Jednorazowe świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie informuje, że wnioski dot. przyznania obywatelom Ukrainy jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości  300 zł na osobę, wydawane i przyjmowane będą w Biurze Obsługi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie, ul. ks. Koziełka 2.

Informacje udzielane są telefonicznie pod numerem:

– 32 33 55 000

  • Pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę przeznaczona jest na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.
  • Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.
  • Jednorazowe świadczenie przysługuje obywatelom Ukrainy którzy przybyli do Polski po 24.02.2022 r.