Archiwum kategorii: Ogłoszenia

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego

Zgodnie z ustawą stawą z 27 października 2022 r. dotyczącą zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych, Gmina Knurów zdecydowała się podjąć sprzedaży węgla mieszkańcom.

Wniosek w wersji papierowej jest dostępny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Ks. A. Koziełka 2, 44-190 Knurów.

Wypełniony wniosek można złożyć osobiście w MOPS Knurów lub przesłać elektronicznie poprzez portal ePUAP, pod warunkiem, że będzie podpisany profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

Termin rozpoczęcia sprzedaży nie jest jeszcze znany, gdyż uzależniony jest od tego, kiedy przedsiębiorstwo prowadzące działalność w zakresie obrotu paliwami stałymi, wyznaczone rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych, sprzeda węgiel gminie.

Prosimy o składanie wniosków w terminie: 16 – 30 listopada 2022 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 32 335 50 00, 32 335 50 04

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła wynosi:

 • 3 000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany pelletem drzewnym albo innym rodzajem biomasy z wyłączeniem drewna kawałkowego;
 • 2 000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy;
 • 1 000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym:
 • 500 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG.

Powyższe źródła ciepła winny być zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r. albo po tym dniu jedynie w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych przyjmuje się, że:

 • jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego;
 • gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepła.

Organ przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku dla gospodarstw domowych na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku, organ przyjmujący wniosek, informuje go o możliwości bezpośredniego odebrania informacji o przyznaniu dodatku dla gospodarstw domowych.

Ważne!

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek dla gospodarstw domowych wypłaca się w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Wzór wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych można pobrać ze strony internatowej MOPS Knurów (druki do pobrania) natomiast, wersja papierowa jest dostępna w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie ul. ks. A. Koziełka 2

Wnioski o dodatek węglowy będzie można składać od 1 września 2022 r. w MOPS

Dodatek węglowy można składać osobiście lub poprzez platformę e-PUAP Wnioski są dostępne na stronie internetowej ośrodka ( druki do pobrania )

Uwaga! prosimy dołączyć do składanego wniosku deklarację CEEB.

Szczegółowe informacje udzielane będą w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Ks. A. Koziełka 2 lub telefonicznie 32 335 50 00.

Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022 – Program Ministerstw Rodziny i Polityki Społecznej

Gmina Knurów- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie informuje, że Uchwałą nr LVI/693/2022 Rady Miejskiej z dnia 18 maja 2022r w Knurowie został przyjęty Gminny Program Osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 w  związku z ogłoszeniem przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.

Środki na realizację działań pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r., poz. 568, z późn. zm.).

Gmina Knurów- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie  przystąpiła do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022- Moduł II.

Uczestnik Programu nie ponosi żadnej odpłatności z tytułu udziału w Programie.

Cel programu:

Celem programu jest  poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania seniorów w miejscu zamieszkania. 

W ramach Programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opieki na odległość” wraz z opaską bezpieczeństwa” wyposażoną  w co najmniej trzy z następujących funkcji:

 • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
 • detektor upadku,
 • czujnik zdjęcia opaski,
 • lokalizator GPS,
 • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
 • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z całodobowym Centrum monitoringu.

W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie się z dyspozytorem (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka), który podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi.

„Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To idealne rozwiązanie, szczególnie dla osób samotnych, zarówno tych wymagających usług opiekuńczych jak i tych, którzy z tej formy wsparcia nie korzystają, ale u których zmiany stanu zdrowia są na tyle nieprzewidywalne, że konieczne jest stałe monitorowanie podstawowych funkcji życiowych w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwe najszybciej pomocy, w tym pomocy medycznej.

Realizator programu

Realizatorem Programu  jest  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie  z siedzibą przy ul. Ks. A. Koziełka 2  44-190 Knurów.

Termin realizacji programu

Program będzie realizowany  od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2022r.

Adresaci programu

– mieszkańcy Gminy Knurów:

– osoby w wieku 65 lat i więcej, które mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia,

– osoby prowadzące samodzielnie gospodarstwo domowe lub mieszkające z osobami bliskimi, które jednak nie są w stanie w wystarczającym stopniu zabezpieczyć im wsparcia.

Z programu mogą korzystać osoby, które już otrzymują inne formy wsparcia. Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego ani nie jest przyznawane w drodze decyzji administracyjnej.

Osoby zainteresowane wsparciem w formie całodobowego monitoringu tzw.  teleopieki zgłaszają chęć skorzystania z tej formy pomocy do pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie tel 32 335 50 00  32 441 97 52 lub  mailowo na adres: ops@knurow.pl  lub osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie – Biuro Podawcze (parter) ul. Ks. A. Koziełka 2 lub  przez ogólnopolską infolinię 22 505 11 11.

Zgłoszenie można dokonać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka tj.

poniedziałek 7.30-15.30

wtorek         7.30-15.30

środa           7.30-17.30

czwartek      7.30-15.30

piętek          7.30-13.30.

Ogłoszenie konkursu „Organizacja gry miejskiej „Przygoda z Tatą” w ramach programu „Ojcostwo – Przygoda życia”

Na wniosek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie uprzejmie informuje o ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej otwartym konkursie ofert pn. Organizacja gry miejskiej „Przygoda z Tatą”
w ramach programu „Ojcostwo – Przygoda życia”.

Składane oferty mają realizować cel główny programu, jakim jest przeprowadzenie w dniu 19 czerwca 2022 r., gry miejskiej „Przygoda z Tatą” w 16 miastach w Polsce właściwych ze względu na siedzibę wojewody (po jednej w województwie). W ramach każdego z  miast właściwych ze względu na siedzibę wojewody zostanie wybrany jeden, najlepszy projekt na organizację gry miejskiej.

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-konkursu-organizacja-gry-miejskiej-przygoda-z-tata-w-ramach-programu-ojcostwo—przygoda-zycia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przekazuje informacje dotyczące projektu pn. „Model rehabilitacji kompleksowej”. Nabór osób do w/w projektu prowadzi PFRON.

Głównym celem rehabilitacji kompleksowej jest aktywizacja zawodowa i powrót do pracy,  będzie realizowana w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej (ORK) równolegle w trzech modułach:

 • Moduł I – zawodowy: mający na celu ułatwienie osobie z niepełnosprawnościami uzyskanie nowego zawodu i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia;
 • Moduł II psychospołeczny:  mający na celu przywrócenie motywacji uczestnika projektu do powrotu do pracy i przygotowanie go do uczestnictwa w życiu społecznym;
 • Moduł III medyczny: mający na celu przywrócenie utraconych funkcji lub ich odtworzenie w jak największym, możliwym do osiągnięcia, stopniu.

Zakres i formy prowadzonych działań  rehabilitacji kompleksowej będzie ustalany indywidualnie dla każdego uczestnika programu, przy jego czynnym udziale i dostosowany do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. W procesie aktywizacji zawodowej szczególny akcent zostanie położony na stawianie realnych celów dotyczących podjęcia albo powrotu  aktywności zawodowej.

Kompleksowa rehabilitacja to program przekwalifikowania zawodowego:

• Dla osób niepełnosprawnych, które wskutek doznanego urazu lub choroby w różnych okresach życia straciły zdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie. 
• Dla osób z niepełnosprawnością wrodzoną lub nabytą w okresie rozwojowym, które nigdy nie funkcjonowały na rynku pracy i nie mają kwalifikacji zawodowych.

Przykłady osób, które spełniają kryteria kwalifikacji do projektu:

 • Osoby po wypadkach z niepełnosprawnością ruchową wykonujące zawody wymagające tej sprawności m.in. – pracownicy budowlani, kierowcy, kelnerzy/barmani, sprzedawcy.
 • Osoby chorujące przewlekle u których choroba uniemożliwia dotychczasową pracę m.in. – cukrzycy, chorzy onkologiczne po amputacjach, chorzy z chorobami neurologicznymi ograniczającymi sprawność.
 • Osoby niepełnosprawne od dzieciństwa/od urodzenia, które nie mają kwalifikacji zawodowych albo dotychczasowe kwalifikacje nie umożliwiają im pracy w wyuczonym zawodzie.

Jakie warunki musi spełniać kandydat na uczestnika projektu?

• Zakończone leczenie/rehabilitacja szpitalna, ustabilizowany stan zdrowia. Nie jest wymagane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, możliwy jest dostęp dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.
• Brak możliwości wykonywania dotychczasowego zawodu ze względu na stan zdrowia.
• Brak limitu wieku, ale osoba musi zadeklarować chęć podjęcia zatrudnienia.
• Zdolność do podjęcia zatrudnienia w wymiarze co najmniej 0,5 etatu, po odbyciu procesu rehabilitacji kompleksowej.

Jak przebiega rehabilitacja kompleksowa?
Projekt realizowany jest w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej równolegle w trzech modułach:
• zawodowym: mającym na celu ułatwienie osobie z niepełnosprawnościami uzyskania nowego zawodu i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia.
• psychospołecznym:  mającym na celu przywrócenie motywacji uczestnika projektu do powrotu do pracy,  i przygotowanie go do uczestnictwa w życiu społecznym.
• medycznym: mającym na celu przywrócenie utraconych funkcji lub ich odtworzenie w jak największym, możliwym do osiągnięcia, stopniu. 
W efekcie uczestnicy uzyskują nowe kwalifikacje zawodowe, które poprawiają ich status na rynku pracy pozwalając na uzyskanie zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

Udział w projekcie wiąże się z kilkumiesięcznym pobytem w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej. Obecnie w Polsce funkcjonują 4 takie ośrodki: w Grębiszewie (woj. mazowieckie), w Nałęczowie (woj. lubelskie), w Wągrowcu (woj. wielkopolskie) i w Ustroniu (woj. śląskie). 

NUMER INFOLINII 22 50 55 600 ADRES E-MAIL ORK@PFRON.ORG.PL

Jak się zgłosić do projektu?

1. Aby ubiegać się o udział w projekcie wystarczy pobrać formularz zgłoszeniowy, wydrukować go i wypełnić.

2. Jeżeli posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności, dołącz jego kopię do formularza zgłoszeniowego.

3. Formularz zgłoszeniowy wyślij na adres:
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Al. Jana Pawła II 13
00-828 Warszawa
Rehabilitacja kompleksowa

4. Po otrzymaniu dokumentów pracownicy projektu niezwłocznie skontaktują się z Tobą telefonicznie, aby zaprosić Cię na Komisje Kwalifikacyjną. 

5. Wyniki Komisji Kwalifikacyjnej muszą zostać zatwierdzone przez Komisję Centralną.

6. Po zatwierdzeniu przez Komisję Centralną zostaniesz poinformowany o wynikach. Jeżeli wynik będzie pozytywny, zostaniesz zaproszony do Ośrodka Rehabilitacji Kompleksowej.

Na każdym etapie zgłoszenia, jeżeli masz pytanie lub potrzebujesz pomocy zadzwoń pod numer 22 50 55 600 lub napisz wiadomość na adres ork@pfron.org.pl

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

GMINA KNURÓW – MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KNUROWIE OGŁASZA NABÓR DO PROGRAMU MINISTERSTWA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2022 FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO.

KLUCZOWE INFORMACJE O PROGRAMIE

     Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią   opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

    Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna,  we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Gmina Knurów  w  2022 roku będzie realizować Program „Opieka wytchnieniowa” w formie:

 • usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
 • usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego innym miejscu wskazanym przez uczestnika programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego program.

W ramach naboru do Programu w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej przewidziano objęcie usługą :

 1. 5 członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności – łącznie  1 200 godzin (dla 1 Uczestnika 240 godzin  )
 2. 15 członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
  – łącznie 3 600 godzin
  (dla 1 Uczestnika 240 godzin )

W ramach naboru do Programu w ramach pobytu całodobowego w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu przewidziano objęcie usługą :

 1. 5 członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności– łącznie 70 dni (dla 1 Uczestnika 14 dni ) w tym:
 2. członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną – 56 dni (dla 1 uczestnika 14 dni ),
 3. członka rodziny lub opiekuna sprawującego  bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności – 14 dni (dla 1 uczestnika 14 dni ),
 • 15 członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności – łącznie 210 dni (dla
   1 Uczestnika 14 dni ) w tym:
 • członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną – 168 dni (dla 1 uczestnika 14 dni ),
 • członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności– 42 dni
  (dla 1 uczestnika 14 dni)

            Gmina Knurów  zastrzega sobie  możliwość zmiany liczby uczestników Programu.

WAŻNE

W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

WAŻNE

Członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem/osobą niepełnosprawną, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

TERMIN I SPOSÓB ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU

Kartę Zgłoszenia wraz z jej załącznikami (nr 1,2,3,4,5) należy składać w terminie                                           od 14 lutego do 28 lutego 2022 r. w siedzibie tutejszego Ośrodka w godzinach urzędowania:

Poniedziałek, wtorek, czwartek 7.30-15.30                                                                                    

Środa 7.30 – 17.30

Piątek 7.30 – 13.30

Osobisty kontakt wymaga wcześniejszego umówienia telefonicznego                                                              32 335 50 10,  32 335 50 00  

Szczegółowych informacji udziela Barbara Naporowska , Ewa Kamyk, Ksymena Dylewska

FORMULARZE  DO POBRANIA

Gmina Knurów – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie ogłasza nabór uczestników do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego

KLUCZOWE INFORMACJE O PROGRAMIE

CEL

Wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

ADRESACI

Nabór uczestników programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022, którym przyznana zostanie usługa asystenta jest otwarty dla wszystkich mieszkańców Gminy Knurów spełniających poniższe kryteria Programu:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne)

 W ramach naboru do programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022  usługa  asystencji osobistej przewidziana jest dla:

 1)   4  dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (przysługuje maks. 360 godz. usług Uczestnika Programu),

2)  27 osób z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, w tym:

 1.  dla 14 osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną związaną z mobilnością i komunikacją  (maks. 840 godz. na uczestnika Programu),
 2. dla 13   osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
  ( maks. 720 godz. na uczestnika Programu),

 3)  1 osoby  posiadającej orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 

             ( maks. 360 godz. usług asystenta na osobę).

            Gmina Knurów  zastrzega sobie  możliwość zmiany liczby uczestników Programu.

ZAKRES USŁUGI ASYSTENCI OSOBISTEJ

 • wsparcie w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej i czynnościach pielęgnacyjnych,
 • wsparcie w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych (w przypadku samodzielnego zamieszkiwania),
 • wsparcie w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,
 • wsparcie w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

WAŻNE

  Usługi asystenta może świadczyć osoba  wskazana przez Uczestnika Programu lub jej opiekuna  prawnego.

Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności

WAŻNE

W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone – w tych samych godzinach – usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczny zakres usług.

 CZAS TRWANIA PROGRAMU

 Do wyczerpania  liczby usług przyznanych Gminie Knurów  jednak nie dłużej niż do 

31 grudnia 2022 r.

TERMIN I SPOSÓB ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU

Kartę Zgłoszenia wraz z jej załącznikami (nr 1,2,3,4)  należy składać w terminie

od 14 lutego  do 28  lutego 2022 r. w siedzibie tutejszego Ośrodka w godzinach urzędowania:

poniedziałek, wtorek, czwartek 7.30-15.30

środa 7.30-17.30

piątek 7.30-13.30

osobisty kontakt  wymaga wcześniejszego umówienia telefonicznego

32 335 50 10   32 335 50 00

Szczegółowych informacji udziela Barbara Naporowska , Ewa Kamyk, Ksymena Dylewska

FORMULARZE  DO POBRANIA

UWAGA! Zmiany w Programie 500 plus od stycznia 2022 roku

Informujemy, że od 1 stycznia 2022 r. wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500 plus należy składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 
Bieżące świadczenia wychowawcze przyznane do 31 maja 2022 r. będą nadal wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie.

Ponadto informujemy, że od nowego roku 2022 wnioski będą przyjmowane przez ZUS wyłącznie w formie elektronicznej, a wypłaty będą realizowane jedynie bezgotówkowo na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego.

Szczegółowe informacje na temat zmian w Programie 500 plus znajdują się na stronie ZUS

Gmina Knurów informuje, że realizatorem nowego zadania w ramach ustawy z dnia 17.12.2021 r. o dodatku osłonowym będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie.

Dodatek osłonowy stanowi element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

Dodatek osłonowy będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokości dopłaty w ramach dodatku osłonowego (kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania) wyniesie:

 • dla jednoosobowego gospodarstwa domowego 400/500 zł w roku, przy założeniu że dochód nie przekroczy 2100 złotych,
 • dla gospodarstwa 2-3 osobowego 600/750 zł w roku przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • dla gospodarstwa 4-5 osobowego 850 zł/1062,50 zł w roku przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • dla gospodarstwa 6 i więcej osobowego 1150 zł/ 1437,50 zł w roku przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

Obowiązywać będzie również tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie mógł być przyznany po przekroczeniu kryterium dochodowego, ale kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia.

Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego, złoży więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany będzie pierwszemu wnioskodawcy.

Wnioski o dodatek osłonowy będzie można składać do 31 stycznia 2022 r. Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.

Ci, którzy nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogli ubiegać się o wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

Szczegółowe informacje udzielane będą po 15.01.2022 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Ks. A. Koziełka 2 lub telefonicznie 32 335 50 00.

wniosek do pobrania

OGŁOSZENIE

Gmina Knurów informuje, że realizatorem zadania pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób pn. „Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców Knurowa w miejscu ich zamieszkania w okresie  od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia  2022 r. (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi)” wyłonionym  w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
 i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)  jest  Śląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Katowicach, Oddział Rejonowy PCK w Knurowie        ul. Wilsona 10.

Na realizację powyższego zadania przeznaczono dotację w wysokości 249 980,00 zł.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na zadanie pn.: „Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców Knurowa w miejscu ich zamieszkania w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi)”

Prezydent Miasta Knurów ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.

Więcej szczegółów w załączonym Zarządzeniu nr 438/MOPS/2021 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 18.11.2021 r. dostępnym na stronie: https://www.knurow.pl/miasto-knurow/ogloszenia-urzedu/Konkurs-ofert-z-zakresu-pomocy-spolecznej/idn:2279

Konsultacje społeczne dotyczące przyjęcia: Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Knurów na lata 2021-2026

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie informuje, że dnia 1 września 2021 roku (środa) o godz. 13.30 w budynku Ratusza Miejskiego przy ul. Niepodległości 7 odbędą się konsultacje w formie otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego z terenu Gminy Knurów.

Przedmiotem spotkania będzie projekt uchwały Rady Miasta Knurów w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Knurów na lata 2021-2026.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Urzędu Miasta Knurów

https://www.knurow.pl/miasto-knurow/aktualnosci/Konsultacje-z-organizacjami-pozarzadowymi/idn:2162

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej

https://knurow.bip.info.pl/dokument.php?iddok=35135&idmp=507&r=r

Punkt Interwencji Kryzysowej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie zaprasza do udziału w zajęciach grupowych w blokach tematycznych

 1. Trening Umiejętności Życiowych i Rodzicielskich
 2. Warsztaty dot. przeciwdziałania przemocy
 3. Grupa wsparcia dla ofiar przemocy

GDZIE? zajęcia odbywać się będą w budynku Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych, Knurów, ul. Dworcowa 33

KIEDY? Środy w godz. 16.00- 17.30 (w blokach po 5 spotkań)

                Czwartki w godz. 14.00 – 15.30 ( w blokach po 6 spotkań )

DLA KOGO? Wszyscy zainteresowani tematyką wychowania, przemocy, problemów rodzinnych – pierwszeństwo w udziale mają mieszkańcy Knurowa

ZAPISY? Zgłoszenia osób zainteresowanych udziałem w danym bloku tematycznym przyjmujemy w  Punkcie Interwencji Kryzysowej pod numerem tel. (32) 335-50-11

Trening Umiejętności Życiowych i Rodzicielskich

109.09.2021 r. godz. 14.00 – 15.30  „Grzeczne dziecko – 10 magicznych sztuczek”  
216.09.2021 r godz. 14.00 – 15.30  „Kary i logiczne konsekwencje- 4 razy R”  
323.09.2021 r. godz. 14.00 – 15.30„Koncentracja na rozwiązaniach problemów-  4 razy P”  
430.09.2021 r. godz. 14.00 – 15.30  „ Wychowanie – tak, kontrolowanie – nie”
507.10.2021 r. godz. 14.00 – 15.30  „Szczęśliwe dzieciństwo – wartościowy bagaż na całe życie”
614.10.2021 r. godz. 14.00 – 15.30  „’Bunt’ nastolatka – jak komunikować się ze swoim dzieckiem?”

Warsztaty dot. przeciwdziałania przemocy

108.09.2021 r. godz. 16.00- 17.30 „ Czym jest przemoc domowa, jak ją rozpoznać, czy dotyczy również Ciebie?”  
215.09.2021 r. godz. 16.00- 17.30   „Czasem słowa ranią mocniej niż bicie – rodzaje i formy przemocy”
322.09.2021 r. godz. 16.00- 17.30 „Krzywdzące stereotypy pomniejszające przestępstwo przemocy”  
429.09.2021 r. godz. 16.00- 17.30 „Przyczyny przemocy – charakter, rodzina, środowisko?”  
506.10.2021 r. godz. 16.00- 17.30 „Skutki dla dzieci wychowujących się w rodzinach z przemocą”  

Grupa wsparcia dla osób doznających przemocy

1 13.10.2021 r. godz. 16.00- 17.30   „Odzyskaj siebie- zmiana wizerunku własnej osoby, rozwijanie zasobów”
2 20.10.2021 r. godz. 16.00- 17.30   „Budowanie poczucia mocy osobistej, wpływu i kontroli nad swoim życiem”
3 27.10.2021 r. godz. 16.00- 17.30   „Relacja z osobą stosującą przemoc – jak ją zmienić, żeby czuć się bezpiecznie?”
4 03.11.2021 r. godz. 16.00- 17.30   „Muszę – mogę-chcę – słowa o dużej mocy”  
5 10.11.2021 r. godz. 16.00- 17.30   „Zablokowane emocje”  

Program „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie  informuje , że w związku projektem  Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pn. „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia  samodzielności osób niepełnosprawnych”  realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2016-2020, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych  – powstały cztery kolejne raporty. Raporty opublikowano na stronie internetowej Biura w wersjach alternatywnych tj. wszystkie dokumenty w formie tekstu łatwego do czytania i rozumienia.

W w. raporty dostępne są pod następującym adresem:

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a.1116.projekt-aktywni-niepelnosprawni-narzędzia-wspracia-samodzielnosci-osob- niepelnosprawnych 

Zachęcamy do śledzenia strony internetowej Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/p.167.projekty-po-wer

oraz projektu  

http://www.wlaczeniespoleczne.pl

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ INFORMUJE O KAMPANII INFORMACYJNO-EDUKACYJNEJ ZORGANIZOWANEJ PRZEZ ZUS „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo”

Ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna ZUS „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo”. Celem akcji edukacyjnej jest promowanie wśród świadczeniobiorców ZUS wiedzy na temat korzyści, jakie – zwłaszcza w obecnej sytuacji związanej z COVID19 – niesie wykorzystanie bezgotówkowej formy pobierania świadczeń, a także możliwości wynikających z korzystania z rachunku bankowego. Akcja ma na celu również podniesienie poziomu wiedzy na temat warunków bezpiecznego korzystania z Internetu, w tym również z różnego rodzaju e-usług przy wykorzystaniu rachunku bankowego.

Na prośbę ZUS przekazujemy link: podstronę internetową ze szczegółowymi informacjami i materiałami

Zmiany w programie „Dobry Start”

KOMUNIKAT

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 oraz z 2021 r. poz. 159 i 1006) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie Dział Świadczeń Wychowawczych informuje, iż wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 składa się od 1 lipca 2021 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o kampanii informacyjno-edukacyjnej zorganizowanej przez organizację Alzheimer Polska i Rzecznika Praw Obywatelskich pn. „Alzheimer – rozumiem- wspieram „

Kampania ma na celu zwiększenie wiedzy o chorobach otępiennych , w tym o chorobie Alzheimera a także o potrzebach osób żyjących z chorobą otępienną i ich opiekunów rodzinnych.

Bliższych informacji udziela

Pani Ewa Tułodziecka-Czapska

Centrum Projektów Społecznych

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Al. Solidarności 77 00-090 Warszawa

Tel. 22 55 17 985

Infolinia – 800 676 676

Poniedziałki – 10.00-18.00

Wtorek-piątek 8.00-16.00

Połączenia bezpłatne z telefonów stacjonarnych i komórkowych

Zachęcamy do zapoznania się z broszurą i ulotką informacyjną.

Konsultacje dotyczące „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Knurów na lata 2021 – 2025”

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie i Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie- ogłaszają konsultacje dotyczące „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Knurów na lata 2021 – 2025”

Celem konsultacji jest poznanie Państwa opinii, propozycji oraz ewentualnych uwag na temat Gminnego Programu będącego przedmiotem konsultacji. W związku z tym zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, fundacji, stowarzyszeń i innych podmiotów prowadzących działalność na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Knurów do wnoszenia uwag i opinii w terminie od 12 maja 2021 r do 26 maja 2021 r. za pośrednictwem załączonego formularza opinii.

Formularz należy:

 • Przesłać na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie, ul. ks. Koziełka 2 lub
 • Złożyć osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie lub
 • Przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres

E – mail: ops@knurow.pl

Załączniki:

 • „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Knurów na lata 2021 – 2025”
 • Formularz zgłaszania opinii

Zaproponowany w/w Program zostanie przyjęty w trybie Uchwały Rady Miasta. Planowany termin sesji: 16 czerwca 2021 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do zapoznania się z harmonogram „Dni Osób z Niepełnosprawnościami” . W trakcie trwania imprezy będzie możliwość zapoznania się z różnymi tematami dotyczącymi problematyki niepełnosprawności.

Harmonogram „Dni Osób z Niepełnosprawnościami” – maj 2021 r.
I. Plan wydarzenia – porady, konsultacje w ramach dyżurów telefonicznych i online
TYDZIEŃ I 4-7 maja 2021 r.
5 maja 2021 r. – Fundacja Piastun – Wyrównanie Szans w Zabrzu – wsparcie psychologiczne, rozmowa jako trening
umiejętności społecznych – integracja społeczna – pomoc w zapisaniu się do fundacji – wskazanie instytucji jakie mogą
pomóc w funkcjonowaniu, ośrodki pomocowe, fundacje – 10:00-14.00 tel. 667 451 637
6 maja 2021 r. – PUE ZUS – bez konieczności osobistej wizyty w ZUS – 10:00-14:00 tel. 32 277 86 21
7 maja 2021 r. – Zakład Ubezpieczeń Społecznych Rehabilitacja lecznicza – 10:00-14:00 tel. 502 009 883
TYDZIEŃ II 10-14 maja 2021 r.
10 maja 2021 r. – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Śląski w Katowicach – Formy
wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami przekazywane ze środków PFRON w ramach realizowanych programów i zadań,
dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, dofinansowanie
do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych
i w komunikowaniu się, dofinansowanie do szkoleń nauki języka migowego, dofinansowanie do rozpoczęcia działalności
gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, Program „Aktywny samorząd” – wsparcie aktywności
zawodowej – 9:00 – 13:00 tel. 532 515 082
10 maja 2021 r. – Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (FAZON) porad/konsultacji telefonicznych
w zakresie możliwości wsparcia, integracji osób niepełnosprawnych oraz rehabilitacji – 10:00-14:00 tel. 512 471 997
14 maja 2021 r. – ZUS Zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do 18. Życia – 10:00-14:00 tel. 32 277 86 21
TYDZIEŃ III 17-21 maja 2021 r.
17 maja 2021 r. – Zapewnienie ciągłości istnienia Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Gliwickiej10:00-14:00 tel. 607 339 446
18 maja 2021 r. – ZUS – Ubankowienie świadczeń – korzyści, jakie – zwłaszcza w obecnej sytuacji związanej z COVID19 – niesie
wykorzystanie bezgotówkowej formy pobierania świadczeń, a także możliwości wynikające z korzystania z rachunku
bankowego – 10:00-14:00 tel. 32 277 86 77
18 maja 2021 r. – Platforma Usług Elektronicznych ZUS – dlaczego warto mieć tam swój profil – webinarium online
we współpracy z Zabrzańskim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości – 10:00-11:30
zapisy od 4 maja 2021 r. na adres email: kgrzywna@um.zabrze.pl
19 maja 2021 r. – Komenda Miejska Policji w Zabrzu – Bezpieczeństwo seniorów i osób niepełnosprawnych, zasady
bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej skierowane m.in. do osób starszych – jak uchronić się przed oszustwami
internetowymi, a także przed oszustwami na tzw. „wnuczka”, „policjanta”, „pracownika administracji” – webinarium online
we współpracy z Zabrzańskim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości – 10:00-11:00
zapisy od 4 maja 2021 r. na adres email: kgrzywna@um.zabrze.pl
Komenda Miejska Policji w Zabrzu – po webinarium konsultacje w zakresie Bezpieczeństwa – 11:00-12:00 tel. 723 657 432
19 maja 2021 r. – Zakład Ubezpieczeń Społecznych Świadczenia rehabilitacyjne 10:00 – 12:00 tel. 32 277 86 21
TYDZIEŃ IV 24-31 maja 2021 r.
24 maja 2021 r. – MOPR w Zabrzu – Wnioski w sprawie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się w miejscu zamieszkania
osoby niepełnosprawnej – 10:00-14:00 tel. 32 277 78 20
25 maja 2021 r. – konsultant MOPR Zabrze ds. Osób z Niepełnosprawnościami – formy wsparcia na terenie Zabrza
skierowane do osób z niepełnosprawnościami – 10:00-14:00 tel. 459 588 818
25 maja 2021 r. – Ekspert ZUS radzi – Konsultacje online dla osób głuchych oraz niedosłyszących – 10:00-12:00
zapisy od 4 maja 2021 r. na adres email: monika.jarysz@zus.pl lub tel. 502 009 855
26 maja 2021 r. – Komenda Miejska Policji w Zabrzu – Bezpieczeństwo seniorów i osób niepełnosprawnych, zasady
bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej skierowane m.in. do osób starszych – jak uchronić się przed oszustwami
internetowymi, a także przed oszustwami na tzw. „wnuczka”, „policjanta”, „pracownika administracji” – webinarium online
we współpracy z Zabrzańskim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości – 12:00-13:00
zapisy od 4 maja 2021 r. na adres email:: kgrzywna@um.zabrze.pl
Komenda Miejska Policji w Zabrzu – po webinarium konsultacje w zakresie Bezpieczeństwa – 13:00-14:00 tel. 723 657 432
31 maja 2021 r. – MOPR w Zabrzu – Wnioski w sprawie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się w miejscu zamieszkania
osoby niepełnosprawnej – 10:00-14:00 tel. 32 277 78 20
II. Wystawa prac artystycznych uczniów Szkół Podstawowych, wykonanych w ramach
Projektu z ZUS – edycja 2020/2021
Od 1 do 31 maja 2021 r. – Wystawa prac na elewacji budynku Oddziału ZUS w Zabrzu przy ul. Szczęść Boże 18 w Zabrzu.
Motywem przewodnim projektu jest tematyka z zakresu ubezpieczeń społecznych. Prace prezentują ZUS i świadomość
młodego pokolenia o tym jak ważne są ubezpieczenia społeczne w niezwykle barwny, różnorodny i interesujący sposób.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przekazuje informacje dotyczące projektu pn. „Aktywni niepełnosprawni- narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”.

„Aktywni niepełnosprawni” – w stronę niezależnego życia osób z niepełnosprawnościami

Projekt, który ma szansę zmienić sytuację osób
 z niepełnosprawnościami

Od 1 października 2020 r. realizowany jest projekt „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”. To pierwszy tak duży projekt dotyczący włączenia osób z niepełnosprawnościami w życie społeczne, w którym można nie tylko proponować rozwiązania, ale także je sprawdzić, czyli przetestować. Wszystkie efekty działań projektu będą zgodne z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych.

Kto realizuje projekt?

Projekt „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” realizuje:

 • Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej w partnerstwie – Lider
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną,
 • Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi – partnerzy

Co chcemy zrobić?

W projekcie chcemy zmienić system wsparcia osób z niepełnosprawności. Chcemy zwiększyć szanse na niezależne życie każdej osoby z niepełnosprawnością.

W ramach projektu przygotujemy propozycje zmian istniejących rozwiązań i zaproponujemy nowe instrumenty wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. Na przykład zostaną wypracowane standardy działania warsztatów terapii zajęciowej oraz asystencji osobistej.

Od kwietnia 2021 r. będziemy pracować nad propozycją instrumentów wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami i potrzebnych zmian w systemie. Jesienią w całej Polsce przeprowadzimy konsultacje proponowanych rozwiązań. Potem będziemy przez prawie rok testować zaproponowane instrumenty w ramach pilotażu.  Na zakończenie projektu chcemy przygotować projekty aktów prawnych, które wdrożą proponowane rozwiązania.

                                             Co możesz zrobić?

Chcemy, by w projekcie mogły się wypowiedzieć przede wszystkim osoby z niepełnosprawnościami. Dlatego organizujemy warsztaty, seminaria, wywiady grupowe (focusowe) i indywidualne. Konsultacje są dla nas bardzo ważne. Każdy może zostawić swoją opinię lub stanowisko na temat włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami na platformie konsultacyjnej.

Wejdź na stronę:

http://wlaczeniespoleczne.pl

i wypełnij ankietę lub zostaw swoją opinię w inny sposób (w postaci tekstu, pliku audio czy wideo). Na tej stronie znajdziesz też więcej informacji o projekcie i aktualnych działaniach.

Kto finansuje?

Projekt „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie w związku z przystąpieniem Gminy Knurów do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego poszukuje osób chętnych do świadczenia usługi opieki wytchnieniowej.

Wymagane kwalifikacje   

 • dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie:

 asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej

lub

 • wykształcenie przynajmniej średnie i posiadanie co najmniej rocznego udokumentowanego doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, jeżeli występuje konieczność stałej lub długotrwałej opieki, lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, jak również konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi–poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Zakres usługi :

 • czasowe odciążenie członków rodziny lub opiekunów osób niepełnosprawnych od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację;

Czas trwania usług opieki wytchnieniowej dziennej:

 • usługi opieki wytchnieniowej mogą być realizowane przez 7 dni w tygodniu w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Maksymalna długość świadczenia formy nieprzerwanego pobytu dziennego wynosi 12 godzin dla jednej osoby niepełnosprawnej.
 • limit godzin usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 220 godzin na czas trwania Programu – tj. nie dłużej niż do 31.12.2021 r.
 • koszt jednej godzinny zegarowej wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług opieki wytchnieniowej nie może przekroczyć 40,00 zł.

Czas trwania usług opieki wytchnieniowej całodobowej:

 • usługi opieki wytchnieniowej mogą być realizowane przez 14 dni w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.
 • limit usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 14 dni na czas trwania Programu tj. nie dłużej niż do 31.12.2021 r.
 • koszt wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług opieki wytchnieniowej całodobowej nie może przekroczyć 600,00 zł za dobę realizacji usług.

Zapraszamy do współpracy

Oferty można przesyłać  na e-mail : ops@knurow.pl

lub składać osobiście  w siedzibie tut. Ośrodka ul. Ks. Koziełka 2 w godzinach urzędowania pok. Nr 14

Szczegółowych informacji udziela Ewa Kamyk lub Aleksandra Hatlaś tel. 32 335 50 10

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o kolejnej edycji konkursu Lady D. Województwa Śląskiego im Krystyny Bochenek (poniżej szczegółowe wyjaśnienia). Zapraszamy do zgłaszania kandydatek z terenu Gminy Knurów.

 Konkurs Lady D.” – ten tytuł stanowi skrót angielskiego wyrażenia „Lady Disabled” (Dama Niepełnosprawna). Z inicjatywy Senatora Marka Plury wyróżnienia te są przyznawane od 2002 r. kobietom, które posiadając niepełnosprawność wnoszą istotny wkład w różnych obszarach życia. Właśnie ruszyła kolejna edycja tego konkursu.

Dzięki laureatkom przekonujemy się, że niepełnosprawność nie może odbierać kobietom możliwości samorealizacji, poczucia spełnienia się i prawdziwego sukcesu. Niepełnosprawność to dodatkowe wyzwanie, które te wspaniałe dziewczyny pokonują, czasem z trudem, ale zawsze z wielką pozytywną energią i determinacją. Ich przykład pomaga radzić sobie z kłopotami i spełniać marzenia nam wszystkim, niezależnie od sprawności i niepełnosprawności – mówi Marek Plura, Przewodniczący Kapituły Lady D.

Konkurs organizowany jest w pięciu kategoriach: sport, kultura i sztuka, życie społeczne, życie zawodowe oraz dobry start (kategoria dla młodszych pań). Zgłoszenia może dokonać każda osoba prywatna, organizacja pozarządowa, związek, Stowarzyszenie, Fundacja czy klub. Zgłoszeń należy dokonać do 23 kwietnia 2021 roku wypełniając formularz dostępny na stronie www.plura.pl i przesyłając go na e-mail: ladyd@plura.pl bądź na adres Biura Senatora Marka Plury, ul. Francuska 70 (lok.1101), Katowice 40-028.

Wśród laureatek z lat poprzednich są kobiety z różnymi dysfunkcjami m.in. z Goleszowa czy Drogomyśla. Może znacie w swoim otoczeniu kobietę niepełnosprawną, którą warto byłoby docenić tytułem „Lady D. województwa śląskiego”.

 Biuro Konkursu

Tel. 883 528 507

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Zespół powołany zarządzaniem Prezydenta Miasta Knurów, działając na podstawie: art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.), przystąpił do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do mieszkańców o wypełnienie ankiet:

 • „Problemy społeczne w opinii mieszkańców”
 • „Równość szans kobiet i mężczyzn”

Zapraszamy do wskazania najważniejszych problemów i potrzeb społecznych mieszkańców Knurowa oraz zgłaszania pomysłów na ich  rozwiązanie. Wspólnie mamy szansę stworzyć plany strategiczne, których realizacja będzie miała znaczący wpływ na jakość i komfort życia mieszkańców miasta w najbliższych latach.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Knurów! Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, która pomoże w opracowaniu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Knurów na lata 2021-2025. Niezbędna jest współpraca całej społeczności. Prosimy o poważne potraktowanie ankiety.

Ankieta ma charakter anonimowy. Formularz ankiety dostępny jest w siedzibie MOPS Knurów oraz na stronie www.mopsknurow.pl

Wypełnione ankiety prosimy składać do dnia 15 lutego 2021 r. w siedzibie MOPS Knurów, ul. ks. A. Koziełka 2, za pośrednictwem poczty lub mailowo ops@knurow.pl

Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze obowiązująca od 01.01.2021 r. d0 31.12.2021 r.

Koszt 1 godziny – 27,00 zł

Podstawa prawna ustalająca aktualny koszt 1 godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

Uchwała  Rady Miasta Knurów Nr XXXII/403/2020  z dnia 18 listopada 2020  r. (Dz. U. Woj. Śląskiego z 2020r.  z dnia 23.11.2020 r. poz.8143)

Poziom procentowy dochodu osoby samotnie gospodarującej i poziom procentowy dochodu na osobę w rodzinie w odniesieniu do kryterium dochodowego z ustawyOdpłatność w procentach ustalona od ceny usług za 1 godzinę dla:  
Osoby samotnie gospodarującej  Osoby w rodzinie
Do 100%              1.   701 zł   (osoba samotnie gospodarująca)                                              2.   528 zł   (osoba w rodzinie)0%0%
powyżej 100%  do 150%    1.   od 701,01 zł  do 1051,50 zł                                      2.   od 528,01 zł  do 792,00 zł  10% 2,70 zł30% 8,10 zł
Powyżej 150%  do 200%    1.   od 1051,51 zł  do 1402  zł                                    2.   od   792,01 zł  do 1056  zł     20% 5,40 zł40% 10,80 zł
Powyżej 200%  do 250%    1.  od 1402,01 zł  do 1752,50 zł                                 2.  od 1056,01 zł  do 1320,00 zł30% 8,10 zł50% 13,50 zł
Powyżej 250%  do 300%     1.  od 1752,51 zł   do 2103,00 zł                                2.  od 1320,01 zł   do 1584,00 zł50% 13,50 zł80% 21,60 zł
Powyżej 300%  do 350%   1.  od 2103,01 zł  do  2453,50 zł                               2.  od 1584,01 zł  do  1848,00 zł70% 18,90 zł90% 24,30 zł
Powyżej 350%      1.  od 2453,51 zł                                              2.  od 1848,01 zł100% 27,00 zł100% 27,00 zł

Na 2021 rok mamy 9.259 godzin usług w tym:

Na usługi opiekuńcze do 9.200 godzin

Na specjalistyczne usługi opiekuńcze do 59 godzin

W przypadku świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi odpłatność ustala się na podstawie tabeli określonej przez Ministra właściwego d/s zabezpieczenia społecznego:

Koszt 1 godziny w okresie od 02 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.- 37,00 zł – usługi świadczy Pani Alicja Machulik

TABELA ODPŁATNOŚCI ZA SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB DOROSŁYCH  Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
do 701,00 zł – usługi bezpłatne
 wysokość dochodu  na osobę w rodzinie  w złotych     samotni      w rodzinie
Pow. 100% do 132,5% od 701,01 – 928,831,5%  -0,56 zł3,5% – 1,30 zł
Pow. 132,5% do 165% od 928,84 – 1156,653%- 1,11 zł7%- 2,59 zł
Pow. 165% do 187,5% od 1156,66- 1314,385%- 1,85 zł11%- 4,07 zł
Pow. 187,5% -220% od 1314,39 – 1542,207%- 2,59 zł15%- 5,55 zł
Pow. 220% -237,5% od 1542,21 -1664,8811%- 4,07 zł20%- 7,40 zł
Pow. 237,5 do 255% od 1664,89- 1787,5515%- 5,55 zł25%- 9,25 zł
Pow. 255% do 265% od 1787,56 -1857,6522,5%- 8,33 zł32,5%- 12,03 zł
Pow. 265% do 275% od 1857,66- 1927,7530% – 11,10 zł40%-  14,80 zł
Pow. 275% do 282,50% od 1927,76- 1980,3345%- 16,65 zł55%- 20,35 zł
Pow. 282,5% do 290% od 1980,34 – 2032,9060%- 22,20 zł70%- 25,90 zł
Pow. 290% -310% od 2032,91 – 2173,1075%- 27,75 zł85%- 31,45 zł
Pow. 310% – do 330% od 2173,11 – 2313,3090%- 33,30 zł100%- 37,00 zł
powyżej 330% 2313,31100% – 37,00 zł100% – 37,00 zł

Z radością informujemy Państwa, że od stycznia 2021 r. przystąpiliśmy do realizacji projektu „RESTART” – Program Aktywności Lokalnej, jest on współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu IX, Działania 9.1. Poddziałania 9.1.5.

Zgodnie z założeniami w ciągu 2 lat chcemy objąć wsparciem 72 mieszkańców naszego powiatu.

Będą to osoby z niepełnosprawnością, które są bezrobotne, poszukują pracy, są nieaktywne zawodowo między 12, a 65 r.ż. oraz wychowankowie rodzin zastępczych  i placówek opiekuńczo – wychowawczych w wieku od 12 r.ż.

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej naszych uczestników, poprzez realizację w formie programu aktywności lokalnej działań związanych
z aktywną integracją, działaniami środowiskowymi oraz pracą socjalną i reintegracją
w terminie 01.01.2021-31.12.2022r. Każdy z uczestników otrzyma wsparcie jednego z opiekunów – pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach, którzy będą czuwać nad realizacją grupowej ścieżki reintegracji. Poszczególne grupy uczestników tworzyć będą program aktywności lokalnej. W ramach projektu wsparciem obejmiemy aż 8 środowisk. Uczestnicy projektu zostaną podzieleni na dwa Programy Aktywności Lokalnej: jeden dla osób z gmin: Knurów, Pilchowice, Gierałtowice, Sośnicowice, a drugi dla osób z gmin: Pyskowice, Toszek, Wielowieś, Rudziniec. W celu integracji całego środowiska powiatu gliwickiego oba PALe będą ze sobą współpracować. Działania organizowane w ramach projektu będą odbywać się dla jednego PALu w Knurowie, a dla drugiego w Pyskowicach.

Udział w projekcie jest świetnym motywatorem do pogłębienia swoich kontaktów społecznych oraz zwiększenia aktywizacji zawodowej. Dlatego pragniemy, aby przez 2 lata trwania projektu uczestnicy mieli możliwość zawrzeć nowe znajomości, zgrać się, wzajemnie wspierać
i motywować do działania, jak również zwiększyć swoje poczucie własnej wartości oraz posiadane umiejętności i kwalifikacje. W związku z tym w ramach projektu przewidzieliśmy dla Państwa atrakcyjne działania zarówno w formie stacjonarnej, jak i wyjazdowej. Formy wsparcia prowadzone w ramach projektu będą składały się z treningów kompetencji, umiejętności społecznych i zawodowych; szkoleń i warsztatów; poradnictwa specjalistycznego; działań środowiskowych i zdrowotnych; zajęć edukacyjnych, sportowych i kulturalnych. Najbardziej aktywna grupa uczestników będzie miała także możliwość udziału w kursach, na których przewidziane są stypendia. Każdy uczestnik będzie mógł skorzystać z imprez integracyjnych oraz wybranych przez siebie rekreacyjnych form spędzania czasu wolnego. W ramach projektu przewiduje się również wspieranie społeczności lokalnej w organizacji inicjatyw oddolnych (festynów, dni sąsiada, samopomocy sąsiedzkiej).

Serdecznie zachęcamy do współpracy, która z pewnością zaowocuje wieloma sukcesami.
Chętnych do udziału w projekcie zapraszamy do złożenia ankiety zgłoszeniowej dostępnej
na stronie www.pcpr-gliwice.pl. W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 32 233 79 83.

Udział w projekcie oraz wszystkie formy wsparcia są całkowicie bezpłatne.

NOWY PROJEKT DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH, Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ i OSÓB STARSZYCH

Ośrodek pw. św. Józefa w Gliwicach prowadzony przez Kongregację Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza –ss.
boromeuszki, który mieści się w Gliwicach na ul. Zygmunta Starego 19 zaprasza do zgłoszenia się do projektu
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
“Kompleksowe usługi rehabilitacji zdrowotnej dla osób potrzebujących wparcia w powiecie gliwickim ”


DLA KOGO?
• osoby zamieszkujące na terenie Gliwic i powiatu gliwickiego
• osoby w wieku od 65 do 85 lat
• osoby niesamodzielne czyli osoba, która ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność
wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonania podstawowych czynności
dnia codziennego;
• osoby z niepełnosprawnością


CO OFEROWANE JEST W PROJEKCIE?
• darmowa rehabilitacja
• wsparcie psychologiczne
• wsparcie logopedy
• konsultacje z dietetykiem
• konsultacje z neurologiem
• innowacyjna terapia odleżyn
• prewencja/profilaktyka upadków osób starszych
• zorganizowany pobyt dzienny w świetlicy
• osoby mające problem z dotarciem na miejsce wsparcia będą miały możliwość skorzystania z transportu
zorganizowanego w ramach projektu


JAK I GDZIE SIĘ ZGŁOSIĆ?
• należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.zol-gliwice.pl
• formularz jest też dostępny w biurze Ośrodka na ul. Zygmunta Starego 19 w Gliwicach
• formularz można złożyć osobiście w biurze projektu od godz. 7:30 do godz. 14:30 lub drogą mailową na adres;
kpron@zol-gliwice.pl
• podczas rekrutacji pierwszeństwo będą miały osoby niesamodzielne ze względu na podeszły wiek – powyżej 65
roku życia, żyjące w jednoosobowych gospodarstwach domowych
• osoba z niepełnosprawnością znaczną lub umiarkowaną, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz
zaburzeniami psychicznymi


OD KIEDY?
• zgłoszenia do projektu rozpoczynamy od października do wyczerpania miejsc
• wsparcie rozpocznie się w pierwszym kwartale 2021 roku
• projekt będzie trwał do końca września 2022 roku.


Dodatkowych informacji udziela koordynator projektu – Karolina Stefiszyn pod nt tel. 32 231-47-75 wew. 101 lub
w biurze projektu na ul. Zygmunta Starego 19 w godzinach od 7.30-14.30 lub drogą mailową pisząc na adres:
kpron@zol-gliwice.pl

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROGRAMIE MINISTERSTWA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2021 FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO.

Gmina Knurów rozważa możliwość przystąpienia w roku 2021 do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020, realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego w formie :

 • Świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, jeżeli występuje konieczność stałej lub długotrwałej opieki, lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, jak również konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

 2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi–poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Pierwszeństwo w korzystaniu z usługi opieki wytchnieniowej mają członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz członkowie rodzin lub opiekunowie osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniami równoważnymi, które są całkowicie niesamodzielne.

W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

Członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem/osobą niepełnosprawną, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

Gmina/powiat przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad dzieckiem albo osobą niepełnosprawną, która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z placówek pobytu całodobowego, jak np. ośrodek szkolno-wychowawczy czy internat.

W 2021 r. program „Opieka wytchnieniowa” zakłada trzy formy realizacji:

 1. opieka wytchnieniowa w ramach pobytu dziennego w:
 • miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej
 • ośrodku wsparcia prowadzonym jako zadanie własne samorządu
 • innym miejscu wskazanym przez uczestnika programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego program
 1. opieka wytchnieniowa w ramach pobytu całodobowego w:
 • ośrodku wsparcia prowadzonym jako zadanie własne samorządu
 • w ośrodku/placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym wpisaną do rejestru właściwego wojewody
 • innym miejscu wskazanym przez uczestnika programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego program
 1. opieka wytchnieniowa poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki

W 2020 r. w ramach programu opiekunowi przysługuje:

 • 240 godzin opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego
 • 14 dni opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego
 • 40 godzin opieki wytchnieniowej świadczonej poprzez możliwość skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.

Opieka wytchnieniowa będzie przyznawana opiekunowi na podstawie Karty zgłoszenia do programu.

Dokumentem uzupełniającym jest Ocena stanu zdrowia dziecka/osoby niepełnosprawnej wg. zmodyfikowanej skali FIM, którą uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka.

Wobec powyższego zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o złożenie/przesłanie Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, której wzór stanowi załącznik nr 8 do Programu oraz Oświadczenia.

w terminie do 18 grudnia 2020 r.

Szczegółowych informacji udziela Barbara Naporowska, Ewa Kamyk

Numer telefonu: 32 335 50 09 lub 32 335 50 00 

Kartę Zgłoszenia można składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Knurowie ul. Ks. Koziełka 2 w godzinach urzędowania:

poniedziałek, wtorek, czwartek  7.30- 15.30

środa 7.30-17.30, piątek 7.30 -13.30

przesłać faksem -32 335 50 06

przesłać droga elektroniczną e-mail ops@knurow.pl

Załączniki:

Karta zgłoszenia do Programu

Obowiązek informacyjny

Ocena zdrowia

Oświadczenie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie ogłasza nabór uczestników do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021 finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

KLUCZOWE INFORMACJE O PROGRAMIE

CEL

Wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

ADRESACI

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji będące mieszkańcami Knurowa.
 • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne) będące mieszkańcami Knurowa.

ZAKRES USŁUGI ASYSTENTA

 • w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe/społeczne/sportowe),
 • w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
 • w załatwianiu spraw urzędowych,
 • w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
 • w korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
 • w wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej).

Ważne

  Usługi asystenta może świadczyć osoba  wskazana przez Uczestnika Programu lub jej opiekuna  prawnego.

 WYMIAR  GODZINOWY USŁUG

Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu. 

 • limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 60 godzin miesięcznie.
 •  limit godzin usług asystenta na 1 dziecko niepełnosprawne  a w przypadku opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych legitymujących się znacznym stopniem niepełnosprawności, którego rodzice lub osoby spokrewnione pobierają świadczenie pielęgnacyjne wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.
 • limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu , które korzystają z usług asystenta w ramach innych projektów/programów nie może wynosić więcej niż 60 godzin

Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności

WAŻNE

W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone – w tych samych godzinach – usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczny zakres usług.

 CZAS TRWANIA PROGRAMU

 Do wyczerpania  liczby usług przyznanych Gminie Knurów  jednak nie dłużej niż do 

31 grudnia 2021 r.

TERMIN I SPOSÓB ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU

Zgłoszenia należy składać do 18.12.2020 r.

– telefonicznie -32 335 50 09,335 50 00,

– mailowo – ops@knurow.pl 

-osobiście.

Po zakwalifikowaniu  Kartę Zgłoszenia do Programu   należy osobiście złożyć  w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie ul. Ks. Koziełka 2  w godzinach urzędowania

Szczegółowych informacji udziela Barbara Naporowska  i Ewa Kamyk tel. 32 335 50 09

 335 50 00

FORMULARZE  DO POBRANIA

1. Oświadczenie  osoby niepełnosprawnej/opiekuna prawnego  o sposobie wyboru asystenta

2. Obowiązek informacyjny RODO 

3. Karta zgłoszenia do Programu   

4. Program  Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby  niepełnosprawnej”- edycja 2021