PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA DLA CZŁONKÓW RODZIN LUB OPIEKUNÓW OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI” – EDYCJA 2020-2021 WRAZ Z OGŁOSZENIEM O OTWARTYM KONKURSIE OFERT W RAMACH PROGRAMU.

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje, że w dniu 8.09.2020 r. Pan Minister Paweł Wdówik Sekretarz Stanu z upoważnienia Pani Marleny Maląg Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisał Program „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami” – edycja 2020-2021 wraz z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert w ramach Programu.

Termin składania ofert przez organizacje pozarządowe

30 września 2020 r.

Wyniki zostaną podane w terminie do dnia 20 października 2020 r.

  1. Oferta musi dotyczyć realizacji minimum dwóch form usług opieki wytchnieniowej tj. pobytu dziennego, pobytu całodobowego lub specjalistycznego poradnictwa oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/ rehabilitacji/dietetyki. Jednocześnie koszt realizacji tej ostatniej formy usług nie może wynosić więcej 15 % wartości całej oferty.
  2. Realizator Programu może  otrzymać wsparcie finansowe na koszty realizacji usługi opieki wytchnieniowej w wysokości do 80% kosztów realizacji w roku 2020 oraz w wysokości do 100% kosztów w roku 2021.
  3. Minimalna kwota dofinansowania oferty wynosi 50 000,00 zł, przy czym kwota dofinansowania nie może być wyższa niż 80 % w roku 2020 i 100% w roku 2021 całkowitej kwoty przeznaczonej na realizację oferty.

O dofinansowanie oferty w ramach konkursu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, o których mowa  w art. 3 ust. 2 oraz w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) – posiadające statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz prowadzące działalność na rzecz tych osób przez okres co najmniej 3 lat przed dniem złożenia oferty.

Pliki do pobrania: