Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych to projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 dla osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, dla działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, dla poddziałania 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych ZIT

Beneficjent: Gmina Knurów

Jednostka realizująca projekt:  Gmina Knurów – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie

Wartość projektu 583 262, 50 zł

Wysokość wkładu UE 495 773,12 zł

Cel  główny projektu:

Zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych na terenie rewitalizowanym dla min. 50 osób (40K/10M) w okresie marzec 2020 – czerwiec 2021 poprzez utworzenie i prowadzenie Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu i ubóstwu

Efektem działań realizowanych w ramach projektu będzie przede wszystkim wzrost dostępności i wyrównywanie dysproporcji terytorialnych w zakresie usług społecznych, zmniejszenie wykluczenia społecznego oraz zagrożenia rodzin ubóstwem i patologiami.