Knurów, dn. 29.07.2015 r.

O G Ł O S Z E N I E

     Gmina Knurów  informuje, że w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24.04.2003 r. (Dz. U.  z 2010 r. Nr 234 poz. 1536  z póź. zm.)  nie wyłoniono realizatora zadania pomocy społecznej w zakresie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Knurów w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. ze względu na unieważnienie konkursu. W konkursie złożono 3 oferty, które nie spełniały wymogów zawartych w ogłoszeniu konkursowym.