ogloszenie-10

OGŁOSZENIE

Gmina Knurów  informuje, że w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24.04.2003 r.  ( tekst jednolity Dz. U.  z 2014 r. poz.1118  z póź. zmianami)  nie wyłoniono realizatora zadania pomocy społecznej w zakresie  zapewnienia schronienia osobom bezdomnym z terenu Miasta Knurów ze względu na unieważnienie konkursu. W konkursie złożono 2 oferty, które nie spełniały wymogów zawartych w ogłoszeniu konkursowym