Raporty i Strategie na lata 2021-2026

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Knurów na lata 2021 -2026

https://knurow.bip.info.pl/dokument.php?iddok=35300&idmp=1975&r=o

Raport za 2021 rok z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Knurów na lata 2021-2026

https://knurow.bip.info.pl/dokument.php?iddok=37077&idmp=564&r=o


Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://mopsknurow.pl/

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie.

  • Data publikacji strony internetowej: 2016-12-20.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-05-21.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Część zamieszczonych na stronie plików nie jest dostępna cyfrowo, z uwagi na to, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Materiały wideo nie posiadają napisów dla osób głuchych lub słabosłyszących – multimedia zostały opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.

Część elementów strony nie zawiera tekstów alternatywnych, pełnią rolę dekoracyjną, mogą również pojawić się puste, nieaktualne linki.

Nie wszystkie pliki do pobrania są opatrzone informacją o formacie i rozmiarze.

Treści, które nie zostały wytworzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki internetowej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krystyna Kempa, ops@knurow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 335 50 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie, budynek przy ulicy Ks. A. Koziełka 2.

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Dla klientów dostępne są 2 wejścia, oba od ulicy Ks. A. Koziełka 2. Wejście główne z przodu budynku – do wejścia prowadzą schody i pochylnia dla wózków, drzwi otwierane na zewnątrz. Przy wejściu znajduje się dzwonek umożliwiający przywołanie pracownika Biura Podawczego, który jest dostępny w pomieszczeniu bezpośrednio po wejściu do budynku. Z pracownikiem Biura Podawczego można skontaktować się również telefonicznie, tel. 32 335 50 00. Drugie wejście z tyłu budynku po schodach (awaryjne), drzwi otwierane na zewnątrz. Dojazd i wejście nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózkach. Nad żadnym z wejść nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

Dostępność korytarzy, schodów i wind. W budynku dla osób poruszających się na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na parterze, w tym toaleta dla osób niepełnosprawnych. W budynku brak windy. Obsługa Klienta w ramach wszystkich działów jest umiejscowiona na parterze – sprawy załatwiane są na tym poziomie. Istnieje możliwość zaprowadzenia osoby niewidomej do konkretnego działu MOPS Knurów przy wsparciu pracownika Biura Podawczego.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Na parterze funkcjonuje system kolejkowy wizualny i dźwiękowy. W budynku nie ma dodatkowych udogodnień dla osób niewidomych, niedowidzących oraz słabosłyszących, tj. oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym, opisów w języku Braille’a, pętli indukcyjnych, znaczników Totupoint. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika socjalnego i pracownika Biura Podawczego, z którym można skontaktować się osobiście po wejściu do budynku lub telefonicznie, tel. 32 335 50 00. Informacja o rozkładzie lokali w budynku zapewniona jest w sposób wizualny (tablica informacyjna) oraz przez pracownika Biura Podawczego. Budynek jest monitorowany przez 20 kamer – 9 kamer obsługuje teren wokół budynku, 11 kamer wnętrze budynku.

Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Brak możliwości skorzystania z bieżących usług tłumacza migowego, usługa możliwa po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby, tel. 32 335 50 00, e-mail: ops@knurow.pl.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie – Ośrodek Wsparcia, budynek przy ulicy 1 Maja 45.

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Dla klientów w budynku dostępne są 2 wejścia na posesję od ulicy 1 Maja. Możliwe jest również wejście na posesję od ulicy Kosmonautów. Wejście główne od ulicy 1 Maja 45 – niedostosowane dla osób poruszających się na wózkach, do wejścia prowadzą schody, drzwi otwierane na zewnątrz. Przy wejściu głównym znajduje się dzwonek umożliwiający przywołanie pracownika Ośrodka Wsparcia. Z pracownikiem można skontaktować się również telefonicznie, tel. 32 335 50 17. Drugie wejście (awaryjne), drzwi otwierane na zewnątrz. Wejście nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózkach. Z prawej strony budynku od wejścia głównego znajduje się winda (dźwig osobowy) dostępna z poziomu „0” na parter i 1 piętro. Winda dostosowana jest dla osób niewidomych, niedowidzących. Winda wyposażona w przyciski sterujące umożliwiające odczyt w alfabecie Brille’a. Przy windzie znajduje się dzwonek umożliwiający przywołanie pracownika Ośrodka Wsparcia. Z pracownikiem można skontaktować się również telefonicznie, tel. 32 335 50 17.

Dostępność korytarzy, schodów i wind. W budynku dla osób poruszających się na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na parterze w tym toaleta dla osób niepełnosprawnych. W budynku znajduje się winda umożliwiająca wjazd na wyższe kondygnacje.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. W budynku nie ma dodatkowych udogodnień dla osób niewidomych, niedowidzących oraz słabosłyszących, tj. oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym, opisów w języku Braille’a, pętli indukcyjnych, znaczników Totupoint. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika Ośrodka Wsparcia, z którym można skontaktować się osobiście po wejściu do budynku (przy wejściu głównym do budynku oraz przy windzie znajduje się dzwonek umożliwiający przywołanie pracownika) lub telefonicznie, tel. 32 335 50 17. Budynek jest monitorowany przez kamerę skierowaną na wejście główne.

Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Ośrodek Wsparcia nie dysponuje miejscami parkingowymi.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Brak możliwości skorzystania z bieżących usług tłumacza migowego, usługa możliwa po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby, tel. 32 335 50 17, 32 335 50 00, e-mail: ops@knurow.pl.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie – Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych, budynek przy ulicy Dworcowej 33.

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Dla klientów dostępne jest 1 wejście niedostosowane dla osób poruszających się na wózkach, do wejścia prowadzą schody, drzwi otwierane na zewnątrz. Obok wejścia głównego znajduje się winda (podnośnik pionowy zewnętrzny) dostępna z poziomu „0” na parter i 1 piętro. Winda dostosowana jest dla osób niewidomych, niedowidzących. Winda wyposażona w przyciski sterujące umożliwiające odczyt w alfabecie Brille’a. Przy wejściu głównym znajduje się domofon oraz dzwonek umożliwiający przywołanie pracownika Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych. Z pracownikiem można skontaktować się również telefonicznie, tel. 32 441 96 91. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

Dostępność korytarzy, schodów i wind. W budynku znajduje się winda umożliwiająca wjazd na parter oraz 1 piętro. Dla osób poruszających się na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na parterze, w tym toaleta dla osób niepełnosprawnych oraz 1 piętro. Poddasze (2 piętro) dla osób niepełnosprawnych jest niedostępne – brak możliwości dojazdu windą. Pomieszczenia na 2 piętrze nie są przeznaczone dla Klientów. Obsługa Klientów w ramach wszystkich działów odbywa się na parterze lub 1 piętrze. Istnieje możliwość zaprowadzenia osoby niewidomej do konkretnego działu przy wsparciu pracownika Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. W budynku nie ma dodatkowych udogodnień dla osób niewidomych, niedowidzących oraz słabosłyszących w druku powiększonym, opisów w języku Braille’a, pętli indukcyjnych, znaczników Totupoint. Udogodnieniem dla osób niewidomych i słabowidzących jest zróżnicowany kolor poręczy prowadzących na każdą z kondygnacji budynku z tożsamym oznaczeniem na ścianie oraz na włączniku światła. Ponadto dostępność zapewniona jest poprzez pomoc pracownika Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych, z którym można skontaktować się osobiście po wejściu do budynku (przy wejściu głównym do budynku znajduje się domofon oraz dzwonek umożliwiający przywołanie pracownika) lub telefonicznie, tel. 32 441 96 91. Na korytarzu na parterze oraz na piętrach dostępny jest domofon umożliwiający kontakt z pracownikami. Informacja o rozkładzie lokali w budynku zapewniona jest w sposób wizualny (tablica informacyjna) oraz przez pracowników. Budynek jest monitorowany przez 12 kamer – 8 kamer obsługuje teren wokół budynku, 4 kamery wnętrze budynku.

Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Brak możliwości skorzystania z bieżących usług tłumacza migowego, usługa możliwa po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby, tel. 32 441 96 91, 32 335 50 00, e-mail: ops@knurow.pl.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie – Punkt Terenowy w Szczygłowicach, budynek przy ulicy Staszica 1, 1 piętro, pokój nr 130.

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Punkt Terenowy MOPS Knurów znajduje się na 1 piętrze pięciopiętrowego budynku mieszkalno-usługowego. Dla klientów MOPS dostępne jest 1 wejście główne od ulicy Staszica. Do wejścia budynku prowadzą schody i pochylnia dla wózków, następnie trzeba przejść przez 2 drzwi otwieranych na zewnątrz. Między drzwiami jest przedsionek. Za głównym wejściem po prawej stronie znajduje się winda bez przycisków sterujących, umożliwiających odczyt w alfabecie Brille’a. Wejście do Punktu Terenowego MOPS składa się z 1 drzwi otwieranych do wnętrza lokalu, posiada próg. Nad żadnym z wejść nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli. Z pracownikiem Punktu Terenowego można skontaktować się telefonicznie, tel. 32 335 50 15.

Dostępność korytarzy, schodów i wind. W budynku dla osób poruszających się na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia, w których mieści się Punkt Terenowy MOPS Knurów. W budynku brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. W budynku nie ma dodatkowych udogodnień dla osób niewidomych, niedowidzących oraz słabosłyszących, tj. oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym, opisów w języku Braille’a, pętli indukcyjnych, znaczników Totupoint. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika socjalnego, z którym można skontaktować się osobiście po wejściu do budynku lub telefonicznie, tel. 32 335 50 15. Informacja o rozkładzie lokali w budynku zapewniona jest w sposób wizualny (tablica informacyjna) oraz przez pracownika socjalnego. Budynek jest monitorowany przez 7 kamer – 1 kamera obsługuje teren wokół budynku, 6 kamer wnętrze budynku.

Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Brak możliwości skorzystania z bieżących usług tłumacza migowego, usługa możliwa po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby, tel. 32 335 50 15, 32 335 50 00, e-mail: ops@knurow.pl.