Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie w związku z przystąpieniem Gminy Knurów do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego poszukuje osób chętnych do świadczenia usługi opieki wytchnieniowej.

Wymagane kwalifikacje   

  • dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie:

 asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej

lub

  • wykształcenie przynajmniej średnie i posiadanie co najmniej rocznego udokumentowanego doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, jeżeli występuje konieczność stałej lub długotrwałej opieki, lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, jak również konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi–poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Zakres usługi :

  • czasowe odciążenie członków rodziny lub opiekunów osób niepełnosprawnych od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację;

Czas trwania usług opieki wytchnieniowej dziennej:

  • usługi opieki wytchnieniowej mogą być realizowane przez 7 dni w tygodniu w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Maksymalna długość świadczenia formy nieprzerwanego pobytu dziennego wynosi 12 godzin dla jednej osoby niepełnosprawnej.
  • limit godzin usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 220 godzin na czas trwania Programu – tj. nie dłużej niż do 31.12.2021 r.
  • koszt jednej godzinny zegarowej wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług opieki wytchnieniowej nie może przekroczyć 40,00 zł.

Czas trwania usług opieki wytchnieniowej całodobowej:

  • usługi opieki wytchnieniowej mogą być realizowane przez 14 dni w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.
  • limit usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 14 dni na czas trwania Programu tj. nie dłużej niż do 31.12.2021 r.
  • koszt wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług opieki wytchnieniowej całodobowej nie może przekroczyć 600,00 zł za dobę realizacji usług.

Zapraszamy do współpracy

Oferty można przesyłać  na e-mail : ops@knurow.pl

lub składać osobiście  w siedzibie tut. Ośrodka ul. Ks. Koziełka 2 w godzinach urzędowania pok. Nr 14

Szczegółowych informacji udziela Ewa Kamyk lub Aleksandra Hatlaś tel. 32 335 50 10