Archiwum kategorii: Aktualności

INFORMACJA

W dniach od 12 października 2020 r. pracownicy socjalni Jolanta Sieklucka i Barbara Jachimowska będą przyjmowali w budynku CWIS przy ul. Dworcowej 33 w godzinach pracy MOPS (tel. 32/441-96-90):

Jolanta Sieklucka (rejon: Cicha, Broniewskiego, Chopina, Dąbrowskiego, Szymanowskiego, Wieniawskiego, Chrobrego, Kochanowskiego, Paderewskiego, Floriana, Grunwaldzka, Krasickiego, Matejki, Niepodległości, Ogana, Polna, Puszkina, Rakoniewskiego, Reymonta, Stwosza, Stalmacha, Sokoła, Wilsona, Wzgórze, Mieszka I do nr 14, Szpitalna bez 26-32, Dworcowa, Prusa, Żwirki i Wigury, Wagowa) .

Barbara Jachimowska (rejon: Astrów, Dębowa, Kolonia Beksza, Kopernika, Kościuszki, Mickiewicza, Plater, Poniatowskiego, Przemysłowa, Rybna, Słoniny, Wyspiańskiego, Janty, K. Miarki, Ogrodowa, Pocztowa)

PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA DLA CZŁONKÓW RODZIN LUB OPIEKUNÓW OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI” – EDYCJA 2020-2021 WRAZ Z OGŁOSZENIEM O OTWARTYM KONKURSIE OFERT W RAMACH PROGRAMU.

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje, że w dniu 8.09.2020 r. Pan Minister Paweł Wdówik Sekretarz Stanu z upoważnienia Pani Marleny Maląg Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisał Program “Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami” – edycja 2020-2021 wraz z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert w ramach Programu.

Termin składania ofert przez organizacje pozarządowe

30 września 2020 r.

Wyniki zostaną podane w terminie do dnia 20 października 2020 r.

 1. Oferta musi dotyczyć realizacji minimum dwóch form usług opieki wytchnieniowej tj. pobytu dziennego, pobytu całodobowego lub specjalistycznego poradnictwa oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/ rehabilitacji/dietetyki. Jednocześnie koszt realizacji tej ostatniej formy usług nie może wynosić więcej 15 % wartości całej oferty.
 2. Realizator Programu może  otrzymać wsparcie finansowe na koszty realizacji usługi opieki wytchnieniowej w wysokości do 80% kosztów realizacji w roku 2020 oraz w wysokości do 100% kosztów w roku 2021.
 3. Minimalna kwota dofinansowania oferty wynosi 50 000,00 zł, przy czym kwota dofinansowania nie może być wyższa niż 80 % w roku 2020 i 100% w roku 2021 całkowitej kwoty przeznaczonej na realizację oferty.

O dofinansowanie oferty w ramach konkursu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, o których mowa  w art. 3 ust. 2 oraz w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) – posiadające statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz prowadzące działalność na rzecz tych osób przez okres co najmniej 3 lat przed dniem złożenia oferty.

Pliki do pobrania:

“ŚLĄSKI PROMETEUSZ ” WOJEWÓDZKA NAGRODA DLA PRACOWNIKÓW SYSTEMU POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

W dniu 29.11.2019 r. w Bytomskim Centrum Kultury „BECEK” w Bytomiu odbyła się Gala Finałowa Konkursu pod patronatem Pani Izabeli Domogały – Członka Zarządu Województwa Śląskiego “Śląski Prometeusz”. Organizatorem Konkursu był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach. Gala zakończyła się ogromnym sukcesem knurowskiego systemu pomocy społecznej.  Jest nam niezmiernie miło poinformować, że osobą wyróżnioną został starszy specjalista pracy socjalnej Pani Barbara Naporowska.

Pani Barbara Naporowska pracuje w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie od początku swojej pracy. W bieżącym roku może się poszczycić 37 letnim stażem.  W tym czasie dała się poznać jako profesjonalista. Swoją pracę  z  Klientem opierała nie tylko na utrwalonych standardach pracy socjalnej, ale również adoptowała nowe podejścia, w szczególności skoncentrowane na rozwiązywaniu problemów i współpracy ze społecznością lokalną.

Do roku 2012 pracowała jako pracownik socjalny (starszy pracownik socjalny, specjalista pracy socjalnej) i wykonywała swój zawód bezpośrednio w środowisku. Obecnie pełni funkcje Starszego Specjalisty Pracy Socjalnej ds. Osób Niepełnosprawnych. Ponadto bierze udział w programach przewidzianych w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Pomimo lat pracy Pani Barbara Naporowska nadal ma w sobie ogromny pokład empatii i zrozumienia, jest worem dla osób młodszych oraz innych pracujących w zawodzie.

Od 2009 r. prowadzi w tutejszym Ośrodku Punkt Informacyjny dla Osób Niepełnosprawnych. W ramach jego działalności udziela informacji dotyczących istoty niepełnosprawności, oraz możliwości uzyskania wsparcia wynikającego z niepełnosprawności. Nawiązuje także współpracę z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.dyplom_sl_prometeuszzdjecie_sl_prometeusz

Spotkanie formalizujące Partnerski Zespół Kooperacyjny w Knurowie

W dniu 13 1istopada 2019 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie, ul. Ks. Alojzego Koziełka 2, odbyło się spotkanie formalizujące Partnerski Zespół Kooperacyjny w Knurowie. Było ono adresowane do przedstawicieli instytucji pomocy i integracji społecznej, zatrudnienia i rynku pracy, systemu oświaty, jednostek systemu ochrony zdrowia, wymiaru sprawiedliwości, policji, jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, organizacji pozarządowych.

Spotkanie uroczyście otworzyła Pani Małgorzata Cisek Sopel – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie, która wprowadziła w tematykę propagującą działania partnerskie z uwzględnieniem korzyści wynikających z kooperacji przy wykorzystaniu podejścia empovermentu.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu pn. „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, którego celem jest wzmocnienie i poprawa współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin będących w trudnej sytuacji. Założeniem projektu jest także efektywna współpraca wszystkich instytucji, które do tej pory realizowały działania na rzecz włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa samodzielnie lub współpracowały ze sobą jedynie w ograniczonym zakresie.

Celem spotkania było podpisanie Deklaracji przystąpienia do Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego w Knurowie w celu sformalizowania Partnerstwa oraz konkretyzacja planu działań na przyszłość.

Do Partnerstwa przystąpili:

 1. Dyrektor PCPR – Partner Strategiczny.
 2. Dyrektor PUP w Gliwicach
 3. Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Knurowie
 4. Dyrektor Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1 w Knurowie
 5. Dyrektor Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Knurowie
 6. Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Knurowie
 7. Dyrektor Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 w Knurowie
 8. Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Knurowie
 9. Prezes Sądu Rejonowego w Gliwicach
 10. Kierownik PCK w Knurowie
 11. Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Knurowie
 12. Komendant Komisariatu Policji w Knurowie

 


74490729_431594977768656_6859040476536766464_n74584575_462775284358307_5678074961495851008_n75258507_1418303301654397_2220116527137423360_n

Pieniądze Fundacji JSW, ustanowionej przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. wesprą projekt realizowany przez MOPS Knurów – „Knurowski Emeryt – Fit” – Zajęcia ruchowe dla osób w wieku emerytalnym.

Fundacja JSW

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie z przyjemnością informuje o skutecznym złożeniu wniosku, a w konsekwencji przyznanej darowiźnie przez Fundację JSW, celem współfinansowania   projektu Knurowski Emeryt – Fit” – Zajęcia ruchowe dla osób w wieku emerytalnym.

W okresie od 1 maja 2020 r. do 30 września 2020 r. na terenach zielonych przy Tężni solankowej
w Knurowie Ośrodek Wsparcia tut. MOPS (Dom Seniora) – planuje organizację zajęć ogólnorozwojowych (tj. elementy jogi i pilatesu, gimnastyka profilaktyczna, ogólnorozwojowa i funkcjonalna) głównie z osobami w wieku emerytalnym, ale z zasięgiem lokalnym dla wszystkich mieszkańców gminy Knurów. Zajęcia będą prowadzone przez profesjonalnych trenerów. Szczegółowe informacje będą zamieszczone na stronie internetowej MOPS Knurów oraz w mediach lokalnych.

Międzynarodowa Fundacja „Reaxum”

Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” stara się zacierać różnice i dysproporcje w dostępie do wiedzy, nauki i pracy dla osób wykluczonych, niepełnosprawnych, pozbawionych równych szans życiowych.

Naszą misją jest kształtowanie odpowiednich postaw społecznych, wśród szeroko rozumianego biznesu, dlatego współpracujemy z niesamowitymi jednostkami, firmami, organizacjami, dzięki którym nasze działania są efektywne i przynoszą realne efekty.

Jako Fundacja realizujemy projekt pn. „GraduatON” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Więcej informacji pod adresem 

Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.

Starosta Gliwicki informuje, że z dniem 2 stycznia 2019 r. na wizyty w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego działających na terenie powiatu gliwickiego tj.

1.    w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie przy ul. Szpitalnej 29, 44-194 Knurów – punkt udzielania nieodpłatnych porad prawnych;
2.    w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice – punkt udzielania nieodpłatnych porad prawnych;
3.    w Gminie Sośnicowice, ul. Szprynek 1, 44-153 Sośnicowice – punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
4.    w Gminie Rudziniec, ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec – punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
5.    w Gminie Wielowieś, ul. Główna 1, 44-187 Wielowieś – punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

będzie można umówić się telefonicznie pod numerem telefonu 032 338 37 29 dostępnego od 2 stycznia 2019 r. oraz mailowo npp@starostwo.gliwice.pl.

Nieodpłatna pomoc  prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Pliki do pobrania:
– lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnych dla mieszkańców powiatu gliwickiego – dotyczy realizacji zapisów art. 8a ust. 4 ustawy z dnia 15 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz.2030 ze zm.)
XLSX / PDF

 

FUNDACJA ŚWIETLIK – informacje dla niepełnosprawnych.

FUNDACJA ŚWIETLIK
ul. Konwiktorska 7/33
00-216 Warszawa
KRS: 0000666060
Telefon: 22 308 13 22
Niepełnosprawność osoby to dla wielu polskich rodzin dramat, nie tylko w wymiarze
emocjonalnym, ale też ekonomicznym. Wysokie koszty leczenia, rehabilitacji, czy zakupu sprzętu
często przekraczają możliwości finansowe rodzin osób niepełnosprawnych. W związku z tym,
nasza fundacja ŚWIETLIK stworzyła kilka projektów, które skierowane są do osób
niepełnosprawnych ruchowo zamieszkujących w szczególności tereny miejsko- wiejskie i wiejskie.
W tym celu realizujemy programy:
Fizjoterapia w domu – ponosimy koszty zabiegów wykonywanych przez
fizjoterapeutę w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej.
Likwidacja barier technicznych i w komunikowaniu się – pomagamy w doborze sprzętu
rehabilitacyjnego oraz pokrywamy koszty zakupu sprzętów takich jak: wózki inwalidzkie, łóżka
rehabilitacyjne, skutery elektryczne, itp.
Aktywizacja osób niepełnosprawnych – informujemy o programach dla osób
niepełnosprawnych z terenów wiejskich i miejsko-wiejskich.
Monitoring wdrażania konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
na poziomie lokalnym – chcemy czuwać nad przestrzeganiem praw osób
niepełnosprawnych.
Ustawa za życiem z dnia 04.11.16 – dodaliśmy ten program, by informować
o przywilejach jakie on ze sobą niesie i by dotarł on do jak największej grupy
społeczeństwa, która pracuje, wychowuje dzieci chore.
Transport – zapewniamy przejazd osoby niepełnosprawnej na turnusy rehabilitacyjne
lub go po prostu finansujemy.
Jak działamy?
Kontaktujemy się z Miejskimi i Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej, Ośrodkami
Zdrowia w celu przekazania informacji dotyczących programów jakie prowadzimy. Jedynym
zadaniem w/w instytucji jest poinformowanie swoich podopiecznych o programach Fundacji orazprzekazania im kontaktu do nas lub ich zgłoszenie.
Fundacja stworzyła system pomocy dla osób potrzebujących: informacje otrzymane
telefonicznie lub na podstawie wniosków są weryfikowane przez radę fundacji, pod względem
ustalonych kryteriów, a następnie zostają podjęte decyzje i ustalenia o pomocy.
Wszelkie koszty na potrzebny sprzęt- całkowicie ponosi fundacja wyłącznie na podstawie
faktury VAT. Fundacja zastrzega sobie prawo do określenia kwoty pomocy finansowej oraz
zastrzega sobie prawo wyboru osób niepełnosprawnych do uczestnictwa w programach.
Kryteria przyznawania pomocy:
wiek podopiecznych do 75 roku życia;
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
osoba niepełnosprawna ruchowo lub intelektualnie i ruchowo lub niewidoma(całkowicie).
Bliższych informacji można szukać:
Na stronie internetowej: www.fundacjaswietlik.pl
Przez e-mail kontakt@fundacjaswietlik.pl
Telefonicznie: 22 308 13 22, 790 717 217
Odpowiemy na każdy e-mail, telefon lub list. Postaramy się pomóc każdemu
z osób potrzebujących

ZUS dla seniorów

ZUS dla seniorów

Już po raz kolejny – dla seniorów i z seniorami – organizowany jest w całej Polsce Dzień Seniora. Akcję przygotowuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Tegoroczna edycja odbędzie się 26 października pod hasłem „Aktywnie i bezpiecznie”.

Akcja ma na celu aktywizację seniorów i popularyzację wiedzy z zakresu ubezpieczeń społecznych wśród osób starszych.

Podczas „Dnia Seniora” zainteresowani uzyskają informacje z zakresu m.in. świadczeń z ubezpieczeń społecznych a dzięki przygotowanym wydarzeniom – spędzą aktywnie czas.

Jak co roku wydarzenia w ramach „Dnia Seniora” organizowane są w całym kraju. Seniorzy mogą korzystać także z porad udzielanych przez ekspertów:

 • Narodowego Funduszu Zdrowia
 • Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • Policji
 • specjalistów z urzędów miast i gmin.

Dodatkowo odbędą się też wykłady i prelekcje. Organizatorzy zapewniają także atrakcje aktywizujące seniorów.  oraz inne atrakcje aktywizujące seniorów.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Na potrzeby akcji został wydany kolejny numer magazynu „ZUS dla Seniora”, który zawiera ważne  informacje dla osób starszych.

Współorganizator: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Oficjalni partnerzy: Policja, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Partner medialny: Głos Seniora

Więcej informacji na stronie internetowej www.zus.pl/senior