Załącznik do Zarządzenia nr453/MOPS/15

                                                                                             Prezydenta Miasta Knurów

                                                                                     z dnia 25.11.2015r.

 

Gmina Knurów

reprezentowana przez Prezydenta Miasta Knurów

ogłasza otwarty Konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.

 

realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Gminy Knurów
od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia w 2016 r. (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) zwanych  dalej zadaniem

.

I. Podstawa prawna

 

Konkurs ogłoszony jest na podstawie  art. 4 ust. 1 pkt. 1,  art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r.  poz. 1118  z późn.. zm.) , art. 17 ust. 1 pkt. 11 i art. 50 ust. 1 – 6  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.), Uchwały Rady Miasta Knurów Nr L/724/14 z dnia 22.10.2014 r.  w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Knurów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na  2015 rok”.

 

II. Adresat Konkursu

 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r.  poz. 1118 póz. zm.) konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego  ( jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie  pomocy społecznej)  zwanych w dalszej części ogłoszenia konkursowego „Oferentem”.

UWAGA! Oddziały terenowe nieposiadające osobowości prawnej nie mogą samodzielnie ubiegać się o dotację.
W takiej sytuacji mogą złożyć ofertę za pośrednictwem zarządu głównego lub oddziału posiadającego osobowość prawną, natomiast w ofercie powinien być wskazany oddział upoważniony do bezpośredniego wykonania zadania.

 

III.  Forma realizacji  zadania

 

Powierzenie (na  podstawie art. 11 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie)

 

 

IV. Cele realizacji zadania

 

Celem realizacji zadania jest jak najdłuższe utrzymanie w środowisku – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami  osób,  które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn nie są w stanie samodzielnie funkcjonować bez pomocy innych osób.

 

V. Rodzaj zadania

 

Zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej -usługi opiekuńcze  lub specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują osobie samotnej   która z powodu wieku, choroby  lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Zgodnie z art. 50 ust. 2 w/w ustawy – usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina , a także wspólnie niezamieszkujący  małżonek, wstępni, zstępni  nie mogą takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze zgodnie  z art. 50 ust. 3 w/w ustawy   obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

 

Szczegółowy zakres w/w usług określa  załącznik nr 7

 

Zgodnie z art.50 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej specjalistyczne usługi opiekuńcze  powinny być dostosowane do specyfiki potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności obejmować w szczególności: wspomaganie procesu leczenia,   pielęgnację zleconą prze lekarza. Usługi te świadczone są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

 

Szczegółowy w/w usług określa  załącznik nr 8

 

Zadanie polega na realizacji w/w usług przez kadrę Oferenta w miejscu zamieszkania usługobiorcy, lub ośrodku wsparcia, któremu decyzją administracyjną wydaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie  przyznano pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Decyzja określa zakres, okres, miejsce świadczenia usług, oraz wysokość odpłatności i wymiar godzin.

Działania organizacyjne,  w zakresie  usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych, jak również  kontrolę prawidłowości wydatkowania dotacji i realizacji decyzji administracyjnych  z ramienia Gminy Knurów prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie zwanym w dalszej części Ogłoszenia Konkursowego „Ośrodkiem”.

 

VI. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania  w latach poprzednich:

 

W roku 2015  w/w zadanie realizuje Śląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Katowicach Oddział Rejonowy w Knurowie ul. Wilsona 8, – wysokość  dotacji ze środków Gminy Knurów na  dzień 30.09.2014 r.  wynosi  – 131 336,20 zł.

 W 2014 roku wykonawcą usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych  był Śląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Katowicach Oddział Rejonowy w Knurowie ul. Wilsona 8- środki publiczne wydatkowane z budżetu Miasta na realizację zadania na dzień 31.12.2014 r.  wynosiły- 163 775,25 zł

 

VII. Przewidywana wysokość  środków finansowych  przeznaczonych na realizację zadania

 

Na realizacje zadania w 2016 r. przewiduje się  kwotę 175 000,00  zł (słownie: sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych). Przewidywana liczba realizacji zadania  w godzinach–  12.800  w tym:

Na realizację usług opiekuńczych określonych w art. 50 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej  – 12.100 godzin

Na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych określonych w art. 50 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej
700 godzin

 

Uwaga:

Gmina Knurów zastrzega sobie prawo do zmiany przewidywanej kwoty dotacji  w szczególności gdy, zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Gminy Knurów części przeznaczonej na realizację zadania z  przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu, lub w przypadku zmiany potrzeb w zakresie usług opiekuńczych.

 

VIII. Zasady przyznania dotacji

 

 1. Dotacja zostanie przyznana podmiotowi wybranemu w drodze niniejszego konkursu ofert z którym zostanie zawarta umowa o powierzeniu zadania zgodnie z wzorem umowy określonym w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz  wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania  (2010 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25)- załącznik nr 2 do ogłoszenia.
 2. Przyznane środki finansowe przeznaczone na realizację zadaniazostaną przekazane na rachunek bankowy wskazany przez Oferenta w dwóch transzach. Po wykorzystaniu każdej transzy środków, a przed wykorzystaniem następnej, Oferent zobowiązuje się do przedłożenia Ośrodkowi informacji z realizacji zadania, oraz rozliczenia wykorzystanych środkówzgodnie z  wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia  2010 r. w sprawie wzoru oferty  i  ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz  wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (2010 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) – załącznik nr 3,  i zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4
 3. Oferentowi wyłonionemu w konkursie można odmówić przyznania dotacji i zawarcia umowy, w przypadku gdy okaże się, że:
 • rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie,
 • podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych,
 • zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową Oferenta,
 1. Gmina Knurów zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia realizacji zadania i rozwiązania umowy powierzenia za porozumieniem stron w szczególności w przypadku zmian przepisów powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na treść lub przedmiot umowy w taki sposób, że jej realizacja nie będzie możliwa. W takim przypadku Oferent będzie zobowiązany jednak do realizacji zadania do czasu wyłonienia i wprowadzenia nowego realizatora zadania.
 2. Przyznana dotacja może być wydatkowana tylko na cele związane z realizowanym zadaniem
  i wyłącznie na potrzeby osób, do których skierowane jest zadanie. Dotyczy to także ewentualnych przychodów uzyskanych przy realizacji umowy, których nie można było przewidzieć przy kalkulowaniu wielkości dotacji, oraz odsetek bankowych od przekazanych środków, które należy wykorzystać wyłącznie na realizację zadania publicznego.

 

IX. Terminy i warunki realizacji zadania

 

 1. Zadanie może realizować Oferent, który prowadzi w sferze zadania objętego konkursem działalność nieodpłatną i/lub odpłatną pożytku publicznego, którego zakres został wyodrębniony w statucie lub innym akcie wewnętrznym.
 2. Zadanie winno być zrealizowane od 01 stycznia 2016 r. do 31grudnia 2016 r.
 3. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami prawa.
 4. Szczegółowe warunki realizacji powierzonego zadania określi umowa, którą zawiera się przed datą rozpoczęcia realizacji zadania.
 5. Koordynacji realizacji zadania publicznego nie można zlecić firmie zewnętrznej lub osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.
 6. Ostatnim dniem realizacji zadania jest31.12.2016 r. , który jest jednocześnie ostatnim dniem płatności.
 7. Oferent jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.
 8. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego powinno zostać sporządzone przez Oferenta według wzoru załącznika nr 3  do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia  2010 r. w sprawie wzoru oferty  i  ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz  wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania  (2010 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) — załącznik nr 3 niniejszego ogłoszenia .
 9. Rozliczenia kwartalne z realizacji zadania powinno być sporządzonezgodnie z załącznikiem      nr 4 ,
  a  miesięczne zgodnie z załącznikiem nr 5 niniejszego ogłoszenia.
 10. Przez 1 godzinę usług rozumie się 60 minut  usług bezpośrednio wykonanych u usługobiorcy ( bez dojazdów).
 11. Rozliczenie miesięczne nastąpi na podstawie wykazu godzin faktycznie wykonanych usług,          potwierdzonych własnoręcznym podpisem przez usługobiorcę, jego opiekuna prawnego lub inną upoważnioną osobę na karcie pracy -załącznik nr 6.
 12. Do 3 dnia roboczego każdego miesiąca Oferent zobowiązany będzie do dostarczenia do Ośrodka  miesięcznego rozliczenia zrealizowanych usług (załącznik nr 5),  wraz z wypełnionymi kartami pracy  podpisanymi przez usługobiorcę, opiekuna prawnego lub inną upoważnioną osobę – załącznik nr  6.
 13. Gmina Knurów zastrzega, że łączna liczba godzin realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych nie może zostać przekroczona. Wykonaniezaplanowanej liczby godzin na realizację zadanie przed upływem  terminu spowoduje wcześniejsze zakończenie realizacji zadania.
 14. Gmina Knurów zastrzega, że w przypadku, gdy nie zostaną przyznane decyzją administracyjną specjalistyczne usługi opiekuńcze o których mowa w art. 50 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej w ramach zaplanowanych godzin będą mogły być realizowane usługi opiekuńcze o których mowa w art. 50 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej.
 15. Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych będzie odbywać się nieprzerwanie we wszystkie dni tygodnia  w godzinach ustalonych wspólnie z usługobiorcą. Oferent zapewnia ciągłość usług zgodnie z decyzją administracyjną, chyba że realizacja usług nie będzie możliwa z przyczyn leżących po stronie usługobiorcy lub na jego wniosek.
 16. Gmina Knurów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian wczynnościach w ramach usług opiekuńczych określonych w załączniku nr 7  (o charakterze gospodarczym lub higienicznym),
 17. Podstawą rozpoczęcia czynności w ramach usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przez Oferenta u określonego usługobiorcy jest decyzja administracyjna wystawiona przez Ośrodek. Może ona zostać przekazana Oferentowi drogą pocztową, elektroniczną, za pośrednictwem faksu lub osobiście. W nagłych przypadkach dopuszcza się możliwość bezpośredniego, osobistego telefonicznego lub w formie poczty elektronicznej przekazania Oferentowi informacji dotyczącej konieczności realizacji usługi. Sytuacja ta będzie niezwłocznie potwierdzona decyzją administracyjną.Dopuszcza się w/w formy zawiadomienia Oferenta w przypadku zaprzestania świadczenia usług u konkretnego usługobiorcy.
 18. W ramach usług opiekuńczychOferent zapewni ich realizację przez opiekunki/opiekunów, lub osoby posiadające uprawnienia do realizacji usług specjalistycznych zwanych w dalszej części ogłoszenia konkursowego „opiekunkami”. Opiekunki wykonują usługi opiekuńcze o charakterze higienicznym i gospodarczym, zgodnie z zakresem  określonym w decyzji administracyjnej.
  W przypadku usług specjalistycznych usług opiekuńczych Oferent zatrudni osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym umożliwiającym wykonywanie czynności określonych w załączniku nr 8.
 19. Oferent zapewnia, że zatrudni opiekunki zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami -załącznik nr 9 niniejszego ogłoszenia.
 20. Oferent obowiązkowo zapozna każdą opiekunkę z Kodeksem Etyki” – załącznik nr 11 niniejszego ogłoszenia.
 21. Oferent jest zobowiązany do natychmiastowego zapewnienia opiekunki w przypadku życiowych potrzeb usługobiorcy np.: z uwagi na jego nagłą wizytę u lekarza.
 22. Oferent zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Ośrodka o zmianach w sytuacji życiowej usługobiorcy mającej wpływ na przyznane świadczenie w szczególności związane z zagrożeniem życia lub zdrowia.
 23. W przypadku gdy opiekunki w imieniu usługobiorcy dokonują różnego rodzaju czynności finansowych (np. zakupy) Oferent zobowiąże opiekunki do prowadzenia na bieżąco zeszytówrozliczeń wydatków. Zeszyt będzie prowadzony indywidualnie dla każdego usługobiorcy. Na wniosek Ośrodka  w sytuacjach tego wymagających Oferent zobowiąże opiekunki do prowadzenia Dziennika Bieżącej Realizacji Usług Opiekuńczych. Podlega on kontroli  Ośrodka.
 24. Oferent będzie realizował zadanie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz bezpieczeństwa i higieny pracy ( w przypadku przygotowywania posiłków na rzecz usługobiorcy w miejscu zamieszkania).
 25. W każdym dniu realizacji usług przez opiekunkę, usługobiorca / jego opiekun prawny lub inna upoważniona osoba wpisuje na karcie pracy liczbę wykonanych godzin i potwierdza własnoręcznym podpisem wykonanie usług przez opiekunkę. Niedopuszczalne jest podpisywanie karty pracy jednorazowo na początku miesiąca lub na zakończenie miesiąca, podrabianie lub przerabianie karty pracy przez opiekunkę.
 26. Szczególne wymagania związane z kadrą opiekunek Oferenta:
 • nie  są i nie były  skazane  prawomocnym  wyrokiem  sądu  za  umyślne  przestępstwo  ścigane  z                                     oskarżenia  publicznego  lub  z  oskarżenia  prywatnego – załącznik nr 12 niniejszego ogłoszenia.

Opiekunki powinny charakteryzować się :

 • uczciwością,wysoką  kulturą  osobistą  oraz  zachowaniem  zgodnym  z  zasadami  współżycia  społecznego  i  dobrymi obyczajami;
 • biegleposługują  się  językiem  polskim  w  mowie  i  piśmie.
 1. Opiekunka ,która  nie posiada kwalifikacji i odpowiednich uprawnień zawodowych, nie może wykonywać czynności  wchodzących  w  zakres  określonych  kompetencji  zawodowych (np.  czynności  pielęgnacyjnych  lub  leczniczych  zastrzeżonych  dla  zawodu  pielęgniarki,  Opiekunka nieposiadająca odpowiednich kwalifikacji zawodowych nie może podejmować tego rodzaju czynności także na wniosek lub za zgodą usługobiorcy lub jego opiekuna prawnego.
 2. Opiekunki wykonująceczynności  w  ramach  specjalistycznych  usług  opiekuńczych powinny posiadać  kwalifikacje  zgodne z zobowiązującymi przepisami Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej  z  dnia  22  września  2005  roku  w  sprawie  specjalistycznych  usług opiekuńczych )  Dz. U.  Nr  189,
 3. Oferent pozostawia usługobiorcy informację dotyczącą imienia i nazwiska opiekunki oraz danych kontaktowych Oferenta.
 4. Skargi na realizację usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunki Oferent załatwia we własnym zakresie. O fakcie wpływu skargi Oferent zawiadamia niezwłocznieOśrodek. Oferent ma obowiązek ustosunkowania się do skargi, oraz usunięcia niezwłocznie wszystkich nieprawidłowości a także udzieleniu Ośrodkowi odpowiedzi zawierającej wyjaśnienia dotyczące powodów zaistnienia nieprawidłowości oraz sposobu ich usunięcia.
 5. Kontrolę prawidłowości wydatkowania dotacji, jak również bieżącą kontrolę realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych będą przeprowadzali upoważnienipracownicy Ośrodka. Prawo kontroli przysługuje w siedzibie Oferenta i miejscu realizacji zadania.
 6. Oferent zobowiązany będzie zapewnić bezpieczeństwo uzyskanych danych osobowych dotyczących usługobiorców oraz ich rodzin i osób bliskich zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych (Dz.U z 2014 r. poz. 1182.) . Przekazywanie danych osobowych może następować w formie elektronicznej, w związku z tym Oferentzobowiązany będzie do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych z dostępem do sieci publicznych na poziomie wymaganym obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 7. Oferent będzie ponosił pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wobec usługobiorców lub wich mieniu, wyrządzone przez kadrę Oferenta.

 

 

 X. Koszty realizacji zadania

 

 

 1.  Wydatki, które będą ponoszone z dotacji muszą być:
 •  faktyczne i niezbędne do realizacji zadania objętego konkursem
 • racjonalne i efektywne oraz spełniać wymogi  efektywnego zarządzania finansami
 • odpowiednio udokumentowane i opisane
 • zgodne z kosztorysem
 1. Koszty merytoryczne
 • wynagrodzenia pracowników merytorycznych tj. opiekunek bezpośrednio realizujących zadanie
 • wynagrodzenia pozostałych osób  zaangażowanych w realizację zadania, dotacja obejmuje tylko wynagrodzenie zasadnicze wraz z kosztami pracodawcy liczonymi od wynagrodzenia zasadniczego
  ( instruktor ds. finansowych i kierownik biura – łącznie nie więcej niż 12% otrzymanej dotacji)

Koszty rzeczowe związane z realizacją zadania i wynikające ze specyfiki zadania. Koszty zakupu usług w tym :

 • ubezpieczenia w zakresie niezbędnym do bezpiecznej realizacji zadania
 • uzasadnione koszty dojazdu do usługobiorcy na terenie Gminy Knurów wraz z opisem
 1. Koszty obsługi zadania publicznego w tym koszty administracyjne:
 • koszty eksploatacyjne lokalu (czynsz, energia elektryczna, woda, ogrzewanie, wywóz nieczystości  tylko w części dotyczącej realizowanego zadania, nie więcej niż  2% otrzymanej dotacji .
 •  usługi telekomunikacyjne tylko związane z realizacją zadania – nie więcej niż 0,2% otrzymanej dotacji
 • materiały biurowe niezbędne do realizacji zadania (nie więcej niż 0,5% otrzymanej dotacji)
 • zakup odzieży i obuwia ochronnego dla opiekunek realizujących zadanie (2 fartuchy i 1 para obuwia ochronnego na opiekunkę na czas realizacji zadania)
 • zakup środków czystości do pomieszczeń biurowych  niezbędnych  do realizacji zadania (nie więcej niż
  0, 3% otrzymanej dotacji)
 • inne uzasadnione wynikające ze specyfiki zadania po wcześniejszym pisemnym uzgodnieniu z Ośrodkiem

 

 1. Przyznana dotacja nie może być wykorzystana m.in. na:
 • przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym,
 • zakup środków trwałych,
 • pokrycie kosztów utrzymania biura podmiotu, wykraczające poza zakres realizacji zleconego zadania,
 • – podatek VAT – w przypadku podmiotów korzystających z prawa do odliczenia podatku od towarów i usług z tytułu dokonanych zakupów,
 • koszty pokryte przez inne podmioty zarówno krajowych jak i wspólnotowych (zakaz tzw. podwójnego finansowania),
 1.  Ostateczną decyzję o uznaniu wydatku jako kwalifikowanego podejmuje  organ  zlecający realizację zadania- Ośrodek.

 

XI.  Warunki  składania ofert

 

 1. Oferent zobowiązany jest do złożenia oferty realizacji zadania w jednym egzemplarzu, która jest zgodna z wymogami określonymi w załączniku nr 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia  2010 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) w sprawie wzoru oferty  i  ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz  wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania – załącznik nr 1 niniejszego ogłoszenia.
 2. Ofertę należy sporządzić w:
 • formie pisemnej pod rygorem nieważności, wypełnić maszynowo lub czytelnym pismem ręcznym
 1. Złożone oferty nie podlegają uzupełnieniu ani korekcie.
 2. Złożone oferty podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.
 3. Załączniki do oferty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia  2010 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) w sprawie wzoru oferty  i  ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz  wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania:
 •  aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu:
 • aktualny odpis  przedsiębiorców z KRS w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej
 • sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji za ostatni rok obrotowy podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji.
 • Sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy  podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji.

Obowiązek złożenia sprawozdań nie dotyczy:1) parafii i innych kościelnych osób prawnych nieposiadających statusu organizacji pożytku publicznego i/lub nieprowadzących działalności gospodarczej 2) organizacji pozarządowych które są nowo zarejestrowane i nie prowadziły działalności w roku ogłoszenia niniejszego konkursu

 •  pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli i zawierania umów, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Oferenta,
 • szczegółową specyfikację  1 godziny usługi
 • odpis statutu lub inny dokument potwierdzający zakres działalności podmiotu- w przypadku kopii dokumentów winny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji.
 • Kopię umowy o prowadzeniu rachunku bankowego lub wyciągu bankowego.
 1. Załączniki dodatkowe o charakterze obligatoryjnym dotyczące zadania:
 • listy osób realizujących zadanie wraz z opisem ich kwalifikacji,
 • oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu w którym będzie realizowane zadanie – załącznik nr 11 niniejszego ogłoszenia
 • oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz Gminy Knurów – załącznik nr 11 niniejszego ogłoszenia
 • oświadczenie o posiadaniu dokumentacji zgodnej z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i  Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r.
  w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych
  i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych
  – załącznik nr 11 niniejszego ogłoszenia
 • oświadczenie opiekunek  o niekaralności    za  umyślne  przestępstwo  ścigane  z                                      oskarżenia  publicznego  lub  z  oskarżenia  prywatnego – załącznik nr 12 niniejszego ogłoszenia.

 

Wszystkie powyższe dokumenty winny zostać podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta.

 

XII.  Terminy składania ofert

 

 1. Ofertę w zaklejonej kopercie z napisem: „Otwarty konkurs na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych na terenie Gminy Knurów od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) ” należy składać do dnia 15.12.2015 r. do godz. 12.00
  w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie, ul. Ks. A. Koziełka 2 tel.
  (32) 335-55-00
 2. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data i godzina doręczenia oferty do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane (niezależnie od daty stempla pocztowego) i zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania..

3.. Wzór oferty, wzór umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego,  oraz wzór sprawozdania
z realizacji zadania,  można pobrać w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Knurów – www.knurow.bip.info.pl, zakładki: Jednostki Organizacyjne,- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,- Tablica Ogłoszeń, – 2015 oraz na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie- http://www.mops_knurow.republika.pl/

 1. Upoważniona do kontaktu z oferentami: Barbara Naporowska tel. 32 335 50 09 lub 32 335 50 00
 2. Termin otwarcia ofert i wybór Oferenta: 16.12. 2015 r.. godz. 12.00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie, ul. Ks. A. Koziełka 2.

 

XII. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

 

1.Oferty sporządzone wadliwie, albo niekompletne, co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostaną bez rozpatrzenia.

 1. W przypadku niezłożenia żadnej oferty do konkursu, konkurs ofert uznaje się za nierozstrzygnięty.
 2. Oferty wraz z dokumentami nie będą zwracane Oferentowi.
 3. Złożone oferty zostaną zaopiniowane przez powołaną Zarządzeniem Prezydenta Miasta Knurów Komisję Konkursową.
 4. Przy rozpatrywaniu ofert stosuje się następujące kryteria:

formalne

– do udziału w konkursie  dopuszczone zostaną podmioty, o których mowa których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,  które złożą w terminie prawidłowo wypełnioną ofertę wraz z określonymi załącznikami

– posiadają co najmniej 3 letnie doświadczenie w ramach działalności pożytku publicznego o tym samym lub podobnym charakterze.

Oferta, która nie spełnia wymogów formalnych nie przechodzi do oceny merytorycznej.

merytoryczne

Ocena merytoryczna ofert: Kryteria oceny merytorycznej (suma przypadających na jedną osobę w komisji konkursowej wynosi 100)

 

 

Nazwa kryterium Liczba punków

 

1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta 0- 1pkt.
2. spójność celu realizacji zadania określonego w Ogłoszeniu i z zakresem rzeczowym zadania, harmonogramem i kosztorysem 0-15 pkt.
3. Kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego  w tym odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania

(czytelność kalkulacji kosztów, adekwatność kosztów do działań)

0-20 pkt.
4. Wkład rzeczowy, osobowy  Oferenta, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków; 0-5 pkt.
5.Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób bezpośrednio realizujących zadanie

,.

0-10 pkt.
6. Dotychczasowe doświadczenie Oferenta w realizacji zadania, przy uwzględnieniu analizy i oceny realizacji zleconych zadań publicznych oferentowi w latach poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków). 0-10 pkt.
7. oferta cenowa 1 godziny usług

 

0-39 pkt.

 

Razem 0-100 pkt.

 

 

 1. na podstawie opinii Komisji Konkursowej, Gmina Knurów z wybranym Oferentem zawrze umowę
  o powierzenie realizacji zadania na 2016 rok.
 2. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu  odwoławczego.
 3. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane niezwłocznie do wiadomości publicznej zgodnie
  z art. 13 ustawy 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

 

 

Załączniki:

Nr 1 -Wzór oferty

Nr 2 -Wzór umowy

Nr 3- Informacja  z realizacji zadania oraz rozliczenia wykorzystanych środków

Nr 4 – Informacji o kwartalnym wykorzystaniu dotacji

Nr 5 – Miesięczne rozliczenia z wykonanych usług

Nr 6 – Karta pracy

Nr 7 – Zakres usług opiekuńczych o charakterze gospodarczym i higienicznym

Nr 8 – Zakres specjalistycznych usług opiekuńczych

Nr 9 – Wymogi odnośnie kwalifikacji kadry

Nr 10 – Kodeks Etyki opiekunki/opiekuna

Nr 11 – Oświadczenie Oferenta (niezaleganiu z płatnościami, posiadaniu tytułu prawnego do lokalu, posiadaniu dokumentacji zgodnej z ustawa o ochronie danych osobowych)

Nr 12 – Oświadczenie opiekunek  o niekaralności    za  umyślne  przestępstwo  ścigane z                                     oskarżenia  publicznego  lub  z  oskarżenia  prywatnego