Aktualizacja informacji o Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych

Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych przy ul. Dworowej 33 to budynek,  w którym od marca 2020 r. jest realizowany projekt konkursowy  współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020; Oś priorytetowa IX, Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych -ZIT.

Niniejszy projekt jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, w szczególności zamieszkujących obszar rewitalizacji, którzy podczas konsultacji społecznych nad opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji zgłaszali niewystarczającą ofertę usług społecznych dla osób i  rodzin wymagających wsparcia.

Głównym celem projektu jest  zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych na terenie rewitalizowanym  dla min. 50 osób  poprzez utworzenie i prowadzenie Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu i ubóstwu.

W zakresie projektu przewidziano realizację następujących form wsparcia:

– pomoc asystenta rodziny – pomoc ta przyznawana jest rodzinom, które wychowują małoletnie dzieci i mają problemy w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych wobec nich;

-specjalistyczne poradnictwo rodzinne typu pedagogicznego i psychologicznego – poradnictwo będzie obejmować pracę z rodzinami w trudnej sytuacji życiowej, z problemami opiekuńczo-wychowawczymi oraz z młodzieżą, naukę konstruktywnego radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi i rozwojowymi dzieci i młodzieży;

-mediacje rodzinne – będą obejmować  prowadzenie  konsultacji w zakresie mediacji w celu rozwiązania konfliktów rodzinnych/ sąsiedzkich, poszukiwaniu rozwiązań możliwych do zastosowania w przyszłości;

-trening kompetencji i umiejętności życiowych –wsparcie obejmować będzie  trening kompetencji i umiejętności życiowych, trening asertywności, trening radzenia sobie w sytuacjach trudnych, trening budżetowy, trening pracy;

profilaktyka uzależnień – forma skierowana do osób/rodzin które miały styczność ze środkami psychoaktywnymi i chcą dokonać zmiany w swoim życiu;

-pomoc prawna – obejmować będzie doradztwo prawne, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego

-warsztaty poświęcone higienie osobistej – będą miały na celu rozszerzenie i wzbogacenie wiadomości w zakresie dbania o własne zdrowie, szczególnie w zakresie higieny osobistej oraz prawidłowego odżywiania się, pobudzania aktywności fizycznej;

-warsztaty dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie – prowadzone będą w formie różnorodnych ćwiczeń, warsztatów, które będą m.in. motywować do podjęcia własnych działań; pomogą odbudować siły obronne organizmu, pozwolą  uświadomić zjawiska cykliczności i faz przemocy, zdobyć wiedzę o sposobach radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, mechanizmach stosowania przemocy, umożliwią zmianę własnego wizerunku, pomogą w budowaniu pozytywnego obrazu siebie;

-spotkania grupy wsparcia po warsztatach p/przemocy w rodzinie – zakłada się że spotkania przyczynia się do zwalczania bezradności wobec przemocy, a osoby uczestniczące otrzymają wsparcie  emocjonalne;

-warsztaty dla samotnych matek  – skierowane doosób samodzielnie wychowujących dzieci, które czują ,że potrzebują wsparcia i pomocy z różnych powodów osobistych;

-spotkania grupy samopomocowej „samotne matki”- podczas spotkań będą prowadzone zajęcia m.in.  integracyjne połączone z edukacją, rozwijaniem umiejętności opiekuńczo-wychowawczych;

-trening zastępowania agresji – który będzie miał na celu wzrost samoświadomości uczestników w kwestii rozpoznawania i kontroli emocji oraz wyrażania ich w sposób społecznie akceptowany;

-dietetyk – usługa obejmować będzie konsultacje dietetyczne, indywidualne dla osób zdrowych i z różnymi jednostkami chorobowymi w zakresie m.in. żywienia.;

-logopeda – zajęcia będą prowadzone  w formie terapii logopedycznej lub neurologopedycznej i polegać będą m.in. na usprawnianiu aparatu mowy, kształtowaniu prawidłowej wymowy; kompensowaniu zaburzeń funkcji umysłowych w tym reedukacji w zakresie czytania i pisania, usuwaniu wad wymowy, zaburzeń głosu oraz trudności w czytaniu i pisaniu;

-terapia rodzinna – skierowana do rodzinprzeżywających różne kryzysy, konflikty, trudności, stających przed wyzwaniami naprawy relacji rodzinnych;

-działania animujące i promocja zdrowego stylu życia – zajęcia będą prowadzone wśród rodzin i rodzin z dziećmi w formie zajęć sportowych ogólnorozwojowych, edukacyjnych, prozdrowotnych,  w tym z wykorzystaniem zewnętrznej infrastruktury miejskiej, m.in. skweru z siłownią i placem zabaw (oddalony o ok 200 m od budynku CWIS), w ramach tej formy wsparcia przewiduje się także rodzinne wyjścia np. na basen, do kina

-indywidualna rehabilitacja w miejscu zamieszkania osoby rehabilitowanej, zgodna z zaleceniami wskazanymi przez lekarza – usługa nie może być tożsama z usługami wynikającymi z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, będzie przyznawanaosobom których dochód nie przekracza 100%  właściwego  kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej;

-sąsiedzkie usługi opiekuńcze – dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu których dochód nie przekracza 150%  właściwego  kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej;

-Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych – obejmować będzie działania informacyjne, edukacyjne, poradnictwo oraz szeroko pojęte wsparcie socjalne szczególnie dla osób z niepełnosprawnościami.

Istotne informacje dotyczące projektu pn. Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych:

  • Wnioskodawca – lider projektu: Gmina Knurów,
  • Jednostka realizująca projekt: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie,
  • Nr umowy o dofinansowanie projektu: WND RPSL.09.02.01-24-0252/18-00,
  • Całkowity koszt realizacji projektu: 583.262,50 zł,

Wysokość wkładu UE : 495.773,12 zł,

  • Okres realizacji:01.03.2020 r. – 30.06.2021 r.
  • Grupa docelowa: min 50 osób (w tym 40 K, 10M).

Jednocześnie z przykrością zawiadamiamy, że w  związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce i  w trosce o wspólne bezpieczeństwo realizacja wymienionych wyżej usług społecznych może zostać przesunięta w czasie.