Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie ogłasza nabór uczestników do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021 finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

KLUCZOWE INFORMACJE O PROGRAMIE

CEL

Wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

ADRESACI

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji będące mieszkańcami Knurowa.
 • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne) będące mieszkańcami Knurowa.

ZAKRES USŁUGI ASYSTENTA

 • w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe/społeczne/sportowe),
 • w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
 • w załatwianiu spraw urzędowych,
 • w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
 • w korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
 • w wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej).

Ważne

  Usługi asystenta może świadczyć osoba  wskazana przez Uczestnika Programu lub jej opiekuna  prawnego.

 WYMIAR  GODZINOWY USŁUG

Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu. 

 • limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 60 godzin miesięcznie.
 •  limit godzin usług asystenta na 1 dziecko niepełnosprawne  a w przypadku opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych legitymujących się znacznym stopniem niepełnosprawności, którego rodzice lub osoby spokrewnione pobierają świadczenie pielęgnacyjne wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.
 • limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu , które korzystają z usług asystenta w ramach innych projektów/programów nie może wynosić więcej niż 60 godzin

Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności

WAŻNE

W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone – w tych samych godzinach – usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczny zakres usług.

 CZAS TRWANIA PROGRAMU

 Do wyczerpania  liczby usług przyznanych Gminie Knurów  jednak nie dłużej niż do 

31 grudnia 2021 r.

TERMIN I SPOSÓB ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU

Zgłoszenia należy składać do 18.12.2020 r.

– telefonicznie -32 335 50 09,335 50 00,

– mailowo – ops@knurow.pl 

-osobiście.

Po zakwalifikowaniu  Kartę Zgłoszenia do Programu   należy osobiście złożyć  w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie ul. Ks. Koziełka 2  w godzinach urzędowania

Szczegółowych informacji udziela Barbara Naporowska  i Ewa Kamyk tel. 32 335 50 09

 335 50 00

FORMULARZE  DO POBRANIA

1. Oświadczenie  osoby niepełnosprawnej/opiekuna prawnego  o sposobie wyboru asystenta

2. Obowiązek informacyjny RODO 

3. Karta zgłoszenia do Programu   

4. Program  Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby  niepełnosprawnej”- edycja 2021