OGŁOSZENIE

     Gmina Knurów  informuje, że realizatorem zadania pomocy społecznej w zakresie  świadczenia usług opiekuńczych  i specjalistycznych usług opiekuńczych (z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi) na terenie Gminy Knurów w 2016 roku   wyłonionym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24.04.2003  r. (Dz. U.  z  2014 poz. 1118  z póź. zm.)   jest:

Polski Czerwony Krzyż – Śląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża
w Katowicach, Oddział Rejonowy w Knurowie 44-190  ul. Wilsona 10
.

Wysokość przyznanej dotacji wynosi 175.000 zł