Archiwum kategorii: Ogłoszenia

Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze obowiązująca od 01.01.2021 r. d0 31.12.2021 r.

Koszt 1 godziny – 27,00 zł

Podstawa prawna ustalająca aktualny koszt 1 godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

Uchwała  Rady Miasta Knurów Nr XXXII/403/2020  z dnia 18 listopada 2020  r. (Dz. U. Woj. Śląskiego z 2020r.  z dnia 23.11.2020 r. poz.8143)

Poziom procentowy dochodu osoby samotnie gospodarującej i poziom procentowy dochodu na osobę w rodzinie w odniesieniu do kryterium dochodowego z ustawyOdpłatność w procentach ustalona od ceny usług za 1 godzinę dla:  
Osoby samotnie gospodarującej  Osoby w rodzinie
Do 100%              1.   701 zł   (osoba samotnie gospodarująca)                                              2.   528 zł   (osoba w rodzinie)0%0%
powyżej 100%  do 150%    1.   od 701,01 zł  do 1051,50 zł                                      2.   od 528,01 zł  do 792,00 zł  10% 2,70 zł30% 8,10 zł
Powyżej 150%  do 200%    1.   od 1051,51 zł  do 1402  zł                                    2.   od   792,01 zł  do 1056  zł     20% 5,40 zł40% 10,80 zł
Powyżej 200%  do 250%    1.  od 1402,01 zł  do 1752,50 zł                                 2.  od 1056,01 zł  do 1320,00 zł30% 8,10 zł50% 13,50 zł
Powyżej 250%  do 300%     1.  od 1752,51 zł   do 2103,00 zł                                2.  od 1320,01 zł   do 1584,00 zł50% 13,50 zł80% 21,60 zł
Powyżej 300%  do 350%   1.  od 2103,01 zł  do  2453,50 zł                               2.  od 1584,01 zł  do  1848,00 zł70% 18,90 zł90% 24,30 zł
Powyżej 350%      1.  od 2453,51 zł                                              2.  od 1848,01 zł100% 27,00 zł100% 27,00 zł

Na 2021 rok mamy 9.259 godzin usług w tym:

Na usługi opiekuńcze do 9.200 godzin

Na specjalistyczne usługi opiekuńcze do 59 godzin

W przypadku świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi odpłatność ustala się na podstawie tabeli określonej przez Ministra właściwego d/s zabezpieczenia społecznego:

Koszt 1 godziny w okresie od 02 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.- 37,00 zł – usługi świadczy Pani Alicja Machulik

TABELA ODPŁATNOŚCI ZA SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB DOROSŁYCH  Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
do 701,00 zł – usługi bezpłatne
 wysokość dochodu  na osobę w rodzinie  w złotych     samotni      w rodzinie
Pow. 100% do 132,5% od 701,01 – 928,831,5%  -0,56 zł3,5% – 1,30 zł
Pow. 132,5% do 165% od 928,84 – 1156,653%- 1,11 zł7%- 2,59 zł
Pow. 165% do 187,5% od 1156,66- 1314,385%- 1,85 zł11%- 4,07 zł
Pow. 187,5% -220% od 1314,39 – 1542,207%- 2,59 zł15%- 5,55 zł
Pow. 220% -237,5% od 1542,21 -1664,8811%- 4,07 zł20%- 7,40 zł
Pow. 237,5 do 255% od 1664,89- 1787,5515%- 5,55 zł25%- 9,25 zł
Pow. 255% do 265% od 1787,56 -1857,6522,5%- 8,33 zł32,5%- 12,03 zł
Pow. 265% do 275% od 1857,66- 1927,7530% – 11,10 zł40%-  14,80 zł
Pow. 275% do 282,50% od 1927,76- 1980,3345%- 16,65 zł55%- 20,35 zł
Pow. 282,5% do 290% od 1980,34 – 2032,9060%- 22,20 zł70%- 25,90 zł
Pow. 290% -310% od 2032,91 – 2173,1075%- 27,75 zł85%- 31,45 zł
Pow. 310% – do 330% od 2173,11 – 2313,3090%- 33,30 zł100%- 37,00 zł
powyżej 330% 2313,31100% – 37,00 zł100% – 37,00 zł

Z radością informujemy Państwa, że od stycznia 2021 r. przystąpiliśmy do realizacji projektu „RESTART” – Program Aktywności Lokalnej, jest on współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu IX, Działania 9.1. Poddziałania 9.1.5.

Zgodnie z założeniami w ciągu 2 lat chcemy objąć wsparciem 72 mieszkańców naszego powiatu.

Będą to osoby z niepełnosprawnością, które są bezrobotne, poszukują pracy, są nieaktywne zawodowo między 12, a 65 r.ż. oraz wychowankowie rodzin zastępczych  i placówek opiekuńczo – wychowawczych w wieku od 12 r.ż.

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej naszych uczestników, poprzez realizację w formie programu aktywności lokalnej działań związanych
z aktywną integracją, działaniami środowiskowymi oraz pracą socjalną i reintegracją
w terminie 01.01.2021-31.12.2022r. Każdy z uczestników otrzyma wsparcie jednego z opiekunów – pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach, którzy będą czuwać nad realizacją grupowej ścieżki reintegracji. Poszczególne grupy uczestników tworzyć będą program aktywności lokalnej. W ramach projektu wsparciem obejmiemy aż 8 środowisk. Uczestnicy projektu zostaną podzieleni na dwa Programy Aktywności Lokalnej: jeden dla osób z gmin: Knurów, Pilchowice, Gierałtowice, Sośnicowice, a drugi dla osób z gmin: Pyskowice, Toszek, Wielowieś, Rudziniec. W celu integracji całego środowiska powiatu gliwickiego oba PALe będą ze sobą współpracować. Działania organizowane w ramach projektu będą odbywać się dla jednego PALu w Knurowie, a dla drugiego w Pyskowicach.

Udział w projekcie jest świetnym motywatorem do pogłębienia swoich kontaktów społecznych oraz zwiększenia aktywizacji zawodowej. Dlatego pragniemy, aby przez 2 lata trwania projektu uczestnicy mieli możliwość zawrzeć nowe znajomości, zgrać się, wzajemnie wspierać
i motywować do działania, jak również zwiększyć swoje poczucie własnej wartości oraz posiadane umiejętności i kwalifikacje. W związku z tym w ramach projektu przewidzieliśmy dla Państwa atrakcyjne działania zarówno w formie stacjonarnej, jak i wyjazdowej. Formy wsparcia prowadzone w ramach projektu będą składały się z treningów kompetencji, umiejętności społecznych i zawodowych; szkoleń i warsztatów; poradnictwa specjalistycznego; działań środowiskowych i zdrowotnych; zajęć edukacyjnych, sportowych i kulturalnych. Najbardziej aktywna grupa uczestników będzie miała także możliwość udziału w kursach, na których przewidziane są stypendia. Każdy uczestnik będzie mógł skorzystać z imprez integracyjnych oraz wybranych przez siebie rekreacyjnych form spędzania czasu wolnego. W ramach projektu przewiduje się również wspieranie społeczności lokalnej w organizacji inicjatyw oddolnych (festynów, dni sąsiada, samopomocy sąsiedzkiej).

Serdecznie zachęcamy do współpracy, która z pewnością zaowocuje wieloma sukcesami.
Chętnych do udziału w projekcie zapraszamy do złożenia ankiety zgłoszeniowej dostępnej
na stronie www.pcpr-gliwice.pl. W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 32 233 79 83.

Udział w projekcie oraz wszystkie formy wsparcia są całkowicie bezpłatne.

NOWY PROJEKT DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH, Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ i OSÓB STARSZYCH

Ośrodek pw. św. Józefa w Gliwicach prowadzony przez Kongregację Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza –ss.
boromeuszki, który mieści się w Gliwicach na ul. Zygmunta Starego 19 zaprasza do zgłoszenia się do projektu
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
“Kompleksowe usługi rehabilitacji zdrowotnej dla osób potrzebujących wparcia w powiecie gliwickim ”


DLA KOGO?
• osoby zamieszkujące na terenie Gliwic i powiatu gliwickiego
• osoby w wieku od 65 do 85 lat
• osoby niesamodzielne czyli osoba, która ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność
wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonania podstawowych czynności
dnia codziennego;
• osoby z niepełnosprawnością


CO OFEROWANE JEST W PROJEKCIE?
• darmowa rehabilitacja
• wsparcie psychologiczne
• wsparcie logopedy
• konsultacje z dietetykiem
• konsultacje z neurologiem
• innowacyjna terapia odleżyn
• prewencja/profilaktyka upadków osób starszych
• zorganizowany pobyt dzienny w świetlicy
• osoby mające problem z dotarciem na miejsce wsparcia będą miały możliwość skorzystania z transportu
zorganizowanego w ramach projektu


JAK I GDZIE SIĘ ZGŁOSIĆ?
• należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.zol-gliwice.pl
• formularz jest też dostępny w biurze Ośrodka na ul. Zygmunta Starego 19 w Gliwicach
• formularz można złożyć osobiście w biurze projektu od godz. 7:30 do godz. 14:30 lub drogą mailową na adres;
kpron@zol-gliwice.pl
• podczas rekrutacji pierwszeństwo będą miały osoby niesamodzielne ze względu na podeszły wiek – powyżej 65
roku życia, żyjące w jednoosobowych gospodarstwach domowych
• osoba z niepełnosprawnością znaczną lub umiarkowaną, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz
zaburzeniami psychicznymi


OD KIEDY?
• zgłoszenia do projektu rozpoczynamy od października do wyczerpania miejsc
• wsparcie rozpocznie się w pierwszym kwartale 2021 roku
• projekt będzie trwał do końca września 2022 roku.


Dodatkowych informacji udziela koordynator projektu – Karolina Stefiszyn pod nt tel. 32 231-47-75 wew. 101 lub
w biurze projektu na ul. Zygmunta Starego 19 w godzinach od 7.30-14.30 lub drogą mailową pisząc na adres:
kpron@zol-gliwice.pl

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROGRAMIE MINISTERSTWA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2021 FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO.

Gmina Knurów rozważa możliwość przystąpienia w roku 2021 do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020, realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego w formie :

 • Świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, jeżeli występuje konieczność stałej lub długotrwałej opieki, lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, jak również konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

 2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi–poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Pierwszeństwo w korzystaniu z usługi opieki wytchnieniowej mają członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz członkowie rodzin lub opiekunowie osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniami równoważnymi, które są całkowicie niesamodzielne.

W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

Członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem/osobą niepełnosprawną, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

Gmina/powiat przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad dzieckiem albo osobą niepełnosprawną, która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z placówek pobytu całodobowego, jak np. ośrodek szkolno-wychowawczy czy internat.

W 2021 r. program „Opieka wytchnieniowa” zakłada trzy formy realizacji:

 1. opieka wytchnieniowa w ramach pobytu dziennego w:
 • miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej
 • ośrodku wsparcia prowadzonym jako zadanie własne samorządu
 • innym miejscu wskazanym przez uczestnika programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego program
 1. opieka wytchnieniowa w ramach pobytu całodobowego w:
 • ośrodku wsparcia prowadzonym jako zadanie własne samorządu
 • w ośrodku/placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym wpisaną do rejestru właściwego wojewody
 • innym miejscu wskazanym przez uczestnika programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego program
 1. opieka wytchnieniowa poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki

W 2020 r. w ramach programu opiekunowi przysługuje:

 • 240 godzin opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego
 • 14 dni opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego
 • 40 godzin opieki wytchnieniowej świadczonej poprzez możliwość skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.

Opieka wytchnieniowa będzie przyznawana opiekunowi na podstawie Karty zgłoszenia do programu.

Dokumentem uzupełniającym jest Ocena stanu zdrowia dziecka/osoby niepełnosprawnej wg. zmodyfikowanej skali FIM, którą uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka.

Wobec powyższego zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o złożenie/przesłanie Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, której wzór stanowi załącznik nr 8 do Programu oraz Oświadczenia.

w terminie do 18 grudnia 2020 r.

Szczegółowych informacji udziela Barbara Naporowska, Ewa Kamyk

Numer telefonu: 32 335 50 09 lub 32 335 50 00 

Kartę Zgłoszenia można składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Knurowie ul. Ks. Koziełka 2 w godzinach urzędowania:

poniedziałek, wtorek, czwartek  7.30- 15.30

środa 7.30-17.30, piątek 7.30 -13.30

przesłać faksem -32 335 50 06

przesłać droga elektroniczną e-mail ops@knurow.pl

Załączniki:

Karta zgłoszenia do Programu

Obowiązek informacyjny

Ocena zdrowia

Oświadczenie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie ogłasza nabór uczestników do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021 finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

KLUCZOWE INFORMACJE O PROGRAMIE

CEL

Wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

ADRESACI

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji będące mieszkańcami Knurowa.
 • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne) będące mieszkańcami Knurowa.

ZAKRES USŁUGI ASYSTENTA

 • w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe/społeczne/sportowe),
 • w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
 • w załatwianiu spraw urzędowych,
 • w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
 • w korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
 • w wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej).

Ważne

  Usługi asystenta może świadczyć osoba  wskazana przez Uczestnika Programu lub jej opiekuna  prawnego.

 WYMIAR  GODZINOWY USŁUG

Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu. 

 • limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 60 godzin miesięcznie.
 •  limit godzin usług asystenta na 1 dziecko niepełnosprawne  a w przypadku opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych legitymujących się znacznym stopniem niepełnosprawności, którego rodzice lub osoby spokrewnione pobierają świadczenie pielęgnacyjne wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.
 • limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu , które korzystają z usług asystenta w ramach innych projektów/programów nie może wynosić więcej niż 60 godzin

Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności

WAŻNE

W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone – w tych samych godzinach – usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczny zakres usług.

 CZAS TRWANIA PROGRAMU

 Do wyczerpania  liczby usług przyznanych Gminie Knurów  jednak nie dłużej niż do 

31 grudnia 2021 r.

TERMIN I SPOSÓB ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU

Zgłoszenia należy składać do 18.12.2020 r.

– telefonicznie -32 335 50 09,335 50 00,

– mailowo – ops@knurow.pl 

-osobiście.

Po zakwalifikowaniu  Kartę Zgłoszenia do Programu   należy osobiście złożyć  w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie ul. Ks. Koziełka 2  w godzinach urzędowania

Szczegółowych informacji udziela Barbara Naporowska  i Ewa Kamyk tel. 32 335 50 09

 335 50 00

FORMULARZE  DO POBRANIA

1. Oświadczenie  osoby niepełnosprawnej/opiekuna prawnego  o sposobie wyboru asystenta

2. Obowiązek informacyjny RODO 

3. Karta zgłoszenia do Programu   

4. Program  Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej “Asystent osobisty osoby  niepełnosprawnej”- edycja 2021

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na zadanie pn.: “Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców Knurowa w miejscu ich zamieszkania w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi)”


Prezydent Miasta Knurów ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.

Więcej szczegółów w załączonym Zarządzeniu nr 365/MOPS/2020 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 19.11.2020 dostępnym na stronie: https://www.knurow.pl/miasto-knurow/ogloszenia-urzedu/Konkurs-ofert-z-zakresu-pomocy-spolecznej/idn:1537

Program “Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2020-2021 wraz z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert w ramach Programu.

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje, że w dniu 7.07.2020 r. Pan Minister Paweł Wdówik Sekretarz Stanu  Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisał Program  “Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2020-2021 wraz z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert w ramach Programu. Termin składania ofert przez organizacje pozarządowe został wydłużony do

31 sierpnia 2020 r.

Wyniki zostaną podane w terminie do 30 września.

Organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o wsparcie w ramach programu, które wynosi do 100 proc. kosztów realizacji usług asystenta. W  roku 2020 na realizację programu przeznaczono 80 mln zł i tyle samo w 2021 roku. Program finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego.

Wnioskodawcy uprawnieni do uzyskania finansowania

O dofinansowanie oferty w ramach konkursu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, o których mowa  w art. 3 ust. 2 oraz w art. 3 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) – posiadające statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz prowadzące działalność na rzecz tych osób przez okres co najmniej 3 lat przed dniem złożenia oferty.

Pliki do pobrania:

Obsługa zgłoszeń nieprawidłowości w uprawnieniach do Polskiego Bonu Turystycznego

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

DEPARTAMEMT POLITYKI RODZINNEJ

ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, tel. +48 22 529 06 77, fax +48 22 529 06 61
www.mrpips.gov.pl; E-Mail: info@mrpips.gov.pl

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2020r.

Obsługa zgłoszeń nieprawidłowości w uprawnieniach do Polskiego Bonu Turystycznego

Osoba zgłaszająca problem dotyczący uprawnień do Polskiego Bonu Turystycznego powinna skontaktować się z infolinią Polskiego Bonu Turystycznego:
tel. 22 11 22 111
e-mail: bon@zus.pl
Wskazane jest żeby osoba taka dysponowała:
danymi identyfikacyjnymi (imię, nazwisko, PESEL, a jeśli nie nadano to seria i nr dokumentu tożsamości osoby uprawnionej do bonu)
podała dane kontaktowe (nr telefonu, adres e-mail)
przedstawiła krótki opis problemu.

W dalszej kolejności zgłoszenie przekazywane jest do Polskiej Organizacji Turystycznej (POT), która:
dokonuje wstępnej analizy sprawy. Jeżeli istnieje taka konieczność POT dokonuje odpowiednich czynności w zakresie wartości bonu.
wprowadza informację na temat sposobu obsługi do systemu obsługi zgłoszeń.
Następnie:
Infolinia PBT informuje klienta o sposobie postępowania.
POT prowadzi postępowanie wyjaśniające.
POT wydaje decyzję administracyjną.
POT dokonuje odpowiednich czynności w systemie w zakresie wartości bonu.