Archiwum kategorii: Centrum

Centrum wsparcia inicjatyw społecznych

WARSZTATY PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE/GRUPA WSPARCIA PO WARSZTATACH P/PRZEMOCY

Osoby, które doświadczały lub doświadczają jakiegoś rodzaju przemocy ze strony np. członka rodziny zapraszamy na warsztaty przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz na spotkania grupy wsparcia. W ramach zajęć będzie można  zwiększyć wiedzę dot. mechanizmów przemocy domowej, poszerzyć narzędzia niezbędne do radzenia sobie w sytuacjach przemocy, kryzysu.  

Proponowane działania stworzą możliwość:

– przezwyciężenia problemów emocjonalnych;

– zmniejszenia poziomu lęku i zaburzeń zachowania;

– zwiększenia poczucia bezpieczeństwa;

– poszerzenie wiedzy/świadomości na temat własnych zasobów, wpływu minionych doświadczeń na życie;

– nauczenia się radzenia ze zniewalającymi przekonaniami;

– rodzicom pomogą we wprowadzaniu skuteczniejszych form komunikowania się z dziećmi i odpowiadania na ich potrzeby, rozwiną umiejętność stawiania granic w rozsądny sposób, odbudowy lub poprawy i wzmocnienia więzi rodzinnych.

Udział w warsztacie jest bezpłatny. Zajęcia poprowadzą pracownicy Punktu Interwencji Kryzysowej w Knurowie.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny:

32 335-50-11/32 441 96 91

Podsumowanie realizacji projektu

Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie w okresie od 01.03.2020 r. do 28.09.2021 r. realizował projekt pt. „Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX, Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych -ZIT.

Głównym celem projektu było  zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych na terenie rewitalizowanym  dla min. 50 osób  poprzez utworzenie i prowadzenie Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu i ubóstwu.


W projekcie uczestniczyły osoby zamieszkujące na terenie Gminy Knurów, w tym na obszarze rewitalizacji, przeżywające różne trudności życiowe, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Łącznie w projekcie wzięło udział 81 osób  (56 Kobiet 25 Mężczyzn) w tym 22 os. z niepełnosprawnościami; zachowano proporcję 53% osób z terenu rewitalizacji, 47 % spoza terenu rewitalizacji.

Uczestnikom zapewnione zostało wsparcie w formie zajęć zarówno grupowych prowadzonych metodą warsztatową, jak również indywidualne wsparcie specjalistyczne. Zainicjowano także zupełnie nowe, nie realizowane do tej pory przez tut. Ośrodek formy zajęć m.in.  zajęcia wzmacniające,  prozdrowotne,  prowadzone w taki sposób, aby każdy mógł  rozwijać swoje  talenty, trenować i zyskiwać energię przy dobrej zabawie np. w formie: aerobiku, fitnessu,  wyjść na siłownię zewnętrzną, nordic walkingu, gier zespołowych, joggingu, wycieczek rowerowych. 

Pomimo wprowadzenia reżimu sanitarnego staraliśmy się realizować projekt w takim zakresie jakim było to możliwe, by  zapewnić uczestnikom  jak najlepszą pomoc i wparcie.

Zrealizowane zostały następujące usługi społeczne:

1. pomoc asystenta rodziny – wsparciem objęto 9 rodzin;

2. specjalistyczne poradnictwo rodzinne typu pedagogicznego i psychologicznego wsparciem objęto 27 os/rodzin plus otoczenie;

3. mediacje rodzinne – wsparciem objęto 17 os/ rodzin plus otoczenie;

4. trening kompetencji i umiejętności życiowych – wsparciem objęto 16 os;

5. terapia rodzinna – wsparciem objęto 15 os/rodzin

6. profilaktyka uzależnień –  wsparciem objęto 10 os;

7. pomoc prawna – wsparciem objęto 47 os/rodzin;

8. warsztaty poświęcone higienie osobistej – wsparciem objęto 8 os;

9. warsztaty dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wsparciem objęto 8 os;

10. spotkania grupy wsparcia po warsztatach p/przemocy w rodzinie – wsparciem objęto 11 os plus otoczenie

11. warsztaty dla samotnych matek – wsparciem objęto 8 os;

12. spotkania grupy samopomocowej „samotne matki”-  wsparciem objęto 10 os;

13. trening zastępowania agresji – wsparciem objęto 8 os;

14. dietetyk – wsparciem objęto 15 os;

15.logopeda- wsparciem objęto 7 os;

16. działania animujące i promowanie zdrowego stylu życia – wsparciem objęto 23 os plus 106 os z otoczenia

17. indywidualna rehabilitacja w domu chorego (w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dn. 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, zgodnie z zaleceniami lekarskimi ) –  preferowane były osoby których dochód nie przekracza 100%  właściwego  kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej – wsparciem objęto 13 os;

18. sąsiedzkie usługi opiekuńcze – przyznane dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu których dochód nie przekraczał 150%  właściwego  kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej  – wsparciem objęto 2 os;

19. Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych – wsparciem objęto 22 os plus otoczenie;.

Łączna wartość zrealizowanego projektu wyniosła:  486 572, 10 zł, w tym:

–  kwota dofinansowania ze środków europejskich –   413 586,28 zł;

– kwota dofinansowania ze środków dotacji celowej –  38 925, 77 zł;

– wkład własny –     34 060,05 zł.

 Projekt był realizowany zgodnie z zasadami równości szans K i M- nie powielający stereotypów przyporządkowania płci do ról społecznych.

Spotkania z psychologiem dziecięcym

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie  informuje, że w  Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych w Knurowie przy ul. Dworcowej 33 można skorzystać  ze świadczeń w formie  terapii psychologicznej w tym wizyt środowiskowych, które udzielane są przez psychologa dziecięcego.

Psycholog dziecięcy zajmuje się diagnozą problemów oraz zaburzeń występujących u dzieci, a także poradnictwem rodzicielskim.  Pierwsze spotkanie z psychologiem dziecięcym to wywiad z rodzicami, który obejmuje informacje na temat rozwoju dziecka, sytuacji rodzinnej, funkcjonowania w środowisku przedszkolnym/szkolnym. Młodsze dzieci zapraszane są wraz z rodzicami na drugie spotkanie, nastolatki zazwyczaj przychodzą wraz z rodzicami już na pierwsze spotkanie. Po zebraniu wywiadu psycholog przekazuje propozycję planu diagnostycznego lub terapeutycznego. 

Prowadzimy diagnozę i terapię w następujących obszarach:

 • zaburzenia lękowe (fobie specyficzne, lęk społeczny, lęk uogólniony, agorafobia, lęk separacyjny, mutyzm wybiórczy, napady paniki, zaburzenie obsesyjno-kompulsywne, zaburzenia konwersyjne)
 • zaburzenia nastroju (depresja, choroba afektywna dwubiegunowa, dystymia)
 • zaburzenia odżywiania się (bulimia, anoreksja, kompulsywne objadanie się, otyłość,)
 • zaburzenia eksternalizacyjne: zaburzenia opozycyjno – buntownicze, zaburzenia zachowania
 • moczenie mimowolne, zanieczyszczanie się
 • tiki
 • całościowe zaburzenia rozwoju (spektrum autyzm, zespół Aspergera)
 • problemy psychologiczne/emocjonalne
 • problemy wychowawcze 
 • uzależnienie od komputera/internetu
 • eksperymentowanie z substancjami psychoaktywnymi (alkohol, narkotyki, leki, itp)
 • diagnoza ogólnego rozwoju dziecka (intelektualnego, emocjonalnego, społecznego)

Terapię i diagnozę  dzieci prowadzą:

P. Maciej Brutkowski, P. Łukasz Truchan

Podsumowanie realizacji usług społecznych w CWIS

W okresie realizacji projektu w CWIS zrealizowano następujące usługi wspierania rodziny:

1. Asystent rodziny – wsparciem objęto 9 rodzin/30 os w rodz., wskaźnik 7 rodzin/14 os w rodz.;

2. Mediacje rodzinne wsparciem objęto 17 os/rodzin wraz z otoczeniem,     wskaźnik 10 os/rodz;

3.Terapia rodzinna – wsparciem objęto 15 os/rodzin wraz z otoczeniem, wskaźnik 10 os/rodzin);

4.Spotkania grupy wsparcia po warsztatach przeciwdziałania przemocy – wsparciem objęto 11 os + 18 os otoczenie, wskaźnik 8 os)

5. Opieka nad dziećmi – wsparciem objęto 14 dzieci w wieku do lat 7, opieka na czas trwania spotkań, treningów. Na każdym ze spotkań było obecnych co najmniej 4 dzieci do 7 r. ż wskaźnik 12 os.;

6. Spotkania grupy samopomocowej „samotne matki” – wsparciem objęto 10 os, wskaźnik – 8 osób;

7. Działania animujące i promowanie zdrowego stylu życia – wsparciem objęto 23 os plus 106 osób z otoczenia, wskaźnik szacunkowo dla 40 os.;

8. Treningi zastępowania agresji – wsparciem objęto 8 os, wskaźnik 8 os;

9. Profilaktyka uzależnień – wsparciem objęto 10 os, wskaźnik 8 os;

10. Dietetyk – wsparciem objęto 15 os; Wskaźnik zg. z wnioskiem 8 os;

11. Logopeda – wsparciem objęto 7 os. Wskaźnik zg. z wnioskiem 3 os.

13. Warsztaty przeciwdziałania przemocy – wsparciem objęto 8 os;. Wskaźnik zg. z wnioskiem 8 os;

14. Specjalistyczne poradnictwo rodzinne – wsparciem objęto 27 os + 2 os z otoczenia;. Wskaźnik 10 os/rodzin.

15. Treningi kompetencji i umiejętności życiowych – wsparciem objęto 16 os; Wskaźnik zg. z wnioskiem 8 os.

16. Pomoc prawna – wsparciem objęto 47 os; Wskaźnik zg. z wnioskiem 20 os

17. Warsztaty higieny osobistej – wsparciem objęto 8 osób Wskaźnik zg. z wnioskiem 8 os.

18. Warsztaty dla samotnych matek – wsparciem objęto 8 os. Wskaźnik zg. z wnioskiem 8 os.

19.Pomoc sąsiedzka  na podstawie kontraktu trójstronnego dla 2 uczestników

20. PION – wsparciem objęto 22 os niepełnosprawne i otoczenie, wskaźnik 5 os

21.Rehabilitacja – wsparciem objęto 13 osób, wskaźnik 10 os

Pomoc sąsiedzka i specjalistyczne usługi opiekuńcze – po zakończeniu projektu

Szanowni Państwo

Informujemy, że w ramach trwałości projektu, można wnioskować o  usługę pn. pomoc sąsiedzka oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Co to jest pomoc sąsiedzka

To wsparcie osoby niesamodzielnej dostosowane do jej szczególnych potrzeb wynikających z wieku, rodzaju schorzenia, świadczone przez osobę z najbliższego otoczenia osoby uprawnionej. Ww. usługa świadczona jest w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej.

Osoba niesamodzielna – to osoba, która ze względu na wiek, stan zdrowia wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Kto może świadczyć usługi pomocy sąsiedzkiej

Świadczyć usługę może najbliższe otoczenie. Przez najbliższe otoczenie należy rozumieć otoczenie, w którym osoba pomagająca zamieszkuje w najbliższym środowisku osoby, na rzecz której świadczona jest pomoc, i ma możliwość stałego z nią kontaktu.

Osobę świadczącą pomoc wskazuje osoba niesamodzielna, czyli osoba korzystająca z pomocy.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze, świadczone w domu chorego, w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dn. 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, zgodnie z zaleceniami lekarskimi. Preferowane osoby, których dochód nie przekracza 100% właściwego kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej;

Realizacja usług społecznych po zakończeniu projektu pn. Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie informuje, że w ramach zapewnienia trwałości projektu pn. Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych utrzymane zostaną miejsca świadczenia usług, które powstały w ramach realizacji projektu.

W przypadku chęci skorzystania ze wsparcia w postaci:

specjalistycznego poradnictwa rodzinnego typu psychologicznego i pedagogicznego,

asystenta rodziny,

mediacji rodzinnych,

terapii rodzinnej,

treningów kompetencji i umiejętności życiowych,

profilaktyki uzależnień,

pomocy prawnej,

warsztatów higieny osobistej,

warsztatów przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

spotkań grupy wsparcia po warsztatach p/przemocy w rodzinie,

warsztatów dla samotnych matek,

spotkań grup samopomocowych dla samotnych matek,

działań animujących i promujących zdrowy styl życia,

konsultacji dietetycznych,

konsultacji logopedycznych,

treningu zastępowania agresji,

rehabilitacji w domu chorego,

pomocy sąsiedzkiej,

Punktu Informacji dla Osób Niepełnosprawnych 

należy skontaktować się z pracownikami socjalnymi bądź pracownikami Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych w Knurowie.

Wycieczki rowerowe

Chcesz spędzić aktywnie wakacje? Kochasz jazdę na rowerze? Zapisz się na nasze wyprawy i przeżyj niezapomnianą wakacyjną przygodę! 

Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych zaprasza chętne osoby na wycieczki rowerowe, które odbywają się  w co drugą środę w godz. 13.00-16.00. Do pokonania dystans do 30 km w obie strony.

Kolejna wycieczka odbędzie się 14.07.2021 r.  Zbiórka o godz. 13.00 na parkingu Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych w Knurowie przy ul. Dworcowej 33.

Gwarantujemy, że po  wycieczce będziesz: zrelaksowany, odchudzony, w dobrym humorze no i będziesz miał wzmocnione serce i usprawniony organizm. Zatem jaka Twoja decyzja?

Ostatnio byliśmy w Rybaczówce w Mikołowie. Wyjazd i piknik dostarczył moc niezapomnianych wrażeń.

Zdjęcia z ostatniej wycieczki rowerowej.

ZAPROSZENIE

Zapraszamy mieszkańców Knurowa, szczególnie tych z obszaru rewitalizacji na przedwakacyjną imprezę sportowo – rekreacyjną. Będziemy się bawić wspólnie z uczniami Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1 w Knurowie pod hasłem: „Więcej ruchu-więcej zdrowia”.

Miejsce : plac zabaw z siłownią zewnętrzną w Knurowie przy ul. Dworcowej.

Kiedy:  24.06.2021 w godz. 10.00-13.00

Co proponujemy: współzawodnictwo, różne animacje m.in. przeciąganie liny, zabawy z chustą Klanza, gumami sensorycznymi, piłkami, paletkami, relaksację na matach, bańki mydlane.

W programie: słodkie przekąski, napoje oraz dobra muzyka

Wstęp: za nic nie płacisz- wszystko masz gratis.

Fotografie z imprezy:

Uprzejmie informujemy, ze od czerwca 2021 r. w Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych dla Uczestników Projektu dodatkowo są realizowane następujące usługi:

Nazwa usługiData realizacjiCelRodzaj spotkania
Treningi zastępowania agresjiW każdy poniedziałek w godzinach            9.00-13.00Rozpoznawanie uczuć i emocji, wyćwiczenie umiejętności prospołecznego zachowania w sytuacjach konfliktowychSpotkania grupowe, dla ok. 8 osób
Profilaktyka uzależnieńW każdą środę w godzinach 11.00-17.00zainicjowanie i utrzymanie zmian w kierunku procesu zdrowieniaSpotkania indywidualne
Warsztaty dla samotnych matekW co drugą środę w godz. 9.00-13.00Rozwijanie umiejętności wychowawczychSpotkania grupowe dla ok 6 osób
Warsztaty higieny osobistejW czwartki w godz. 11.00-15.00Kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznychSpotkania grupowe dla ok 8 osób

Ponadto w CWIS realizowane są następujące usługi społeczne:

Nazwa usługiData realizacjiCelRodzaj spotkania
Terapia rodzinW co drugą środę w godz. 11.00-16.00rozwiązanie problemów i konfliktów w rodzinie oraz odbudowa więzi między jej członkamiSpotkania indywidualne
Konsultacje prawneW co drugi czwartek w godz.9.00-13.00zwiększenie świadomości prawnej  i pomoc  w rozwiazywaniu problemów natury prawnej.Spotkania indywidualne
MediacjeW każdą środę w godz. 15.30-17.30wypracowanie rozwiązań satysfakcjonujących strony konfliktu, w tym spisywanie ugód alimentacyjnychSpotkania indywidualne
Działania animujące i promujące zdrowy styl życiaW każdą środę w godz. 13.00-16.00 i w czwartek w godz. 10.00-13.00promocja sprawności fizycznej, wspieranie poznawczego uczenia, integracja społeczna mieszkańców obszaru rewitalizowanego Gminy Knurów  Spotkania grupowe na sali tanecznej w CWIS oraz spotkania z wykorzystaniem siłowni zewnętrznej i placu zabaw przy ul. Dworcowej w Knurowie
Asystent rodzinycodzienniepodniesienie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych, prowadzenia gospodarstwa domowego, radzenia z sytuacjami dnia codziennego rodziców lub opiekunów dzieciDla 7 rodzin z terenu Knurowa
Pomoc sąsiedzkaCodziennie, w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnejzapewnienie osobom samotnym, niesamodzielnym, niepełnosprawnym, w podeszłym wieku bez względu na płeć, wsparcia i pomocy
w podstawowych czynnościach dnia codziennego ułatwiających pozostanie
w dotychczasowym miejscu zamieszkania
Dla 2 osób niesamodzielnych. Preferowane osoby do 150 % kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej
Rehabilitacja w domu choregoCodziennie, w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnejrehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu jest przyznawana w  zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz zgodnie z zaleceniami lekarskimiDla osób niesamodzielnych. Preferowane osoby do 150 % kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej
Spotkania grupy wsparcia po warsztatach przeciwdziałania przemocy w rodzinieW każdy wtorek w godz. 9.00-12.00Zwiększenie skuteczności działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinieSpotkania grupowe dla ok 8 osób
Punkt Informacji dla Osób NiepełnosprawnychW każdą środę w godz. 15.30-17.30gromadzenie i udzielanie informacji na temat oferowanego wsparcia osobom z niepełnosprawnościami i ich rodzinom.Spotkania indywidualne

REKRUTACJA DO PROJEKTU

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie zaprasza osoby i rodziny zainteresowane udziałem w projekcie do osobistego zgłoszenia się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie, ul. Ks. A. Koziełka 2/Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych w Knurowie, ul. Dworcowa 33, lub pobrania, wypełnienia i przesłania pocztą następujących dokumentów:

 • formularz rekrutacyjny,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – klauzula informacyjna.

Informacji w sprawie projektu udzielają pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie lub asystenci rodzin.

Przed wypełnieniem dokumentów rekrutacyjnych prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych”.

Ostatnia rekrutacja rodzin do projektu odbędzie się w dniu 14 maja 2021 w godzinach 7.30-13.30. Po zweryfikowaniu przez Komisję Rekrutacyjną dokumentów rekrutacyjnych powstanie lista rankingowa rodzin zakwalifikowanych do udziału w Projekcie. Każdy/a przedstawiciel/ka rodziny zostanie niezwłocznie powiadomiony/a telefonicznie, mailowo bądź osobiście przez lidera projektu o wynikach rekrutacji, tj. o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu osoby/rodziny do udziału w Projekcie albo o umieszczeniu osoby/rodziny na Liście rezerwowej.

Udział w projekcie jest bezpłatny !!!

Zachęcamy do udziału i zaangażowania!

Rekrutacja osób do projektu odbywać się będzie w poszanowaniu zasad równości szans i niedyskryminacji, w tym zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

Biuro Projektu znajduje się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie, ul. Ks. A. Koziełka 2 natomiast działania projektu będą prowadzone w Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych mieszczącym się w Knurowie, ul. Dworcowa 33.

telefon kontaktowy: 32/441 96 91
adres mailowy: ops@knurow.pl
strona internetowa: https://mopsknurow.pl zakładka: Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych

Wykaz ulic znajdujących się na terenie rewitalizacji wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Rewitalizacji dla Gminy Knurów na lata 2016-2023 jest dostępny na stronie:
https://knurow.bip.info.pl/dokument.php?iddok=26288&idmp=1678&r=o

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przekazuje informacje dotyczące projektu pn. „Aktywni niepełnosprawni- narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”.

„Aktywni niepełnosprawni” – w stronę niezależnego życia osób z niepełnosprawnościami

Projekt, który ma szansę zmienić sytuację osób
 z niepełnosprawnościami

Od 1 października 2020 r. realizowany jest projekt „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”. To pierwszy tak duży projekt dotyczący włączenia osób z niepełnosprawnościami w życie społeczne, w którym można nie tylko proponować rozwiązania, ale także je sprawdzić, czyli przetestować. Wszystkie efekty działań projektu będą zgodne z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych.

Kto realizuje projekt?

Projekt „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” realizuje:

 • Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej w partnerstwie – Lider
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną,
 • Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi – partnerzy

Co chcemy zrobić?

W projekcie chcemy zmienić system wsparcia osób z niepełnosprawności. Chcemy zwiększyć szanse na niezależne życie każdej osoby z niepełnosprawnością.

W ramach projektu przygotujemy propozycje zmian istniejących rozwiązań i zaproponujemy nowe instrumenty wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. Na przykład zostaną wypracowane standardy działania warsztatów terapii zajęciowej oraz asystencji osobistej.

Od kwietnia 2021 r. będziemy pracować nad propozycją instrumentów wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami i potrzebnych zmian w systemie. Jesienią w całej Polsce przeprowadzimy konsultacje proponowanych rozwiązań. Potem będziemy przez prawie rok testować zaproponowane instrumenty w ramach pilotażu.  Na zakończenie projektu chcemy przygotować projekty aktów prawnych, które wdrożą proponowane rozwiązania.

                                             Co możesz zrobić?

Chcemy, by w projekcie mogły się wypowiedzieć przede wszystkim osoby z niepełnosprawnościami. Dlatego organizujemy warsztaty, seminaria, wywiady grupowe (focusowe) i indywidualne. Konsultacje są dla nas bardzo ważne. Każdy może zostawić swoją opinię lub stanowisko na temat włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami na platformie konsultacyjnej.

Wejdź na stronę:

http://wlaczeniespoleczne.pl

i wypełnij ankietę lub zostaw swoją opinię w inny sposób (w postaci tekstu, pliku audio czy wideo). Na tej stronie znajdziesz też więcej informacji o projekcie i aktualnych działaniach.

Kto finansuje?

Projekt „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

CO U NAS SŁYCHAĆ?

Trwająca epidemia wirusa SARS-CoV-2 jest wyzwaniem dla wielu instytucji, których działalność opiera się na pracy z ludźmi, w tym dla służb społecznych, których profesja zyskała aktualnie zupełnie nowy wymiar. 

Realizacja wsparcia w postaci usług społecznych w Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych z siedzibą w Knurowie przy ul. Dworcowej 33 również napotkała duże trudności w realizacji zamierzonych przedsięwzięć. Stan epidemii, zmusił pracowników do zastanowienia  się nad sposobem kontynuowania działań,  dbając o zdrowie i bezpieczeństwo beneficjentów projektu, przy jednoczesnym utrzymaniu z nimi współpracy i kontaktów. 

Pomimo zawieszenia od III-V.2020 r. działalności, od czerwca 2020 r stopniowo uruchamiano poszczególne formy wsparcia, stawiając głównie na specjalistyczne poradnictwo indywidualne m.in. porady prawne, poradnictwo rodzinne, wsparcie logopedy, dietetyka, Punktu Informacji dla Osób Niepełnosprawnych. W kolejnych miesiącach poszerzano ofertę o spotkania grupowe m.in. terapię rodzin, mediacje, treningi kompetencji i umiejętności życiowych, warsztaty przeciwdziałania przemocy, a także zajęcia sportowe tj. promocję zdrowego stylu życia. W najbliższym czasie uruchomione zostaną kolejne usługi m.in. profilaktyka uzależnień, warsztaty poświęcone higienie osobistej, warsztaty dla samotnych matek, trening zastępowania agresji.

Obecnie, przy zachowaniu reżimu sanitarnego placówka nadal funkcjonuje i realizuje zamierzone cele, obejmując wsparciem 50 osób i rodzin z terenu Gminy Knurów. To tutaj można uzyskać wielospecjalistyczną pomoc z zakresu poradnictwa i doradztwa, mediacji i terapii, asystentury rodzinnej, pomocy sąsiedzkiej, rehabilitacji w miejscu zamieszkania Uczestnika Projektu.

Można także wraz z całą rodziną aktywnie spędzić wolny czas biorąc udział m.in. w animacjach sportowych, które odbywają się z wykorzystaniem zewnętrznej infrastruktury miejskiej tj. skweru z siłownią i placem zabaw. Poprzez udział w ww. zajęciach pracownicy Centrum chcą zachęcić  osoby/rodziny do większej aktywności sportowej m.in. poprzez fitness, różne zajęcia wzmacniające, prozdrowotne, nordic walking itp.  

Założyli oni, że prowadzenie takiego kompleksowego wsparcia profilaktyczno – prorozwojowego  przyczyni się do scalania rodzin, poprawy stanu zdrowia, a także –  że może się przyczynić do poprawy statusu społecznego całej zbiorowości w obszarze rewitalizowanym, a tym samym będzie miało oddziaływanie progresywne dla naszej Gminy.

__________________________________________________________________

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z MEDIACJI

MEDIACJA jest sposobem na rozwiązanie sporu powstałego pomiędzy małżonkami/rodzicami małoletnich dzieci m.in. w sprawie o rozwód, podział majątku, alimenty, kontakty. Jej celem jest umożliwienie spotkania się stron, które wspólnie mogą ustalić sporne kwestie oraz wypracować w tym zakresie poro­zumienie.   MEDIACJA w sprawach rodzinnych (o rozwód i separację) zmierza do pogodzenia małżonków i zakończenia konfliktu. Jeśli to się nie powiedzie, w postępowaniu mediacyjnym można ustalić istotne kwestie, o których w innym wypadku orzek­nie sąd, takie jak: MEDIACJA nie jest dopuszczalna w sprawach o: ustalenie ojcostwa, ustale­nie macierzyństwa, zaprzeczenie ojcostwa. przysposobienie, unieważnienie małżeństwa, pozbawienie lub zawieszenie wykonywania władzy rodzicielskiej. Jeżeli strony (lub jedna z nich) jest uzależniona od alkoholu, narkotyków. jest chora psychicznie oraz w przypadku występowania przemocy w rodzinie, skierowanie do mediacji nie jest możliwe, ponieważ naruszałoby zasadę równości stron. MEDIACJA    jest    dobrowolna!    Bez    zgody    stron   mediacja   nie   będzie   się  toczyć. W postępowaniu mediacyjnym w sprawach o rozwód, separację, podział majątku uczestniczą małżonkowie, natomiast w sprawach dotyczących dzieci (np. o alimenty, ustalenie kontaktów, w sprawach z zakresu władzy rodzicielskiej) uczestniczą rodzice małoletnich.   Mediator w Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych przyjmuje w każdą środę w godzinach 15.30-17.30

REKRUTACJA DO PROJEKTU – 19.03.2021 r

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie ponownie zaprasza osoby i rodziny zainteresowane udziałem w projekcie  do osobistego  zgłoszenia się  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie, ul. Ks. A. Koziełka 2 lub w Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych w Knurowie, ul. Dworcowa 33, lub do pobrania, wypełnienia i przesłania pocztą  następujących dokumentów:

– formularz rekrutacyjny,
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – klauzula informacyjna.

Informacji w sprawie projektu udzielają pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie lub asystenci rodzin.
Przed wypełnieniem dokumentów rekrutacyjnych prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych”.

Piąta  już  rekrutacja rodzin do projektu odbędzie się w dniu 19 marca 2021 w godzinach 7.30-13.30,  w budynku Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych w Knurowie, ul. Dworcowa 33.
Po zweryfikowaniu przez Komisję Rekrutacyjną dokumentów rekrutacyjnych powstanie lista rankingowa rodzin zakwalifikowanych do udziału w Projekcie. Każdy/a przedstawiciel/ka rodziny zostanie niezwłocznie powiadomiony/a telefonicznie, mailowo bądź osobiście przez lidera projektu o wynikach rekrutacji, tj. o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu osoby/rodziny do udziału w Projekcie albo o umieszczeniu osoby/rodziny na Liście rezerwowej.
Udział w projekcie jest bezpłatny. Zachęcamy do udziału i zaangażowania. 

O kolejnych terminach rekrutacji będziemy informować na bieżąco.

Rekrutacja osób do projektu odbywać się będzie w poszanowaniu zasad równości szans i niedyskryminacji, w tym zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.
Biuro Projektu znajduje się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie, ul. Ks. A. Koziełka 2 natomiast działania projektu będą prowadzone  w Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych mieszczącym się w Knurowie, ul. Dworcowa 33.

telefon kontaktowy: 32 335 50 00
                                    32 441 96 91 

adres mailowyops@knurow.pl

strona internetowahttps://mopsknurow.pl  zakładka: „Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych”
Wykaz ulic znajdujących się na terenie rewitalizacji wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Knurów na lata 2016-2023 jest dostępny na stronie:

https://knurow.bip.info.pl/dokument.php?iddok=26288&idmp=1678&r=

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Klauzula informacyjna

załącznik nr 1 formularz zgłoszeniowy

załącznik nr 2 Kryteria rekrutacyjne

załącznik nr 3 Deklaracja przystąpienia do projektu

INFORMCJA DOT. DZIAŁALNOŚCI CENTRUM WSPARCIA INICJATYW SPOŁECZNYCH

Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych przy ul. Dworowej 33 to budynek,  w którym od marca 2020 r – września 2021r  jest realizowany projekt konkursowy  współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020; Oś priorytetowa IX, Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych -ZIT.

Niniejszy projekt jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, w szczególności zamieszkujących obszar rewitalizacji, którzy podczas konsultacji społecznych nad opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji zgłaszali niewystarczającą ofertę usług społecznych dla osób i  rodzin wymagających wsparcia.

Głównym celem projektu jest  zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych na terenie rewitalizowanym  dla min. 50 osób  poprzez utworzenie i prowadzenie Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu i ubóstwu.

W zakresie projektu przewidziano realizację następujących form wsparcia:

– pomoc asystenta rodziny – pomoc ta przyznawana jest rodzinom, które wychowują małoletnie dzieci i mają problemy w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych wobec nich;

-specjalistyczne poradnictwo rodzinne typu pedagogicznego i psychologicznego – poradnictwo będzie obejmować pracę z rodzinami w trudnej sytuacji życiowej, z problemami opiekuńczo-wychowawczymi oraz z młodzieżą, naukę konstruktywnego radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi i rozwojowymi dzieci i młodzieży;

-mediacje rodzinne – będą obejmować  prowadzeniekonsultacji w zakresie mediacji w celu rozwiązania konfliktów rodzinnych/ sąsiedzkich, poszukiwaniu rozwiązań możliwych do zastosowania w przyszłości;

-trening kompetencji i umiejętności życiowych –wsparcie obejmować będzie  trening kompetencji i umiejętności życiowych, trening asertywności, trening radzenia sobie w sytuacjach trudnych, trening budżetowy, trening pracy;

profilaktyka uzależnień – forma skierowana do osób które miały styczność ze środkami psychoaktywnymi i chcą dokonać zmiany w swoim życiu;

-pomoc prawna – obejmować będzie doradztwo prawne, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego

-warsztaty poświęcone higienie osobistej – będą miały na celu rozszerzenie i wzbogacenie wiadomości w zakresie dbania o własne zdrowie, szczególnie w zakresie higieny osobistej oraz prawidłowego odżywiania się, pobudzania aktywności fizycznej;

-warsztaty dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie – prowadzone będą w formie różnorodnych ćwiczeń, warsztatów, które będą m.in. motywować do podjęcia własnych działań; pomogą odbudować siły obronne organizmu, pozwolą  uświadomić zjawiska cykliczności i faz przemocy, zdobyć wiedzę o sposobach radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, mechanizmach stosowania przemocy, umożliwią zmianę własnego wizerunku, pomogą w budowaniu pozytywnego obrazu siebie;

-spotkania grupy wsparcia po warsztatach p/przemocy w rodzinie – zakłada się że spotkania przyczynia się do zwalczania bezradności wobec przemocy, a osoby uczestniczące otrzymają wsparcie  emocjonalne;

-warsztaty dla samotnych matek  – skierowane doosób samodzielnie wychowujących dzieci, które czują ,że potrzebują wsparcia i pomocy z różnych powodów osobistych;

-spotkania grupy samopomocowej „samotne matki”- podczas spotkań będą prowadzone zajęcia m.in.  integracyjne połączone z edukacją, rozwijaniem umiejętności opiekuńczo-wychowawczych;

-trening zastępowania agresji – który będzie miał na celu wzrost samoświadomości uczestników w kwestii rozpoznawania i kontroli emocji oraz wyrażania ich w sposób społecznie akceptowany;

-dietetyk – usługa obejmować będzie konsultacje dietetyczne, indywidualne dla osób zdrowych i z różnymi jednostkami chorobowymi w zakresie m.in. żywienia.;

-logopeda – zajęcia będą prowadzone  w formie terapii logopedycznej lub neurologopedycznej i polegać będą m.in. na usprawnianiu aparatu mowy, kształtowaniu prawidłowej wymowy; kompensowaniu zaburzeń funkcji umysłowych w tym reedukacji w zakresie czytania i pisania, usuwaniu wad wymowy, zaburzeń głosu oraz trudności w czytaniu i pisaniu;

-terapia rodzinna – skierowana do rodzinprzeżywających różne kryzysy, konflikty, trudności, stających przed wyzwaniami naprawy relacji rodzinnych;

-działania animujące i promocja zdrowego stylu życia – zajęcia będą prowadzone wśród rodzin i rodzin z dziećmi w formie zajęć sportowych ogólnorozwojowych, edukacyjnych, prozdrowotnych,  w tym z wykorzystaniem zewnętrznej infrastruktury miejskiej, m.in. skweru z siłownią i placem zabaw (oddalony o ok 200 m od budynku CWIS), w ramach tej formy wsparcia przewiduje się także rodzinne wyjścia np. na basen, do kina

-indywidualna rehabilitacja w miejscu zamieszkania osoby rehabilitowanej, zgodna z zaleceniami wskazanymi przez lekarza – usługa nie może być tożsama z usługami wynikającymi z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, będzie przyznawanaosobom których dochód nie przekracza 100%  właściwego  kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej;

-sąsiedzkie usługi opiekuńcze – dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu których dochód nie przekracza 150%  właściwego  kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej;

-Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych – obejmować będzie działania informacyjne, edukacyjne, poradnictwo oraz szeroko pojęte wsparcie socjalne szczególnie dla osób z niepełnosprawnościami.

Punkt Informacji Osób Niepełnosprawnych (PION)

Osoby z niepełnosprawnością (Uczestnicy Projektu)  oraz osoby z ich najbliższego otoczenia,  w Punkcie Informacji dla Osób Niepełnosprawnych od czerwca 2020 r. mogą uzyskać  pomoc m.in. w zakresie  ulg i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym, możliwościach wsparcia finansowego i rzeczowego,  zaopatrzeniu w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, możliwościach dofinansowań do rehabilitacji leczniczej; likwidacji barier funkcjonalnych;  organizacjach i instytucjach prowadzących działania na rzecz osób niepełnosprawnych; Osoby te  znajdą też pomoc w wypełnianiu formularzy, wniosków dot. należnych im świadczeń oraz uzyskają specjalistyczne porady.

Powyższe zadania realizowane są w ramach projektu pn. „Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych”,  
Punkt mieści się w Knurowie, ul. Dworcowa 33.
Uprzejmie informujemy, że osoby niepełnosprawne  mogą zgłaszać swoje problemy i potrzeby w tym temacie:
– drogą elektroniczną na adres: ops@knurow.pl,
– telefonicznie nr  32 441 96 90/ 32 335 50 09,
– lub osobiście,  w godzinach pracy CWIS. 

W ramach projektu pn. Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych są realizowane usługi sąsiedzkie polegające na zapewnieniu wsparcia dla Uczestników/czek projektu w postaci usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania

Usługi są świadczone dla jednej osoby nie rzadziej niż raz na dobę, zarówno w dzień jak i w nocy (np. nagłe zachorowanie lub złe samopoczucie). Sąsiedzkie usługi opiekuńcze są realizowane na terenie Gminy Knurów, a ich zakres obejmuje w szczególności:

 1. pomoc w dokonywaniu zakupów podstawowych artykułów,
 2. pomoc w przygotowywaniu i podawaniu posiłków,
 3. pomoc w wykonywaniu prac porządkowych w gospodarstwie domowym,
 4. pomoc w praniu odzieży i bielizny,
 5. pomoc w uiszczaniu opłat, w dotarciu do lekarzy, placówek i urzędów, w tym kontaktowanie się w sprawach urzędowych w imieniu osoby objętej usługą, towarzyszenie na spacerach,
 6. informowanie rodziny lub właściwych służb o pogorszeniu stanu zdrowia lub sytuacjach kryzysowych.

Sąsiedzka usługa opiekuńcza jest świadczona w miejscu zamieszkania osoby, z uwzględnieniem jej bliskiego otoczenia. Zakres wsparcia i wymiar godzinowy sąsiedzkich usług opiekuńczych określany jest indywidualnie dla każdego Uczestnika/czki projektu. Sąsiedzkie usługi opiekuńcze są (zakres, czas trwania) dostosowane są do indywidualnych potrzeb osób wspieranych. Szczegółowy zakres i wymiar świadczonych usług jak i osoba świadcząca usługę musi być zaakceptowana przez osoby wspierane. Usługi sąsiedzkie są skierowane do osób niesamodzielnych mieszkających na terenie Gminy Knurów, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego (np.: robienie zakupów, przygotowywanie i spożywanie posiłków, sprzątanie, poruszanie się, wychodzenie z domu, ubieranie i rozbieranie, higiena osobista, kontrolowanie czynności fizjologicznych) ułatwiających pozostanie w dotychczasowym miejscu zamieszkania. Preferowane do objęcia wsparciem są:

a.osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek podanej przy definicji osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem;

b.osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi;

c.osoby lub rodziny korzystające z PO PŻ pod warunkiem, że zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ;

d. osoby spełniające do 150 % kryterium dochodowego,  zgodne art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dn. 12.03.2004 r

Pomoc może być realizowana jedynie za obopólną zgodą: osoby otrzymującej jak i świadczącej pomoc w ramach usług sąsiedzkich. Odbiorcami sąsiedzkich usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania są osoby niesamodzielne. Wsparcie przysługuje osobie, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób i może być przyznana:

 1. osobie samotnej w rozumieniu art. 6 pkt 9 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, która jest pozbawiona takiej pomocy mimo wykorzystania własnych uprawnień, zasobów i możliwości,
 2. osobie samotnie gospodarującej w rozumieniu art. 6 pkt. 10 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, gdy wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić, wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i możliwości,
 3. osobie w rodzinie, gdy rodzina nie może – z uzasadnionej przyczyny, zapewnić odpowiedniej pomocy, wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i możliwości.

Warunki skorzystania z usług sąsiedzkich. Osoby, które chcą uczestniczyć w projekcie muszą spełniać następujące kryteria:

 1. Mieszkać  na terenie Gminy Knurów;
 2. Być osobą niesamodzielną, która ze względu na wiek/stan zdrowia/niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego;
 3. Wyrazić na piśmie świadomą zgodę na udział w projekcie i przetwarzanie danych osobowych;
 4. Wyrazić zgodę na przeprowadzenie  wywiadu środowiskowego;
 5. Wyrazić zgodę na podpisanie kontraktu trójstronnego zawartego pomiędzy osobą niesamodzielną, osobą świadczącą sąsiedzkie usługi opiekuńcze i podmiotem/osobą  realizującą sąsiedzkie usługi opiekuńcze. Kontrakt określa w szczególności zakres czynności oraz formę wynagrodzenia za wykonywaną sąsiedzką usługę opiekuńczą.
 6. Za wykonywanie sąsiedzkich usług opiekuńczych  przewiduje się wynagrodzenie na podstawie umowy cywilnoprawnej. Jego wysokość nie może być niższa od iloczynu liczby godzin świadczenia sąsiedzkiej usługi opiekuńczej i minimalnej stawki godzinowej, o której mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
 7. Kandydat na opiekuna nie musi posiadać kwalifikacji wymaganych w usługach opiekuńczych, ale powinien być osobą zaufaną, zdolną do pracy na rzecz osoby niesamodzielnej i pozostającą w codziennym kontakcie z osobą niesamodzielną lub jej opiekunem faktycznym/prawnym.
 8. Osobą świadczącą sąsiedzkie usługi opiekuńcze zostaje kandydat, który odbył minimum 8- godzinne przygotowanie z zakresu realizacji usługi (np. przestrzeganie zasad etycznych, zasad współżycia społecznego, dbałość o dobro osoby niesamodzielnej, w tym o jej mienie).
 9. Pomoc świadczona jest przez osobę mieszkającą w Knurowie.
 10. Osoba świadcząca sąsiedzką usługę opiekuńczą musi być osobą zaufaną, utrzymującą kontakt na co dzień z osobą wspieraną i wykazująca się wysoką kulturą osobistą.
 11. Wymagana jest odpowiedzialność, równowaga i posiadanie możliwości świadczenia sąsiedzkich usług opiekuńczych wobec osób starszych, samotnych, niesamodzielnych.
 12. Wybór osób, które będą świadczyć usługi, będzie konsultowany z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie.

Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych to projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 dla osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, dla działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, dla poddziałania 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych ZIT

Beneficjent: Gmina Knurów

Jednostka realizująca projekt:  Gmina Knurów – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie

Wartość projektu 583 262, 50 zł

Wysokość wkładu UE 495 773,12 zł

Cel  główny projektu:

Zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych na terenie rewitalizowanym dla min. 50 osób (40K/10M) w okresie marzec 2020 – czerwiec 2021 poprzez utworzenie i prowadzenie Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu i ubóstwu

Efektem działań realizowanych w ramach projektu będzie przede wszystkim wzrost dostępności i wyrównywanie dysproporcji terytorialnych w zakresie usług społecznych, zmniejszenie wykluczenia społecznego oraz zagrożenia rodzin ubóstwem i patologiami.

Rekrutacja do projektu – 11.12.2020 r


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie ponownie zaprasza osoby i rodziny zainteresowane udziałem w projekcie  do osobistego  zgłoszenia się  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie, ul. Ks. A. Koziełka 2 lub w Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych w Knurowie, ul. Dworcowa 33, lub do pobrania, wypełnienia i przesłania pocztą  następujących dokumentów:

– formularz rekrutacyjny,
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – klauzula informacyjna.

Informacji w sprawie projektu udzielają pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie lub asystenci rodzin.
Przed wypełnieniem dokumentów rekrutacyjnych prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych”.

Czwarta już  rekrutacja rodzin do projektu odbędzie się w dniu 11 grudnia 2020 w godzinach 7.30-13.30,  w budynku Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych w Knurowie, ul. Dworcowa 33.
Po zweryfikowaniu przez Komisję Rekrutacyjną dokumentów rekrutacyjnych powstanie lista rankingowa rodzin zakwalifikowanych do udziału w Projekcie. Każdy/a przedstawiciel/ka rodziny zostanie niezwłocznie powiadomiony/a telefonicznie, mailowo bądź osobiście przez lidera projektu o wynikach rekrutacji, tj. o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu osoby/rodziny do udziału w Projekcie albo o umieszczeniu osoby/rodziny na Liście rezerwowej.
Udział w projekcie jest bezpłatny. Zachęcamy do udziału i zaangażowania. 

O kolejnych terminach rekrutacji będziemy informować na bieżąco.

Rekrutacja osób do projektu odbywać się będzie w poszanowaniu zasad równości szans i niedyskryminacji, w tym zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.
Biuro Projektu znajduje się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie, ul. Ks. A. Koziełka 2 natomiast działania projektu będą prowadzone  w Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych mieszczącym się w Knurowie, ul. Dworcowa 33.

telefon kontaktowy: 32 335 50 00
                                   32 441 96 91 

adres mailowyops@knurow.pl

strona internetowahttps://mopsknurow.pl  zakładka: „Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych”
Wykaz ulic znajdujących się na terenie rewitalizacji wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Rewitalizacji dla Gminy Knurów na lata 2016-2023 jest dostępny na stronie:

https://knurow.bip.info.pl/dokument.php?iddok=26288&idmp=1678&r=

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Klauzula informacyjna

załącznik nr 1 formularz zgłoszeniowy

załącznik nr 2 Kryteria rekrutacyjne

załącznik nr 3 Deklaracja przystąpienia do projektu

Realizacja zadań w CWIS

Szanowni Państwo 

od marca 2020 r. w Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych w Knurowie przy ul. Dworcowej 33 realizujemy szereg różnych zadań, których głównym celem  jest zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych w szczególności dla osób zamieszkujących obszar rewitalizacji Gminy Knurów.

Usługi te są skierowane do osób i rodzin, które przeżywają różne trudności życiowe i nie są w stanie ich pokonać przy wykorzystaniu własnych środków i możliwości.

Wykwalifikowana kadra naszego Centrum gwarantuje udzielenie profesjonalnej pomocy, poradnictwa specjalistycznego, mediacji, terapii, czy usług opiekuńczych w tym specjalistycznych usług opiekuńczych (rehabilitacji)

W ramach projektu zainicjowano też zupełnie nowe, nie realizowane do tej pory przez tut. Ośrodek Pomocy Społecznej formy zajęć m.in.  zajęcia wzmacniające,  prozdrowotne,  prowadzone w taki sposób, aby każdy mógł  rozwijać swoje  talenty, trenować i zyskiwać energię przy dobrej zabawie np. w formie: aerobiku, fitnessu,  wyjść na siłownię zewnętrzną, nordic walkingu, gier zespołowych, joggingu. 

Pomimo wprowadzenia reżimu sanitarnego staramy się realizować projekt w takim zakresie jaki jest możliwy, by  zapewnić uczestnikom  jak najlepszą pomoc i wparcie.

INFORMACJA DOTYCZĄCA COVID-19

Z powodu zagrożenia koronawirusem (COVID-19) interesanci proszeni są o bezwzględne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa tj. – zachowanie dystansu społecznego

– minimum 2 metry odległości,

– dezynfekcji rąk,

– noszenia maseczek ochronnych lub przyłbic,

– korzystania z własnego długopisu.

Bądźmy odpowiedzialni nie myślmy tylko o sobie i nawet jeśli czujemy się świetnie stosujmy się do zasad dla innych.

BIEŻĄCE INFORMACJE Z DZIAŁALNOŚCI CENTRUM

Uczestników projektu jak i osoby zainteresowane informujemy, że obecnie realizujemy wsparcie w postaci:
-specjalistycznego poradnictwa typu psychologicznego i pedagogicznego; 
-poradnictwa prawnego;
-usług dietetyka;
-usług logopedy;
– pomocy sąsiedzkiej;
-asystenta rodziny

Od października 2020 uruchomione zostaną kolejne usługi w postaci:
-terapii rodzinnej;
-mediacji 
-warsztatów przeciwdziałania przemocy w rodzinie
-działań animujących i promujących zdrowy styl życia (zajęcia sportowe z wykorzystaniem siłowni zewnętrznej)
-treningów kompetencji i umiejętności życiowych
-rehabilitacji w domu chorego

Terminy spotkań ustalane są indywidualnie z osobami prowadzącymi

BILETY DO KINA I NA BASEN DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Uprzejmie informujemy, że uczestnicy projektu mogą zgłaszać się  w Centrum Wsparcia Inicjatyw `Społecznych w Knurowie ul. Dworcowa 33 po odbiór biletów do kina i na basen.
Termin ważności biletów – do września 2021 r. 
Bilety do kina można realizować w Kino Scena Kultura Knurów przy ul Niepodległości 26
natomiast na basen  – w parku wodnym „Wodnik” w Paniówkach, ul. Gliwicka 11b

Rekrutacja do projektu – 28.09.2020 r


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie ponownie zaprasza osoby i rodziny zainteresowane udziałem w projekcie  do osobistego  zgłoszenia się  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie, ul. Ks. A. Koziełka 2 lub w Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych w Knurowie, ul. Dworcowa 33, lub do pobrania, wypełnienia i przesłania pocztą  następujących dokumentów:

– formularz rekrutacyjny,
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – klauzula informacyjna.

Informacji w sprawie projektu udzielają pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie lub asystenci rodzin.
Przed wypełnieniem dokumentów rekrutacyjnych prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych”.

Trzecia już  rekrutacja rodzin do projektu odbędzie się w dniu 28 września 2020 w godzinach 7.30-15.30,  w budynku Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych w Knurowie, ul. Dworcowa 33.
Po zweryfikowaniu przez Komisję Rekrutacyjną dokumentów rekrutacyjnych powstanie lista rankingowa rodzin zakwalifikowanych do udziału w Projekcie. Każdy/a przedstawiciel/ka rodziny zostanie niezwłocznie powiadomiony/a telefonicznie, mailowo bądź osobiście przez lidera projektu o wynikach rekrutacji, tj. o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu osoby/rodziny do udziału w Projekcie albo o umieszczeniu osoby/rodziny na Liście rezerwowej.
Udział w projekcie jest bezpłatny. Zachęcamy do udziału i zaangażowania. 

O kolejnych terminach rekrutacji będziemy informować na bieżąco.

Rekrutacja osób do projektu odbywać się będzie w poszanowaniu zasad równości szans i niedyskryminacji, w tym zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.
Biuro Projektu znajduje się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie, ul. Ks. A. Koziełka 2 natomiast działania projektu będą prowadzone  w Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych mieszczącym się w Knurowie, ul. Dworcowa 33.

telefon kontaktowy: 32 335 50 00
                                   32 441 96 91 

adres mailowyops@knurow.pl

strona internetowahttps://mopsknurow.pl  zakładka: „Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych”
Wykaz ulic znajdujących się na terenie rewitalizacji wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Rewitalizacji dla Gminy Knurów na lata 2016-2023 jest dostępny na stronie:

https://knurow.bip.info.pl/dokument.php?iddok=26288&idmp=1678&r=

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Klauzula informacyjna

załącznik nr 1 formularz zgloszeniowy

załacznik nr 2 Kryteria rekrutacyjne

załącznik nr 3 Deklaracja przystapienia do projektu

Rekrutacja do projektu – 23.07.2020 r

Rekrutacja do projektu  –  23.07.2020 r

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie  zaprasza osoby i rodziny zainteresowane udziałem w projekcie  do osobistego  zgłoszenia się  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie, ul. Ks. A. Koziełka 2 lub w Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych w Knurowie, ul. Dworcowa 33, lub do pobrania, wypełnienia i przesłania pocztą  następujących dokumentów:

– formularz rekrutacyjny,
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – klauzula informacyjna.

Informacji w sprawie projektu udzielają pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie lub asystenci rodzin.
Przed wypełnieniem dokumentów rekrutacyjnych prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych”.

Druga rekrutacja rodzin do projektu odbędzie się w dniu 23 lipca  2020 w godzinach 7.30-15.30,  w budynku Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych w Knurowie, ul. Dworcowa 33.
 Po zweryfikowaniu przez Komisję Rekrutacyjną dokumentów rekrutacyjnych powstanie lista rankingowa rodzin zakwalifikowanych do udziału w Projekcie. Każdy/a przedstawiciel/ka rodziny zostanie niezwłocznie powiadomiony/a telefonicznie, mailowo bądź osobiście przez lidera projektu o wynikach rekrutacji, tj. o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu osoby/rodziny do udziału w Projekcie albo o umieszczeniu osoby/rodziny na Liście rezerwowej.
Udział w projekcie jest bezpłatny. Zachęcamy do udziału i zaangażowania. 

O kolejnych terminach rekrutacji będziemy informować na bieżąco.

Rekrutacja osób do projektu odbywać się będzie w poszanowaniu zasad równości szans i niedyskryminacji, w tym zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.
Biuro Projektu znajduje się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie, ul. Ks. A. Koziełka 2 natomiast działania projektu będą prowadzone  w Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych mieszczącym się w Knurowie, ul. Dworcowa 33.

telefon kontaktowy: 32 335 50 00
                                   32 441 96 91 

adres mailowyops@knurow.pl

strona internetowahttps://mopsknurow.pl  zakładka: „Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych”
Wykaz ulic znajdujących się na terenie rewitalizacji wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Rewitalizacji dla Gminy Knurów na lata 2016-2023 jest dostępny na stronie:https://knurow.bip.info.pl/dokument.php?iddok=26288&idmp=1678&r=

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Klauzula informacyjna

załącznik nr 1 formularz zgloszeniowy

załacznik nr 2 Kryteria rekrutacyjne

załącznik nr 3 Deklaracja przystapienia do projektu

SPOTKANIE PROMUJĄCE PROJEKT PN. CENTRUM WSPARCIA INICJATYW SPOŁECZNYCH

SPOTKANIE PROMUJĄCE PROJEKT PN. CENTRUM WSPARCIA INICJATYW SPOŁECZNYCH

W dniu 02.07.2020 r. w Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych przy ul. Dworcowej 33 odbyło się spotkanie, którego celem była promocja projektu pn. Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020; Oś priorytetowa IX, Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych -ZIT.

W spotkaniu uczestniczyli Kierownicy i Dyrektorzy Ośrodków Pomocy Społecznej z Gierałtowic, Wielowsi, Toszka, Pyskowic, Sośnicowic, Rudzińca.

Przedstawiono cele projektu oraz planowane efekty działań. Omówiono zakres wsparcia skierowany zarówno dla rodzin przeżywających różnego rodzaju trudności jak i dla osób niesamodzielnych.

Wymieniono doświadczenia w realizacji projektów współfinansowanych z EFS oraz omówiono strategię działań jaka stoi przed nowymi wyzwaniami społeczno-ekonomicznymi.

Spotkanie podsumowano konkluzją,  że pozyskanie środków unijnych  inspiruje do działania, odsłania nowe horyzonty, ale też  pomaga urzeczywistniać marzenia oraz zmieniać spojrzenie na świat osobom wykluczonym i zagrożonym wykluczeniem społecznym.

Aktualizacja informacji o Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych

Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych przy ul. Dworowej 33 to budynek,  w którym od marca 2020 r. jest realizowany projekt konkursowy  współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020; Oś priorytetowa IX, Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych -ZIT.

Niniejszy projekt jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, w szczególności zamieszkujących obszar rewitalizacji, którzy podczas konsultacji społecznych nad opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji zgłaszali niewystarczającą ofertę usług społecznych dla osób i  rodzin wymagających wsparcia.

Głównym celem projektu jest  zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych na terenie rewitalizowanym  dla min. 50 osób  poprzez utworzenie i prowadzenie Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu i ubóstwu.

W zakresie projektu przewidziano realizację następujących form wsparcia:

– pomoc asystenta rodziny – pomoc ta przyznawana jest rodzinom, które wychowują małoletnie dzieci i mają problemy w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych wobec nich;

-specjalistyczne poradnictwo rodzinne typu pedagogicznego i psychologicznego – poradnictwo będzie obejmować pracę z rodzinami w trudnej sytuacji życiowej, z problemami opiekuńczo-wychowawczymi oraz z młodzieżą, naukę konstruktywnego radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi i rozwojowymi dzieci i młodzieży;

-mediacje rodzinne – będą obejmować  prowadzenie  konsultacji w zakresie mediacji w celu rozwiązania konfliktów rodzinnych/ sąsiedzkich, poszukiwaniu rozwiązań możliwych do zastosowania w przyszłości;

-trening kompetencji i umiejętności życiowych –wsparcie obejmować będzie  trening kompetencji i umiejętności życiowych, trening asertywności, trening radzenia sobie w sytuacjach trudnych, trening budżetowy, trening pracy;

profilaktyka uzależnień – forma skierowana do osób/rodzin które miały styczność ze środkami psychoaktywnymi i chcą dokonać zmiany w swoim życiu;

-pomoc prawna – obejmować będzie doradztwo prawne, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego

-warsztaty poświęcone higienie osobistej – będą miały na celu rozszerzenie i wzbogacenie wiadomości w zakresie dbania o własne zdrowie, szczególnie w zakresie higieny osobistej oraz prawidłowego odżywiania się, pobudzania aktywności fizycznej;

-warsztaty dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie – prowadzone będą w formie różnorodnych ćwiczeń, warsztatów, które będą m.in. motywować do podjęcia własnych działań; pomogą odbudować siły obronne organizmu, pozwolą  uświadomić zjawiska cykliczności i faz przemocy, zdobyć wiedzę o sposobach radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, mechanizmach stosowania przemocy, umożliwią zmianę własnego wizerunku, pomogą w budowaniu pozytywnego obrazu siebie;

-spotkania grupy wsparcia po warsztatach p/przemocy w rodzinie – zakłada się że spotkania przyczynia się do zwalczania bezradności wobec przemocy, a osoby uczestniczące otrzymają wsparcie  emocjonalne;

-warsztaty dla samotnych matek  – skierowane doosób samodzielnie wychowujących dzieci, które czują ,że potrzebują wsparcia i pomocy z różnych powodów osobistych;

-spotkania grupy samopomocowej „samotne matki”- podczas spotkań będą prowadzone zajęcia m.in.  integracyjne połączone z edukacją, rozwijaniem umiejętności opiekuńczo-wychowawczych;

-trening zastępowania agresji – który będzie miał na celu wzrost samoświadomości uczestników w kwestii rozpoznawania i kontroli emocji oraz wyrażania ich w sposób społecznie akceptowany;

-dietetyk – usługa obejmować będzie konsultacje dietetyczne, indywidualne dla osób zdrowych i z różnymi jednostkami chorobowymi w zakresie m.in. żywienia.;

-logopeda – zajęcia będą prowadzone  w formie terapii logopedycznej lub neurologopedycznej i polegać będą m.in. na usprawnianiu aparatu mowy, kształtowaniu prawidłowej wymowy; kompensowaniu zaburzeń funkcji umysłowych w tym reedukacji w zakresie czytania i pisania, usuwaniu wad wymowy, zaburzeń głosu oraz trudności w czytaniu i pisaniu;

-terapia rodzinna – skierowana do rodzinprzeżywających różne kryzysy, konflikty, trudności, stających przed wyzwaniami naprawy relacji rodzinnych;

-działania animujące i promocja zdrowego stylu życia – zajęcia będą prowadzone wśród rodzin i rodzin z dziećmi w formie zajęć sportowych ogólnorozwojowych, edukacyjnych, prozdrowotnych,  w tym z wykorzystaniem zewnętrznej infrastruktury miejskiej, m.in. skweru z siłownią i placem zabaw (oddalony o ok 200 m od budynku CWIS), w ramach tej formy wsparcia przewiduje się także rodzinne wyjścia np. na basen, do kina

-indywidualna rehabilitacja w miejscu zamieszkania osoby rehabilitowanej, zgodna z zaleceniami wskazanymi przez lekarza – usługa nie może być tożsama z usługami wynikającymi z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, będzie przyznawanaosobom których dochód nie przekracza 100%  właściwego  kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej;

-sąsiedzkie usługi opiekuńcze – dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu których dochód nie przekracza 150%  właściwego  kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej;

-Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych – obejmować będzie działania informacyjne, edukacyjne, poradnictwo oraz szeroko pojęte wsparcie socjalne szczególnie dla osób z niepełnosprawnościami.

Istotne informacje dotyczące projektu pn. Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych:

 • Wnioskodawca – lider projektu: Gmina Knurów,
 • Jednostka realizująca projekt: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie,
 • Nr umowy o dofinansowanie projektu: WND RPSL.09.02.01-24-0252/18-00,
 • Całkowity koszt realizacji projektu: 583.262,50 zł,

Wysokość wkładu UE : 495.773,12 zł,

 • Okres realizacji:01.03.2020 r. – 30.06.2021 r.
 • Grupa docelowa: min 50 osób (w tym 40 K, 10M).

Jednocześnie z przykrością zawiadamiamy, że w  związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce i  w trosce o wspólne bezpieczeństwo realizacja wymienionych wyżej usług społecznych może zostać przesunięta w czasie. 

Punkt Informacji Osób Niepełnosprawnych (PION)

Osoby z niepełnosprawnością (Uczestnicy Projektu)  oraz osoby z ich najbliższego otoczenia,  w Punkcie Informacji dla Osób Niepełnosprawnych od czerwca 2020 r. mogą uzyskać  pomoc m.in. w zakresie  ulg i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym, możliwościach wsparcia finansowego i rzeczowego,  zaopatrzeniu w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, możliwościach dofinansowań do rehabilitacji leczniczej; likwidacji barier funkcjonalnych;  organizacjach i instytucjach prowadzących działania na rzecz osób niepełnosprawnych; Osoby te  znajdą też pomoc w wypełnianiu formularzy, wniosków dot. należnych im świadczeń oraz uzyskają specjalistyczne porady.

Powyższe zadania realizowane są w ramach projektu pn. „Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych”,  
Punkt mieści się w Knurowie, ul. Dworcowa 33.
Uprzejmie informujemy, że osoby niepełnosprawne  mogą zgłaszać swoje problemy i potrzeby w tym temacie:
– drogą elektroniczną na adres: ops@knurow.pl,
– telefonicznie nr  32 335 50 09,
– lub osobiście,  w godzinach pracy CWIS.

PION czynny w każdą środę w godz. 15.30 – 17.30 

Sąsiedzkie usługi opiekuńcze od dn. 15.06.2020 r.:

W ramach projektu pn. Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych od czerwca 2020 r.  realizowane są  sąsiedzkie usługi opiekuńcze. Są one skierowane do osób niesamodzielnych mieszkających na terenie Gminy Knurów, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Ich  wymiar godzinowy i zakres określany jest indywidualnie.  
Usługi są świadczone  nie rzadziej niż raz na dobę, zarówno w dzień jak i w nocy (np. nagłe zachorowanie lub złe samopoczucie). Sąsiedzkie usługi opiekuńcze są realizowane na terenie Gminy Knurów, za obopólną zgodą: osoby otrzymującej jak i świadczącej pomoc w ramach usług sąsiedzkich.

Preferowane do objęcia wsparciem są m.in. osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek podanej przy definicji osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem, spełniające do 150 % kryterium dochodowego,  zgodne art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dn. 12.03.2004 r.

Wznowienie zadań realizowanych w ramach projektu pn. „Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych” od czerwca 2020 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie jako realizator projektu pn. „Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych” informuje, że zadania zawieszone w związku z ograniczeniami w stanie epidemii, zostają wznowione.
Od czerwca 2020 r. planuje się uruchomienie następujących form wsparcia:
– pomoc sąsiedzka
– Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych
– dietetyk
– rehabilitacja w domu chorego
– logopeda
– specjalistyczne poradnictwo typu psychologicznego/pedagogicznego.

Szkolenie dla przyszłych wykonawców pomocy sąsiedzkiej

Harmonogram szkoleń

w zakresie świadczenia usług pomocy sąsiedzkiej

Lp.Data spotkaniaGodz. spotkaniaMiejsce spotkaniaUwagi
1.27.05.2020 r.8.00-16.00Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych Knurów ul. Dworcowa 331 uczestnik
2.27.05.2020 r.8.00-16.00Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych Knurów ul. Dworcowa 331 uczestnik

Komunikat z dn. 19.03.2020 r.

Szanowni Państwo,
celem przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 i choroby COVID-19, tut. Ośrodek  zawiadamia o czasowym zawieszeniu  działań w postaci usług społecznych i opiekuńczych skierowanych bezpośrednio do  Uczestników  Projektu pn.„Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych” . 

REKRUTACJA DO PROJEKTU

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie  zaprasza osoby i rodziny zainteresowane udziałem w projekcie  do osobistego zgłoszenia się  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie, ul. Ks. A. Koziełka 2/Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych w Knurowie, ul. Dworcowa 33, lub pobrania, wypełnienia i przesłania pocztą  następujących dokumentów:
– formularz rekrutacyjny,
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – klauzula informacyjna.

Informacji w sprawie projektu udzielają pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie lub asystenci rodzin.
Przed wypełnieniem dokumentów rekrutacyjnych prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych”.

Pierwsza rekrutacja rodzin do projektu odbędzie się w dniu 11 marca 2020 w godzinach 7.30-17.30. Po zweryfikowaniu przez Komisję Rekrutacyjną dokumentów rekrutacyjnych powstanie lista rankingowa rodzin zakwalifikowanych do udziału w Projekcie. Każdy/a przedstawiciel/ka rodziny zostanie niezwłocznie powiadomiony/a telefonicznie, mailowo bądź osobiście przez lidera projektu o wynikach rekrutacji, tj. o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu osoby/rodziny do udziału w Projekcie albo o umieszczeniu osoby/rodziny na Liście rezerwowej.
Udział w projekcie jest bezpłatny !!!

Zachęcamy do udziału i zaangażowania!

O kolejnych terminach rekrutacji będziemy informować na bieżąco.

Rekrutacja osób do projektu odbywać się będzie w poszanowaniu zasad równości szans i niedyskryminacji, w tym zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.
Biuro Projektu znajduje się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie, ul. Ks. A. Koziełka 2 natomiast działania projektu będą prowadzone  w Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych mieszczącym się w Knurowie, ul. Dworcowa 33.

telefon kontaktowy: 32/335 50 00

adres mailowyops@knurow.pl

strona internetowahttps://mopsknurow.pl  zakładka: „Projekty”
Wykaz ulic znajdujących się na terenie rewitalizacji wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Rewitalizacji dla Gminy Knurów na lata 2016-2023 jest dostępny na stronie:

https://knurow.bip.info.pl/dokument.php?iddok=26288&idmp=1678&r=o

Klauzula informacyjna

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

załacznik nr 2 Kryteria rekrutacyjne

załącznik nr 1 formularz zgloszeniowy

załącznik nr 3 Deklaracja przystapienia do projektu

PROJEKT KONKURSOWY CENTRUM WSPARCIA INICJATYW SPOŁECZNYCH

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie informuje, że od 01.03.2020r. do 30.06.2021 r. realizuje projekt konkursowy pn. „Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020; Oś priorytetowa IX, Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych -ZIT.
Niniejszy projekt jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, w szczególności zamieszkujących obszar rewitalizacji, którzy podczas konsultacji społecznych nad opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji zgłaszali niewystarczającą ofertę usług społecznych dla osób i rodzin wymagających wsparcia.
Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych na terenie rewitalizowanym dla min. 50 osób poprzez utworzenie i prowadzenie Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu i ubóstwu.
W zakresie projektu przewidziano realizację następujących form wsparcia:
a. pomoc asystenta rodziny;
b. specjalistyczne poradnictwo rodzinne typu pedagogicznego i psychologicznego;
c. mediacje rodzinne;
d. trening kompetencji i umiejętności życiowych;
e. profilaktyka uzależnień;
f. pomoc prawna;
g. warsztaty poświęcone higienie osobistej;
h. warsztaty dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
i. spotkania grupy wsparcia po warsztatach p/przemocy w rodzinie;
j. warsztaty dla samotnych matek;
k. spotkania grupy samopomocowej „samotne matki”;
l. trening zastępowania agresji;
ł. dietetyk;
m.logopeda;
n. indywidualna rehabilitacja (w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dn. 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, zgodnie z zaleceniami lekarskimi ) – preferowane osoby których dochód nie przekracza 100% właściwego kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej;
o. sąsiedzkie usługi opiekuńcze – preferowane osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej;
p. Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych.
Istotne informacje dotyczące projektu pn. Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych:
• Wnioskodawca – lider projektu: Gmina Knurów,
• Jednostka realizująca projekt: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie,
• Nr umowy o dofinansowanie projektu: WND RPSL.09.02.01-24-0252/18-00,
• Całkowity koszt realizacji projektu: 583.262,50 zł,
• Kwota dofinansowania: 542.434,12 zł,
• Okres realizacji:01.03.2020 r. – 30.06.2021 r.
• Grupa docelowa: min 50 osób (w tym 40 K, 10M).