Podsumowanie realizacji usług społecznych w CWIS

W okresie realizacji projektu w CWIS zrealizowano następujące usługi wspierania rodziny:

1. Asystent rodziny – wsparciem objęto 9 rodzin/30 os w rodz., wskaźnik 7 rodzin/14 os w rodz.;

2. Mediacje rodzinne wsparciem objęto 17 os/rodzin wraz z otoczeniem,     wskaźnik 10 os/rodz;

3.Terapia rodzinna – wsparciem objęto 15 os/rodzin wraz z otoczeniem, wskaźnik 10 os/rodzin);

4.Spotkania grupy wsparcia po warsztatach przeciwdziałania przemocy – wsparciem objęto 11 os + 18 os otoczenie, wskaźnik 8 os)

5. Opieka nad dziećmi – wsparciem objęto 14 dzieci w wieku do lat 7, opieka na czas trwania spotkań, treningów. Na każdym ze spotkań było obecnych co najmniej 4 dzieci do 7 r. ż wskaźnik 12 os.;

6. Spotkania grupy samopomocowej „samotne matki” – wsparciem objęto 10 os, wskaźnik – 8 osób;

7. Działania animujące i promowanie zdrowego stylu życia – wsparciem objęto 23 os plus 106 osób z otoczenia, wskaźnik szacunkowo dla 40 os.;

8. Treningi zastępowania agresji – wsparciem objęto 8 os, wskaźnik 8 os;

9. Profilaktyka uzależnień – wsparciem objęto 10 os, wskaźnik 8 os;

10. Dietetyk – wsparciem objęto 15 os; Wskaźnik zg. z wnioskiem 8 os;

11. Logopeda – wsparciem objęto 7 os. Wskaźnik zg. z wnioskiem 3 os.

13. Warsztaty przeciwdziałania przemocy – wsparciem objęto 8 os;. Wskaźnik zg. z wnioskiem 8 os;

14. Specjalistyczne poradnictwo rodzinne – wsparciem objęto 27 os + 2 os z otoczenia;. Wskaźnik 10 os/rodzin.

15. Treningi kompetencji i umiejętności życiowych – wsparciem objęto 16 os; Wskaźnik zg. z wnioskiem 8 os.

16. Pomoc prawna – wsparciem objęto 47 os; Wskaźnik zg. z wnioskiem 20 os

17. Warsztaty higieny osobistej – wsparciem objęto 8 osób Wskaźnik zg. z wnioskiem 8 os.

18. Warsztaty dla samotnych matek – wsparciem objęto 8 os. Wskaźnik zg. z wnioskiem 8 os.

19.Pomoc sąsiedzka  na podstawie kontraktu trójstronnego dla 2 uczestników

20. PION – wsparciem objęto 22 os niepełnosprawne i otoczenie, wskaźnik 5 os

21.Rehabilitacja – wsparciem objęto 13 osób, wskaźnik 10 os