Aktualności MOPS Knurów

IX Międzynarodowe Senioralia w Krakowie

W dniu 22.09.2022 r. seniorzy z Ośrodka Wsparcia  wzięli udział w  IX Międzynarodowych Senioraliach,  które odbyły się w Krakowie. Zainaugurowała  je uroczysta Msza Święta w Kościele Mariackim. Następnie ok. 4.000 uczestników w kolorowym pochodzie udało się do Parku im. Henryka Jordana,  gdzie brało udział w wykładach edukacyjnych  m. in. na temat zdrowia, bezpieczeństwa, prawa i ekonomii  oraz  w ponad […]

Posted in Wydarzenia z Ośrodka Wsparcia | Leave a comment

UWAGA ! Otrzymaliśmy informację o podszywaniu się pod ośrodki pomocy społecznej

Posted in Ogłoszenia | Leave a comment

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła wynosi: 3 000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany pelletem drzewnym albo innym rodzajem biomasy z wyłączeniem drewna kawałkowego; 2 000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy; 1 000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, […]

Posted in Ogłoszenia | Leave a comment

Wnioski o dodatek węglowy będzie można składać od 1 września 2022 r. w MOPS

Dodatek węglowy można składać osobiście lub poprzez platformę e-PUAP Wnioski są dostępne na stronie internetowej ośrodka ( druki do pobrania ) Uwaga! prosimy dołączyć do składanego wniosku deklarację CEEB. Szczegółowe informacje udzielane będą w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Ks. A. Koziełka 2 lub telefonicznie 32 335 50 00.

Posted in Ogłoszenia | Leave a comment

Dzienny Dom „Senior +” działania realizowane w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025.

OGÓLNE INFORMACJE Dzienny Dom Senior+ jest dofinansowany z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 – Moduł II Zapewnienie funkcjonowania placówki Senior+ (edycja 2022). W bieżącym roku na realizację powyższego zadania otrzymaliśmy dotację w kwocie 97.200 zł. Dzienny Dom „Senior+”  jest jednostką organizacyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie  i jest czynny […]

Posted in Wydarzenia z Ośrodka Wsparcia | Leave a comment

Informacje dotyczące kampanii informacyjnej na temat ochrony tymczasowej oraz przeciwko handlowi ludźmi

Zastępcy Dyrektora Departamentu Administracji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – uprzejmie przekazujęlink( http://ec.europa.eu/assets/home/communication-campaign/dissemination-material.zip )

Posted in Aktualności | Leave a comment

Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022 – Program Ministerstw Rodziny i Polityki Społecznej

Gmina Knurów- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie informuje, że Uchwałą nr LVI/693/2022 Rady Miejskiej z dnia 18 maja 2022r w Knurowie został przyjęty Gminny Program Osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 w  związku z ogłoszeniem przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022. Środki na realizację działań pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania […]

Posted in Ogłoszenia | Leave a comment

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie informuje, iż uległ zmianie Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

Poniżej przedstawiamy wprowadzone zmiany

Posted in Ogłoszenia | Leave a comment

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 500+

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 500+ Informujemy, że od 1 stycznia 2022 r. wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500 plus należy składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Bieżące świadczenia wychowawcze przyznane do 31 maja 2022 r. będą nadal wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie. Ponadto informujemy, że od nowego roku 2022 wnioski będą przyjmowane przez ZUS […]

Posted in Aktualności | Leave a comment

Ogłoszenie konkursu „Organizacja gry miejskiej „Przygoda z Tatą” w ramach programu „Ojcostwo – Przygoda życia”

Na wniosek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie uprzejmie informuje o ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej otwartym konkursie ofert pn. Organizacja gry miejskiej „Przygoda z Tatą”w ramach programu „Ojcostwo – Przygoda życia”. Składane oferty mają realizować cel główny programu, jakim jest przeprowadzenie w dniu 19 czerwca 2022 r., […]

Posted in Ogłoszenia | Leave a comment

Europejski tydzień szczepień

24-30 kwietnia – Europejski Tydzień Szczepień. Jego celem jest wzmocnienie znaczenia sprawiedliwego i rozszerzonego dostępu do szczepionek, aby przyczynić się do długiego i zdrowego życia dla wszystkich. Hasło w roku 2022 to „Długie życie dla wszystkich”. Szczepienia chronią ludzi przed poważnymi i zagrażającymi życiu chorobami zakaźnymi, takimi jak: grypa, błonica, tężec, krztusiec, odra, świnka, różyczka, […]

Posted in Aktualności | Leave a comment

Harmonogram „Tygodnia Osób z Niepełnosprawnościami” od 5 do 11 maja 2022 roku

5 maja 2022 r. 10.00-11.30 szkolenie on-line – „Leczenie uzdrowiskowe w ramach NFZ”(czwartek) (Śląski Oddział NFZ w Katowicach) 8.00-14.00 dyżur telefoniczny – „Formy wsparcia dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON” tel. 32 277-78-21(MOPR w Zabrzu) 6 maja 2022 r. 10.00-11.30 szkolenie on-line – „Zasiłek opiekuńczy – ustalanie prawa”(piątek) (Oddział ZUS w Zabrzu) 9.00-14.00 dyżur telefoniczny […]

Posted in Aktualności | Leave a comment

WARSZTATY PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE/GRUPA WSPARCIA PO WARSZTATACH P/PRZEMOCY

Osoby, które doświadczały lub doświadczają jakiegoś rodzaju przemocy ze strony np. członka rodziny zapraszamy na warsztaty przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz na spotkania grupy wsparcia. W ramach zajęć będzie można  zwiększyć wiedzę dot. mechanizmów przemocy domowej, poszerzyć narzędzia niezbędne do radzenia sobie w sytuacjach przemocy, kryzysu.   Proponowane działania stworzą możliwość: – przezwyciężenia problemów emocjonalnych; […]

Posted in Centrum | Leave a comment

Podsumowanie realizacji projektu

Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie w okresie od 01.03.2020 r. do 28.09.2021 r. realizował projekt pt. „Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX, Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój […]

Posted in Centrum | Leave a comment

Jednorazowe świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie informuje, że wnioski dot. przyznania obywatelom Ukrainy jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości  300 zł na osobę, wydawane i przyjmowane będą w Biurze Obsługi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie, ul. ks. Koziełka 2. Informacje udzielane są telefonicznie pod numerem: – 32 33 55 000 Pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego […]

Posted in Aktualności | Leave a comment

Pomoc psychologiczna w związku z sytuacją na Ukrainie

Informacja do umieszczenia na stronie www.mopsknurow.pl/aktualności Pomoc psychologiczna w związku z sytuacją na Ukrainie. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie zaprasza na: 1)  spotkanie z psychologiem, które odbędzie się w dn. 09.03.2022 r. w  Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych ul. Dworcowa 33, na którym poruszane będą między innymi takie tematy: – jak rozmawiać z dzieckiem o […]

Posted in Aktualności | Leave a comment

Pomoc żywnościowa dla obywateli Ukrainy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie informuje, że zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, obywatelom Ukrainy, którzy od dnia 24 lutego 2022 r. przekroczyli granicę Rzeczpospolitej Polskiej w związku z prowadzonymi działaniami wojennymi na terenie Ukrainy, można wydawać pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021. Na terenie Knurowa pomoc […]

Posted in Aktualności | Leave a comment

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przekazuje informacje dotyczące projektu pn. „Model rehabilitacji kompleksowej”. Nabór osób do w/w projektu prowadzi PFRON.

Głównym celem rehabilitacji kompleksowej jest aktywizacja zawodowa i powrót do pracy,  będzie realizowana w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej (ORK) równolegle w trzech modułach: Moduł I – zawodowy: mający na celu ułatwienie osobie z niepełnosprawnościami uzyskanie nowego zawodu i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia; Moduł II psychospołeczny:  mający na celu przywrócenie motywacji uczestnika projektu do powrotu do pracy i […]

Posted in Ogłoszenia | Leave a comment

Program „Akademia Rozwoju”

Posted in Ogłoszenia | Leave a comment

GMINA KNURÓW – MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KNUROWIE OGŁASZA NABÓR DO PROGRAMU MINISTERSTWA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2022 FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO.

KLUCZOWE INFORMACJE O PROGRAMIE      Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią   opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.     Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka […]

Posted in Ogłoszenia | Leave a comment

Gmina Knurów – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie ogłasza nabór uczestników do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego

KLUCZOWE INFORMACJE O PROGRAMIE CEL Wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. ADRESACI Nabór uczestników programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022, którym przyznana zostanie usługa asystenta jest otwarty dla wszystkich mieszkańców Gminy Knurów spełniających poniższe kryteria Programu: dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem […]

Posted in Ogłoszenia | Leave a comment

UWAGA! Zmiany w Programie 500 plus od stycznia 2022 roku

Informujemy, że od 1 stycznia 2022 r. wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500 plus należy składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Bieżące świadczenia wychowawcze przyznane do 31 maja 2022 r. będą nadal wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie. Ponadto informujemy, że od nowego roku 2022 wnioski będą przyjmowane przez ZUS wyłącznie w formie […]

Posted in Aktualności, Ogłoszenia | Leave a comment

Gmina Knurów informuje, że realizatorem nowego zadania w ramach ustawy z dnia 17.12.2021 r. o dodatku osłonowym będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie.

Dodatek osłonowy stanowi element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Dodatek osłonowy będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Wysokości dopłaty w ramach dodatku osłonowego (kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania) wyniesie: dla […]

Posted in Ogłoszenia | Leave a comment

Gmina Knurów po raz trzeci z dotacją na zapewnienie funkcjonowania placówki „Senior +”. w ramach Programu Wieloletniego „Senior+ na lata 2021-2025 (edycja 2021).

Już po raz trzeci, na podstawie umowy dotacyjnej nr 423/201/Senior +/M2 z dnia 06 lipca 2021 r.o dofinansowanie z budżetu państwa zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2021- 2025 (edycja 2021),  Gmina Knurów – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie, otrzymała dotację w ramach Modułu II na zapewnienie funkcjonowania placówki „Senior […]

Posted in Aktualności | Leave a comment

Gmina Knurów po raz trzeci z dotacją na zapewnienie funkcjonowania placówki „Senior +” w Knurowie

Już po raz trzeci, na podstawie umowy dotacyjnej nr 423/201/Senior +/M2 z dnia 06 lipca 2021 r. o dofinansowanie z budżetu państwa zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2021- 2025 (edycja 2021), Gmina Knurów – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie, otrzymała dotację w ramach Modułu II na zapewnienie funkcjonowania placówki […]

Posted in Wydarzenia z Ośrodka Wsparcia | Leave a comment

OGŁOSZENIE

Gmina Knurów informuje, że realizatorem zadania pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób pn. „Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców Knurowa w miejscu ich zamieszkania w okresie  od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia  2022 r. (z wyłączeniem specjalistycznych […]

Posted in Ogłoszenia | Leave a comment

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie ogłasza nabór na stanowisko Pracownika Socjalnego na pełny etat na umowę o pracę na czas zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy

Więcej szczegółów na stronie BIP: https://knurow.bip.info.pl/dokument.php?iddok=34927&idmp=720&r=o Termin składania dokumentów: do dnia 06.12.2021 do godz. 14:00

Posted in Ogłoszenia | Leave a comment

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na zadanie pn.: „Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców Knurowa w miejscu ich zamieszkania w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi)”

Prezydent Miasta Knurów ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej. Więcej szczegółów w załączonym Zarządzeniu nr 438/MOPS/2021 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 18.11.2021 r. dostępnym na stronie: https://www.knurow.pl/miasto-knurow/ogloszenia-urzedu/Konkurs-ofert-z-zakresu-pomocy-spolecznej/idn:2279

Posted in Ogłoszenia | Leave a comment

Spotkania z psychologiem dziecięcym

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie  informuje, że w  Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych w Knurowie przy ul. Dworcowej 33 można skorzystać  ze świadczeń w formie  terapii psychologicznej w tym wizyt środowiskowych, które udzielane są przez psychologa dziecięcego. Psycholog dziecięcy zajmuje się diagnozą problemów oraz zaburzeń występujących u dzieci, a także poradnictwem rodzicielskim.  Pierwsze spotkanie z psychologiem […]

Posted in Centrum | Leave a comment

Podsumowanie realizacji usług społecznych w CWIS

W okresie realizacji projektu w CWIS zrealizowano następujące usługi wspierania rodziny: 1. Asystent rodziny – wsparciem objęto 9 rodzin/30 os w rodz., wskaźnik 7 rodzin/14 os w rodz.; 2. Mediacje rodzinne wsparciem objęto 17 os/rodzin wraz z otoczeniem,     wskaźnik 10 os/rodz; 3.Terapia rodzinna – wsparciem objęto 15 os/rodzin wraz z otoczeniem, wskaźnik 10 os/rodzin); 4.Spotkania […]

Posted in Centrum | Leave a comment

Pomoc sąsiedzka i specjalistyczne usługi opiekuńcze – po zakończeniu projektu

Szanowni Państwo Informujemy, że w ramach trwałości projektu, można wnioskować o  usługę pn. pomoc sąsiedzka oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze. Co to jest pomoc sąsiedzka To wsparcie osoby niesamodzielnej dostosowane do jej szczególnych potrzeb wynikających z wieku, rodzaju schorzenia, świadczone przez osobę z najbliższego otoczenia osoby uprawnionej. Ww. usługa świadczona jest w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej. […]

Posted in Centrum | Leave a comment

Realizacja usług społecznych po zakończeniu projektu pn. Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie informuje, że w ramach zapewnienia trwałości projektu pn. Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych utrzymane zostaną miejsca świadczenia usług, które powstały w ramach realizacji projektu. W przypadku chęci skorzystania ze wsparcia w postaci: specjalistycznego poradnictwa rodzinnego typu psychologicznego i pedagogicznego, asystenta rodziny, mediacji rodzinnych, terapii rodzinnej, treningów kompetencji i umiejętności […]

Posted in Centrum | Leave a comment

Konsultacje społeczne dotyczące przyjęcia: Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Knurów na lata 2021-2026

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie informuje, że dnia 1 września 2021 roku (środa) o godz. 13.30 w budynku Ratusza Miejskiego przy ul. Niepodległości 7 odbędą się konsultacje w formie otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego z terenu Gminy Knurów. Przedmiotem spotkania będzie projekt uchwały Rady Miasta Knurów […]

Posted in Ogłoszenia | Leave a comment

Punkt Interwencji Kryzysowej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie zaprasza do udziału w zajęciach grupowych w blokach tematycznych

Trening Umiejętności Życiowych i Rodzicielskich Warsztaty dot. przeciwdziałania przemocy Grupa wsparcia dla ofiar przemocy GDZIE? zajęcia odbywać się będą w budynku Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych, Knurów, ul. Dworcowa 33 KIEDY? Środy w godz. 16.00- 17.30 (w blokach po 5 spotkań)                 Czwartki w godz. 14.00 – 15.30 ( w blokach po 6 spotkań ) DLA […]

Posted in Ogłoszenia | Leave a comment

Program „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie  informuje , że w związku projektem  Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pn. „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia  samodzielności osób niepełnosprawnych”  realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2016-2020, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz […]

Posted in Ogłoszenia | Leave a comment

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ INFORMUJE O KAMPANII INFORMACYJNO-EDUKACYJNEJ ZORGANIZOWANEJ PRZEZ ZUS „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo”

Ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna ZUS „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo”. Celem akcji edukacyjnej jest promowanie wśród świadczeniobiorców ZUS wiedzy na temat korzyści, jakie – zwłaszcza w obecnej sytuacji związanej z COVID19 – niesie wykorzystanie bezgotówkowej formy pobierania świadczeń, a także możliwości wynikających z korzystania z rachunku bankowego. Akcja ma na celu również podniesienie poziomu wiedzy na temat warunków […]

Posted in Ogłoszenia | Leave a comment

Małgorzata Gutowska -spotkanie autorskie

Posted in Centrum | Leave a comment

OFERTA OŚRODKA WSPARCIA

OŚRODEK WSPARCIA JEST ŚRODOWISKOWĄ FORMĄ POMOCY DZIENNEGO POBYTU, PRZEZNACZONĄ DLA OSÓB WYMAGAJĄCYCH UZASADNIONEJ OPIEKI I POMOCY W ZASPOKOJENIU NIEZBĘDNYCH POTRZEB ŻYCIOWYCH. Godziny pracy Ośrodka Wsparcia:od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 Kontakt:Adres: 44-190 Knurów, ul 1-go Maja 45Telefon: (32) 335 50 17 lub (32) 441 97 52e-mail: ow@mopsknurow.pl W ramach Ośrodka Wsparcia […]

Posted in Wydarzenia z Ośrodka Wsparcia | Leave a comment

Kronika 2021 r.

Badanie słuchu w Ośrodku Wsparcia – Dziennym Domu „Senior +” w Knurowie 23 lipca 2021 r. w Dziennym Domu odbyło się bezpłatne kontrolne badanie słuchu, przeprowadzone przez jedną z knurowskich firm zajmującą się m. in. diagnostyką dysfunkcji słuchu. Badaniu mógł poddać się każdy chętny uczestnik. Nasza codzienność Seniorzy żegnają małych Absolwentów Miejskiego Przedszkola z Oddziałami […]

Posted in Wydarzenia z Ośrodka Wsparcia | Leave a comment

Gmina Knurów przystąpiła do Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego

Posted in Ogłoszenia | Leave a comment