GMINA KNURÓW – MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KNUROWIE OGŁASZA NABÓR DO PROGRAMU MINISTERSTWA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2022 FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO.

KLUCZOWE INFORMACJE O PROGRAMIE

     Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią   opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

    Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna,  we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Gmina Knurów  w  2022 roku będzie realizować Program „Opieka wytchnieniowa” w formie:

 • usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
 • usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego innym miejscu wskazanym przez uczestnika programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego program.

W ramach naboru do Programu w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej przewidziano objęcie usługą :

 1. 5 członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności – łącznie  1 200 godzin (dla 1 Uczestnika 240 godzin  )
 2. 15 członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
  – łącznie 3 600 godzin
  (dla 1 Uczestnika 240 godzin )

W ramach naboru do Programu w ramach pobytu całodobowego w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu przewidziano objęcie usługą :

 1. 5 członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności– łącznie 70 dni (dla 1 Uczestnika 14 dni ) w tym:
 2. członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną – 56 dni (dla 1 uczestnika 14 dni ),
 3. członka rodziny lub opiekuna sprawującego  bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności – 14 dni (dla 1 uczestnika 14 dni ),
 • 15 członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności – łącznie 210 dni (dla
   1 Uczestnika 14 dni ) w tym:
 • członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną – 168 dni (dla 1 uczestnika 14 dni ),
 • członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności– 42 dni
  (dla 1 uczestnika 14 dni)

            Gmina Knurów  zastrzega sobie  możliwość zmiany liczby uczestników Programu.

WAŻNE

W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

WAŻNE

Członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem/osobą niepełnosprawną, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

TERMIN I SPOSÓB ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU

Kartę Zgłoszenia wraz z jej załącznikami (nr 1,2,3,4,5) należy składać w terminie                                           od 14 lutego do 28 lutego 2022 r. w siedzibie tutejszego Ośrodka w godzinach urzędowania:

Poniedziałek, wtorek, czwartek 7.30-15.30                                                                                    

Środa 7.30 – 17.30

Piątek 7.30 – 13.30

Osobisty kontakt wymaga wcześniejszego umówienia telefonicznego                                                              32 335 50 10,  32 335 50 00  

Szczegółowych informacji udziela Barbara Naporowska , Ewa Kamyk, Ksymena Dylewska

FORMULARZE  DO POBRANIA