Miesięczne archiwum: Wrzesień 2020

BIEŻĄCE INFORMACJE Z DZIAŁALNOŚCI CENTRUM

Uczestników projektu jak i osoby zainteresowane informujemy, że obecnie realizujemy wsparcie w postaci:
-specjalistycznego poradnictwa typu psychologicznego i pedagogicznego; 
-poradnictwa prawnego;
-usług dietetyka;
-usług logopedy;
– pomocy sąsiedzkiej;
-asystenta rodziny

Od października 2020 uruchomione zostaną kolejne usługi w postaci:
-terapii rodzinnej;
-mediacji 
-warsztatów przeciwdziałania przemocy w rodzinie
-działań animujących i promujących zdrowy styl życia (zajęcia sportowe z wykorzystaniem siłowni zewnętrznej)
-treningów kompetencji i umiejętności życiowych
-rehabilitacji w domu chorego

Terminy spotkań ustalane są indywidualnie z osobami prowadzącymi

BILETY DO KINA I NA BASEN DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Uprzejmie informujemy, że uczestnicy projektu mogą zgłaszać się  w Centrum Wsparcia Inicjatyw `Społecznych w Knurowie ul. Dworcowa 33 po odbiór biletów do kina i na basen.
Termin ważności biletów – do września 2021 r. 
Bilety do kina można realizować w Kino Scena Kultura Knurów przy ul Niepodległości 26
natomiast na basen  – w parku wodnym “Wodnik” w Paniówkach, ul. Gliwicka 11b

Rekrutacja do projektu – 28.09.2020 r


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie ponownie zaprasza osoby i rodziny zainteresowane udziałem w projekcie  do osobistego  zgłoszenia się  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie, ul. Ks. A. Koziełka 2 lub w Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych w Knurowie, ul. Dworcowa 33, lub do pobrania, wypełnienia i przesłania pocztą  następujących dokumentów:

– formularz rekrutacyjny,
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – klauzula informacyjna.

Informacji w sprawie projektu udzielają pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie lub asystenci rodzin.
Przed wypełnieniem dokumentów rekrutacyjnych prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych”.

Trzecia już  rekrutacja rodzin do projektu odbędzie się w dniu 28 września 2020 w godzinach 7.30-15.30,  w budynku Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych w Knurowie, ul. Dworcowa 33.
Po zweryfikowaniu przez Komisję Rekrutacyjną dokumentów rekrutacyjnych powstanie lista rankingowa rodzin zakwalifikowanych do udziału w Projekcie. Każdy/a przedstawiciel/ka rodziny zostanie niezwłocznie powiadomiony/a telefonicznie, mailowo bądź osobiście przez lidera projektu o wynikach rekrutacji, tj. o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu osoby/rodziny do udziału w Projekcie albo o umieszczeniu osoby/rodziny na Liście rezerwowej.
Udział w projekcie jest bezpłatny. Zachęcamy do udziału i zaangażowania. 

O kolejnych terminach rekrutacji będziemy informować na bieżąco.

Rekrutacja osób do projektu odbywać się będzie w poszanowaniu zasad równości szans i niedyskryminacji, w tym zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.
Biuro Projektu znajduje się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie, ul. Ks. A. Koziełka 2 natomiast działania projektu będą prowadzone  w Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych mieszczącym się w Knurowie, ul. Dworcowa 33.

telefon kontaktowy: 32 335 50 00
                                   32 441 96 91 

adres mailowyops@knurow.pl

strona internetowahttps://mopsknurow.pl  zakładka: „Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych”
Wykaz ulic znajdujących się na terenie rewitalizacji wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Rewitalizacji dla Gminy Knurów na lata 2016-2023 jest dostępny na stronie:

https://knurow.bip.info.pl/dokument.php?iddok=26288&idmp=1678&r=

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Klauzula informacyjna

załącznik nr 1 formularz zgloszeniowy

załacznik nr 2 Kryteria rekrutacyjne

załącznik nr 3 Deklaracja przystapienia do projektu

PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA DLA CZŁONKÓW RODZIN LUB OPIEKUNÓW OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI” – EDYCJA 2020-2021 WRAZ Z OGŁOSZENIEM O OTWARTYM KONKURSIE OFERT W RAMACH PROGRAMU.

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje, że w dniu 8.09.2020 r. Pan Minister Paweł Wdówik Sekretarz Stanu z upoważnienia Pani Marleny Maląg Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisał Program “Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami” – edycja 2020-2021 wraz z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert w ramach Programu.

Termin składania ofert przez organizacje pozarządowe

30 września 2020 r.

Wyniki zostaną podane w terminie do dnia 20 października 2020 r.

 1. Oferta musi dotyczyć realizacji minimum dwóch form usług opieki wytchnieniowej tj. pobytu dziennego, pobytu całodobowego lub specjalistycznego poradnictwa oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/ rehabilitacji/dietetyki. Jednocześnie koszt realizacji tej ostatniej formy usług nie może wynosić więcej 15 % wartości całej oferty.
 2. Realizator Programu może  otrzymać wsparcie finansowe na koszty realizacji usługi opieki wytchnieniowej w wysokości do 80% kosztów realizacji w roku 2020 oraz w wysokości do 100% kosztów w roku 2021.
 3. Minimalna kwota dofinansowania oferty wynosi 50 000,00 zł, przy czym kwota dofinansowania nie może być wyższa niż 80 % w roku 2020 i 100% w roku 2021 całkowitej kwoty przeznaczonej na realizację oferty.

O dofinansowanie oferty w ramach konkursu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, o których mowa  w art. 3 ust. 2 oraz w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) – posiadające statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz prowadzące działalność na rzecz tych osób przez okres co najmniej 3 lat przed dniem złożenia oferty.

Pliki do pobrania:

OFERTA OŚRODKA WSPARCIA

OŚRODEK WSPARCIA

JEST ŚRODOWISKOWĄ FORMĄ POMOCY DZIENNEGO POBYTU, PRZEZNACZONĄ DLA OSÓB WYMAGAJĄCYCH UZASADNIONEJ OPIEKI I POMOCY W ZASPOKOJENIU NIEZBĘDNYCH POTRZEB ŻYCIOWYCH.

Godziny pracy Ośrodka Wsparcia:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

Kontakt:
Adres: 44-190 Knurów, ul 1-go Maja 45
Telefon: (32) 335 50 17 lub (32) 441 97 52
e-mail: ow@mopsknurow.pl

W ramach Ośrodka Wsparcia funkcjonuje:

DZIENNY DOM “SENIOR+”

Placówka służy mieszkańcom  gminy Knurów, którzy ukończyli 60 rok życia i są nieaktywni zawodowo, w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

Logo

logo senior+ knurów

Logo własne

 

Program współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu  Wieloletniego „Senior+”  na lata 2015-2020

GŁÓWNYM CELEM DZIAŁALNOŚCI DZIENNEGO DOMU “SENIOR+” JEST: przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych oraz budowanie ich świadomości bycia aktywnym członkiem społeczności lokalnej, poprzez ofertę terapeutyczną, rehabilitacyjną społeczno – kulturalną, profilaktykę zdrowotną oraz pomoc socjalną.

ZAKRES POMOCY DZIENNEGO DOMU “SENIOR+”

 • Pomagamy seniorom wymagającym wsparcia w organizowaniu życia codziennego  bez konieczności zmiany miejsca zamieszkania
 • Zapewniamy porady psychologa
 • Udzielamy wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych
 • Zapewniamy pomoc w załatwianiu spraw indywidualnych
 • Pomagamy w przełamaniu izolacji, osamotnienia
 • Tworzymy ciepłą, rodzinną atmosferę
 • Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym
 • Zapewniamy całodzienne wyżywienie w formie śniadań, obiadów i kolacji
 • Udostępniamy urządzenia do utrzymania higieny osobistej

ORGANIZUJEMY:

 • Spotkania towarzyskie zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami naszych Uczestników
 • Zajęcia w oparciu o zainteresowania pensjonariuszy (zajęcia ruchowe z fizjoterapeutą, zajęcia edukacyjne, kulturalno – oświatowe, opiekuńcze i rekreacyjne, muzyczne, manualne, kulinarne, gry, zabawy, grille itp.)
 • Imprezy okolicznościowe (Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Seniora, Andrzejki, spotkania urodzinowe, zabawy karnawałowe, Wigilia itp.)
 • Wycieczki krajoznawcze

PRZYJMOWANIE OSÓB DO DZIENNEGO DOMU “SENIOR+”
odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej poprzedzonej wywiadem środowiskowym.

ODPŁATNOŚĆ ZA POBYT
kształtuje się na poziomie odpłatności za posiłki i uzależniona jest od dochodu uczestnika.

Wszelkie dokumenty związane z rekrutacją można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie przy ul. Ks. Koziełka 2.

DOSTARCZANIE POSIŁKÓW  DO MIEJSCA ZAMIESZKANIA Posiłki w formie śniadań, obiadów, kolacji, dostarczane osobom, które ze względu na wiek, niepełnosprawność lub chorobę wymagają takiej formy pomocy. Wszystkie posiłki przygotowywane są z nieprzetworzonych produktów w kuchni funkcjonującej w ramach Ośrodka Wsparcia.

JADŁODAJNIA
Miejsce, w którym wydajemy bezpłatnie gorący posiłek dla mieszkańców Knurowa znajdujących się w niedostatku. Wszystkie posiłki przygotowywane są
z nieprzetworzonych produktów w kuchni funkcjonującej w ramach Ośrodka Wsparcia.

Zasady i warunki korzystania ze świadczeń Ośrodka Wsparcia, określone są  w  Uchwale Rady Miasta  Knurów nr XXVII/412/12 z dnia 19.12.2012.