Bezdomność

                                Pomoc dla osób bezdomnych

Osoby bezdomne, tj. osoby niezamieszkujące w lokalu mieszkalnym w rozumieniu
przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowane
na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, a także osoby niezamieszkujące w lokalu mieszkalnym i zameldowane na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania, mają prawo do schronienia, które przyznaje się w postaci tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowni albo schronisku dla osób bezdomnych.

Osoby ostatnio zameldowane na terenie Gminy Knurów są kierowane do schronisk
dla osób bezdomnych, gdzie mają zapewnione całodobowe schronienie wraz z całodziennym wyżywieniem.

Aby uzyskać skierowanie do schroniska, należy zgłosić się do pracownika socjalnego w celu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i podpisania kontraktu socjalnego ustalającego warunki współdziałania w celu wzmocnienia aktywności społecznej, wyjścia
z bezdomności i uzyskania samodzielności życiowej.

Dział Pomocy Środowiskowej i Świadczeń 

Tel.32 335 55 50
tel 32 335-50-12

PRACOWNICY SOCJALNI

Rejon  I  – Stary Knurów; siedziba Knurów, ul. Ks. A. Koziełka 2
POKÓJ NR 13  (tel. 32 335 50 08)    POKÓJ NR 14  (tel. 32 335 50 10)

Rejon  II – Osiedle 1000-lecia i Wojska Polskiego;  siedziba: Knurów, ul. Ks. A. Koziełka 2
(tel. 32 441 97 52)

Rejon III – Szczygłowice;   siedziba: Knurów, ul. Staszica I, pokój nr 130 – I piętro
(tel. 32 335 50 15)