Realizacja usług społecznych po zakończeniu projektu pn. Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie informuje, że w ramach zapewnienia trwałości projektu pn. Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych utrzymane zostaną miejsca świadczenia usług, które powstały w ramach realizacji projektu.

W przypadku chęci skorzystania ze wsparcia w postaci:

specjalistycznego poradnictwa rodzinnego typu psychologicznego i pedagogicznego,

asystenta rodziny,

mediacji rodzinnych,

terapii rodzinnej,

treningów kompetencji i umiejętności życiowych,

profilaktyki uzależnień,

pomocy prawnej,

warsztatów higieny osobistej,

warsztatów przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

spotkań grupy wsparcia po warsztatach p/przemocy w rodzinie,

warsztatów dla samotnych matek,

spotkań grup samopomocowych dla samotnych matek,

działań animujących i promujących zdrowy styl życia,

konsultacji dietetycznych,

konsultacji logopedycznych,

treningu zastępowania agresji,

rehabilitacji w domu chorego,

pomocy sąsiedzkiej,

Punktu Informacji dla Osób Niepełnosprawnych 

należy skontaktować się z pracownikami socjalnymi bądź pracownikami Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych w Knurowie.