Konsultacje dotyczące „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Knurów na lata 2021 – 2025”

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie i Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie- ogłaszają konsultacje dotyczące „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Knurów na lata 2021 – 2025”

Celem konsultacji jest poznanie Państwa opinii, propozycji oraz ewentualnych uwag na temat Gminnego Programu będącego przedmiotem konsultacji. W związku z tym zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, fundacji, stowarzyszeń i innych podmiotów prowadzących działalność na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Knurów do wnoszenia uwag i opinii w terminie od 12 maja 2021 r do 26 maja 2021 r. za pośrednictwem załączonego formularza opinii.

Formularz należy:

  • Przesłać na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie, ul. ks. Koziełka 2 lub
  • Złożyć osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie lub
  • Przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres

E – mail: ops@knurow.pl

Załączniki:

  • „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Knurów na lata 2021 – 2025”
  • Formularz zgłaszania opinii

Zaproponowany w/w Program zostanie przyjęty w trybie Uchwały Rady Miasta. Planowany termin sesji: 16 czerwca 2021 r.