Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022 – Program Ministerstw Rodziny i Polityki Społecznej

Gmina Knurów- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie informuje, że Uchwałą nr LVI/693/2022 Rady Miejskiej z dnia 18 maja 2022r w Knurowie został przyjęty Gminny Program Osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 w  związku z ogłoszeniem przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.

Środki na realizację działań pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r., poz. 568, z późn. zm.).

Gmina Knurów- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie  przystąpiła do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022- Moduł II.

Uczestnik Programu nie ponosi żadnej odpłatności z tytułu udziału w Programie.

Cel programu:

Celem programu jest  poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania seniorów w miejscu zamieszkania. 

W ramach Programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opieki na odległość” wraz z opaską bezpieczeństwa” wyposażoną  w co najmniej trzy z następujących funkcji:

  • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
  • detektor upadku,
  • czujnik zdjęcia opaski,
  • lokalizator GPS,
  • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
  • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z całodobowym Centrum monitoringu.

W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie się z dyspozytorem (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka), który podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi.

„Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To idealne rozwiązanie, szczególnie dla osób samotnych, zarówno tych wymagających usług opiekuńczych jak i tych, którzy z tej formy wsparcia nie korzystają, ale u których zmiany stanu zdrowia są na tyle nieprzewidywalne, że konieczne jest stałe monitorowanie podstawowych funkcji życiowych w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwe najszybciej pomocy, w tym pomocy medycznej.

Realizator programu

Realizatorem Programu  jest  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie  z siedzibą przy ul. Ks. A. Koziełka 2  44-190 Knurów.

Termin realizacji programu

Program będzie realizowany  od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2022r.

Adresaci programu

– mieszkańcy Gminy Knurów:

– osoby w wieku 65 lat i więcej, które mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia,

– osoby prowadzące samodzielnie gospodarstwo domowe lub mieszkające z osobami bliskimi, które jednak nie są w stanie w wystarczającym stopniu zabezpieczyć im wsparcia.

Z programu mogą korzystać osoby, które już otrzymują inne formy wsparcia. Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego ani nie jest przyznawane w drodze decyzji administracyjnej.

Osoby zainteresowane wsparciem w formie całodobowego monitoringu tzw.  teleopieki zgłaszają chęć skorzystania z tej formy pomocy do pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie tel 32 335 50 00  32 441 97 52 lub  mailowo na adres: ops@knurow.pl  lub osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie – Biuro Podawcze (parter) ul. Ks. A. Koziełka 2 lub  przez ogólnopolską infolinię 22 505 11 11.

Zgłoszenie można dokonać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka tj.

poniedziałek 7.30-15.30

wtorek         7.30-15.30

środa           7.30-17.30

czwartek      7.30-15.30

piętek          7.30-13.30.