Archiwum kategorii: Aktualności

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 500+

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 500+

Informujemy, że od 1 stycznia 2022 r. wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500 plus należy składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 
Bieżące świadczenia wychowawcze przyznane do 31 maja 2022 r. będą nadal wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie.

Ponadto informujemy, że od nowego roku 2022 wnioski będą przyjmowane przez ZUS wyłącznie w formie elektronicznej, a wypłaty będą realizowane jedynie bezgotówkowo na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego.

Szczegółowe informacje na temat zmian w Programie 500 plus znajdują się na stronie ZUS

Europejski tydzień szczepień

 24-30 kwietnia - Europejski Tydzień Szczepień. Jego celem jest wzmocnienie znaczenia sprawiedliwego i rozszerzonego dostępu do szczepionek, aby przyczynić się do długiego i zdrowego życia dla wszystkich. Hasło w roku 2022 to "Długie życie dla wszystkich". Szczepienia chronią ludzi przed poważnymi i zagrażającymi życiu chorobami zakaźnymi, takimi jak: grypa, błonica, tężec, krztusiec, odra, świnka, różyczka, choroba meningokokowa, inwazyjna choroba pneumokokowa i poliomyelitis

W przeszłości wiele ludzi umierało na choroby, którym obecnie możemy zapobiegać dzięki szczepieniom. Częściej występowały też powikłania po chorobach, takie jak ślepota po odrze oraz wrodzona głuchota, zaćma czy niepełnosprawność intelektualna u dzieci, których matki chorowały na różyczkę podczas ciąży. Wiele osób urodzonych przed 1960 r. pamięta, że poliomyelitis była główną przyczyną zgonów, paraliżu i trwałej niepełnosprawności w Europie i w innych regionach.

Harmonogram „Tygodnia Osób z Niepełnosprawnościami” od 5 do 11 maja 2022 roku

5 maja 2022 r. 10.00-11.30 szkolenie on-line – „Leczenie uzdrowiskowe w ramach NFZ”
(czwartek) (Śląski Oddział NFZ w Katowicach)

8.00-14.00 dyżur telefoniczny – „Formy wsparcia dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON” tel. 32 277-78-21
(MOPR w Zabrzu)

6 maja 2022 r. 10.00-11.30 szkolenie on-line – „Zasiłek opiekuńczy – ustalanie prawa”
(piątek) (Oddział ZUS w Zabrzu)

9.00-14.00 dyżur telefoniczny – Życie z niepełnosprawnością – integracja i aktywizacja społeczna” tel. 512 471 997
(FAZON w Zabrzu)

9 maja 2022 r. 10.00-11.30 szkolenie on-line – „Mam orzeczenie o niepełnosprawności. Co dalej ?”
(poniedziałek) (MOPR w Zabrzu)
9.00-11.00 dyżur telefoniczny – „500+ dla osób niesamodzielnych” tel. 32 277-86-21
(Oddział ZUS w Zabrzu)

10 maja 2022 r. 10.00-11.30 szkolenie on-line – „Zasady bezpieczeństwa seniorów i osób
(wtorek) niepełnosprawnych”
(Komenda Miejska Policji w Zabrzu)

9.00-11.00        dyżur telefoniczny – „Ubankowienie świadczeń – jakie korzyści?”tel. 32 277-86-21
(Oddział ZUS w Zabrzu)

11 maja 2022 r. 10.00-11.30 szkolenie on-line – „500+ dla osób niesamodzielnych”
(środa) (Oddział ZUS w Zabrzu)

10.00-11.30 dyżur telefoniczny – „Jak uchronić się przed oszustami” tel. 478 543 358
(Komenda Miejska Policji w Zabrzu)

Jednorazowe świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie informuje, że wnioski dot. przyznania obywatelom Ukrainy jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości  300 zł na osobę, wydawane i przyjmowane będą w Biurze Obsługi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie, ul. ks. Koziełka 2.

Informacje udzielane są telefonicznie pod numerem:

– 32 33 55 000

 • Pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę przeznaczona jest na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.
 • Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.
 • Jednorazowe świadczenie przysługuje obywatelom Ukrainy którzy przybyli do Polski po 24.02.2022 r.

Pomoc psychologiczna w związku z sytuacją na Ukrainie

Informacja do umieszczenia na stronie www.mopsknurow.pl/aktualności

Pomoc psychologiczna w związku z sytuacją na Ukrainie.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie zaprasza na:

1)  spotkanie z psychologiem, które odbędzie się w dn. 09.03.2022 r. w  Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych ul. Dworcowa 33, na którym poruszane będą między innymi takie tematy:

– jak rozmawiać z dzieckiem o obecnej sytuacji na Ukrainie?

– jak zredukować lęk u dziecka?

– co zrobić z emocjami dziecka?

– czy oglądać z dziećmi programy informacyjne?

– jak poradzić sobie z bezsilnością?

2) indywidualne konsultacje psychologiczne – do Państwa dyspozycji pozostaje psycholog. Zapisy w Punkcie Interwencji Kryzysowej pod numerem tel. (32)  33- 55- 011 lub (32) 33- 55- 000

Pomoc żywnościowa dla obywateli Ukrainy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie informuje, że zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, obywatelom Ukrainy, którzy od dnia 24 lutego 2022 r. przekroczyli granicę Rzeczpospolitej Polskiej w związku z prowadzonymi działaniami wojennymi na terenie Ukrainy, można wydawać pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021.

Na terenie Knurowa pomoc żywnościowa  jest wydawana w PCK w Knurowie, ul. Wilsona 10.

W celu skorzystania z ww. pomocy można zgłaszać się do:

 1. MOPS Knurów, przy ul. Koziełka 2   lub do
 2. punktu terenowego MOPS – w Knurowie – Szczygłowicach, ul. Staszica 1

Telefon kontaktowy:

32 335 50 00

UWAGA! Zmiany w Programie 500 plus od stycznia 2022 roku

Informujemy, że od 1 stycznia 2022 r. wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500 plus należy składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 
Bieżące świadczenia wychowawcze przyznane do 31 maja 2022 r. będą nadal wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie.

Ponadto informujemy, że od nowego roku 2022 wnioski będą przyjmowane przez ZUS wyłącznie w formie elektronicznej, a wypłaty będą realizowane jedynie bezgotówkowo na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego.

Szczegółowe informacje na temat zmian w Programie 500 plus znajdują się na stronie ZUS

Gmina Knurów po raz trzeci z dotacją na zapewnienie funkcjonowania placówki „Senior +”. w ramach Programu Wieloletniego „Senior+ na lata 2021-2025 (edycja 2021).

Już po raz trzeci, na podstawie umowy dotacyjnej nr 423/201/Senior +/M2 z dnia 06 lipca 2021 r.
o dofinansowanie z budżetu państwa zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2021- 2025 (edycja 2021),  Gmina Knurów – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie, otrzymała dotację w ramach Modułu II na zapewnienie funkcjonowania placówki „Senior +”.

Miejsce realizacji zadania Ośrodek Wsparcia Knurów ul. 1-go Maja 45

W tym roku, przekazana dotacja wynosiła 106.800,00 zł, Całkowita wartość 213.600,00 zł.

W obiekcie przeznaczonym pod działalność „Senior+” w Knurowie, poszczególne działania w zakresie funkcjonowania   Dziennego Domu „Senior+” rozpoczęły się już w grudniu 2018 roku i trwają do nadal. Polegają one na zapewnieniu 25 seniorom profesjonalnego wsparcia oraz tworzeniu warunków do zdrowego i aktywnego życia przez minimum 8 godzin dziennie, przez 5 dni w tygodniu. Celem ostatecznym zadania jest podniesienie jakości życia seniorów (osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+),  przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych oraz budowanie ich świadomości bycia aktywnym członkiem społeczności lokalnej, poprzez ofertę:

terapeutyczną,

rehabilitacyjną,

kulturalno – oświatową

sportowo rekreacyjna,  edukacyjną

i socjalną  w tym posiłek.  

Dofinansowanie z dotacji miało duży wpływ na wykonanie poszczególnych działań, w tym:

 1. Zmniejszenie obciążenia finansowego związanego z utrzymaniem budynku Ośrodka Wsparcia
  w którym funkcjonuje D.D. „Senior +”
 2. Zakup różnego rodzaju sprzętu, przyrządów i gier
 3. Zatrudnienie wykwalifikowanej kadry.

Pobyt w D. D. Senior + jest bezpłatny. Odpłatność jest ustalana wyłącznie za posiłki, przygotowywane na miejscu w Jadłodajni Ośrodka Wsparcia.

Aktywizacja seniorów sprzyja witalnemu starzeniu się w dobrej kondycji psychofizycznej i dłuższemu,  niezależnemu życiu, nawet przy pewnych ograniczeniach funkcjonalnych.        

Zrealizowane działania w ramach Dziennego Domu „Senior+”, uatrakcyjniły proponowane przez Gminę Knurów formy spędzania wolnego czasu. Nawet w okresie czasowego zawieszenia funkcjonowania D.D. „Senior +” podyktowanego koniecznością przeciwdziałania COVID- 19 i troską o zdrowie oraz życie naszych seniorów, utrzymywaliśmy z nimi kontakt telefoniczny w celu monitorowania ich potrzeb oraz aktualnej kondycji psychofizycznej.

Program Czyste Powietrze – wydawanie zaświadczeń.

Ważne: Komunikat w sprawie corocznej przerwy w wydawaniu zaświadczeń.

Dla potrzeb wydania zaświadczenia, do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłoszonego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 i 1309), które publikowane jest nie później niż do dnia 23 września każdego roku.

W związku z powyższym, każdego roku, w okresie od 1 sierpnia do dnia publikacji obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, tj. nie później niż do 23 września, gmina nie będzie miała możliwości ustalenia wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego i nie będzie mogła wydać zaświadczenia o dochodach osobie fizycznej, jeżeli członek jej gospodarstwa domowego uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego.

Jeśli jesteś właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego lub wydzielonego w takim domu lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą, a Twoje miesięczne łączne zarobki oraz osób z Tobą gospodarujących, w przeliczeniu na osobę nie przekraczają:

 • 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

 możesz starać się o podwyższone dofinansowanie na:

 • wymianę starych pieców na paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła spełniające wymagania Programu,
 • instalację centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej,
 • wentylację mechaniczną,
 • mikroinstalację fotowoltaiczną,
 • ocieplenie domów oraz wymianę okien i drzwi (koszty materiałów i robocizny).

Jeżeli ubiegasz się o podwyższone dofinansowanie konieczne jest dołączenie zaświadczenia, które potwierdzi wysokość dochodu w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego.
Zaświadczenia dla osób mających miejsce zamieszkania w Knurowie wydawane są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie, ul. Ks. A. Koziełka 2, 44 -190 Knurów parter Sala Obsługi – stanowisko 4 lub 3

Zachęcamy beneficjentów programu Czyste Powietrze do złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia za pośrednictwem
portalu ePuap(serwis zewnętrzny) z wykorzystaniem powyższego formularza 
(dołącz pobrany i wypełniony formularz wniosku lub skan wniosku i podpisz pismo 
Profilem Zaufanym(serwis zewnętrzny))

W przypadku elektronicznego złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia, dokument zostanie wydany w formie elektronicznej i przesłany na konto ePuap, o ile wnioskodawca nie wskaże innej formy odbioru dokumentu.

Procedura postępowania o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wysokość przeciętnego dochodu na członka gospodarstwa domowego.

Aby ustalić sytuację dochodową Twojego gospodarstwa domowego dla wniosków złożonych  do dnia do 31 lipca 2021 r. podstawą obliczenia dochodu gospodarstwa domowego będzie rok 2019. Weryfikacja dochodów członków gospodarstwa domowego następuje przy użyciu systemów teleinformatycznych Emp@tia, za pośrednictwem których pozyskiwane są dane o dochodach osiąganych w danym roku kalendarzowym rozliczonych na zasadach ogólnych oraz wysokość odprowadzonych składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Dokumenty potwierdzające wysokość osiągniętego dochodu (dotyczy wszystkich pełnoletnich członków rodziny):

 1. Oświadczenie o dochodach członków gospodarstwa domowego osiągniętych w roku 2019, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (oświadczenie stanowi integralną część wniosku)
 2. Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku 2019 (oświadczenie stanowi integralną część wniosku)
 3. Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o wysokości przychodu z roku 2019 z działalności gospodarczej osób, które rozliczały się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym zawierające informacje odpowiednio o:
 4. formie opłacanego podatku,
 5. wysokości przychodu,
 6. stawce podatku,
 7. wysokości opłaconego podatku.

Ważne!

W przypadku braku możliwości samodzielnego uzyskania przez Ośrodek informacji lub zaświadczeń z przyczyn nieleżących po stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Knurowie, Ośrodek będzie wzywał wnioskodawcę do dołączenia tych informacji lub zaświadczeń.

UWAGA! Zaświadczenie z MOPS nie może być wydane z datą wcześniejszą niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Szczegółowych informacji udziela:

 • w sprawie wydania zaświadczenia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie pod nr tel. 32 335 50 00, 32 335 50 14 oraz adresem e-mail: ops@knurow.pl;
 • w sprawie warunków skorzystania z dofinansowania oraz wypełnienia wniosku – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach  pod nr tel. 32 60 32 252 oraz adresem e-mail: czystepowietrze@wfosigw.katowice.pl;

Podstawa prawna:

Informacja o zakresie działalności MOPS Knurów

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie obejmują następujące obszary:

 1. Pomoc środowiskowa i wsparcie
  • pomoc pieniężna
  • praca socjalna
  • interwencja kryzysowa
  • usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania i ośrodkach wsparcia
  • specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  • udzielanie posiłku (obiady dla dzieci w szkołach i przedszkolach, gorący posiłek dla gorących)
  • udzielanie schronienia
  • skierowanie i opłacanie pobytu w domach pomocy społecznej
  • sprawienie pogrzebu
  • Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020
  • Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020
  • Wspieranie rodziny i piecza zastępcza
 2. Ośrodek Wsparcia
  • Dzienny Dom „Senior+”
  • Punkt wydawania posiłków
  • Punkt utrzymania higieny osobistej
  • Kluby samopomocowe
 3. Rządowy program „Wspieraj Seniora” w związku z pandemią Covid-19
 4. Dział świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Stypendiów i Zasiłków Szkolnych
 5. Wydawanie Zaświadczeń do programu „Czyste Powietrze”
 6. Program „Rodzina 500 plus” – świadczenia wychowawcze
 7. Program „Dobry Start”, tzw. 300 +
 8. Ogólnopolska Karta Seniora – edycja lokalna w Gminie Knurów
 9. Karta Dużej rodziny
 10. Projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej:
  • Projekt „Kooperacje 3D” Model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia i rodzin” finansowany ze środków Unii Europejskiej
  • „Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych”.

INFORMACJA

W dniach od 12 października 2020 r. pracownicy socjalni Jolanta Sieklucka i Barbara Jachimowska będą przyjmowali w budynku CWIS przy ul. Dworcowej 33 w godzinach pracy MOPS (tel. 32/441-96-90):

Jolanta Sieklucka (rejon: Cicha, Broniewskiego, Chopina, Dąbrowskiego, Szymanowskiego, Wieniawskiego, Chrobrego, Kochanowskiego, Paderewskiego, Floriana, Grunwaldzka, Krasickiego, Matejki, Niepodległości, Ogana, Polna, Puszkina, Rakoniewskiego, Reymonta, Stwosza, Stalmacha, Sokoła, Wilsona, Wzgórze, Mieszka I do nr 14, Szpitalna bez 26-32, Dworcowa, Prusa, Żwirki i Wigury, Wagowa) .

Barbara Jachimowska (rejon: Astrów, Dębowa, Kolonia Beksza, Kopernika, Kościuszki, Mickiewicza, Plater, Poniatowskiego, Przemysłowa, Rybna, Słoniny, Wyspiańskiego, Janty, K. Miarki, Ogrodowa, Pocztowa)

PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA DLA CZŁONKÓW RODZIN LUB OPIEKUNÓW OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI” – EDYCJA 2020-2021 WRAZ Z OGŁOSZENIEM O OTWARTYM KONKURSIE OFERT W RAMACH PROGRAMU.

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje, że w dniu 8.09.2020 r. Pan Minister Paweł Wdówik Sekretarz Stanu z upoważnienia Pani Marleny Maląg Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisał Program „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami” – edycja 2020-2021 wraz z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert w ramach Programu.

Termin składania ofert przez organizacje pozarządowe

30 września 2020 r.

Wyniki zostaną podane w terminie do dnia 20 października 2020 r.

 1. Oferta musi dotyczyć realizacji minimum dwóch form usług opieki wytchnieniowej tj. pobytu dziennego, pobytu całodobowego lub specjalistycznego poradnictwa oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/ rehabilitacji/dietetyki. Jednocześnie koszt realizacji tej ostatniej formy usług nie może wynosić więcej 15 % wartości całej oferty.
 2. Realizator Programu może  otrzymać wsparcie finansowe na koszty realizacji usługi opieki wytchnieniowej w wysokości do 80% kosztów realizacji w roku 2020 oraz w wysokości do 100% kosztów w roku 2021.
 3. Minimalna kwota dofinansowania oferty wynosi 50 000,00 zł, przy czym kwota dofinansowania nie może być wyższa niż 80 % w roku 2020 i 100% w roku 2021 całkowitej kwoty przeznaczonej na realizację oferty.

O dofinansowanie oferty w ramach konkursu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, o których mowa  w art. 3 ust. 2 oraz w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) – posiadające statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz prowadzące działalność na rzecz tych osób przez okres co najmniej 3 lat przed dniem złożenia oferty.

Pliki do pobrania:

„ŚLĄSKI PROMETEUSZ ” WOJEWÓDZKA NAGRODA DLA PRACOWNIKÓW SYSTEMU POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

W dniu 29.11.2019 r. w Bytomskim Centrum Kultury „BECEK” w Bytomiu odbyła się Gala Finałowa Konkursu pod patronatem Pani Izabeli Domogały – Członka Zarządu Województwa Śląskiego „Śląski Prometeusz”. Organizatorem Konkursu był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach. Gala zakończyła się ogromnym sukcesem knurowskiego systemu pomocy społecznej.  Jest nam niezmiernie miło poinformować, że osobą wyróżnioną został starszy specjalista pracy socjalnej Pani Barbara Naporowska.

Pani Barbara Naporowska pracuje w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie od początku swojej pracy. W bieżącym roku może się poszczycić 37 letnim stażem.  W tym czasie dała się poznać jako profesjonalista. Swoją pracę  z  Klientem opierała nie tylko na utrwalonych standardach pracy socjalnej, ale również adoptowała nowe podejścia, w szczególności skoncentrowane na rozwiązywaniu problemów i współpracy ze społecznością lokalną.

Do roku 2012 pracowała jako pracownik socjalny (starszy pracownik socjalny, specjalista pracy socjalnej) i wykonywała swój zawód bezpośrednio w środowisku. Obecnie pełni funkcje Starszego Specjalisty Pracy Socjalnej ds. Osób Niepełnosprawnych. Ponadto bierze udział w programach przewidzianych w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Pomimo lat pracy Pani Barbara Naporowska nadal ma w sobie ogromny pokład empatii i zrozumienia, jest worem dla osób młodszych oraz innych pracujących w zawodzie.

Od 2009 r. prowadzi w tutejszym Ośrodku Punkt Informacyjny dla Osób Niepełnosprawnych. W ramach jego działalności udziela informacji dotyczących istoty niepełnosprawności, oraz możliwości uzyskania wsparcia wynikającego z niepełnosprawności. Nawiązuje także współpracę z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.dyplom_sl_prometeuszzdjecie_sl_prometeusz

Spotkanie formalizujące Partnerski Zespół Kooperacyjny w Knurowie

W dniu 13 1istopada 2019 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie, ul. Ks. Alojzego Koziełka 2, odbyło się spotkanie formalizujące Partnerski Zespół Kooperacyjny w Knurowie. Było ono adresowane do przedstawicieli instytucji pomocy i integracji społecznej, zatrudnienia i rynku pracy, systemu oświaty, jednostek systemu ochrony zdrowia, wymiaru sprawiedliwości, policji, jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, organizacji pozarządowych.

Spotkanie uroczyście otworzyła Pani Małgorzata Cisek Sopel – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie, która wprowadziła w tematykę propagującą działania partnerskie z uwzględnieniem korzyści wynikających z kooperacji przy wykorzystaniu podejścia empovermentu.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu pn. „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, którego celem jest wzmocnienie i poprawa współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin będących w trudnej sytuacji. Założeniem projektu jest także efektywna współpraca wszystkich instytucji, które do tej pory realizowały działania na rzecz włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa samodzielnie lub współpracowały ze sobą jedynie w ograniczonym zakresie.

Celem spotkania było podpisanie Deklaracji przystąpienia do Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego w Knurowie w celu sformalizowania Partnerstwa oraz konkretyzacja planu działań na przyszłość.

Do Partnerstwa przystąpili:

 1. Dyrektor PCPR – Partner Strategiczny.
 2. Dyrektor PUP w Gliwicach
 3. Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Knurowie
 4. Dyrektor Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1 w Knurowie
 5. Dyrektor Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Knurowie
 6. Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Knurowie
 7. Dyrektor Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 w Knurowie
 8. Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Knurowie
 9. Prezes Sądu Rejonowego w Gliwicach
 10. Kierownik PCK w Knurowie
 11. Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Knurowie
 12. Komendant Komisariatu Policji w Knurowie

 


74490729_431594977768656_6859040476536766464_n74584575_462775284358307_5678074961495851008_n75258507_1418303301654397_2220116527137423360_n

Pieniądze Fundacji JSW, ustanowionej przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. wesprą projekt realizowany przez MOPS Knurów – „Knurowski Emeryt – Fit” – Zajęcia ruchowe dla osób w wieku emerytalnym.

Fundacja JSW

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie z przyjemnością informuje o skutecznym złożeniu wniosku, a w konsekwencji przyznanej darowiźnie przez Fundację JSW, celem współfinansowania   projektu Knurowski Emeryt – Fit” – Zajęcia ruchowe dla osób w wieku emerytalnym.

W okresie od 1 maja 2020 r. do 30 września 2020 r. na terenach zielonych przy Tężni solankowej
w Knurowie Ośrodek Wsparcia tut. MOPS (Dom Seniora) – planuje organizację zajęć ogólnorozwojowych (tj. elementy jogi i pilatesu, gimnastyka profilaktyczna, ogólnorozwojowa i funkcjonalna) głównie z osobami w wieku emerytalnym, ale z zasięgiem lokalnym dla wszystkich mieszkańców gminy Knurów. Zajęcia będą prowadzone przez profesjonalnych trenerów. Szczegółowe informacje będą zamieszczone na stronie internetowej MOPS Knurów oraz w mediach lokalnych.

Międzynarodowa Fundacja „Reaxum”

Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” stara się zacierać różnice i dysproporcje w dostępie do wiedzy, nauki i pracy dla osób wykluczonych, niepełnosprawnych, pozbawionych równych szans życiowych.

Naszą misją jest kształtowanie odpowiednich postaw społecznych, wśród szeroko rozumianego biznesu, dlatego współpracujemy z niesamowitymi jednostkami, firmami, organizacjami, dzięki którym nasze działania są efektywne i przynoszą realne efekty.

Jako Fundacja realizujemy projekt pn. „GraduatON” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Więcej informacji pod adresem 

Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.

Starosta Gliwicki informuje, że z dniem 2 stycznia 2019 r. na wizyty w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego działających na terenie powiatu gliwickiego tj.

1.    w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie przy ul. Szpitalnej 29, 44-194 Knurów – punkt udzielania nieodpłatnych porad prawnych;
2.    w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice – punkt udzielania nieodpłatnych porad prawnych;
3.    w Gminie Sośnicowice, ul. Szprynek 1, 44-153 Sośnicowice – punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
4.    w Gminie Rudziniec, ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec – punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
5.    w Gminie Wielowieś, ul. Główna 1, 44-187 Wielowieś – punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

będzie można umówić się telefonicznie pod numerem telefonu 032 338 37 29 dostępnego od 2 stycznia 2019 r. oraz mailowo npp@starostwo.gliwice.pl.

Nieodpłatna pomoc  prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Pliki do pobrania:
– lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnych dla mieszkańców powiatu gliwickiego – dotyczy realizacji zapisów art. 8a ust. 4 ustawy z dnia 15 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz.2030 ze zm.)
XLSX / PDF

 

FUNDACJA ŚWIETLIK – informacje dla niepełnosprawnych.

FUNDACJA ŚWIETLIK
ul. Konwiktorska 7/33
00-216 Warszawa
KRS: 0000666060
Telefon: 22 308 13 22
Niepełnosprawność osoby to dla wielu polskich rodzin dramat, nie tylko w wymiarze
emocjonalnym, ale też ekonomicznym. Wysokie koszty leczenia, rehabilitacji, czy zakupu sprzętu
często przekraczają możliwości finansowe rodzin osób niepełnosprawnych. W związku z tym,
nasza fundacja ŚWIETLIK stworzyła kilka projektów, które skierowane są do osób
niepełnosprawnych ruchowo zamieszkujących w szczególności tereny miejsko- wiejskie i wiejskie.
W tym celu realizujemy programy:
Fizjoterapia w domu – ponosimy koszty zabiegów wykonywanych przez
fizjoterapeutę w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej.
Likwidacja barier technicznych i w komunikowaniu się – pomagamy w doborze sprzętu
rehabilitacyjnego oraz pokrywamy koszty zakupu sprzętów takich jak: wózki inwalidzkie, łóżka
rehabilitacyjne, skutery elektryczne, itp.
Aktywizacja osób niepełnosprawnych – informujemy o programach dla osób
niepełnosprawnych z terenów wiejskich i miejsko-wiejskich.
Monitoring wdrażania konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
na poziomie lokalnym – chcemy czuwać nad przestrzeganiem praw osób
niepełnosprawnych.
Ustawa za życiem z dnia 04.11.16 – dodaliśmy ten program, by informować
o przywilejach jakie on ze sobą niesie i by dotarł on do jak największej grupy
społeczeństwa, która pracuje, wychowuje dzieci chore.
Transport – zapewniamy przejazd osoby niepełnosprawnej na turnusy rehabilitacyjne
lub go po prostu finansujemy.
Jak działamy?
Kontaktujemy się z Miejskimi i Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej, Ośrodkami
Zdrowia w celu przekazania informacji dotyczących programów jakie prowadzimy. Jedynym
zadaniem w/w instytucji jest poinformowanie swoich podopiecznych o programach Fundacji orazprzekazania im kontaktu do nas lub ich zgłoszenie.
Fundacja stworzyła system pomocy dla osób potrzebujących: informacje otrzymane
telefonicznie lub na podstawie wniosków są weryfikowane przez radę fundacji, pod względem
ustalonych kryteriów, a następnie zostają podjęte decyzje i ustalenia o pomocy.
Wszelkie koszty na potrzebny sprzęt- całkowicie ponosi fundacja wyłącznie na podstawie
faktury VAT. Fundacja zastrzega sobie prawo do określenia kwoty pomocy finansowej oraz
zastrzega sobie prawo wyboru osób niepełnosprawnych do uczestnictwa w programach.
Kryteria przyznawania pomocy:
wiek podopiecznych do 75 roku życia;
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
osoba niepełnosprawna ruchowo lub intelektualnie i ruchowo lub niewidoma(całkowicie).
Bliższych informacji można szukać:
Na stronie internetowej: www.fundacjaswietlik.pl
Przez e-mail kontakt@fundacjaswietlik.pl
Telefonicznie: 22 308 13 22, 790 717 217
Odpowiemy na każdy e-mail, telefon lub list. Postaramy się pomóc każdemu
z osób potrzebujących

ZUS dla seniorów

ZUS dla seniorów

Już po raz kolejny – dla seniorów i z seniorami – organizowany jest w całej Polsce Dzień Seniora. Akcję przygotowuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Tegoroczna edycja odbędzie się 26 października pod hasłem „Aktywnie i bezpiecznie”.

Akcja ma na celu aktywizację seniorów i popularyzację wiedzy z zakresu ubezpieczeń społecznych wśród osób starszych.

Podczas „Dnia Seniora” zainteresowani uzyskają informacje z zakresu m.in. świadczeń z ubezpieczeń społecznych a dzięki przygotowanym wydarzeniom – spędzą aktywnie czas.

Jak co roku wydarzenia w ramach „Dnia Seniora” organizowane są w całym kraju. Seniorzy mogą korzystać także z porad udzielanych przez ekspertów:

 • Narodowego Funduszu Zdrowia
 • Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • Policji
 • specjalistów z urzędów miast i gmin.

Dodatkowo odbędą się też wykłady i prelekcje. Organizatorzy zapewniają także atrakcje aktywizujące seniorów.  oraz inne atrakcje aktywizujące seniorów.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Na potrzeby akcji został wydany kolejny numer magazynu „ZUS dla Seniora”, który zawiera ważne  informacje dla osób starszych.

Współorganizator: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Oficjalni partnerzy: Policja, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Partner medialny: Głos Seniora

Więcej informacji na stronie internetowej www.zus.pl/senior

Start projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie przystąpił w sierpniu 2018 r. do realizacji projektu pn. „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  (Działanie 2.5  Skuteczna pomoc społeczna). Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
więcej w zakładce projekty https://mopsknurow.pl/projekty/

 

Rusza Ogólnopolska karta seniora

Każdy senior, który skończył 60 lat może bezpłatnie wyrobić własną kartę seniora. Wystarczy, że przystąpi do programu Ogólnopolskiej Karty Seniora, wypełniając formularz zgłoszeniowy.

Wniosek o wydanie Ogólnopolskiej Karty Seniora – edycja lokalna w Knurowie można składać od dnia 3 stycznia 2018 roku osobiście lub poprzez pełnomocnika w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie bądź też przesłać pocztą na adres MOPS w Knurowie, ul.Ks.A.Koziełka 2, 44-190 Knurów.

Wniosek do pobrania formularz.pdf

Lista partnerów do pobrania tu Lista partnerów programu z terenu Knurowa

Lista partnerów do pobrania tu lista_partnerów_ogólnopolska

„Aktywność kluczem do sukcesu- program aktywizacji zawodowej” na terenie województwa śląskiego

PULS Systemy Organizacji Szkoleń Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu „Aktywność kluczem do sukcesu- program aktywizacji zawodowej” na terenie województwa śląskiego, zaprasza do udziału w projekcie który jest bezpłatny, a uczestnikom projektu zapewnia stypendium szkoleniowe i stażowe oraz zwrot kosztów opieki nad dzieckiem.
Nadrzędnym celem projektu jest pozyskanie zatrudnienia dla jego uczestników.

Kontakt:
Agnieszka Majewska Tel: 573 428 300

Szczegóły dostępne na poniższej ulotce:

40-2017 - Puls - Aktywność kluczem do sukcesu - plakat A3

 

Debata społeczna „Bezpieczny Senior’

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Komisariat Policji w Knurowie zaprasza  w dniu
22 listopada 2017 r. na debatę społeczną „Bezpieczny Senior”. Tematyka spotkania będzie obejmować różny zakres realnych i potencjalnych zagrożeń ze strony osób, które naciągają i oszukują starsze osoby. Funkcjonariusze Policji  przedstawią metody działania przestępców oraz sposoby zapobiegania niebezpiecznym zdarzeniom.

Miejsce spotkania – Ośrodek Wsparcia ul. 1 Maja 45 godz. 11.00

Wstęp  wolny

Zapraszamy wszystkich  Mieszkańców Knurowa

Fundacja ING Dzieciom zaprasza do udziału w konkursie do 20.11.2017r.

MOPS Knurów informuje że, fundacja ING Dzieciom od dwunastu lat działa na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży, poprzez organizację bezpłatnych zimowisk w ośrodku fundacji w Wiśle. Do 20 listopada 2017 r. wszystkie organizacje pozarządowe oraz jednostki samorządu terytorialnego prowadzące placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego dzieci i młodzieży lub opiekujące się stałą grupą dzieci mogą wziąć udział w konkursie na najlepsze pomysły na zimowiska. Nagrodą w konkursie jest udział  50-cio osobowej grupy dzieci i młodzieży wraz z kadrą pedagogiczno-wychowawczą w dwutygodniowym zimowisku i realizacja własnego programu dydaktyczno-wychowawczego. Koszt zimowiska w całości pokrywa Fundacja ING Dzieciom.

Wszelkie szczegóły znaleźć można na naszej stronie internetowej:  https://www.ingdzieciom.pl/co-robimy/turnusy-usmiechu

Pośrednik Pracy zaprasza na spotkanie w budynku MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w dniu 25.10.2017 r. w godzinach 13.30-15.30 przy ul. Ks. Koziełka 2 odbędzie się dyżur Pośrednika Pracy.

Osoby bezrobotne i poszukujące pracy będą miały możliwość skorzystania z indywidualnych porad oraz zapoznania się
z lokalnymi ofertami pracy.

Zapraszamy na spotkanie wszystkie osoby zainteresowane w  szczególności  osoby bezrobotne i poszukujące pracy.

ohp_plakat

Życie zaczyna się po 30-tce!

MOPS Knurów informuje że, firma OSK SILESIA z Katowic realizuje projekt którego celem jest podniesienie aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia bezrobotnych i biernych zawodowo osób powyżej 30 roku życia, w tym posiadających niskie kwalifikacje mieszkańców województwa śląskiego.

Przyjmowanie zgłoszeń/rekrutacja od: 01.08.2017

Bezpłatne szkolenia i kompleksowe wsparcie, obejmuje:

 • szkolenia ogólnobudowlane
  • murarz-tynkarz
  • monter konstrukcji budowlanych
  • monter suchej zabudowy ścian kartonowo-gipsowych i sufitów
  • monter wod-kan
 • prawo jazdy kat.B dla 60% biorących udział w stażu. będzie mogło wziąć udział w bezpłatnym szkoleniu na prawo jazdy kategorii B, łącznie z opłaconym badaniem lekarskim , egzaminem państwowym oraz 5 jazdami dodatkowymi. Ponadto każdy uczestnik szkolenia na kategorie B otrzyma od nas wynagrodzenie w wysokości 240zł /za 30 godzin szkolenia/ jak również bezpłatny posiłek na zajęciach.
 • idywidualne poradnictwo zawodowe
 • wynagrodzenie za udział w szkoleniu do 1600zł
 • staże dla 60% uczestników kursów. 3 miesięczne staże szkoleniowe w firmach budowlanych. Za udział w stażu wynagrodzenie dla każdej osoby w wysokości do 3840zł/1280zł miesięcznie
 • dla uczestników kursów i staży bezpłatne posiłki

ulotka 30

Oddział Rejonowy PCK w Knurowie

MOPS Knurów informuje że, Oddział Rejonowy PCK w Knurowie

„Zaprasza osoby starsze i niepełnosprawne na spacery z asystentem w ramach integracji ze społeczeństwem. Pomoc jest bezpłatna w całości finansowana przez Gminę Knurów. Osoby chętne zapraszamy do Biura Oddziału Rejonowego PCK w Knurowie przy ul. Wilsona 10. Ilość miejsc ograniczona”.

Projekt pn. „Bliżej rynku pracy”

MOPS Knurów  ogłasza że, projekt pn. „Bliżej rynku pracy” realizowany  przez Fundację Imago we współpracy z Fundacją Manufaktura Inicjatyw (Lider projektu) oraz Fundacją Edukacji Nowoczesnej (Partner projektu). Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych, które łącznie spełniają następujące warunki:

 • posiadającą aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów).
 • nie pracują oraz nie przebywają na emeryturze
 • nie szkolą się, nie uczestniczą w kształceniu formalnym
 • mieszkają na terenie powiatu miasta RybnikW ramach projektu oferujemy:

– indywidualne doradztwo zawodowe – warsztaty aktywizacji społeczno-zawodowej – szkolenia zawodowe – trening pracy, – indywidualne pośrednictwo pracy, – płatne, 3-miesięczne staże zawodowe

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Korzyści dla uczestnika obejmują:

 • zdobycie kwalifikacji zawodowych
 • wzrost kompetencji społecznych
 • zdobycie doświadczenia zawodowego
 • pomoc i wsparcie w wejściu na rynek pracy
 • zwrot kosztów dojazdu
 • wyżywienie
 • stypendia stażowe

BLIŻEJ RYNKU PRACY - Plakat

 

Znów Aktywni nabór do projektu

Szanowni Państwo,
Od 01.06.2017 r firma Terra Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński rozpoczęła na terenie województwa śląskiego realizację projektu ZNÓW AKTYWNI! – powrót na rynek pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Oś Priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.
Do udziału w projekcie zapraszamy:
156 osób powyżej 30 roku życia, bezrobotnych i biernych zawodowo, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, zamieszkujących na obszarze woj. śląskiego i należące co najmniej do jednej z poniższych grup:
– osoby powyżej 50 roku życia
– kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka)
– osoby długotrwale bezrobotne
– osoby o niskich kwalifikacjach
– osoby z niepełnosprawnościami będą traktowane podczas rekrutacji priorytetowo
GŁÓWNE DZIAŁANIA ZAPLANOWANE W RAMACH PROJEKTU:
1. Identyfikacja potrzeb oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego
2. Pośrednictwo pracy
3. Wysokiej jakości szkolenia wraz z Modułem uzupełniającym o kompetencje społeczne:
A)w standardzie certyfikacji VCC
 Telemarketer
 Logistyk/spedytor
 Specjalista ds. funduszy unijnych wraz z treningiem asertywności
 Programowanie serwisów www
 Prowadzenie spraw rachunkowo-finansowych
B)zakończone EGZAMINEM ZEWNĘTRZNYM weryfikującym nabyte kwalifikacje/ kompetencje:
 Agent ubezpieczeniowy
 Przedstawiciel handlowy
 Pomoc kuchenna
4. 3-miesięczne staże
ZAPEWNIAMY:
 3-miesięczne stypendium stażowe
 Stypendium szkoleniowe
 Pendrive
 Catering
 Zwrot kosztów dojazdu
 Zwrot kosztów opieki do dziecka do lat 7/osoby zależnej
 Badania lekarskie oraz ubezpieczenie NNW
Będziemy wdzięczni za pomoc w zakresie umieszczenia na Państwa stronie internetowej informacji o projekcie oraz w Państwa siedzibie plakatów informacyjno-promocyjnych, a także kierowania chętnych osób do wzięcia udziału w projekcie, do kontaktu z zespołem projektu. Ze względu na charakter i obszar działań Państwa instytucji liczymy na współpracę przy rekrutacji osób bezrobotnych i biernych zawodowo, którym zależy na podniesieniu swoich kwalifikacji, zdobyciu nowego doświadczenia zawodowego oraz na powrocie na rynek pracy.
Rekrutacja rozpoczęła się z dniem 1 czerwca 2017 r. i potrwa do 30 kwietnia 2018 r..
Z góry serdecznie dziękujemy za pomoc przy promocji projektu.
Szczegółowe informacje pod nr telefonu: 699 670 242, e-mail: znowaktywni@terra-szkolenia.pl
Zachęcamy również do odwiedzenia strony internetowej projektu: http://projektyterra.pl/znow-aktywni-powrot-na-rynek-pracy/
Z poważaniem,
Zespół Projektu ZNÓW AKTYWNI! – powrót na rynek pracy.

Ulotka Informacyjna

Informacja o szkoleniach dla osób do 24 r.ż. i po 30 r.ż. oraz po 50 r.ż.

MOPS Knurów informuje że,

Firma Łętowski Consulting świadczy usługi szkoleniowo – doradczo – rozwojowe.

Współuczestniczy z firmą Euro -Konsult w realizacji  projektów współfinansowanych  ze środków unijnych dla osób młodych (w wieku do 24 lat):

„Kompetencje cyfrowe dla NEET”

„Nowy Start – wsparcie śląskiej młodzieży”

oraz projekt skierowany do osób po 30 rż, a w szczególności osób 50+, pn.” Nowa perspektywa”.

Udział w projektach jest bezpłatny, a za odbycie kursu oraz stażu wypłacamy stypendia, których wysokość zależna jest od rodzaju projektu (szczegółowe informacje w ulotkach – w załącznikach).

Osoby, które biorą udział w szkoleniu są przez nas ubezpieczane dlatego jest konieczność wyrejestrowania się na ten okres z Urzędu Pracy.

Kursy trwają około 1 miesiąca, następnie jest 3 miesięczny staż w firmie, którą znajdzie we własnym zakresie osoba zainteresowana lub  też my pomagamy w szukaniu miejsca stażowego.

plakat ECDL

Do pobrania ulotki informacyjne:

PRACOWNIK BIUROWY

Nowy start – SPAWACZE

 

Informacja na temat projektu pn: Kwalifikacje zawodowe gwarancją udanego powrotu na rynek pracy

MOPS Knurów informuje że,  firma EUROSOLUTIONS Jan Dymek odpowiedzialna jest za realizację projektu „Kwalifikacje zawodowe gwarancją udanego powrotu na rynek pracy”. Jest to projekt skierowany do osób bezrobotnych od 30 do 64 roku życia. Głównym celem projektu jest nadanie kwalifikacji zawodowych oraz wprowadzenie uczestników na rynek pracy.

Warto podkreślić, że udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!

Chcielibyśmy nadmienić, że uczestnicy wezmą udział w szkoleniach (kadry i płace, webmastera, pracownika biurowego, magazyniera z wózkiem widłowym) oraz 5-miesięcznych płatnych stażach (1000 zł netto/mies.). Projekt jest ograniczony liczbą miejsc jedynie do 120 uczestników.


Kwalifikacje zawodowe gwarancją udnaego powrotu na rynek pracy

Zapraszamy osoby od 30 do 64 roku życia do wzięcia udziału w projekcie. W ramach projektu oferujemy udział w doradztwach, szkoleniach i 3 miesięcznym płatnym stażu.

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Projekt skierowany również do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Oferujemy wsparcie:

 • doradztwo indywidualne i grupowe
 • 5 miesieczny staż zawodowy ( wynagrodzenie na stażu 1000 zł)
 • Pośrednik pracy

SZKOLENIA ZAWODOWE (120h):

 • Kadry i płace
 • Pracownik biurowy
 • Magazynier z wózkiem widłowym
 • Webmaster

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego : http://bit.ly/2iOMgWZ lub kontakt telefoniczny 531 260 184

BIURO PROJEKTU

 1. Dąbrowskiego 22 Katowice lok.301

http://www.powrotnarynek.eurosolutions.pl/

ulotka do pobrania

Projekt realizowany przez EUROSOLUTIONS Jan Dymek

Projekty realizowane są w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś VII regionalny rynek pracy , współfinansowane z Unii Europejskiej.

Nowa szansa na zatrudnienie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje,  iż Fundacja Rozwoju Lokalnego wraz z Gminą Knurów rozpoczęła rekrutację do Projektu pn. Nowa szansa na zatrudnienie.

Instytucją przeprowadzającą rekrutację jest Fundacja Rozwoju Lokalnego w Knurowie przy ul. Dworcowej 38,  telefon: 32 235 96 70

Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 15 osób, bezrobotnych i biernych zawodowo mieszkańców Gminy Knurów, którzy ukończyli 30 rok życia. Uczestnicy projektu otrzymają m.in. wsparcie doradcy zawodowego, poradnictwo zawodowe, szkolenia miękkie i zawodowe, staże. W ramach projektu zaplanowano również stypendia szkoleniowe oraz stażowe.

Szczegóły na stronie:

http://fundacja.knurow.pl/nowa-szansa-na-zatrudnienie/