OGŁOSZENIE

Gmina Knurów informuje, że realizatorem zadania pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób pn. „Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców Knurowa w miejscu ich zamieszkania w okresie  od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia  2022 r. (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi)” wyłonionym  w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
 i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)  jest  Śląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Katowicach, Oddział Rejonowy PCK w Knurowie        ul. Wilsona 10.

Na realizację powyższego zadania przeznaczono dotację w wysokości 249 980,00 zł.