Archiwum kategorii: Centrum

Centrum wsparcia inicjatyw społecznych

Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych to projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 dla osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, dla działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, dla poddziałania 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych ZIT

Beneficjent: Gmina Knurów

Jednostka realizująca projekt:  Gmina Knurów – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie

Wartość projektu 583 262, 50 zł

Wysokość wkładu UE 495 773,12 zł

Cel  główny projektu:

Zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych na terenie rewitalizowanym dla min. 50 osób (40K/10M) w okresie marzec 2020 – czerwiec 2021 poprzez utworzenie i prowadzenie Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu i ubóstwu

Efektem działań realizowanych w ramach projektu będzie przede wszystkim wzrost dostępności i wyrównywanie dysproporcji terytorialnych w zakresie usług społecznych, zmniejszenie wykluczenia społecznego oraz zagrożenia rodzin ubóstwem i patologiami.

Rekrutacja do projektu – 11.12.2020 r


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie ponownie zaprasza osoby i rodziny zainteresowane udziałem w projekcie  do osobistego  zgłoszenia się  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie, ul. Ks. A. Koziełka 2 lub w Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych w Knurowie, ul. Dworcowa 33, lub do pobrania, wypełnienia i przesłania pocztą  następujących dokumentów:

– formularz rekrutacyjny,
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – klauzula informacyjna.

Informacji w sprawie projektu udzielają pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie lub asystenci rodzin.
Przed wypełnieniem dokumentów rekrutacyjnych prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych”.

Czwarta już  rekrutacja rodzin do projektu odbędzie się w dniu 11 grudnia 2020 w godzinach 7.30-13.30,  w budynku Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych w Knurowie, ul. Dworcowa 33.
Po zweryfikowaniu przez Komisję Rekrutacyjną dokumentów rekrutacyjnych powstanie lista rankingowa rodzin zakwalifikowanych do udziału w Projekcie. Każdy/a przedstawiciel/ka rodziny zostanie niezwłocznie powiadomiony/a telefonicznie, mailowo bądź osobiście przez lidera projektu o wynikach rekrutacji, tj. o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu osoby/rodziny do udziału w Projekcie albo o umieszczeniu osoby/rodziny na Liście rezerwowej.
Udział w projekcie jest bezpłatny. Zachęcamy do udziału i zaangażowania. 

O kolejnych terminach rekrutacji będziemy informować na bieżąco.

Rekrutacja osób do projektu odbywać się będzie w poszanowaniu zasad równości szans i niedyskryminacji, w tym zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.
Biuro Projektu znajduje się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie, ul. Ks. A. Koziełka 2 natomiast działania projektu będą prowadzone  w Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych mieszczącym się w Knurowie, ul. Dworcowa 33.

telefon kontaktowy: 32 335 50 00
                                   32 441 96 91 

adres mailowyops@knurow.pl

strona internetowahttps://mopsknurow.pl  zakładka: „Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych”
Wykaz ulic znajdujących się na terenie rewitalizacji wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Rewitalizacji dla Gminy Knurów na lata 2016-2023 jest dostępny na stronie:

https://knurow.bip.info.pl/dokument.php?iddok=26288&idmp=1678&r=

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Klauzula informacyjna

załącznik nr 1 formularz zgłoszeniowy

załącznik nr 2 Kryteria rekrutacyjne

załącznik nr 3 Deklaracja przystąpienia do projektu

Realizacja zadań w CWIS

Szanowni Państwo 

od marca 2020 r. w Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych w Knurowie przy ul. Dworcowej 33 realizujemy szereg różnych zadań, których głównym celem  jest zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych w szczególności dla osób zamieszkujących obszar rewitalizacji Gminy Knurów.

Usługi te są skierowane do osób i rodzin, które przeżywają różne trudności życiowe i nie są w stanie ich pokonać przy wykorzystaniu własnych środków i możliwości.

Wykwalifikowana kadra naszego Centrum gwarantuje udzielenie profesjonalnej pomocy, poradnictwa specjalistycznego, mediacji, terapii, czy usług opiekuńczych w tym specjalistycznych usług opiekuńczych (rehabilitacji)

W ramach projektu zainicjowano też zupełnie nowe, nie realizowane do tej pory przez tut. Ośrodek Pomocy Społecznej formy zajęć m.in.  zajęcia wzmacniające,  prozdrowotne,  prowadzone w taki sposób, aby każdy mógł  rozwijać swoje  talenty, trenować i zyskiwać energię przy dobrej zabawie np. w formie: aerobiku, fitnessu,  wyjść na siłownię zewnętrzną, nordic walkingu, gier zespołowych, joggingu. 

Pomimo wprowadzenia reżimu sanitarnego staramy się realizować projekt w takim zakresie jaki jest możliwy, by  zapewnić uczestnikom  jak najlepszą pomoc i wparcie.

INFORMACJA DOTYCZĄCA COVID-19

Z powodu zagrożenia koronawirusem (COVID-19) interesanci proszeni są o bezwzględne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa tj. – zachowanie dystansu społecznego

– minimum 2 metry odległości,

– dezynfekcji rąk,

– noszenia maseczek ochronnych lub przyłbic,

– korzystania z własnego długopisu.

Bądźmy odpowiedzialni nie myślmy tylko o sobie i nawet jeśli czujemy się świetnie stosujmy się do zasad dla innych.

BIEŻĄCE INFORMACJE Z DZIAŁALNOŚCI CENTRUM

Uczestników projektu jak i osoby zainteresowane informujemy, że obecnie realizujemy wsparcie w postaci:
-specjalistycznego poradnictwa typu psychologicznego i pedagogicznego; 
-poradnictwa prawnego;
-usług dietetyka;
-usług logopedy;
– pomocy sąsiedzkiej;
-asystenta rodziny

Od października 2020 uruchomione zostaną kolejne usługi w postaci:
-terapii rodzinnej;
-mediacji 
-warsztatów przeciwdziałania przemocy w rodzinie
-działań animujących i promujących zdrowy styl życia (zajęcia sportowe z wykorzystaniem siłowni zewnętrznej)
-treningów kompetencji i umiejętności życiowych
-rehabilitacji w domu chorego

Terminy spotkań ustalane są indywidualnie z osobami prowadzącymi

BILETY DO KINA I NA BASEN DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Uprzejmie informujemy, że uczestnicy projektu mogą zgłaszać się  w Centrum Wsparcia Inicjatyw `Społecznych w Knurowie ul. Dworcowa 33 po odbiór biletów do kina i na basen.
Termin ważności biletów – do września 2021 r. 
Bilety do kina można realizować w Kino Scena Kultura Knurów przy ul Niepodległości 26
natomiast na basen  – w parku wodnym “Wodnik” w Paniówkach, ul. Gliwicka 11b

Rekrutacja do projektu – 28.09.2020 r


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie ponownie zaprasza osoby i rodziny zainteresowane udziałem w projekcie  do osobistego  zgłoszenia się  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie, ul. Ks. A. Koziełka 2 lub w Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych w Knurowie, ul. Dworcowa 33, lub do pobrania, wypełnienia i przesłania pocztą  następujących dokumentów:

– formularz rekrutacyjny,
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – klauzula informacyjna.

Informacji w sprawie projektu udzielają pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie lub asystenci rodzin.
Przed wypełnieniem dokumentów rekrutacyjnych prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych”.

Trzecia już  rekrutacja rodzin do projektu odbędzie się w dniu 28 września 2020 w godzinach 7.30-15.30,  w budynku Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych w Knurowie, ul. Dworcowa 33.
Po zweryfikowaniu przez Komisję Rekrutacyjną dokumentów rekrutacyjnych powstanie lista rankingowa rodzin zakwalifikowanych do udziału w Projekcie. Każdy/a przedstawiciel/ka rodziny zostanie niezwłocznie powiadomiony/a telefonicznie, mailowo bądź osobiście przez lidera projektu o wynikach rekrutacji, tj. o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu osoby/rodziny do udziału w Projekcie albo o umieszczeniu osoby/rodziny na Liście rezerwowej.
Udział w projekcie jest bezpłatny. Zachęcamy do udziału i zaangażowania. 

O kolejnych terminach rekrutacji będziemy informować na bieżąco.

Rekrutacja osób do projektu odbywać się będzie w poszanowaniu zasad równości szans i niedyskryminacji, w tym zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.
Biuro Projektu znajduje się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie, ul. Ks. A. Koziełka 2 natomiast działania projektu będą prowadzone  w Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych mieszczącym się w Knurowie, ul. Dworcowa 33.

telefon kontaktowy: 32 335 50 00
                                   32 441 96 91 

adres mailowyops@knurow.pl

strona internetowahttps://mopsknurow.pl  zakładka: „Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych”
Wykaz ulic znajdujących się na terenie rewitalizacji wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Rewitalizacji dla Gminy Knurów na lata 2016-2023 jest dostępny na stronie:

https://knurow.bip.info.pl/dokument.php?iddok=26288&idmp=1678&r=

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Klauzula informacyjna

załącznik nr 1 formularz zgloszeniowy

załacznik nr 2 Kryteria rekrutacyjne

załącznik nr 3 Deklaracja przystapienia do projektu

Rekrutacja do projektu – 23.07.2020 r

Rekrutacja do projektu  –  23.07.2020 r

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie  zaprasza osoby i rodziny zainteresowane udziałem w projekcie  do osobistego  zgłoszenia się  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie, ul. Ks. A. Koziełka 2 lub w Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych w Knurowie, ul. Dworcowa 33, lub do pobrania, wypełnienia i przesłania pocztą  następujących dokumentów:

– formularz rekrutacyjny,
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – klauzula informacyjna.

Informacji w sprawie projektu udzielają pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie lub asystenci rodzin.
Przed wypełnieniem dokumentów rekrutacyjnych prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych”.

Druga rekrutacja rodzin do projektu odbędzie się w dniu 23 lipca  2020 w godzinach 7.30-15.30,  w budynku Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych w Knurowie, ul. Dworcowa 33.
 Po zweryfikowaniu przez Komisję Rekrutacyjną dokumentów rekrutacyjnych powstanie lista rankingowa rodzin zakwalifikowanych do udziału w Projekcie. Każdy/a przedstawiciel/ka rodziny zostanie niezwłocznie powiadomiony/a telefonicznie, mailowo bądź osobiście przez lidera projektu o wynikach rekrutacji, tj. o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu osoby/rodziny do udziału w Projekcie albo o umieszczeniu osoby/rodziny na Liście rezerwowej.
Udział w projekcie jest bezpłatny. Zachęcamy do udziału i zaangażowania. 

O kolejnych terminach rekrutacji będziemy informować na bieżąco.

Rekrutacja osób do projektu odbywać się będzie w poszanowaniu zasad równości szans i niedyskryminacji, w tym zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.
Biuro Projektu znajduje się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie, ul. Ks. A. Koziełka 2 natomiast działania projektu będą prowadzone  w Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych mieszczącym się w Knurowie, ul. Dworcowa 33.

telefon kontaktowy: 32 335 50 00
                                   32 441 96 91 

adres mailowyops@knurow.pl

strona internetowahttps://mopsknurow.pl  zakładka: „Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych”
Wykaz ulic znajdujących się na terenie rewitalizacji wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Rewitalizacji dla Gminy Knurów na lata 2016-2023 jest dostępny na stronie:https://knurow.bip.info.pl/dokument.php?iddok=26288&idmp=1678&r=

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Klauzula informacyjna

załącznik nr 1 formularz zgloszeniowy

załacznik nr 2 Kryteria rekrutacyjne

załącznik nr 3 Deklaracja przystapienia do projektu

SPOTKANIE PROMUJĄCE PROJEKT PN. CENTRUM WSPARCIA INICJATYW SPOŁECZNYCH

SPOTKANIE PROMUJĄCE PROJEKT PN. CENTRUM WSPARCIA INICJATYW SPOŁECZNYCH

W dniu 02.07.2020 r. w Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych przy ul. Dworcowej 33 odbyło się spotkanie, którego celem była promocja projektu pn. Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020; Oś priorytetowa IX, Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych -ZIT.

W spotkaniu uczestniczyli Kierownicy i Dyrektorzy Ośrodków Pomocy Społecznej z Gierałtowic, Wielowsi, Toszka, Pyskowic, Sośnicowic, Rudzińca.

Przedstawiono cele projektu oraz planowane efekty działań. Omówiono zakres wsparcia skierowany zarówno dla rodzin przeżywających różnego rodzaju trudności jak i dla osób niesamodzielnych.

Wymieniono doświadczenia w realizacji projektów współfinansowanych z EFS oraz omówiono strategię działań jaka stoi przed nowymi wyzwaniami społeczno-ekonomicznymi.

Spotkanie podsumowano konkluzją,  że pozyskanie środków unijnych  inspiruje do działania, odsłania nowe horyzonty, ale też  pomaga urzeczywistniać marzenia oraz zmieniać spojrzenie na świat osobom wykluczonym i zagrożonym wykluczeniem społecznym.

Aktualizacja informacji o Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych

Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych przy ul. Dworowej 33 to budynek,  w którym od marca 2020 r. jest realizowany projekt konkursowy  współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020; Oś priorytetowa IX, Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych -ZIT.

Niniejszy projekt jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, w szczególności zamieszkujących obszar rewitalizacji, którzy podczas konsultacji społecznych nad opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji zgłaszali niewystarczającą ofertę usług społecznych dla osób i  rodzin wymagających wsparcia.

Głównym celem projektu jest  zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych na terenie rewitalizowanym  dla min. 50 osób  poprzez utworzenie i prowadzenie Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu i ubóstwu.

W zakresie projektu przewidziano realizację następujących form wsparcia:

– pomoc asystenta rodziny – pomoc ta przyznawana jest rodzinom, które wychowują małoletnie dzieci i mają problemy w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych wobec nich;

-specjalistyczne poradnictwo rodzinne typu pedagogicznego i psychologicznego – poradnictwo będzie obejmować pracę z rodzinami w trudnej sytuacji życiowej, z problemami opiekuńczo-wychowawczymi oraz z młodzieżą, naukę konstruktywnego radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi i rozwojowymi dzieci i młodzieży;

-mediacje rodzinne – będą obejmować  prowadzenie  konsultacji w zakresie mediacji w celu rozwiązania konfliktów rodzinnych/ sąsiedzkich, poszukiwaniu rozwiązań możliwych do zastosowania w przyszłości;

-trening kompetencji i umiejętności życiowych –wsparcie obejmować będzie  trening kompetencji i umiejętności życiowych, trening asertywności, trening radzenia sobie w sytuacjach trudnych, trening budżetowy, trening pracy;

profilaktyka uzależnień – forma skierowana do osób/rodzin które miały styczność ze środkami psychoaktywnymi i chcą dokonać zmiany w swoim życiu;

-pomoc prawna – obejmować będzie doradztwo prawne, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego

-warsztaty poświęcone higienie osobistej – będą miały na celu rozszerzenie i wzbogacenie wiadomości w zakresie dbania o własne zdrowie, szczególnie w zakresie higieny osobistej oraz prawidłowego odżywiania się, pobudzania aktywności fizycznej;

-warsztaty dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie – prowadzone będą w formie różnorodnych ćwiczeń, warsztatów, które będą m.in. motywować do podjęcia własnych działań; pomogą odbudować siły obronne organizmu, pozwolą  uświadomić zjawiska cykliczności i faz przemocy, zdobyć wiedzę o sposobach radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, mechanizmach stosowania przemocy, umożliwią zmianę własnego wizerunku, pomogą w budowaniu pozytywnego obrazu siebie;

-spotkania grupy wsparcia po warsztatach p/przemocy w rodzinie – zakłada się że spotkania przyczynia się do zwalczania bezradności wobec przemocy, a osoby uczestniczące otrzymają wsparcie  emocjonalne;

-warsztaty dla samotnych matek  – skierowane doosób samodzielnie wychowujących dzieci, które czują ,że potrzebują wsparcia i pomocy z różnych powodów osobistych;

-spotkania grupy samopomocowej „samotne matki”- podczas spotkań będą prowadzone zajęcia m.in.  integracyjne połączone z edukacją, rozwijaniem umiejętności opiekuńczo-wychowawczych;

-trening zastępowania agresji – który będzie miał na celu wzrost samoświadomości uczestników w kwestii rozpoznawania i kontroli emocji oraz wyrażania ich w sposób społecznie akceptowany;

-dietetyk – usługa obejmować będzie konsultacje dietetyczne, indywidualne dla osób zdrowych i z różnymi jednostkami chorobowymi w zakresie m.in. żywienia.;

-logopeda – zajęcia będą prowadzone  w formie terapii logopedycznej lub neurologopedycznej i polegać będą m.in. na usprawnianiu aparatu mowy, kształtowaniu prawidłowej wymowy; kompensowaniu zaburzeń funkcji umysłowych w tym reedukacji w zakresie czytania i pisania, usuwaniu wad wymowy, zaburzeń głosu oraz trudności w czytaniu i pisaniu;

-terapia rodzinna – skierowana do rodzinprzeżywających różne kryzysy, konflikty, trudności, stających przed wyzwaniami naprawy relacji rodzinnych;

-działania animujące i promocja zdrowego stylu życia – zajęcia będą prowadzone wśród rodzin i rodzin z dziećmi w formie zajęć sportowych ogólnorozwojowych, edukacyjnych, prozdrowotnych,  w tym z wykorzystaniem zewnętrznej infrastruktury miejskiej, m.in. skweru z siłownią i placem zabaw (oddalony o ok 200 m od budynku CWIS), w ramach tej formy wsparcia przewiduje się także rodzinne wyjścia np. na basen, do kina

-indywidualna rehabilitacja w miejscu zamieszkania osoby rehabilitowanej, zgodna z zaleceniami wskazanymi przez lekarza – usługa nie może być tożsama z usługami wynikającymi z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, będzie przyznawanaosobom których dochód nie przekracza 100%  właściwego  kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej;

-sąsiedzkie usługi opiekuńcze – dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu których dochód nie przekracza 150%  właściwego  kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej;

-Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych – obejmować będzie działania informacyjne, edukacyjne, poradnictwo oraz szeroko pojęte wsparcie socjalne szczególnie dla osób z niepełnosprawnościami.

Istotne informacje dotyczące projektu pn. Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych:

  • Wnioskodawca – lider projektu: Gmina Knurów,
  • Jednostka realizująca projekt: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie,
  • Nr umowy o dofinansowanie projektu: WND RPSL.09.02.01-24-0252/18-00,
  • Całkowity koszt realizacji projektu: 583.262,50 zł,

Wysokość wkładu UE : 495.773,12 zł,

  • Okres realizacji:01.03.2020 r. – 30.06.2021 r.
  • Grupa docelowa: min 50 osób (w tym 40 K, 10M).

Jednocześnie z przykrością zawiadamiamy, że w  związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce i  w trosce o wspólne bezpieczeństwo realizacja wymienionych wyżej usług społecznych może zostać przesunięta w czasie.