Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych

WARSZTATY PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE/GRUPA WSPARCIA PO WARSZTATACH P/PRZEMOCY

Osoby, które doświadczały lub doświadczają jakiegoś rodzaju przemocy ze strony np. członka rodziny zapraszamy na warsztaty przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz na spotkania grupy wsparcia. W ramach zajęć będzie można  zwiększyć wiedzę dot. mechanizmów przemocy domowej, poszerzyć narzędzia niezbędne do radzenia sobie w sytuacjach przemocy, kryzysu.   Proponowane działania stworzą możliwość: – przezwyciężenia problemów emocjonalnych; […]

Posted in Centrum | Leave a comment

Podsumowanie realizacji projektu

Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie w okresie od 01.03.2020 r. do 28.09.2021 r. realizował projekt pt. „Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX, Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój […]

Posted in Centrum | Leave a comment

Spotkania z psychologiem dziecięcym

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie  informuje, że w  Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych w Knurowie przy ul. Dworcowej 33 można skorzystać  ze świadczeń w formie  terapii psychologicznej w tym wizyt środowiskowych, które udzielane są przez psychologa dziecięcego. Psycholog dziecięcy zajmuje się diagnozą problemów oraz zaburzeń występujących u dzieci, a także poradnictwem rodzicielskim.  Pierwsze spotkanie z psychologiem […]

Posted in Centrum | Leave a comment

Podsumowanie realizacji usług społecznych w CWIS

W okresie realizacji projektu w CWIS zrealizowano następujące usługi wspierania rodziny: 1. Asystent rodziny – wsparciem objęto 9 rodzin/30 os w rodz., wskaźnik 7 rodzin/14 os w rodz.; 2. Mediacje rodzinne wsparciem objęto 17 os/rodzin wraz z otoczeniem,     wskaźnik 10 os/rodz; 3.Terapia rodzinna – wsparciem objęto 15 os/rodzin wraz z otoczeniem, wskaźnik 10 os/rodzin); 4.Spotkania […]

Posted in Centrum | Leave a comment

Pomoc sąsiedzka i specjalistyczne usługi opiekuńcze – po zakończeniu projektu

Szanowni Państwo Informujemy, że w ramach trwałości projektu, można wnioskować o  usługę pn. pomoc sąsiedzka oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze. Co to jest pomoc sąsiedzka To wsparcie osoby niesamodzielnej dostosowane do jej szczególnych potrzeb wynikających z wieku, rodzaju schorzenia, świadczone przez osobę z najbliższego otoczenia osoby uprawnionej. Ww. usługa świadczona jest w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej. […]

Posted in Centrum | Leave a comment

Realizacja usług społecznych po zakończeniu projektu pn. Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie informuje, że w ramach zapewnienia trwałości projektu pn. Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych utrzymane zostaną miejsca świadczenia usług, które powstały w ramach realizacji projektu. W przypadku chęci skorzystania ze wsparcia w postaci: specjalistycznego poradnictwa rodzinnego typu psychologicznego i pedagogicznego, asystenta rodziny, mediacji rodzinnych, terapii rodzinnej, treningów kompetencji i umiejętności […]

Posted in Centrum | Leave a comment

Małgorzata Gutowska -spotkanie autorskie

Posted in Centrum | Leave a comment

Gmina Knurów przystąpiła do Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego

Posted in Centrum | Leave a comment

Spotkanie z artystą plastykiem i projektantem Panem Maciejem Mesznik

Posted in Centrum | Leave a comment

Wycieczki rowerowe

Chcesz spędzić aktywnie wakacje? Kochasz jazdę na rowerze? Zapisz się na nasze wyprawy i przeżyj niezapomnianą wakacyjną przygodę!  Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych zaprasza chętne osoby na wycieczki rowerowe, które odbywają się  w co drugą środę w godz. 13.00-16.00. Do pokonania dystans do 30 km w obie strony. Kolejna wycieczka odbędzie się 14.07.2021 r.  Zbiórka o […]

Posted in Centrum | Leave a comment

ZAPROSZENIE

Zapraszamy mieszkańców Knurowa, szczególnie tych z obszaru rewitalizacji na przedwakacyjną imprezę sportowo – rekreacyjną. Będziemy się bawić wspólnie z uczniami Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1 w Knurowie pod hasłem: „Więcej ruchu-więcej zdrowia”. Miejsce : plac zabaw z siłownią zewnętrzną w Knurowie przy ul. Dworcowej. Kiedy:  24.06.2021 w godz. 10.00-13.00 Co proponujemy: współzawodnictwo, różne animacje m.in. […]

Posted in Centrum | Leave a comment

Uprzejmie informujemy, ze od czerwca 2021 r. w Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych dla Uczestników Projektu dodatkowo są realizowane następujące usługi:

Nazwa usługi Data realizacji Cel Rodzaj spotkania Treningi zastępowania agresji W każdy poniedziałek w godzinach            9.00-13.00 Rozpoznawanie uczuć i emocji, wyćwiczenie umiejętności prospołecznego zachowania w sytuacjach konfliktowych Spotkania grupowe, dla ok. 8 osób Profilaktyka uzależnień W każdą środę w godzinach 11.00-17.00 zainicjowanie i utrzymanie zmian w kierunku procesu zdrowienia Spotkania indywidualne Warsztaty dla samotnych matek […]

Posted in Centrum | Leave a comment

REKRUTACJA DO PROJEKTU

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie zaprasza osoby i rodziny zainteresowane udziałem w projekcie do osobistego zgłoszenia się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie, ul. Ks. A. Koziełka 2/Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych w Knurowie, ul. Dworcowa 33, lub pobrania, wypełnienia i przesłania pocztą następujących dokumentów: formularz rekrutacyjny, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych […]

Posted in Centrum | Leave a comment

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przekazuje informacje dotyczące projektu pn. „Aktywni niepełnosprawni- narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”.

„Aktywni niepełnosprawni” – w stronę niezależnego życia osób z niepełnosprawnościami Projekt, który ma szansę zmienić sytuację osób z niepełnosprawnościami Od 1 października 2020 r. realizowany jest projekt „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”. To pierwszy tak duży projekt dotyczący włączenia osób z niepełnosprawnościami w życie społeczne, w którym można nie tylko proponować rozwiązania, ale […]

Posted in Centrum, Ogłoszenia | Leave a comment

CO U NAS SŁYCHAĆ?

Trwająca epidemia wirusa SARS-CoV-2 jest wyzwaniem dla wielu instytucji, których działalność opiera się na pracy z ludźmi, w tym dla służb społecznych, których profesja zyskała aktualnie zupełnie nowy wymiar.  Realizacja wsparcia w postaci usług społecznych w Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych z siedzibą w Knurowie przy ul. Dworcowej 33 również napotkała duże trudności w realizacji zamierzonych przedsięwzięć. Stan epidemii, zmusił pracowników do zastanowienia […]

Posted in Centrum | Leave a comment

REKRUTACJA DO PROJEKTU – 19.03.2021 r

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie ponownie zaprasza osoby i rodziny zainteresowane udziałem w projekcie  do osobistego  zgłoszenia się  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie, ul. Ks. A. Koziełka 2 lub w Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych w Knurowie, ul. Dworcowa 33, lub do pobrania, wypełnienia i przesłania pocztą  następujących dokumentów: – formularz rekrutacyjny,– oświadczenie o […]

Posted in Centrum | Leave a comment

INFORMCJA DOT. DZIAŁALNOŚCI CENTRUM WSPARCIA INICJATYW SPOŁECZNYCH

Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych przy ul. Dworowej 33 to budynek,  w którym od marca 2020 r – września 2021r  jest realizowany projekt konkursowy  współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020; Oś priorytetowa IX, Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie […]

Posted in Centrum | Leave a comment

Punkt Informacji Osób Niepełnosprawnych (PION)

Osoby z niepełnosprawnością (Uczestnicy Projektu)  oraz osoby z ich najbliższego otoczenia,  w Punkcie Informacji dla Osób Niepełnosprawnych od czerwca 2020 r. mogą uzyskać  pomoc m.in. w zakresie  ulg i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym, możliwościach wsparcia finansowego i rzeczowego,  zaopatrzeniu w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, możliwościach dofinansowań do rehabilitacji leczniczej; likwidacji barier funkcjonalnych;  organizacjach i instytucjach prowadzących działania na […]

Posted in Centrum | Leave a comment

W ramach projektu pn. Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych są realizowane usługi sąsiedzkie polegające na zapewnieniu wsparcia dla Uczestników/czek projektu w postaci usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania

Usługi są świadczone dla jednej osoby nie rzadziej niż raz na dobę, zarówno w dzień jak i w nocy (np. nagłe zachorowanie lub złe samopoczucie). Sąsiedzkie usługi opiekuńcze są realizowane na terenie Gminy Knurów, a ich zakres obejmuje w szczególności: pomoc w dokonywaniu zakupów podstawowych artykułów, pomoc w przygotowywaniu i podawaniu posiłków, pomoc w wykonywaniu […]

Posted in Centrum | Leave a comment

Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych to projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 dla osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, dla działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, dla poddziałania 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych ZIT

Beneficjent: Gmina Knurów Jednostka realizująca projekt:  Gmina Knurów – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie Wartość projektu 583 262, 50 zł Wysokość wkładu UE 495 773,12 zł Cel  główny projektu: Zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych na terenie rewitalizowanym dla min. 50 osób (40K/10M) w okresie marzec 2020 – czerwiec 2021 poprzez utworzenie i prowadzenie […]

Posted in Centrum | Leave a comment

Rekrutacja do projektu – 11.12.2020 r

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie ponownie zaprasza osoby i rodziny zainteresowane udziałem w projekcie  do osobistego  zgłoszenia się  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie, ul. Ks. A. Koziełka 2 lub w Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych w Knurowie, ul. Dworcowa 33, lub do pobrania, wypełnienia i przesłania pocztą  następujących dokumentów: – formularz rekrutacyjny,– oświadczenie o […]

Posted in Centrum | Leave a comment

Realizacja zadań w CWIS

Szanowni Państwo  od marca 2020 r. w Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych w Knurowie przy ul. Dworcowej 33 realizujemy szereg różnych zadań, których głównym celem  jest zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych w szczególności dla osób zamieszkujących obszar rewitalizacji Gminy Knurów. Usługi te są skierowane do osób i rodzin, które przeżywają różne trudności życiowe i nie […]

Posted in Centrum | Leave a comment

INFORMACJA DOTYCZĄCA COVID-19

Z powodu zagrożenia koronawirusem (COVID-19) interesanci proszeni są o bezwzględne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa tj. – zachowanie dystansu społecznego – minimum 2 metry odległości, – dezynfekcji rąk, – noszenia maseczek ochronnych lub przyłbic, – korzystania z własnego długopisu. Bądźmy odpowiedzialni nie myślmy tylko o sobie i nawet jeśli czujemy się świetnie stosujmy się do zasad dla […]

Posted in Centrum | Leave a comment

BIEŻĄCE INFORMACJE Z DZIAŁALNOŚCI CENTRUM

Uczestników projektu jak i osoby zainteresowane informujemy, że obecnie realizujemy wsparcie w postaci:-specjalistycznego poradnictwa typu psychologicznego i pedagogicznego; -poradnictwa prawnego;-usług dietetyka;-usług logopedy;– pomocy sąsiedzkiej;-asystenta rodziny Od października 2020 uruchomione zostaną kolejne usługi w postaci:-terapii rodzinnej;-mediacji -warsztatów przeciwdziałania przemocy w rodzinie-działań animujących i promujących zdrowy styl życia (zajęcia sportowe z wykorzystaniem siłowni zewnętrznej)-treningów kompetencji i umiejętności życiowych-rehabilitacji w […]

Posted in Centrum | Leave a comment

BILETY DO KINA I NA BASEN DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Uprzejmie informujemy, że uczestnicy projektu mogą zgłaszać się  w Centrum Wsparcia Inicjatyw `Społecznych w Knurowie ul. Dworcowa 33 po odbiór biletów do kina i na basen.Termin ważności biletów – do września 2021 r. Bilety do kina można realizować w Kino Scena Kultura Knurów przy ul Niepodległości 26natomiast na basen  – w parku wodnym „Wodnik” w Paniówkach, ul. […]

Posted in Centrum | Leave a comment

Rekrutacja do projektu – 28.09.2020 r

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie ponownie zaprasza osoby i rodziny zainteresowane udziałem w projekcie  do osobistego  zgłoszenia się  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie, ul. Ks. A. Koziełka 2 lub w Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych w Knurowie, ul. Dworcowa 33, lub do pobrania, wypełnienia i przesłania pocztą  następujących dokumentów: – formularz rekrutacyjny,– oświadczenie o […]

Posted in Centrum | Leave a comment

Rekrutacja do projektu – 23.07.2020 r

Rekrutacja do projektu  –  23.07.2020 r Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie  zaprasza osoby i rodziny zainteresowane udziałem w projekcie  do osobistego  zgłoszenia się  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie, ul. Ks. A. Koziełka 2 lub w Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych w Knurowie, ul. Dworcowa 33, lub do pobrania, wypełnienia i przesłania pocztą  następujących […]

Posted in Centrum | Leave a comment

SPOTKANIE PROMUJĄCE PROJEKT PN. CENTRUM WSPARCIA INICJATYW SPOŁECZNYCH

SPOTKANIE PROMUJĄCE PROJEKT PN. CENTRUM WSPARCIA INICJATYW SPOŁECZNYCH W dniu 02.07.2020 r. w Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych przy ul. Dworcowej 33 odbyło się spotkanie, którego celem była promocja projektu pn. Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020; Oś priorytetowa IX, Włączenie […]

Posted in Centrum | Leave a comment

Aktualizacja informacji o Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych

Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych przy ul. Dworowej 33 to budynek,  w którym od marca 2020 r. jest realizowany projekt konkursowy  współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020; Oś priorytetowa IX, Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój usług […]

Posted in Centrum | Leave a comment

Punkt Informacji Osób Niepełnosprawnych (PION)

Osoby z niepełnosprawnością (Uczestnicy Projektu)  oraz osoby z ich najbliższego otoczenia,  w Punkcie Informacji dla Osób Niepełnosprawnych od czerwca 2020 r. mogą uzyskać  pomoc m.in. w zakresie  ulg i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym, możliwościach wsparcia finansowego i rzeczowego,  zaopatrzeniu w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, możliwościach dofinansowań do rehabilitacji leczniczej; likwidacji barier funkcjonalnych;  organizacjach i instytucjach prowadzących działania na […]

Posted in Centrum | Leave a comment

Sąsiedzkie usługi opiekuńcze od dn. 15.06.2020 r.:

W ramach projektu pn. Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych od czerwca 2020 r.  realizowane są  sąsiedzkie usługi opiekuńcze. Są one skierowane do osób niesamodzielnych mieszkających na terenie Gminy Knurów, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. […]

Posted in Centrum | Leave a comment

Wznowienie zadań realizowanych w ramach projektu pn. „Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych” od czerwca 2020 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie jako realizator projektu pn. „Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych” informuje, że zadania zawieszone w związku z ograniczeniami w stanie epidemii, zostają wznowione.Od czerwca 2020 r. planuje się uruchomienie następujących form wsparcia:– pomoc sąsiedzka– Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych– dietetyk– rehabilitacja w domu chorego– logopeda– specjalistyczne poradnictwo typu psychologicznego/pedagogicznego.

Posted in Centrum | Leave a comment

Szkolenie dla przyszłych wykonawców pomocy sąsiedzkiej

Harmonogram szkoleń w zakresie świadczenia usług pomocy sąsiedzkiej Lp. Data spotkania Godz. spotkania Miejsce spotkania Uwagi 1. 27.05.2020 r. 8.00-16.00 Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych Knurów ul. Dworcowa 33 1 uczestnik 2. 27.05.2020 r. 8.00-16.00 Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych Knurów ul. Dworcowa 33 1 uczestnik

Posted in Centrum | Leave a comment

Komunikat z dn. 19.03.2020 r.

Szanowni Państwo,celem przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 i choroby COVID-19, tut. Ośrodek  zawiadamia o czasowym zawieszeniu  działań w postaci usług społecznych i opiekuńczych skierowanych bezpośrednio do  Uczestników  Projektu pn.„Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych” . 

Posted in Centrum | Leave a comment

REKRUTACJA DO PROJEKTU

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie  zaprasza osoby i rodziny zainteresowane udziałem w projekcie  do osobistego zgłoszenia się  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie, ul. Ks. A. Koziełka 2/Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych w Knurowie, ul. Dworcowa 33, lub pobrania, wypełnienia i przesłania pocztą  następujących dokumentów:– formularz rekrutacyjny,– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych […]

Posted in Centrum | Leave a comment

PROJEKT KONKURSOWY CENTRUM WSPARCIA INICJATYW SPOŁECZNYCH

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie informuje, że od 01.03.2020r. do 30.06.2021 r. realizuje projekt konkursowy pn. „Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020; Oś priorytetowa IX, Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój […]

Posted in Centrum | Leave a comment