Miesięczne archiwum: Listopad 2020

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na zadanie pn.: “Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców Knurowa w miejscu ich zamieszkania w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi)”


Prezydent Miasta Knurów ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.

Więcej szczegółów w załączonym Zarządzeniu nr 365/MOPS/2020 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 19.11.2020 dostępnym na stronie: https://www.knurow.pl/miasto-knurow/ogloszenia-urzedu/Konkurs-ofert-z-zakresu-pomocy-spolecznej/idn:1537

Program “Wspieraj Seniora”

logo gminy Knurów

Gmina Knurów – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie informuje o przystąpieniu do Programu „Wspieraj Seniora”.

Program będzie realizowany do 31 grudnia 2020 r. i ma na celu ochronę osób w wieku 70+ (zwanych dalej Seniorami) przed zakażeniem Covid-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Polski.

Usługa wsparcia ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów (zgodnie z zakresem wskazanym przez Seniora), obejmujących artykuły podstawowej potrzeby – w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Koszty zakupów pokrywa Senior.           

Program skierowany jest do Seniorów powyżej 70 roku życia, którzy w trosce o własne bezpieczeństwo w związku z trwającą pandemią, zdecydowali się na pozostanie w domach. W szczególnych przypadkach wsparcie może być udzielone osobie poniżej 70 roku życia, która ze względu na sytuację zdrowotną, rodzinną czy społeczną nie ma możliwości zabezpieczenia podstawowych potrzeb we własnym zakresie.

Z Programu nie mogą skorzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w postaci usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy w ramach Programu nie zależy od kryterium dochodowego ani nie jest przyznawane na drodze decyzji administracyjnej.

Procedura udzielania wsparcia Seniorom w gminie Knurów:

 1. Senior z terenu Knurowa dzwoni na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów.   
  Nr  infolinii:    22 505 11 11.
  Senior może także zadzwonić bezpośrednio do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie (MOPS), pod nr (32) 335 50 00
 2. Osoba przyjmująca zgłoszenie przez infolinię przekazuje prośbę o pomoc do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej.   
 3. Po uzyskaniu zgłoszenia pracownik MOPS w Knurowie kontaktuje się telefonicznie z seniorem, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, która ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, których koszty pokrywa senior.
  Senior płaci tylko za rzeczywisty koszt zakupów, ich dostarczenie jest nieodpłatne.
 4. Podczas rozmowy telefonicznej pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie poinformuje seniora o:
  – sposobie realizacji usługi
  – imieniu i nazwisku osoby, która przyjdzie z pomocą oraz sposobie zweryfikowania tej osoby
  – konieczności udostępnienia, danych osobowych (imię i nazwisko, adres, nr tel.) wolontariuszom, harcerzom, lub służbom współpracującym, np. Ochotniczej Straży Pożarnej – wyłącznie w celu realizacji usługi
  – konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa – osłonie nosa i ust, zachowaniu dystansu społecznego, w miarę możliwości użycia rękawiczek jednorazowych lub dezynfekcji rąk         

Uwaga!
Osoba realizująca usługę (pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie lub osoba wyznaczona przez MOPS) zawsze umówi się z Seniorem na wizytę, wskazując konkretny dzień i godzinę – nigdy nie pojawi się bez zapowiedzi !!!
Senior powinien wymagać od osoby realizującej usługę okazania dokumentu tożsamości oraz „Skierowania” z MOPS, służących weryfikacji osoby.
Wszelkie niezapowiedziane, lub wzbudzające podejrzenie Seniora wizyty należy niezwłocznie zgłosić do MOPS w Knurowie pod nr telefonu: (32) 335 50 00.

Infolinia 22 505 11 11 działa od poniedziałku do niedzieli, w godz. 08:00-21:00.
Realizacja usługi wsparcia odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach pracy  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie. Zgłoszenia, które wpływają w weekendy przez system CAS rozpatrywane są od poniedziałku.

Więcej informacji dotyczących Programu „Wspieraj Seniora” znajduje się na stronie internetowej: https://wspierajseniora.pl/

Realizacja zadań w CWIS

Szanowni Państwo 

od marca 2020 r. w Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych w Knurowie przy ul. Dworcowej 33 realizujemy szereg różnych zadań, których głównym celem  jest zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych w szczególności dla osób zamieszkujących obszar rewitalizacji Gminy Knurów.

Usługi te są skierowane do osób i rodzin, które przeżywają różne trudności życiowe i nie są w stanie ich pokonać przy wykorzystaniu własnych środków i możliwości.

Wykwalifikowana kadra naszego Centrum gwarantuje udzielenie profesjonalnej pomocy, poradnictwa specjalistycznego, mediacji, terapii, czy usług opiekuńczych w tym specjalistycznych usług opiekuńczych (rehabilitacji)

W ramach projektu zainicjowano też zupełnie nowe, nie realizowane do tej pory przez tut. Ośrodek Pomocy Społecznej formy zajęć m.in.  zajęcia wzmacniające,  prozdrowotne,  prowadzone w taki sposób, aby każdy mógł  rozwijać swoje  talenty, trenować i zyskiwać energię przy dobrej zabawie np. w formie: aerobiku, fitnessu,  wyjść na siłownię zewnętrzną, nordic walkingu, gier zespołowych, joggingu. 

Pomimo wprowadzenia reżimu sanitarnego staramy się realizować projekt w takim zakresie jaki jest możliwy, by  zapewnić uczestnikom  jak najlepszą pomoc i wparcie.

INFORMACJA DOTYCZĄCA COVID-19

Z powodu zagrożenia koronawirusem (COVID-19) interesanci proszeni są o bezwzględne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa tj. – zachowanie dystansu społecznego

– minimum 2 metry odległości,

– dezynfekcji rąk,

– noszenia maseczek ochronnych lub przyłbic,

– korzystania z własnego długopisu.

Bądźmy odpowiedzialni nie myślmy tylko o sobie i nawet jeśli czujemy się świetnie stosujmy się do zasad dla innych.