Informacja o zakresie działalności MOPS Knurów

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie obejmują następujące obszary:

 1. Pomoc środowiskowa i wsparcie
  • pomoc pieniężna
  • praca socjalna
  • interwencja kryzysowa
  • usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania i ośrodkach wsparcia
  • specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  • udzielanie posiłku (obiady dla dzieci w szkołach i przedszkolach, gorący posiłek dla gorących)
  • udzielanie schronienia
  • skierowanie i opłacanie pobytu w domach pomocy społecznej
  • sprawienie pogrzebu
  • Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020
  • Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020
  • Wspieranie rodziny i piecza zastępcza
 2. Ośrodek Wsparcia
  • Dzienny Dom „Senior+”
  • Punkt wydawania posiłków
  • Punkt utrzymania higieny osobistej
  • Kluby samopomocowe
 3. Rządowy program „Wspieraj Seniora” w związku z pandemią Covid-19
 4. Dział świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Stypendiów i Zasiłków Szkolnych
 5. Wydawanie Zaświadczeń do programu „Czyste Powietrze”
 6. Program „Rodzina 500 plus” – świadczenia wychowawcze
 7. Program „Dobry Start”, tzw. 300 +
 8. Ogólnopolska Karta Seniora – edycja lokalna w Gminie Knurów
 9. Karta Dużej rodziny
 10. Projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej:
  • Projekt „Kooperacje 3D” Model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia i rodzin” finansowany ze środków Unii Europejskiej
  • „Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych”.