Pomoc Żywnościowa

Zmiana kryteriów do pomocy żywnościowej z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 (POPŻ) w ramach FEAD

Pomoc żywnościową w ramach POPŻ mogą otrzymać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium, tj:

  • dla osoby samotnie gospodarującej 1.707,20 zł
  • dla osoby w rodzinie 1.320,00 zł

Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

15 października 2018 r. – Rada Ministrów przyjęła Uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu  „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (Monitor Polski  2018 r. poz. 1007).

W ramach Programu udziela się wsparcia osobom potrzebującym spełniającym kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium, tj:

  • dla osoby samotnie gospodarującej 1051,50 zł

  • dla osoby w rodzinie 792,00 zł

W szczególności wsparcia udziela się: dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz osobom
i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Dzieci korzystają z obiadów w szkołach lub przedszkolach po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego i wydaniu decyzji administracyjnej.

Osoby dorosłe mogą korzystać z gorących posiłków wydawanych w Ośrodku Wsparcia w Knurowie, przy ul. 1 Maja 45, również na podstawie decyzji administracyjnej.

Na podstawie Programu Osłonowego, przyjętego Uchwałą Rady Miasta Knurów, istnieje także możliwość wydawania posiłków uczniom i dzieciom w przedszkolu, które tej pomocy wymagają, ale z różnych przyczyn nie może być wydana decyzja administracyjna przyznająca bezpłatne obiady. Takiej pomocy udziela się na wniosek dyrektora szkoły.


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 (POPŻ) w ramach FEAD

Na lata 2014-2020 został uruchomiony Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

W ramach podprogramu udzielana jest pomoc osobom/ rodzinom najbardziej potrzebującym w postaci artykułów spożywczych, które są przekazywane bezpłatnie.

Obecnie realizatorem dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących w Knurowie jest Polski Czerwony Krzyż, ul. Wilsona 10

Pomoc żywnościową w ramach POPŻ mogą otrzymać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium

W celu uzyskania pomocy należy zgłosić się do pracownika socjalnego do odpowiedniego rejonu w siedzibie tut. MOPS w Knurowie

Informacja telefoniczna: 32 335 50 00

Podstawa prawna:

1. Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508
z późn. zmianami);

2. Uchwała Rady ministrów dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego
programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
(M.P. z 2018 r., poz. 1007);

Dział Pomocy Środowiskowej i Świadczeń 

Tel.32 335 55 50
tel 32 335-50-12

PRACOWNICY SOCJALNI

Rejon  I  – Stary Knurów; siedziba Knurów, ul. Ks. A. Koziełka 2     POKÓJ NR 14  (tel. 32 441 96 90 )

Rejon  II – Osiedle 1000-lecia i Wojska Polskiego;  siedziba: Knurów, ul. Ks. A. Koziełka 2 POKÓJ NR 13 (tel. 32 335 50 08)

Rejon III – Szczygłowice;   siedziba: Knurów, ul. Staszica I, pokój nr 130 – I piętro   (tel. 32 335 50 15)