Piecza Zastępcza


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej realizuje zadania z ramienia gminy.

Do zadań własnych gminy należy m.in. zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności opiekuńczo-wychowawcze wsparcia i pomocy asystenta rodziny, prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci, sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Aktualnie tutejszy Ośrodek zatrudnia dwóch asystentów rodziny, którzy stanowią pomoc i wsparcie dla 19 rodzin. Są to rodziny, które borykają się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi i prowadzeniem gospodarstwa domowego.

Praca z rodzinami ma na celu:

– przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych i utrzymanie dziecka w środowisku
rodzinnym;

– powrót dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej do rodziców biologicznych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie współpracuje z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach, które jest głównym organizatorem pieczy zastępczej w naszym powiecie.

PRACOWNICY SOCJALNI

Rejon  I  – Stary Knurów; siedziba Knurów, ul. Koziełka 2
POKÓJ NR 13  (tel. 32 335 50 08)    POKÓJ NR 14  (tel. 32 335 50 10)

Rejon  II – Osiedle 1000-lecia i Wojska Polskiego;  siedziba: Knurów, ul. 1-Maja 45
(tel. 32 441 97 52)

Rejon III – Szczygłowice;   siedziba: Knurów, ul. Staszica I, pokój nr 130 – I piętro
 (tel. 32 335 50 15)