Knurów, dnia 29 grudnia 2015 r.

OGŁOSZENIE

Gmina Knurów informuje, że realizatorem zadania pomocy społecznej w zakresie zapewnienia  schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Knurów w 2016 rok, z wyłączeniem kobiet i kobiet z dziećmi, wyłonionym w trybie ustawy o działalności pożytku  publicznego i wolontariacie z dnia 24.04.2003 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) jest

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło Gliwice, Schronisko dla bezdomnych mężczyzn w Gliwicach, 44-141 Gliwice, ul. Św. Brata Alberta 63

Wysokość przyznanej dotacji wynosi 251.600,00 zł