Gmina Knurów – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie ogłasza nabór uczestników do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego

KLUCZOWE INFORMACJE O PROGRAMIE

CEL

Wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

ADRESACI

Nabór uczestników programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022, którym przyznana zostanie usługa asystenta jest otwarty dla wszystkich mieszkańców Gminy Knurów spełniających poniższe kryteria Programu:

  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
  • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne)

 W ramach naboru do programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022  usługa  asystencji osobistej przewidziana jest dla:

 1)   4  dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (przysługuje maks. 360 godz. usług Uczestnika Programu),

2)  27 osób z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, w tym:

  1.  dla 14 osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną związaną z mobilnością i komunikacją  (maks. 840 godz. na uczestnika Programu),
  2. dla 13   osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
    ( maks. 720 godz. na uczestnika Programu),

 3)  1 osoby  posiadającej orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 

             ( maks. 360 godz. usług asystenta na osobę).

            Gmina Knurów  zastrzega sobie  możliwość zmiany liczby uczestników Programu.

ZAKRES USŁUGI ASYSTENCI OSOBISTEJ

  • wsparcie w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej i czynnościach pielęgnacyjnych,
  • wsparcie w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych (w przypadku samodzielnego zamieszkiwania),
  • wsparcie w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,
  • wsparcie w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

WAŻNE

  Usługi asystenta może świadczyć osoba  wskazana przez Uczestnika Programu lub jej opiekuna  prawnego.

Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności

WAŻNE

W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone – w tych samych godzinach – usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczny zakres usług.

 CZAS TRWANIA PROGRAMU

 Do wyczerpania  liczby usług przyznanych Gminie Knurów  jednak nie dłużej niż do 

31 grudnia 2022 r.

TERMIN I SPOSÓB ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU

Kartę Zgłoszenia wraz z jej załącznikami (nr 1,2,3,4)  należy składać w terminie

od 14 lutego  do 28  lutego 2022 r. w siedzibie tutejszego Ośrodka w godzinach urzędowania:

poniedziałek, wtorek, czwartek 7.30-15.30

środa 7.30-17.30

piątek 7.30-13.30

osobisty kontakt  wymaga wcześniejszego umówienia telefonicznego

32 335 50 10   32 335 50 00

Szczegółowych informacji udziela Barbara Naporowska , Ewa Kamyk, Ksymena Dylewska

FORMULARZE  DO POBRANIA