O G Ł O S Z E N I E

z dnia 21.05.2015 r.

 

Na podstawie art. 25 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 163) oraz art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r.  poz. 1118) oraz na podstawie Uchwały Rady Miasta Knurów Nr L/724/14 z dnia 22.10.2014 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy Gminy Knurów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok
Prezydent Miasta Knurów

ogłasza otwarty konkurs ofert dla:

 

organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej „podmiotami uprawnionymi”, na powierzenie realizacji zadania publicznego o nazwie

 

Zapewnienie schronienia  dla osób bezdomnych z terenu Miasta Knurów”

 

w tym:

 

ZADANIE NR 1- Zapewnienie całodobowego schronienia  wraz z całodziennym wyżywieniem dla bezdomnych mężczyzn z terenu miasta Knurów. Maksymalna ilość miejsc, która musi zostać zabezpieczona przez oferenta w okresie miesiąca wynosi 40 miejsc (maksymalna szacunkowa określona przez Powierzającego zadanie liczba osobodni spędzonych w okresie 6 miesięcy przez bezdomnych mężczyzn w schronisku wynosi 6.290).

Termin realizacji zadania od 01.07.2015 r. do 31.12.2015 r.  

 

ZADANIE NR 2 – Zapewnienie całodobowego schronienia wraz z całodziennym wyżywieniem dla bezdomnych kobiet oraz bezdomnych kobiet z dziećmi z terenu miasta Knurów. Maksymalna ilość miejsc, która musi zostać zabezpieczona przez oferenta w okresie miesiąca wynosi 8 miejsc (maksymalna szacunkowa określona przez Powierzającego zadanie liczba osobodni spędzonych w okresie 6 miesięcy przez bezdomne kobiety z dziećmi w schronisku wynosi 1.260).

Termin realizacji zadania od 01.07.2015 r. do 31.12.2015 r.

 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną część zadania lub więcej części zadań.

 

Zadanie publiczne realizowane będzie w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, priorytet: działania podejmowane na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz poprawy życia osób w trudnej sytuacji życiowej, zadanie: działania podejmowane na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

 

 1. Rodzaj zadania: zadanie własne gminy.
 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania publicznego – 151.000,00 zł, w tym:

ZADANIE NR 1- 125.800,00 zł

ZADANIE NR 2 – 25.200,00 zł

Oferent zobowiązany będzie do przekazania na rachunek bankowy MOPS Knurów dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadania.

 

 

III. Zasady przyznawania dotacji:

 1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie pomocy społecznej,
 2. Dotacja zostanie przyznana do wysokości zabezpieczonych środków w ramach powierzenia wykonania zadania publicznego, tj. w wysokości 100 % niezbędnych całkowitych kosztów związanych z realizacją zadania i faktycznie poniesionych przez Zleceniobiorcę, któremu przyznano finansowanie,
 3. Jeden oferent może złożyć jedną ofertę, zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną część zadania lub więcej części zadań,
 4. Dwie lub więcej organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą złożyć ofertę wspólną,
 5. Oferta powinna zostać sporządzona komputerowo lub maszynowo i podpisana przez osobę/-y statutowo upoważnioną/-ne do reprezentowania podmiotu,
 6. Oferta powinna być złożona w terminie, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
 7. Oferta podmiotu uprawnionego ubiegającego się o dotację na realizację zadania ma być sporządzona zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25).
 8. Terminy i warunki realizacji zadania:
 9. Termin realizacji zadania obejmuje okres od 01.07.2015 r. do 31.12.2015 r.
 10. Warunki realizacji zadania regulują Szczegółowe Warunki Konkursu, które można odebrać w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie, ul. Ks. A. Koziełka 2 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 13.30. lub pobrać ze strony internetowej

http://www.knurow.bip.info.pl/index.php?idmp=1487&r=o    lub   www.mops_knurow.republika.pl

 1. Termin i miejsce składania ofert: do dnia 16.06.2015 r. do godz. 10.00; Sekretariat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie ul. Ks. A. Koziełka 2, 44-190 Knurów.
 2. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

1.Oferty na realizację zadania będą rozpatrywane pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję Konkursową powołaną przez Prezydenta Miasta Knurów.

 1. Ocena ofert dokonana zostanie zgodnie z art. 15 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Oferty nie będą zwracane oferentowi.
 4. Prezydent Miasta Knurów zastrzega sobie prawo do:
 5. a) odwołania konkursu bez podania przyczyny,
 6. b) przełożenia terminu rozstrzygnięcia konkursu,
 7. c) ostatecznej interpretacji treści ogłoszenia.

VII. Termin dokonania wyboru ofert:

 1. Nastąpi dnia 16.06.2015 r. o godz. 12.00.
 2. Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Knurowie, zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Knurów i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie http://www.knurow.bip.info.pl/index.php?idmp=1487&r=o oraz na stronie internetowej www.mops_knurow.republika.pl

VIII. Wysokość środków finansowych na realizację zadań publicznych tego samego rodzaju:

 1. 2014r. – 0,00 zł
 2. 2013r. – 0,00 zł
 3. Postanowienia końcowe:

Wszelkie informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie – Sekretariat,  pod nr telefonu 32 33 55 000,

 Osoby upoważnione do kontaktu:

– Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej i Świadczeń mgr Jolanta Bęben, tel. 32 33 55 550
– Pracownik socjalny mgr Anna Pogorzelczyk, tel. 32 33 55 008

 

Załączniki aktywne:

   Szczegółowe Warunki

– wzór umowy

– załącznik nr 3

– załącznik nr4