Archiwum kategorii: Ogłoszenia

UWAGA! Zmiany w Programie 500 plus od stycznia 2022 roku

Informujemy, że od 1 stycznia 2022 r. wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500 plus należy składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 
Bieżące świadczenia wychowawcze przyznane do 31 maja 2022 r. będą nadal wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie.

Ponadto informujemy, że od nowego roku 2022 wnioski będą przyjmowane przez ZUS wyłącznie w formie elektronicznej, a wypłaty będą realizowane jedynie bezgotówkowo na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego.

Szczegółowe informacje na temat zmian w Programie 500 plus znajdują się na stronie ZUS

Gmina Knurów informuje, że realizatorem nowego zadania w ramach ustawy z dnia 17.12.2021 r. o dodatku osłonowym będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie.

Dodatek osłonowy stanowi element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

Dodatek osłonowy będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokości dopłaty w ramach dodatku osłonowego (kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania) wyniesie:

 • dla jednoosobowego gospodarstwa domowego 400/500 zł w roku, przy założeniu że dochód nie przekroczy 2100 złotych,
 • dla gospodarstwa 2-3 osobowego 600/750 zł w roku przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • dla gospodarstwa 4-5 osobowego 850 zł/1062,50 zł w roku przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • dla gospodarstwa 6 i więcej osobowego 1150 zł/ 1437,50 zł w roku przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

Obowiązywać będzie również tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie mógł być przyznany po przekroczeniu kryterium dochodowego, ale kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia.

Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego, złoży więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany będzie pierwszemu wnioskodawcy.

Wnioski o dodatek osłonowy będzie można składać do 31 stycznia 2022 r. Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.

Ci, którzy nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogli ubiegać się o wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

Szczegółowe informacje udzielane będą po 15.01.2022 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Ks. A. Koziełka 2 lub telefonicznie 32 335 50 00.

wniosek do pobrania

OGŁOSZENIE

Gmina Knurów informuje, że realizatorem zadania pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób pn. „Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców Knurowa w miejscu ich zamieszkania w okresie  od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia  2022 r. (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi)” wyłonionym  w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
 i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)  jest  Śląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Katowicach, Oddział Rejonowy PCK w Knurowie        ul. Wilsona 10.

Na realizację powyższego zadania przeznaczono dotację w wysokości 249 980,00 zł.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na zadanie pn.: „Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców Knurowa w miejscu ich zamieszkania w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi)”

Prezydent Miasta Knurów ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.

Więcej szczegółów w załączonym Zarządzeniu nr 438/MOPS/2021 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 18.11.2021 r. dostępnym na stronie: https://www.knurow.pl/miasto-knurow/ogloszenia-urzedu/Konkurs-ofert-z-zakresu-pomocy-spolecznej/idn:2279

Konsultacje społeczne dotyczące przyjęcia: Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Knurów na lata 2021-2026

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie informuje, że dnia 1 września 2021 roku (środa) o godz. 13.30 w budynku Ratusza Miejskiego przy ul. Niepodległości 7 odbędą się konsultacje w formie otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego z terenu Gminy Knurów.

Przedmiotem spotkania będzie projekt uchwały Rady Miasta Knurów w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Knurów na lata 2021-2026.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Urzędu Miasta Knurów

https://www.knurow.pl/miasto-knurow/aktualnosci/Konsultacje-z-organizacjami-pozarzadowymi/idn:2162

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej

https://knurow.bip.info.pl/dokument.php?iddok=35135&idmp=507&r=r

Punkt Interwencji Kryzysowej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie zaprasza do udziału w zajęciach grupowych w blokach tematycznych

 1. Trening Umiejętności Życiowych i Rodzicielskich
 2. Warsztaty dot. przeciwdziałania przemocy
 3. Grupa wsparcia dla ofiar przemocy

GDZIE? zajęcia odbywać się będą w budynku Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych, Knurów, ul. Dworcowa 33

KIEDY? Środy w godz. 16.00- 17.30 (w blokach po 5 spotkań)

                Czwartki w godz. 14.00 – 15.30 ( w blokach po 6 spotkań )

DLA KOGO? Wszyscy zainteresowani tematyką wychowania, przemocy, problemów rodzinnych – pierwszeństwo w udziale mają mieszkańcy Knurowa

ZAPISY? Zgłoszenia osób zainteresowanych udziałem w danym bloku tematycznym przyjmujemy w  Punkcie Interwencji Kryzysowej pod numerem tel. (32) 335-50-11

Trening Umiejętności Życiowych i Rodzicielskich

109.09.2021 r. godz. 14.00 – 15.30  „Grzeczne dziecko – 10 magicznych sztuczek”  
216.09.2021 r godz. 14.00 – 15.30  „Kary i logiczne konsekwencje- 4 razy R”  
323.09.2021 r. godz. 14.00 – 15.30„Koncentracja na rozwiązaniach problemów-  4 razy P”  
430.09.2021 r. godz. 14.00 – 15.30  „ Wychowanie – tak, kontrolowanie – nie”
507.10.2021 r. godz. 14.00 – 15.30  „Szczęśliwe dzieciństwo – wartościowy bagaż na całe życie”
614.10.2021 r. godz. 14.00 – 15.30  „’Bunt’ nastolatka – jak komunikować się ze swoim dzieckiem?”

Warsztaty dot. przeciwdziałania przemocy

108.09.2021 r. godz. 16.00- 17.30 „ Czym jest przemoc domowa, jak ją rozpoznać, czy dotyczy również Ciebie?”  
215.09.2021 r. godz. 16.00- 17.30   „Czasem słowa ranią mocniej niż bicie – rodzaje i formy przemocy”
322.09.2021 r. godz. 16.00- 17.30 „Krzywdzące stereotypy pomniejszające przestępstwo przemocy”  
429.09.2021 r. godz. 16.00- 17.30 „Przyczyny przemocy – charakter, rodzina, środowisko?”  
506.10.2021 r. godz. 16.00- 17.30 „Skutki dla dzieci wychowujących się w rodzinach z przemocą”  

Grupa wsparcia dla osób doznających przemocy

1 13.10.2021 r. godz. 16.00- 17.30   „Odzyskaj siebie- zmiana wizerunku własnej osoby, rozwijanie zasobów”
2 20.10.2021 r. godz. 16.00- 17.30   „Budowanie poczucia mocy osobistej, wpływu i kontroli nad swoim życiem”
3 27.10.2021 r. godz. 16.00- 17.30   „Relacja z osobą stosującą przemoc – jak ją zmienić, żeby czuć się bezpiecznie?”
4 03.11.2021 r. godz. 16.00- 17.30   „Muszę – mogę-chcę – słowa o dużej mocy”  
5 10.11.2021 r. godz. 16.00- 17.30   „Zablokowane emocje”  

Program „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie  informuje , że w związku projektem  Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pn. „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia  samodzielności osób niepełnosprawnych”  realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2016-2020, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych  – powstały cztery kolejne raporty. Raporty opublikowano na stronie internetowej Biura w wersjach alternatywnych tj. wszystkie dokumenty w formie tekstu łatwego do czytania i rozumienia.

W w. raporty dostępne są pod następującym adresem:

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a.1116.projekt-aktywni-niepelnosprawni-narzędzia-wspracia-samodzielnosci-osob- niepelnosprawnych 

Zachęcamy do śledzenia strony internetowej Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/p.167.projekty-po-wer

oraz projektu  

http://www.wlaczeniespoleczne.pl

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ INFORMUJE O KAMPANII INFORMACYJNO-EDUKACYJNEJ ZORGANIZOWANEJ PRZEZ ZUS „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo”

Ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna ZUS „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo”. Celem akcji edukacyjnej jest promowanie wśród świadczeniobiorców ZUS wiedzy na temat korzyści, jakie – zwłaszcza w obecnej sytuacji związanej z COVID19 – niesie wykorzystanie bezgotówkowej formy pobierania świadczeń, a także możliwości wynikających z korzystania z rachunku bankowego. Akcja ma na celu również podniesienie poziomu wiedzy na temat warunków bezpiecznego korzystania z Internetu, w tym również z różnego rodzaju e-usług przy wykorzystaniu rachunku bankowego.

Na prośbę ZUS przekazujemy link: podstronę internetową ze szczegółowymi informacjami i materiałami

Zmiany w programie „Dobry Start”

KOMUNIKAT

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 oraz z 2021 r. poz. 159 i 1006) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie Dział Świadczeń Wychowawczych informuje, iż wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 składa się od 1 lipca 2021 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o kampanii informacyjno-edukacyjnej zorganizowanej przez organizację Alzheimer Polska i Rzecznika Praw Obywatelskich pn. „Alzheimer – rozumiem- wspieram „

Kampania ma na celu zwiększenie wiedzy o chorobach otępiennych , w tym o chorobie Alzheimera a także o potrzebach osób żyjących z chorobą otępienną i ich opiekunów rodzinnych.

Bliższych informacji udziela

Pani Ewa Tułodziecka-Czapska

Centrum Projektów Społecznych

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Al. Solidarności 77 00-090 Warszawa

Tel. 22 55 17 985

Infolinia – 800 676 676

Poniedziałki – 10.00-18.00

Wtorek-piątek 8.00-16.00

Połączenia bezpłatne z telefonów stacjonarnych i komórkowych

Zachęcamy do zapoznania się z broszurą i ulotką informacyjną.

Konsultacje dotyczące „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Knurów na lata 2021 – 2025”

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie i Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie- ogłaszają konsultacje dotyczące „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Knurów na lata 2021 – 2025”

Celem konsultacji jest poznanie Państwa opinii, propozycji oraz ewentualnych uwag na temat Gminnego Programu będącego przedmiotem konsultacji. W związku z tym zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, fundacji, stowarzyszeń i innych podmiotów prowadzących działalność na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Knurów do wnoszenia uwag i opinii w terminie od 12 maja 2021 r do 26 maja 2021 r. za pośrednictwem załączonego formularza opinii.

Formularz należy:

 • Przesłać na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie, ul. ks. Koziełka 2 lub
 • Złożyć osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie lub
 • Przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres

E – mail: ops@knurow.pl

Załączniki:

 • „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Knurów na lata 2021 – 2025”
 • Formularz zgłaszania opinii

Zaproponowany w/w Program zostanie przyjęty w trybie Uchwały Rady Miasta. Planowany termin sesji: 16 czerwca 2021 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do zapoznania się z harmonogram „Dni Osób z Niepełnosprawnościami” . W trakcie trwania imprezy będzie możliwość zapoznania się z różnymi tematami dotyczącymi problematyki niepełnosprawności.

Harmonogram „Dni Osób z Niepełnosprawnościami” – maj 2021 r.
I. Plan wydarzenia – porady, konsultacje w ramach dyżurów telefonicznych i online
TYDZIEŃ I 4-7 maja 2021 r.
5 maja 2021 r. – Fundacja Piastun – Wyrównanie Szans w Zabrzu – wsparcie psychologiczne, rozmowa jako trening
umiejętności społecznych – integracja społeczna – pomoc w zapisaniu się do fundacji – wskazanie instytucji jakie mogą
pomóc w funkcjonowaniu, ośrodki pomocowe, fundacje – 10:00-14.00 tel. 667 451 637
6 maja 2021 r. – PUE ZUS – bez konieczności osobistej wizyty w ZUS – 10:00-14:00 tel. 32 277 86 21
7 maja 2021 r. – Zakład Ubezpieczeń Społecznych Rehabilitacja lecznicza – 10:00-14:00 tel. 502 009 883
TYDZIEŃ II 10-14 maja 2021 r.
10 maja 2021 r. – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Śląski w Katowicach – Formy
wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami przekazywane ze środków PFRON w ramach realizowanych programów i zadań,
dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, dofinansowanie
do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych
i w komunikowaniu się, dofinansowanie do szkoleń nauki języka migowego, dofinansowanie do rozpoczęcia działalności
gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, Program „Aktywny samorząd” – wsparcie aktywności
zawodowej – 9:00 – 13:00 tel. 532 515 082
10 maja 2021 r. – Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (FAZON) porad/konsultacji telefonicznych
w zakresie możliwości wsparcia, integracji osób niepełnosprawnych oraz rehabilitacji – 10:00-14:00 tel. 512 471 997
14 maja 2021 r. – ZUS Zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do 18. Życia – 10:00-14:00 tel. 32 277 86 21
TYDZIEŃ III 17-21 maja 2021 r.
17 maja 2021 r. – Zapewnienie ciągłości istnienia Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Gliwickiej10:00-14:00 tel. 607 339 446
18 maja 2021 r. – ZUS – Ubankowienie świadczeń – korzyści, jakie – zwłaszcza w obecnej sytuacji związanej z COVID19 – niesie
wykorzystanie bezgotówkowej formy pobierania świadczeń, a także możliwości wynikające z korzystania z rachunku
bankowego – 10:00-14:00 tel. 32 277 86 77
18 maja 2021 r. – Platforma Usług Elektronicznych ZUS – dlaczego warto mieć tam swój profil – webinarium online
we współpracy z Zabrzańskim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości – 10:00-11:30
zapisy od 4 maja 2021 r. na adres email: kgrzywna@um.zabrze.pl
19 maja 2021 r. – Komenda Miejska Policji w Zabrzu – Bezpieczeństwo seniorów i osób niepełnosprawnych, zasady
bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej skierowane m.in. do osób starszych – jak uchronić się przed oszustwami
internetowymi, a także przed oszustwami na tzw. „wnuczka”, „policjanta”, „pracownika administracji” – webinarium online
we współpracy z Zabrzańskim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości – 10:00-11:00
zapisy od 4 maja 2021 r. na adres email: kgrzywna@um.zabrze.pl
Komenda Miejska Policji w Zabrzu – po webinarium konsultacje w zakresie Bezpieczeństwa – 11:00-12:00 tel. 723 657 432
19 maja 2021 r. – Zakład Ubezpieczeń Społecznych Świadczenia rehabilitacyjne 10:00 – 12:00 tel. 32 277 86 21
TYDZIEŃ IV 24-31 maja 2021 r.
24 maja 2021 r. – MOPR w Zabrzu – Wnioski w sprawie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się w miejscu zamieszkania
osoby niepełnosprawnej – 10:00-14:00 tel. 32 277 78 20
25 maja 2021 r. – konsultant MOPR Zabrze ds. Osób z Niepełnosprawnościami – formy wsparcia na terenie Zabrza
skierowane do osób z niepełnosprawnościami – 10:00-14:00 tel. 459 588 818
25 maja 2021 r. – Ekspert ZUS radzi – Konsultacje online dla osób głuchych oraz niedosłyszących – 10:00-12:00
zapisy od 4 maja 2021 r. na adres email: monika.jarysz@zus.pl lub tel. 502 009 855
26 maja 2021 r. – Komenda Miejska Policji w Zabrzu – Bezpieczeństwo seniorów i osób niepełnosprawnych, zasady
bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej skierowane m.in. do osób starszych – jak uchronić się przed oszustwami
internetowymi, a także przed oszustwami na tzw. „wnuczka”, „policjanta”, „pracownika administracji” – webinarium online
we współpracy z Zabrzańskim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości – 12:00-13:00
zapisy od 4 maja 2021 r. na adres email:: kgrzywna@um.zabrze.pl
Komenda Miejska Policji w Zabrzu – po webinarium konsultacje w zakresie Bezpieczeństwa – 13:00-14:00 tel. 723 657 432
31 maja 2021 r. – MOPR w Zabrzu – Wnioski w sprawie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się w miejscu zamieszkania
osoby niepełnosprawnej – 10:00-14:00 tel. 32 277 78 20
II. Wystawa prac artystycznych uczniów Szkół Podstawowych, wykonanych w ramach
Projektu z ZUS – edycja 2020/2021
Od 1 do 31 maja 2021 r. – Wystawa prac na elewacji budynku Oddziału ZUS w Zabrzu przy ul. Szczęść Boże 18 w Zabrzu.
Motywem przewodnim projektu jest tematyka z zakresu ubezpieczeń społecznych. Prace prezentują ZUS i świadomość
młodego pokolenia o tym jak ważne są ubezpieczenia społeczne w niezwykle barwny, różnorodny i interesujący sposób.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przekazuje informacje dotyczące projektu pn. „Aktywni niepełnosprawni- narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”.

„Aktywni niepełnosprawni” – w stronę niezależnego życia osób z niepełnosprawnościami

Projekt, który ma szansę zmienić sytuację osób
 z niepełnosprawnościami

Od 1 października 2020 r. realizowany jest projekt „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”. To pierwszy tak duży projekt dotyczący włączenia osób z niepełnosprawnościami w życie społeczne, w którym można nie tylko proponować rozwiązania, ale także je sprawdzić, czyli przetestować. Wszystkie efekty działań projektu będą zgodne z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych.

Kto realizuje projekt?

Projekt „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” realizuje:

 • Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej w partnerstwie – Lider
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną,
 • Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi – partnerzy

Co chcemy zrobić?

W projekcie chcemy zmienić system wsparcia osób z niepełnosprawności. Chcemy zwiększyć szanse na niezależne życie każdej osoby z niepełnosprawnością.

W ramach projektu przygotujemy propozycje zmian istniejących rozwiązań i zaproponujemy nowe instrumenty wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. Na przykład zostaną wypracowane standardy działania warsztatów terapii zajęciowej oraz asystencji osobistej.

Od kwietnia 2021 r. będziemy pracować nad propozycją instrumentów wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami i potrzebnych zmian w systemie. Jesienią w całej Polsce przeprowadzimy konsultacje proponowanych rozwiązań. Potem będziemy przez prawie rok testować zaproponowane instrumenty w ramach pilotażu.  Na zakończenie projektu chcemy przygotować projekty aktów prawnych, które wdrożą proponowane rozwiązania.

                                             Co możesz zrobić?

Chcemy, by w projekcie mogły się wypowiedzieć przede wszystkim osoby z niepełnosprawnościami. Dlatego organizujemy warsztaty, seminaria, wywiady grupowe (focusowe) i indywidualne. Konsultacje są dla nas bardzo ważne. Każdy może zostawić swoją opinię lub stanowisko na temat włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami na platformie konsultacyjnej.

Wejdź na stronę:

http://wlaczeniespoleczne.pl

i wypełnij ankietę lub zostaw swoją opinię w inny sposób (w postaci tekstu, pliku audio czy wideo). Na tej stronie znajdziesz też więcej informacji o projekcie i aktualnych działaniach.

Kto finansuje?

Projekt „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie w związku z przystąpieniem Gminy Knurów do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego poszukuje osób chętnych do świadczenia usługi opieki wytchnieniowej.

Wymagane kwalifikacje   

 • dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie:

 asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej

lub

 • wykształcenie przynajmniej średnie i posiadanie co najmniej rocznego udokumentowanego doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, jeżeli występuje konieczność stałej lub długotrwałej opieki, lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, jak również konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi–poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Zakres usługi :

 • czasowe odciążenie członków rodziny lub opiekunów osób niepełnosprawnych od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację;

Czas trwania usług opieki wytchnieniowej dziennej:

 • usługi opieki wytchnieniowej mogą być realizowane przez 7 dni w tygodniu w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Maksymalna długość świadczenia formy nieprzerwanego pobytu dziennego wynosi 12 godzin dla jednej osoby niepełnosprawnej.
 • limit godzin usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 220 godzin na czas trwania Programu – tj. nie dłużej niż do 31.12.2021 r.
 • koszt jednej godzinny zegarowej wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług opieki wytchnieniowej nie może przekroczyć 40,00 zł.

Czas trwania usług opieki wytchnieniowej całodobowej:

 • usługi opieki wytchnieniowej mogą być realizowane przez 14 dni w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.
 • limit usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 14 dni na czas trwania Programu tj. nie dłużej niż do 31.12.2021 r.
 • koszt wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług opieki wytchnieniowej całodobowej nie może przekroczyć 600,00 zł za dobę realizacji usług.

Zapraszamy do współpracy

Oferty można przesyłać  na e-mail : ops@knurow.pl

lub składać osobiście  w siedzibie tut. Ośrodka ul. Ks. Koziełka 2 w godzinach urzędowania pok. Nr 14

Szczegółowych informacji udziela Ewa Kamyk lub Aleksandra Hatlaś tel. 32 335 50 10

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o kolejnej edycji konkursu Lady D. Województwa Śląskiego im Krystyny Bochenek (poniżej szczegółowe wyjaśnienia). Zapraszamy do zgłaszania kandydatek z terenu Gminy Knurów.

 Konkurs Lady D.” – ten tytuł stanowi skrót angielskiego wyrażenia „Lady Disabled” (Dama Niepełnosprawna). Z inicjatywy Senatora Marka Plury wyróżnienia te są przyznawane od 2002 r. kobietom, które posiadając niepełnosprawność wnoszą istotny wkład w różnych obszarach życia. Właśnie ruszyła kolejna edycja tego konkursu.

Dzięki laureatkom przekonujemy się, że niepełnosprawność nie może odbierać kobietom możliwości samorealizacji, poczucia spełnienia się i prawdziwego sukcesu. Niepełnosprawność to dodatkowe wyzwanie, które te wspaniałe dziewczyny pokonują, czasem z trudem, ale zawsze z wielką pozytywną energią i determinacją. Ich przykład pomaga radzić sobie z kłopotami i spełniać marzenia nam wszystkim, niezależnie od sprawności i niepełnosprawności – mówi Marek Plura, Przewodniczący Kapituły Lady D.

Konkurs organizowany jest w pięciu kategoriach: sport, kultura i sztuka, życie społeczne, życie zawodowe oraz dobry start (kategoria dla młodszych pań). Zgłoszenia może dokonać każda osoba prywatna, organizacja pozarządowa, związek, Stowarzyszenie, Fundacja czy klub. Zgłoszeń należy dokonać do 23 kwietnia 2021 roku wypełniając formularz dostępny na stronie www.plura.pl i przesyłając go na e-mail: ladyd@plura.pl bądź na adres Biura Senatora Marka Plury, ul. Francuska 70 (lok.1101), Katowice 40-028.

Wśród laureatek z lat poprzednich są kobiety z różnymi dysfunkcjami m.in. z Goleszowa czy Drogomyśla. Może znacie w swoim otoczeniu kobietę niepełnosprawną, którą warto byłoby docenić tytułem „Lady D. województwa śląskiego”.

 Biuro Konkursu

Tel. 883 528 507

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Zespół powołany zarządzaniem Prezydenta Miasta Knurów, działając na podstawie: art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.), przystąpił do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do mieszkańców o wypełnienie ankiet:

 • „Problemy społeczne w opinii mieszkańców”
 • „Równość szans kobiet i mężczyzn”

Zapraszamy do wskazania najważniejszych problemów i potrzeb społecznych mieszkańców Knurowa oraz zgłaszania pomysłów na ich  rozwiązanie. Wspólnie mamy szansę stworzyć plany strategiczne, których realizacja będzie miała znaczący wpływ na jakość i komfort życia mieszkańców miasta w najbliższych latach.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Knurów! Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, która pomoże w opracowaniu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Knurów na lata 2021-2025. Niezbędna jest współpraca całej społeczności. Prosimy o poważne potraktowanie ankiety.

Ankieta ma charakter anonimowy. Formularz ankiety dostępny jest w siedzibie MOPS Knurów oraz na stronie www.mopsknurow.pl

Wypełnione ankiety prosimy składać do dnia 15 lutego 2021 r. w siedzibie MOPS Knurów, ul. ks. A. Koziełka 2, za pośrednictwem poczty lub mailowo ops@knurow.pl

Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze obowiązująca od 01.01.2021 r. d0 31.12.2021 r.

Koszt 1 godziny – 27,00 zł

Podstawa prawna ustalająca aktualny koszt 1 godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

Uchwała  Rady Miasta Knurów Nr XXXII/403/2020  z dnia 18 listopada 2020  r. (Dz. U. Woj. Śląskiego z 2020r.  z dnia 23.11.2020 r. poz.8143)

Poziom procentowy dochodu osoby samotnie gospodarującej i poziom procentowy dochodu na osobę w rodzinie w odniesieniu do kryterium dochodowego z ustawyOdpłatność w procentach ustalona od ceny usług za 1 godzinę dla:  
Osoby samotnie gospodarującej  Osoby w rodzinie
Do 100%              1.   701 zł   (osoba samotnie gospodarująca)                                              2.   528 zł   (osoba w rodzinie)0%0%
powyżej 100%  do 150%    1.   od 701,01 zł  do 1051,50 zł                                      2.   od 528,01 zł  do 792,00 zł  10% 2,70 zł30% 8,10 zł
Powyżej 150%  do 200%    1.   od 1051,51 zł  do 1402  zł                                    2.   od   792,01 zł  do 1056  zł     20% 5,40 zł40% 10,80 zł
Powyżej 200%  do 250%    1.  od 1402,01 zł  do 1752,50 zł                                 2.  od 1056,01 zł  do 1320,00 zł30% 8,10 zł50% 13,50 zł
Powyżej 250%  do 300%     1.  od 1752,51 zł   do 2103,00 zł                                2.  od 1320,01 zł   do 1584,00 zł50% 13,50 zł80% 21,60 zł
Powyżej 300%  do 350%   1.  od 2103,01 zł  do  2453,50 zł                               2.  od 1584,01 zł  do  1848,00 zł70% 18,90 zł90% 24,30 zł
Powyżej 350%      1.  od 2453,51 zł                                              2.  od 1848,01 zł100% 27,00 zł100% 27,00 zł

Na 2021 rok mamy 9.259 godzin usług w tym:

Na usługi opiekuńcze do 9.200 godzin

Na specjalistyczne usługi opiekuńcze do 59 godzin

W przypadku świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi odpłatność ustala się na podstawie tabeli określonej przez Ministra właściwego d/s zabezpieczenia społecznego:

Koszt 1 godziny w okresie od 02 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.- 37,00 zł – usługi świadczy Pani Alicja Machulik

TABELA ODPŁATNOŚCI ZA SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB DOROSŁYCH  Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
do 701,00 zł – usługi bezpłatne
 wysokość dochodu  na osobę w rodzinie  w złotych     samotni      w rodzinie
Pow. 100% do 132,5% od 701,01 – 928,831,5%  -0,56 zł3,5% – 1,30 zł
Pow. 132,5% do 165% od 928,84 – 1156,653%- 1,11 zł7%- 2,59 zł
Pow. 165% do 187,5% od 1156,66- 1314,385%- 1,85 zł11%- 4,07 zł
Pow. 187,5% -220% od 1314,39 – 1542,207%- 2,59 zł15%- 5,55 zł
Pow. 220% -237,5% od 1542,21 -1664,8811%- 4,07 zł20%- 7,40 zł
Pow. 237,5 do 255% od 1664,89- 1787,5515%- 5,55 zł25%- 9,25 zł
Pow. 255% do 265% od 1787,56 -1857,6522,5%- 8,33 zł32,5%- 12,03 zł
Pow. 265% do 275% od 1857,66- 1927,7530% – 11,10 zł40%-  14,80 zł
Pow. 275% do 282,50% od 1927,76- 1980,3345%- 16,65 zł55%- 20,35 zł
Pow. 282,5% do 290% od 1980,34 – 2032,9060%- 22,20 zł70%- 25,90 zł
Pow. 290% -310% od 2032,91 – 2173,1075%- 27,75 zł85%- 31,45 zł
Pow. 310% – do 330% od 2173,11 – 2313,3090%- 33,30 zł100%- 37,00 zł
powyżej 330% 2313,31100% – 37,00 zł100% – 37,00 zł

Z radością informujemy Państwa, że od stycznia 2021 r. przystąpiliśmy do realizacji projektu „RESTART” – Program Aktywności Lokalnej, jest on współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu IX, Działania 9.1. Poddziałania 9.1.5.

Zgodnie z założeniami w ciągu 2 lat chcemy objąć wsparciem 72 mieszkańców naszego powiatu.

Będą to osoby z niepełnosprawnością, które są bezrobotne, poszukują pracy, są nieaktywne zawodowo między 12, a 65 r.ż. oraz wychowankowie rodzin zastępczych  i placówek opiekuńczo – wychowawczych w wieku od 12 r.ż.

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej naszych uczestników, poprzez realizację w formie programu aktywności lokalnej działań związanych
z aktywną integracją, działaniami środowiskowymi oraz pracą socjalną i reintegracją
w terminie 01.01.2021-31.12.2022r. Każdy z uczestników otrzyma wsparcie jednego z opiekunów – pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach, którzy będą czuwać nad realizacją grupowej ścieżki reintegracji. Poszczególne grupy uczestników tworzyć będą program aktywności lokalnej. W ramach projektu wsparciem obejmiemy aż 8 środowisk. Uczestnicy projektu zostaną podzieleni na dwa Programy Aktywności Lokalnej: jeden dla osób z gmin: Knurów, Pilchowice, Gierałtowice, Sośnicowice, a drugi dla osób z gmin: Pyskowice, Toszek, Wielowieś, Rudziniec. W celu integracji całego środowiska powiatu gliwickiego oba PALe będą ze sobą współpracować. Działania organizowane w ramach projektu będą odbywać się dla jednego PALu w Knurowie, a dla drugiego w Pyskowicach.

Udział w projekcie jest świetnym motywatorem do pogłębienia swoich kontaktów społecznych oraz zwiększenia aktywizacji zawodowej. Dlatego pragniemy, aby przez 2 lata trwania projektu uczestnicy mieli możliwość zawrzeć nowe znajomości, zgrać się, wzajemnie wspierać
i motywować do działania, jak również zwiększyć swoje poczucie własnej wartości oraz posiadane umiejętności i kwalifikacje. W związku z tym w ramach projektu przewidzieliśmy dla Państwa atrakcyjne działania zarówno w formie stacjonarnej, jak i wyjazdowej. Formy wsparcia prowadzone w ramach projektu będą składały się z treningów kompetencji, umiejętności społecznych i zawodowych; szkoleń i warsztatów; poradnictwa specjalistycznego; działań środowiskowych i zdrowotnych; zajęć edukacyjnych, sportowych i kulturalnych. Najbardziej aktywna grupa uczestników będzie miała także możliwość udziału w kursach, na których przewidziane są stypendia. Każdy uczestnik będzie mógł skorzystać z imprez integracyjnych oraz wybranych przez siebie rekreacyjnych form spędzania czasu wolnego. W ramach projektu przewiduje się również wspieranie społeczności lokalnej w organizacji inicjatyw oddolnych (festynów, dni sąsiada, samopomocy sąsiedzkiej).

Serdecznie zachęcamy do współpracy, która z pewnością zaowocuje wieloma sukcesami.
Chętnych do udziału w projekcie zapraszamy do złożenia ankiety zgłoszeniowej dostępnej
na stronie www.pcpr-gliwice.pl. W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 32 233 79 83.

Udział w projekcie oraz wszystkie formy wsparcia są całkowicie bezpłatne.

NOWY PROJEKT DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH, Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ i OSÓB STARSZYCH

Ośrodek pw. św. Józefa w Gliwicach prowadzony przez Kongregację Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza –ss.
boromeuszki, który mieści się w Gliwicach na ul. Zygmunta Starego 19 zaprasza do zgłoszenia się do projektu
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
“Kompleksowe usługi rehabilitacji zdrowotnej dla osób potrzebujących wparcia w powiecie gliwickim ”


DLA KOGO?
• osoby zamieszkujące na terenie Gliwic i powiatu gliwickiego
• osoby w wieku od 65 do 85 lat
• osoby niesamodzielne czyli osoba, która ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność
wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonania podstawowych czynności
dnia codziennego;
• osoby z niepełnosprawnością


CO OFEROWANE JEST W PROJEKCIE?
• darmowa rehabilitacja
• wsparcie psychologiczne
• wsparcie logopedy
• konsultacje z dietetykiem
• konsultacje z neurologiem
• innowacyjna terapia odleżyn
• prewencja/profilaktyka upadków osób starszych
• zorganizowany pobyt dzienny w świetlicy
• osoby mające problem z dotarciem na miejsce wsparcia będą miały możliwość skorzystania z transportu
zorganizowanego w ramach projektu


JAK I GDZIE SIĘ ZGŁOSIĆ?
• należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.zol-gliwice.pl
• formularz jest też dostępny w biurze Ośrodka na ul. Zygmunta Starego 19 w Gliwicach
• formularz można złożyć osobiście w biurze projektu od godz. 7:30 do godz. 14:30 lub drogą mailową na adres;
kpron@zol-gliwice.pl
• podczas rekrutacji pierwszeństwo będą miały osoby niesamodzielne ze względu na podeszły wiek – powyżej 65
roku życia, żyjące w jednoosobowych gospodarstwach domowych
• osoba z niepełnosprawnością znaczną lub umiarkowaną, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz
zaburzeniami psychicznymi


OD KIEDY?
• zgłoszenia do projektu rozpoczynamy od października do wyczerpania miejsc
• wsparcie rozpocznie się w pierwszym kwartale 2021 roku
• projekt będzie trwał do końca września 2022 roku.


Dodatkowych informacji udziela koordynator projektu – Karolina Stefiszyn pod nt tel. 32 231-47-75 wew. 101 lub
w biurze projektu na ul. Zygmunta Starego 19 w godzinach od 7.30-14.30 lub drogą mailową pisząc na adres:
kpron@zol-gliwice.pl

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROGRAMIE MINISTERSTWA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2021 FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO.

Gmina Knurów rozważa możliwość przystąpienia w roku 2021 do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020, realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego w formie :

 • Świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, jeżeli występuje konieczność stałej lub długotrwałej opieki, lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, jak również konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

 2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi–poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Pierwszeństwo w korzystaniu z usługi opieki wytchnieniowej mają członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz członkowie rodzin lub opiekunowie osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniami równoważnymi, które są całkowicie niesamodzielne.

W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

Członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem/osobą niepełnosprawną, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

Gmina/powiat przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad dzieckiem albo osobą niepełnosprawną, która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z placówek pobytu całodobowego, jak np. ośrodek szkolno-wychowawczy czy internat.

W 2021 r. program „Opieka wytchnieniowa” zakłada trzy formy realizacji:

 1. opieka wytchnieniowa w ramach pobytu dziennego w:
 • miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej
 • ośrodku wsparcia prowadzonym jako zadanie własne samorządu
 • innym miejscu wskazanym przez uczestnika programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego program
 1. opieka wytchnieniowa w ramach pobytu całodobowego w:
 • ośrodku wsparcia prowadzonym jako zadanie własne samorządu
 • w ośrodku/placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym wpisaną do rejestru właściwego wojewody
 • innym miejscu wskazanym przez uczestnika programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego program
 1. opieka wytchnieniowa poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki

W 2020 r. w ramach programu opiekunowi przysługuje:

 • 240 godzin opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego
 • 14 dni opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego
 • 40 godzin opieki wytchnieniowej świadczonej poprzez możliwość skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.

Opieka wytchnieniowa będzie przyznawana opiekunowi na podstawie Karty zgłoszenia do programu.

Dokumentem uzupełniającym jest Ocena stanu zdrowia dziecka/osoby niepełnosprawnej wg. zmodyfikowanej skali FIM, którą uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka.

Wobec powyższego zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o złożenie/przesłanie Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, której wzór stanowi załącznik nr 8 do Programu oraz Oświadczenia.

w terminie do 18 grudnia 2020 r.

Szczegółowych informacji udziela Barbara Naporowska, Ewa Kamyk

Numer telefonu: 32 335 50 09 lub 32 335 50 00 

Kartę Zgłoszenia można składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Knurowie ul. Ks. Koziełka 2 w godzinach urzędowania:

poniedziałek, wtorek, czwartek  7.30- 15.30

środa 7.30-17.30, piątek 7.30 -13.30

przesłać faksem -32 335 50 06

przesłać droga elektroniczną e-mail ops@knurow.pl

Załączniki:

Karta zgłoszenia do Programu

Obowiązek informacyjny

Ocena zdrowia

Oświadczenie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie ogłasza nabór uczestników do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021 finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

KLUCZOWE INFORMACJE O PROGRAMIE

CEL

Wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

ADRESACI

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji będące mieszkańcami Knurowa.
 • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne) będące mieszkańcami Knurowa.

ZAKRES USŁUGI ASYSTENTA

 • w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe/społeczne/sportowe),
 • w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
 • w załatwianiu spraw urzędowych,
 • w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
 • w korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
 • w wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej).

Ważne

  Usługi asystenta może świadczyć osoba  wskazana przez Uczestnika Programu lub jej opiekuna  prawnego.

 WYMIAR  GODZINOWY USŁUG

Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu. 

 • limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 60 godzin miesięcznie.
 •  limit godzin usług asystenta na 1 dziecko niepełnosprawne  a w przypadku opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych legitymujących się znacznym stopniem niepełnosprawności, którego rodzice lub osoby spokrewnione pobierają świadczenie pielęgnacyjne wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.
 • limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu , które korzystają z usług asystenta w ramach innych projektów/programów nie może wynosić więcej niż 60 godzin

Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności

WAŻNE

W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone – w tych samych godzinach – usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczny zakres usług.

 CZAS TRWANIA PROGRAMU

 Do wyczerpania  liczby usług przyznanych Gminie Knurów  jednak nie dłużej niż do 

31 grudnia 2021 r.

TERMIN I SPOSÓB ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU

Zgłoszenia należy składać do 18.12.2020 r.

– telefonicznie -32 335 50 09,335 50 00,

– mailowo – ops@knurow.pl 

-osobiście.

Po zakwalifikowaniu  Kartę Zgłoszenia do Programu   należy osobiście złożyć  w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie ul. Ks. Koziełka 2  w godzinach urzędowania

Szczegółowych informacji udziela Barbara Naporowska  i Ewa Kamyk tel. 32 335 50 09

 335 50 00

FORMULARZE  DO POBRANIA

1. Oświadczenie  osoby niepełnosprawnej/opiekuna prawnego  o sposobie wyboru asystenta

2. Obowiązek informacyjny RODO 

3. Karta zgłoszenia do Programu   

4. Program  Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby  niepełnosprawnej”- edycja 2021

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na zadanie pn.: „Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców Knurowa w miejscu ich zamieszkania w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi)”


Prezydent Miasta Knurów ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.

Więcej szczegółów w załączonym Zarządzeniu nr 365/MOPS/2020 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 19.11.2020 dostępnym na stronie: https://www.knurow.pl/miasto-knurow/ogloszenia-urzedu/Konkurs-ofert-z-zakresu-pomocy-spolecznej/idn:1537

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2020-2021 wraz z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert w ramach Programu.

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje, że w dniu 7.07.2020 r. Pan Minister Paweł Wdówik Sekretarz Stanu  Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisał Program  „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2020-2021 wraz z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert w ramach Programu. Termin składania ofert przez organizacje pozarządowe został wydłużony do

31 sierpnia 2020 r.

Wyniki zostaną podane w terminie do 30 września.

Organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o wsparcie w ramach programu, które wynosi do 100 proc. kosztów realizacji usług asystenta. W  roku 2020 na realizację programu przeznaczono 80 mln zł i tyle samo w 2021 roku. Program finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego.

Wnioskodawcy uprawnieni do uzyskania finansowania

O dofinansowanie oferty w ramach konkursu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, o których mowa  w art. 3 ust. 2 oraz w art. 3 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) – posiadające statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz prowadzące działalność na rzecz tych osób przez okres co najmniej 3 lat przed dniem złożenia oferty.

Pliki do pobrania:

Obsługa zgłoszeń nieprawidłowości w uprawnieniach do Polskiego Bonu Turystycznego

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

DEPARTAMEMT POLITYKI RODZINNEJ

ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, tel. +48 22 529 06 77, fax +48 22 529 06 61
www.mrpips.gov.pl; E-Mail: info@mrpips.gov.pl

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2020r.

Obsługa zgłoszeń nieprawidłowości w uprawnieniach do Polskiego Bonu Turystycznego

Osoba zgłaszająca problem dotyczący uprawnień do Polskiego Bonu Turystycznego powinna skontaktować się z infolinią Polskiego Bonu Turystycznego:
tel. 22 11 22 111
e-mail: bon@zus.pl
Wskazane jest żeby osoba taka dysponowała:
danymi identyfikacyjnymi (imię, nazwisko, PESEL, a jeśli nie nadano to seria i nr dokumentu tożsamości osoby uprawnionej do bonu)
podała dane kontaktowe (nr telefonu, adres e-mail)
przedstawiła krótki opis problemu.

W dalszej kolejności zgłoszenie przekazywane jest do Polskiej Organizacji Turystycznej (POT), która:
dokonuje wstępnej analizy sprawy. Jeżeli istnieje taka konieczność POT dokonuje odpowiednich czynności w zakresie wartości bonu.
wprowadza informację na temat sposobu obsługi do systemu obsługi zgłoszeń.
Następnie:
Infolinia PBT informuje klienta o sposobie postępowania.
POT prowadzi postępowanie wyjaśniające.
POT wydaje decyzję administracyjną.
POT dokonuje odpowiednich czynności w systemie w zakresie wartości bonu.

Projekt Model rehabilitacja kompleksowa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od lipca 2020 r. PFRON rozpoczął nabór osób do projektu „Model rehabilitacji kompleksowej”.
Głównym celem rehabilitacji kompleksowej jest aktywizacja zawodowa i powrót do pracy. Rehabilitacja będzie realizowana w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej obejmującej następujące moduły:
Moduł I zawodowy mający na celu ułatwienie osobie z niepełnosprawnościami uzyskanie nowego zawodu i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia,
Moduł II psychospołeczny mający na celu przywrócenie motywacji uczestnika projektu do powrotu do pracy i przygotowanie go do uczestnictwa w życiu społecznym,
Moduł III medyczny mający na celu przywrócenie utraconych funkcji lub ich odtworzenie w jak największym, możliwym do osiągnięcia, stopniu.

Prosimy osoby zainteresowane projektem o kontakt z Oddziałem Śląskim PFRON Katowice
Pani Teresa Saczuk tel. 32 49 32 120

link do pobrania

Redaktor naczelna serwisu www.czas-seniora.pl Małgorzata Kospin zaprasza do udziału w akcji „Senior w domu”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w odpowiedzi na otrzymaną informację od redaktor naczelnej serwisu www.czas-seniora.pl Małgorzaty Kospin zaprasza do udziału w akcji „Senior w domu” , która ma na celu zachęcenie  do aktywności  osób starszych w okresie pandemii  koronawirusa. Zajęcia polegają na m.in. ćwiczeniu pamięci, koncentracji, spostrzegawczości. Istnieje także  możliwość odpowiedzi  na zadawane  pytania.

Podajemy link

https://www.czas-seniora.pl/zajęcia-online-dla-seniorow

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w związku z pismem ROPS w Katowicach informuje o uruchomieniu usługi skierowanej do Seniorów Mieszkańców Województwa Śląskiego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w związku z pismem ROPS w Katowicach informuje o uruchomieniu usługi skierowanej do  Seniorów Mieszkańców Województwa ŚląskiegoŚląski Telefon dla Seniora SENIOR-fon. Operatorem telefonu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Przy telefonie dyżury pełnią psychologowie, terapeuci, pedagodzy, pracownicy socjalni i inni interwenci od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00

Więcej informacji znajdziecie Państwo klikając w poniższy link:

https://rops-katowice.pl/2020/03/28/slaski-telefon-dla-seniora-senior-fon/

Zaproszenie do udziału w Programie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa – edycja 2020” finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Gmina Knurów  rozważa możliwość przystąpienia w roku 2020 do Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2020”, realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego w module :

 • opieka wytchnieniowa w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, jeżeli występuje konieczność stałej lub długotrwałej opieki, lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, jak również konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

 2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Pierwszeństwo w korzystaniu z usługi opieki wytchnieniowej mają członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz członkowie rodzin lub opiekunowie osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniami równoważnymi, które są całkowicie niesamodzielne.

W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

Członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem/osobą niepełnosprawną, którym przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

Gmina/powiat przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad dzieckiem albo osobą niepełnosprawną, która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z placówek pobytu całodobowego, jak np. ośrodek szkolno-wychowawczy czy internat.

 

W 2020 r. program „Opieka wytchnieniowa” zakłada trzy formy realizacji:

 

 1. opieka wytchnieniowa w ramach pobytu dziennego w:
 • miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej
 • ośrodku wsparcia prowadzonym jako zadanie własne samorządu
 • innym miejscu wskazanym przez uczestnika programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego program
 1. opieka wytchnieniowa w ramach pobytu całodobowego w:
 • ośrodku wsparcia prowadzonym jako zadanie własne samorządu
 • w ośrodku/placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym wpisaną do rejestru właściwego wojewody
 • innym miejscu wskazanym przez uczestnika programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego program
 1. opieka wytchnieniowa poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki

W 2020 r. w ramach programu opiekunowi przysługuje:

 • 240 godzin opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego
 • 14 dni opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego
 • 40 godzin opieki wytchnieniowej świadczonej poprzez możliwość skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.

Opieka wytchnieniowa będzie przyznawana opiekunowi na podstawie Karty zgłoszenia do programu.

Dokumentem uzupełniającym jest Ocena stanu zdrowia dziecka/osoby niepełnosprawnej wg. zmodyfikowanej skali FIM, którą uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka.

Wobec powyższego  zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o złożenie/przesłanie Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020

w terminie do 1 marca 2020  r.

Szczegółowych  informacji udziela  Barbara Naporowska, Ewa Kamyk

Numer telefonu: 32 335 50 09 335 50 00

 

Kartę Zgłoszenia można składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Knurowie ul. Ks. Koziełka 2 w godzinach   urzędowania:

poniedziałek, wtorek, czwartek  7.30- 15.30

środa 7.30-  17.30, piątek 7.30 -13.30

przesłać faksem  -32 335 50 06

przesłać droga elektroniczną    e-mail ops@knurow.pl

 

Karta zgłoszenia

Obowiązek informacyjny

ocena zdrowia

Oświadczenie

KORONAWIRUS – Klauzula informacyjna dotycząca zapewnienia pomocy osobom, wymagającym wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID 19

Klauzula informacyjna dotycząca
zapewnienia pomocy osobom, wymagającym wsparcia
w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID 19
Zgodnie z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym da lej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych
osobowych (RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Knurowie,
44 190 Knurów, Ks. A. Koziełka 2, e mail: ops@knurow.pl
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować Inspektorem Ochrony Danych,
dostępnym pod adresem e mail: iod@mopsknurow.pl. Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej mogą złożyć
zapytanie pisemne:
• osobiście do Biura Podawczego (pok. Nr 1 parter), 44 190 Knurów, ul. Ks. A. Koziełka 2,
• pocztą tradycyjną na adres MOPS Knurów, 44 190 Knurów, ul. Ks. A. Koziełka 2,
• z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym
podpisem elektronicznym,
− wskazując formę w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia
odpowiedzi.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia pomocy osobom, wymagającym wsparcia w związku
z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID 19 wywołanej wirusem SARS CoV 2 (
w szczególności osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym
4. Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana stanowią:
• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych(RODO)
− art. 6 ust. 1 lit. c przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
− art. 6 ust. 1 lit. d przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub
innej osoby fizycznej;
− art. 6 ust.1 lit. e przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
− art. 9 ust. 2 lit. b przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw
przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego
i ochrony socjalnej;
• Dane będą przetwarzane w celu realizacji:
− Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
− Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
5. Pani/Pana Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał bezpośrednio od Państwa lub od organów administracji
publicznej w postaci: imienia, nazwiska, adres zamieszkania, numeru telefonu, adresu email , sytuacji życiowej ,
zdrowotnej i materialno-bytowej oraz informacji o przebywaniu na kwarantannie.
6. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa (np.: organy administracji publicznej, policja, prokuratura) oraz inne podmioty uprawnione do odbioru
Pana/Pani danych na podstawie zawartych umów w zakresie realizacji zadań publicznych (np.: firmy usługowo
opiekuńcze, organizacje pozarządowe ) lub podmioty na podstawie stosownych
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wypełnienia obowiązku prawnego Administratora
wynikającego z przepisów prawa.
8. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane
dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
10. Gdy uzna Pan/Pani, iż Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie, jako administrator danych, przetwarza je
w sposób naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 193
Warszawa).
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe wynikającym z przepisu prawa, jeśli administrator tych
danych nie będzie posiadał, nie będzie możliwe zrealizowanie celu przetwarzania
12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu.