O G Ł O S Z E N I E

O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z póżn. zm.), w związku z art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.), oraz  uchwały Rady Miasta Knurów Nr L/724/14 z dnia 22.10.2014 r..  w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy

Gminy Knurów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na  2015 rok”.

Gmina Knurów

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Gminy Knurów  od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia w 2015 r. (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) zwanych  dalej zadaniem.

Oferta  skierowana jest do podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010. Nr 234, poz. 1536, z późn.zm.) – jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie  pomocy społecznej.

 

I. Rodzaj zadania.

 

 Zadanie 1. Świadczenie usług opiekuńczych  w okresie od  01 stycznia  2015 r. do 31 grudnia 2015 r. na rzecz osób z terenu gminy Knurów realizowanych w miejscu zamieszkania i ośrodku wsparcia, spełniających warunki
o których  mowa w   art. 50 ust.1. 2, oraz art. 51ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

Zakres działania

Zgodnie  z art. 50 ust. 3 w/w ustawy  usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem

Zadanie 2. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych  w okresie od  01 stycznia  2015 r. do 31 grudnia 2015 r. na rzecz osób z terenu gminy Knurów realizowanych w miejscu zamieszkania i ośrodku wsparcia, spełniających warunki o których  mowa w   art. 50 ust. 1 i ust. 4, oraz art. 51ust. 1 ustawy o pomocy społecznej ustawy o pomocy społecznej

Zakres działania.

Zgodnie z art. 50 ust.3 ustawy o pomocy społecznej specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym pielęgnacja powinny być dostosowane do specyfiki potrzeb wynikających z jednostki chorobowej i obejmować w szczególności: pielęgnację jako wspomaganie procesu leczenia

Szczegółowe zakresy zadania nr 1 i nr 2 określa załącznik Nr 3.

Dodatkowe wymagania do zadania Nr 1 i 2

1.Zabezpieczenie kadry umożliwiającej świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U z 2005r.,Nr 189, poz.1598 z późn.zm.) – oświadczenie załącznik Nr 8.

2.Wykonanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w dni powszednie, świąteczne i wolne  od pracy – zgodnie z decyzją administracyjną.

3.Wskazane usługi na rzecz osoby objętej pomocą winny być świadczone  zgodnie z wydana decyzją administracyjną, przy czym pod pojęciem wymiaru godzin świadczenia usług należy rozumieć wyłącznie rzeczywisty czas świadczenia usług bez czynności przygotowawczych np. dojazdów do osób objętych pomocą.

4.Kwalifikacje osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze powinny być potwierdzone stosownymi dokumentami.

II. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania  w latach poprzednich:

 

W roku 2014   w/w zadanie realizuje Śląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Katowicach Oddział Rejonowy w Knurowie ul. Wilsona 8, – wysokość  dotacji ze środków Gminy Knurów na  dzień 30.09.2014 r.  wynosi  – 118.355,68 zł.

W 2013 roku wykonawcą usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych  był Śląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Katowicach Oddział Rejonowy w Knurowie ul. Wilsona 8- środki publiczne wydatkowane z budżetu Miasta na realizację zadania wynosiły- 157.543,18 zł .

 

 

 

III. Przewidywana wysokość  środków finansowych  przeznaczonych na realizację zadania

 

Na realizacje zadania w 2015 r. przewiduje się  kwotę 175 000,00  zł (słownie: sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych). Kwota ta może ulec zmianie w szczególności gdy, zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Gminy Knurów w części przeznaczonej na realizację zadania z  przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu, lub w przypadku zmiany potrzeb w zakresie usług opiekuńczych.

Przewidywana liczba realizacji zadania  w godzinach–  12.800  w tym:

Na realizację zadania Nr 1 – 12.000 godzin

Na realizację zadania Nr 2 – 800 godzin

 

V. Zasady przyznawania dotacji

 

1.Dotacja zostanie przyznana podmiotowi wyłonionemu w drodze otwartego konkursu , który złożył  najkorzystniejszą ofertę zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 do Rozporządzenia  Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie  wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) wzór oferty – załącznik Nr 1.

 1. Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy o powierzeniu realizacji zadania publicznego wg. wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie  wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) – wzór umowy załącznik Nr 2
 2. Umowę zawiera się jest przed datą rozpoczęcia realizacji zadania.

4 . Oferentowi  wyłonionemu w konkursie można odmówić przyznania dotacji i podpisania umowy, w przypadku gdy okaże się, że:

– rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie,

-podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych,

-zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta,

-niespełnienia przez oferenta wymogów określonych w ust. 6. w/w ustawy.

 1. Dotacja może zostać przeznaczona wyłącznie na wydatki związane z realizacją zleconego zadania.
 2. Zleceniobiorca jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.
 3. Wszystkie koszty pozostające w bezpośrednim związku z realizacją zadania, przeznaczone na jego

wykonanie są kosztami kwalifikowanymi i mogą zostać sfinansowane z dotacji z zastrzeżeniem szczegółowego ich opisu.

 1. Dopuszcza się pokrycie z dotacji w całości kosztów wynagrodzenia dla osób bezpośrednio realizujących zadanie w miejscu zamieszkania osoby korzystającej z usług, natomiast w przypadku pozostałych osób proporcjonalnie do zaangażowania w realizację zadania.
 2. W przypadku, gdy oferent realizuje w tym samym obiekcie więcej niż jedno zadanie zobowiązany jest do przedstawienia kosztów eksploatacyjnych całego obiektu oraz procentowego określenia podziałów tych kosztów na poszczególne zadania (z uzasadnieniem). Jeżeli w obiekcie realizowane będzie tylko niniejsze zadanie – należy złożyć stosowne oświadczenie.
 3. Przyznana dotacja nie może być wykorzystana m.in. na:

-przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym,

– pokrycie kosztów utrzymania biura podmiotu, wykraczające poza zakres realizacji zleconego zadania,

– podatek VAT – w przypadku podmiotów korzystających z prawa do odliczenia podatku od towarów i usług z tytułu dokonanych zakupów,

koszty pokryte przez inne podmioty (zakaz tzw. podwójnego finansowania),

 1. Ostateczną decyzję o uznaniu wydatku jako kwalifikowanego podejmuje organ zlecający realizację zadania.

 

V.  Terminy  i warunki  realizacji zadania

 

1.Zadanie winno być zrealizowane od 01stycznia 2015 r. do 31grudnia 2015 r.

2.Zadanie będzie realizowane w miejscu zamieszkania osoby korzystającej z usług, oraz w ośrodku wsparcia
-zgodnie z wydaną decyzją administracyjną.

3.Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami prawa.

4.Przyznane środki finansowe przeznaczone na realizację zadania  zostaną przekazane na rachunek bankowy wskazany przez oferenta w dwóch transzach.

 1. Po wykorzystaniu każdej transzy środków, a przed wykorzystaniem następnej, oferent zobowiązuje się do przedłożenia informacji z realizacji zadania oraz rozliczenia wykorzystanych środków zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia  2010 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) w sprawie wzoru oferty  i  ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz  wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania  – wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego  załącznik Nr 4.
 2. Rozliczenia kwartalne z wykonania zadania powinno być sporządzone na formularzu stanowiącym załącznik   Nr 6 , a  miesięczne zgodnie z załącznikiem Nr 5
 3. Podstawą wystawienia miesięcznego rachunku jest Karta pracy – wzór załącznik Nr 7

8.Szczegółowe warunki realizacji powierzonego zadania określi umowa.

 

 

VI Terminy składania ofert

 

 1. Oferty w zaklejonej kopercie z napisem: „Otwarty konkurs na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych na terenie Gminy Knurów – 2015 „ należy składać do dnia 15.12.2014 r. do godz. 12.00
  w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie, ul. Ks. A. Koziełka 2 tel.
  (32) 335-55-00
 2. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane (niezależnie od daty stempla pocztowego) i zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania.

3.O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data i godzina doręczenia oferty do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie.

 1. Nie przewiduje się możliwości poprawiania i uzupełniania ofert.
 2. Do oferty należy dołączyć:

– wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu:

-w przypadku fundacji i stowarzyszeń – aktualny (zgodny ze stanem faktycznym) wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,

-w przypadku pozostałych podmiotów – inny dokument właściwy dla podmiotu,

-sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok poprzedni

–   pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli i zawierania umów, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez podmiot,

-listy osób realizujących zadanie wraz z opisem ich kwalifikacji,

-szczegółową specyfikację  1 godziny usługi

-odpis statutu lub inny dokument potwierdzający zakres działalności podmiotu- w przypadku kopii dokumentów winny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji.

Wszystkie powyższe dokumenty winny zostać podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji oferenta.

6.Wzór oferty, wzór umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego,  oraz wzór sprawozdania
z realizacji zadania,  można pobrać w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Knurów – www.knurow.bip.info.pl, zakładki: Jednostki Organizacyjne,- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,- Tablica Ogłoszeń,- 2014 oraz na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie- http://www.mops_knurow.republika.pl/

7.Upoważniona  do kontaktu z oferentami: Barbara Naporowska tel. 32 335 50 09 lub 32 335 50 00

 1. Termin otwarcia ofert: 16.12.2014 r. godz. 12.00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Knurowie, ul. Ks. A. Koziełka 2.

 

VII Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

 

1.Wybór ofert zostanie dokonany najpóźniej do 20.12.2014 r.

2.Oferty sporządzone wadliwie, albo niekompletne, co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostaną bez rozpatrzenia.

 1. W przypadku niezłożenia żadnej oferty do konkursu, konkurs ofert uznaje się za nierozstrzygnięty.
 2. Złożone oferty zostaną zaopiniowane przez powołaną Zarządzeniem Prezydenta Miasta Knurów Komisję Konkursową.
 3. Przy rozpatrywaniu ofert stosuje się następujące kryteria:

formalne

– do udziału w konkursie ofert dopuszczone zostaną podmioty, o których mowa których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn.zm.), które złożą oferty wraz z załącznikami w określonym terminie,
merytoryczne – komisja konkursowa dokona oceny złożonej ofert uwzględniając:
–  możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta

–  przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym  kalkulację kosztów  1 godziny usługi,

–  proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie ;

– planowany przez oferenta udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;

–  planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;

–  analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych oferentowi w latach poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

 1. Na podstawie opinii Komisji Konkursowej, Gmina Knurów z wybranym oferentem zawrze umowę
  o powierzenie realizacji zadania na 2015 rok.
 2. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.
 3. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane niezwłocznie do wiadomości publicznej zgodnie
  z art. 13 ustawy 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

 

Załączniki aktywne:

 1. Wzór oferty
 2. Wzór umowy
 3. Szczegółowy zakres usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
 4. Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego
 5. Informacji o kwartalnym wykorzystaniu dotacji
 6. Miesięczny rachunek rozliczenia z wykonanych usług
 7. Wzór karty pracy
 8. Wymogi odnośnie kwlifikacji kadry