrównywania dysproporcji terytorialnych.

Działania projektowe skierowane będą do osób/rodzin. m. in. bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, niepełnosprawnych, z problemami wychowawczymi, nieletnich, niesamodzielnych, rodzin wielodzietnych i będą koncentrować się na obszarze objętym rewitalizacją.

Terytorialny wymiar wsparcia, integracji i usług realizowany będzie w formule pn.

1. „Centrum Wsparcia i Inicjatyw Społecznych” . Placówka mieścić się będzie w Knurowie przy ul. Dworcowej 33, otwarcie przewiduje się ok roku 2018/2019

Działania realizowane w CWIS skupione będą na promowaniu włączenia społecznego. Wdrażanie powyższych zadań będzie odbywać się poprzez instrumenty na rzecz aktywnego uczestnictwa i zwiększania szans na zatrudnienie, jak również ułatwiania dostępu do usług społecznych i zdrowotnych oraz wspierania przedsiębiorczości społecznej. Będą one miały również na celu podniesienie jakości i dostępności usług wsparcia dla rodziny.

2. .”Utworzenie lokali socjalnych w rewitalizowanych budynkach III kolonii” Projekt będzie realizowany dla 8 rodzin spełniających kryteria dochodowe przewidziane w Uchwale Rady Miasta Knurów w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Knurów oraz w ustawie o pomocy społecznej. Działania dla tych rodzin będą przebiegały w powiązaniu z procesem aktywizacji społeczno-zawodowej, mającym na celu usamodzielnienie ekonomiczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Uruchomienie tych usług przewiduje się ok roku 2018/2019