Ośrodek Wsparcia MOPS Knurow

OŚRODEK WSPARCIA

JEST ŚRODOWISKOWĄ FORMĄ POMOCY DZIENNEGO POBYTU, PRZEZNACZONEGO DLA OSÓB WYMAGAJĄCYCH UZASADNIONEJ OPIEKI I POMOCY W ZASPOKOJENIU NIEZBĘDNYCH POTRZEB ŻYCIOWYCH.

 1. Ośrodek Wsparcia funkcjonuje na podstawie:
 2. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z  poz. 1508 i 1693).
 3. Zarządzenie Nr 340/MOPS/2012 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie.
 4. Uchwała nr XXVII/412/12 Rady Miasta Knurów z dnia 19 grudnia 2012r.
  w sprawie zasad i warunków korzystania z Ośrodka Wsparcia w Knurowie.
 5. Innych przepisów
 6. Regulaminu Ośrodka Wsparcia

 

 1. Ośrodek Wsparcia w Knurowie pełni funkcję jako:
 2. Dzienny Dom „Senior +”
 3. Punkt wydawania posiłków
 4. Punkt do utrzymywania higieny osobistej (łaźnia)
 5. Kluby samopomocowe, obejmujące swoim działaniem osoby borykające się
  z różnymi problemami życiowymi, w tym zagrożone wykluczeniem społecznym.

 

 1. Zakres świadczeń i odpłatność
  1. Ze świadczeń Ośrodka Wsparcia mogą korzystać osoby, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność, wymagają częściowej opieki i pomocy.
  2. Zakres świadczeń udzielanych w Ośrodku Wsparcia określany jest na podstawie odrębnych przepisów.
  3. Korzystanie ze świadczeń jest odpłatne w zależności od dochodu i uprawnień osoby korzystającej z pomocy – zgodnie z tabel a odpłatności.
  4. Opłatę za pobyt i wyżywienie ustala się na podstawie kosztów wyżywienia.
  5. Dowóz posiłku do miejsca zamieszkania osobom tego potrzebującym jest odpłatny.
  6. Opłatę za dowóz posiłku ustala się na poziomie kosztów transportu.

 

Godziny pracy Ośrodka Wsparcia

poniedziałek – piątek 7.00 – 16.00