OGŁOSZENIE

 Gmina Knurów  informuje, że realizatorem zadania pomocy społecznej w zakresie  świadczenia usług opiekuńczych  i specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Gminy Knurów na rzecz osób o których mowa w art. 50 i art. 51 ustawy o pomocy społecznej wyłonionym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24.04.2003 r.  ( tekst jednolity Dz. U.  z 2014 r. poz.1118  z póź. zmianami)

w roku 2015  jest:

Śląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża
w Katowicach, Oddział Rejonowy w Knurowie 44-190  ul. Wilsona 10
.

Wysokość przyznanej dotacji na ten cel wynosi 175.000 zł.