Archiwum kategorii: Ogłoszenia

Program “Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2020-2021 wraz z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert w ramach Programu.

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje, że w dniu 7.07.2020 r. Pan Minister Paweł Wdówik Sekretarz Stanu  Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisał Program  “Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2020-2021 wraz z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert w ramach Programu. Termin składania ofert przez organizacje pozarządowe został wydłużony do

31 sierpnia 2020 r.

Wyniki zostaną podane w terminie do 30 września.

Organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o wsparcie w ramach programu, które wynosi do 100 proc. kosztów realizacji usług asystenta. W  roku 2020 na realizację programu przeznaczono 80 mln zł i tyle samo w 2021 roku. Program finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego.

Wnioskodawcy uprawnieni do uzyskania finansowania

O dofinansowanie oferty w ramach konkursu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, o których mowa  w art. 3 ust. 2 oraz w art. 3 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) – posiadające statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz prowadzące działalność na rzecz tych osób przez okres co najmniej 3 lat przed dniem złożenia oferty.

Pliki do pobrania:

Obsługa zgłoszeń nieprawidłowości w uprawnieniach do Polskiego Bonu Turystycznego

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

DEPARTAMEMT POLITYKI RODZINNEJ

ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, tel. +48 22 529 06 77, fax +48 22 529 06 61
www.mrpips.gov.pl; E-Mail: info@mrpips.gov.pl

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2020r.

Obsługa zgłoszeń nieprawidłowości w uprawnieniach do Polskiego Bonu Turystycznego

Osoba zgłaszająca problem dotyczący uprawnień do Polskiego Bonu Turystycznego powinna skontaktować się z infolinią Polskiego Bonu Turystycznego:
tel. 22 11 22 111
e-mail: bon@zus.pl
Wskazane jest żeby osoba taka dysponowała:
danymi identyfikacyjnymi (imię, nazwisko, PESEL, a jeśli nie nadano to seria i nr dokumentu tożsamości osoby uprawnionej do bonu)
podała dane kontaktowe (nr telefonu, adres e-mail)
przedstawiła krótki opis problemu.

W dalszej kolejności zgłoszenie przekazywane jest do Polskiej Organizacji Turystycznej (POT), która:
dokonuje wstępnej analizy sprawy. Jeżeli istnieje taka konieczność POT dokonuje odpowiednich czynności w zakresie wartości bonu.
wprowadza informację na temat sposobu obsługi do systemu obsługi zgłoszeń.
Następnie:
Infolinia PBT informuje klienta o sposobie postępowania.
POT prowadzi postępowanie wyjaśniające.
POT wydaje decyzję administracyjną.
POT dokonuje odpowiednich czynności w systemie w zakresie wartości bonu.

Projekt Model rehabilitacja kompleksowa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od lipca 2020 r. PFRON rozpoczął nabór osób do projektu “Model rehabilitacji kompleksowej”.
Głównym celem rehabilitacji kompleksowej jest aktywizacja zawodowa i powrót do pracy. Rehabilitacja będzie realizowana w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej obejmującej następujące moduły:
Moduł I zawodowy mający na celu ułatwienie osobie z niepełnosprawnościami uzyskanie nowego zawodu i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia,
Moduł II psychospołeczny mający na celu przywrócenie motywacji uczestnika projektu do powrotu do pracy i przygotowanie go do uczestnictwa w życiu społecznym,
Moduł III medyczny mający na celu przywrócenie utraconych funkcji lub ich odtworzenie w jak największym, możliwym do osiągnięcia, stopniu.

Prosimy osoby zainteresowane projektem o kontakt z Oddziałem Śląskim PFRON Katowice
Pani Teresa Saczuk tel. 32 49 32 120

link do pobrania

Redaktor naczelna serwisu www.czas-seniora.pl Małgorzata Kospin zaprasza do udziału w akcji “Senior w domu”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w odpowiedzi na otrzymaną informację od redaktor naczelnej serwisu www.czas-seniora.pl Małgorzaty Kospin zaprasza do udziału w akcji “Senior w domu” , która ma na celu zachęcenie  do aktywności  osób starszych w okresie pandemii  koronawirusa. Zajęcia polegają na m.in. ćwiczeniu pamięci, koncentracji, spostrzegawczości. Istnieje także  możliwość odpowiedzi  na zadawane  pytania.

Podajemy link

https://www.czas-seniora.pl/zajęcia-online-dla-seniorow

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w związku z pismem ROPS w Katowicach informuje o uruchomieniu usługi skierowanej do Seniorów Mieszkańców Województwa Śląskiego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w związku z pismem ROPS w Katowicach informuje o uruchomieniu usługi skierowanej do  Seniorów Mieszkańców Województwa ŚląskiegoŚląski Telefon dla Seniora SENIOR-fon. Operatorem telefonu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Przy telefonie dyżury pełnią psychologowie, terapeuci, pedagodzy, pracownicy socjalni i inni interwenci od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00

Więcej informacji znajdziecie Państwo klikając w poniższy link:

https://rops-katowice.pl/2020/03/28/slaski-telefon-dla-seniora-senior-fon/

Zaproszenie do udziału w Programie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa – edycja 2020” finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Gmina Knurów  rozważa możliwość przystąpienia w roku 2020 do Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2020”, realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego w module :

 • opieka wytchnieniowa w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, jeżeli występuje konieczność stałej lub długotrwałej opieki, lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, jak również konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

 2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Pierwszeństwo w korzystaniu z usługi opieki wytchnieniowej mają członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz członkowie rodzin lub opiekunowie osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniami równoważnymi, które są całkowicie niesamodzielne.

W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

Członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem/osobą niepełnosprawną, którym przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

Gmina/powiat przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad dzieckiem albo osobą niepełnosprawną, która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z placówek pobytu całodobowego, jak np. ośrodek szkolno-wychowawczy czy internat.

 

W 2020 r. program „Opieka wytchnieniowa” zakłada trzy formy realizacji:

 

 1. opieka wytchnieniowa w ramach pobytu dziennego w:
 • miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej
 • ośrodku wsparcia prowadzonym jako zadanie własne samorządu
 • innym miejscu wskazanym przez uczestnika programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego program
 1. opieka wytchnieniowa w ramach pobytu całodobowego w:
 • ośrodku wsparcia prowadzonym jako zadanie własne samorządu
 • w ośrodku/placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym wpisaną do rejestru właściwego wojewody
 • innym miejscu wskazanym przez uczestnika programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego program
 1. opieka wytchnieniowa poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki

W 2020 r. w ramach programu opiekunowi przysługuje:

 • 240 godzin opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego
 • 14 dni opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego
 • 40 godzin opieki wytchnieniowej świadczonej poprzez możliwość skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.

Opieka wytchnieniowa będzie przyznawana opiekunowi na podstawie Karty zgłoszenia do programu.

Dokumentem uzupełniającym jest Ocena stanu zdrowia dziecka/osoby niepełnosprawnej wg. zmodyfikowanej skali FIM, którą uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka.

Wobec powyższego  zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o złożenie/przesłanie Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020

w terminie do 1 marca 2020  r.

Szczegółowych  informacji udziela  Barbara Naporowska, Ewa Kamyk

Numer telefonu: 32 335 50 09 335 50 00

 

Kartę Zgłoszenia można składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Knurowie ul. Ks. Koziełka 2 w godzinach   urzędowania:

poniedziałek, wtorek, czwartek  7.30- 15.30

środa 7.30-  17.30, piątek 7.30 -13.30

przesłać faksem  -32 335 50 06

przesłać droga elektroniczną    e-mail ops@knurow.pl

 

Karta zgłoszenia

Obowiązek informacyjny

ocena zdrowia

Oświadczenie

KORONAWIRUS – Klauzula informacyjna dotycząca zapewnienia pomocy osobom, wymagającym wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID 19

Klauzula informacyjna dotycząca
zapewnienia pomocy osobom, wymagającym wsparcia
w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID 19
Zgodnie z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym da lej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych
osobowych (RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Knurowie,
44 190 Knurów, Ks. A. Koziełka 2, e mail: ops@knurow.pl
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować Inspektorem Ochrony Danych,
dostępnym pod adresem e mail: iod@mopsknurow.pl. Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej mogą złożyć
zapytanie pisemne:
• osobiście do Biura Podawczego (pok. Nr 1 parter), 44 190 Knurów, ul. Ks. A. Koziełka 2,
• pocztą tradycyjną na adres MOPS Knurów, 44 190 Knurów, ul. Ks. A. Koziełka 2,
• z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym
podpisem elektronicznym,
− wskazując formę w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia
odpowiedzi.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia pomocy osobom, wymagającym wsparcia w związku
z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID 19 wywołanej wirusem SARS CoV 2 (
w szczególności osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym
4. Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana stanowią:
• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych(RODO)
− art. 6 ust. 1 lit. c przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
− art. 6 ust. 1 lit. d przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub
innej osoby fizycznej;
− art. 6 ust.1 lit. e przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
− art. 9 ust. 2 lit. b przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw
przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego
i ochrony socjalnej;
• Dane będą przetwarzane w celu realizacji:
− Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
− Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
5. Pani/Pana Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał bezpośrednio od Państwa lub od organów administracji
publicznej w postaci: imienia, nazwiska, adres zamieszkania, numeru telefonu, adresu email , sytuacji życiowej ,
zdrowotnej i materialno-bytowej oraz informacji o przebywaniu na kwarantannie.
6. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa (np.: organy administracji publicznej, policja, prokuratura) oraz inne podmioty uprawnione do odbioru
Pana/Pani danych na podstawie zawartych umów w zakresie realizacji zadań publicznych (np.: firmy usługowo
opiekuńcze, organizacje pozarządowe ) lub podmioty na podstawie stosownych
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wypełnienia obowiązku prawnego Administratora
wynikającego z przepisów prawa.
8. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane
dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
10. Gdy uzna Pan/Pani, iż Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie, jako administrator danych, przetwarza je
w sposób naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 193
Warszawa).
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe wynikającym z przepisu prawa, jeśli administrator tych
danych nie będzie posiadał, nie będzie możliwe zrealizowanie celu przetwarzania
12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu.