Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem
o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą
w Knurowie, 44-190 Knurów, Ks. A. Koziełka 2, e-mail: ops@knurow.pl
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować Inspektorem Ochrony Danych, dostępnym pod adresem e-mail: iod@mopsknurow.pl. Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej mogą złożyć zapytanie pisemne:
osobiście do Biura Podawczego (pok. Nr 1 – parter), 44-190 Knurów, ul. Ks. A. Koziełka 2,
pocztą tradycyjną na adres MOPS Knurów, 44-190 Knurów, ul. Ks. A. Koziełka 2,
z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
wskazując formę w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.
Zbierane dane osobowe, są przetwarzane przez MOPS w Knurowie na podstawie art. 6 ust 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu realizacji zadań i obowiązków prawnych ciążących
na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej; na podstawie art. 6 ust.1 lit. e przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej; na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu realizacji umów zawartych
z kontrahentami, natomiast w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są zgodnie
z art. 6 ust. 1 lit. a) tj: wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym
w treści zgody.
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np.: organy administracji publicznej, policja, prokuratura, sądy, komornicy sądowi, kuratorzy, placówki oświatowe) oraz inne podmioty uprawnione do odbioru Pana/Pani danych na podstawie zawartych umów w zakresie realizacji zadań publicznych (np.: firmy usługowo-opiekuńcze, organizacje pozarządowe, firmy serwisujące sprzęt i oprogramowanie informatyczne) lub podmioty na podstawie stosownych upoważnień.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wypełnienia obowiązku prawnego Administratora wynikającego z przepisów prawa. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych dane będą przechowywane do czasu ustania celu przetwarzania lub cofnięcia zgody.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych
do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
z obowiązującym prawem.
Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Gdy uzna Pan/Pani, iż Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie, jako administrator danych, przetwarza je w sposób naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Skutkiem braku podania danych będzie brak możliwości załatwienia sprawy zgodnie ze złożonym wnioskiem / żądaniem.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu.

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, że:
Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
z siedzibą w Knurowie, 44-190 Knurów, Ks. A. Koziełka 2, e-mail: ops@knurow.pl.
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować Inspektorem Ochrony Danych, dostępnym pod adresem e-mail: iod@mopsknurow.pl. Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej mogą złożyć zapytanie pisemne:
osobiście do Biura Podawczego (pok. Nr 1-parter), 44-190 Knurów, ul. Ks. A. Koziełka 2,
pocztą tradycyjną na adres MOPS Knurów, 44-190 Knurów, ul. Ks. A. Koziełka 2,
z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
wskazując formę w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne
do sposobu udzielenia odpowiedzi.
Pani/Pana dane osobowe (wizerunek) są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie MOPS Knurów na podstawie art. 6 pkt. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO, art. 9a ustawy z dnia
08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 poz. 713), Kodeks Pracy
(tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040).
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np.: organy administracji publicznej, policja, prokuratura, sądy, komornicy sądowi, kuratorzy, placówki oświatowe) oraz inne podmioty uprawnione do odbioru Pana/Pani danych na podstawie zawartych umów w zakresie realizacji zadań publicznych (np.: firmy usługowo-opiekuńcze, organizacje pozarządowe, firmy serwisujące sprzęt i oprogramowanie informatyczne) lub podmioty na podstawie stosownych upoważnień.
Zapisy z monitoringu przechowywane są przez okres do 3 miesięcy, a następnie zostają nadpisane. W przypadku postępowania administracyjnego nagrania mogą zostać zabezpieczone do czasu wyjaśnienia sprawy. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Knurowie nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej.
Obszar monitoringu obejmuje: pomieszczenia wewnątrz budynku, wjazd na posesję, parking jak również posesję wokół budynku.
Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo
do przenoszenia danych.
Gdy uzna Pan/Pani, iż Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie, jako administrator danych, przetwarza je w sposób naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem umownym. Konsekwencją odmowy udostępnienia danych jest brak uprawnienia do przebywania na terenie MOPS Knurów.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu.

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu
MOPS Knurów – Ośrodek Wsparcia, ul. 1 Maja 45

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, że:
Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
z siedzibą w Knurowie, 44-190 Knurów, Ks. A. Koziełka 2, e-mail: ops@knurow.pl.
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować Inspektorem Ochrony Danych, dostępnym pod adresem e-mail: iod@mopsknurow.pl. Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej mogą złożyć zapytanie pisemne:
osobiście do Biura Podawczego (pok. Nr 1-parter), 44-190 Knurów, ul. Ks. A. Koziełka 2,
pocztą tradycyjną na adres MOPS Knurów, 44-190 Knurów, ul. Ks. A. Koziełka 2,
z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
wskazując formę w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne
do sposobu udzielenia odpowiedzi.
Pani/Pana dane osobowe (wizerunek) są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie MOPS Knurów na podstawie art. 6 pkt. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO, art. 9a ustawy z dnia
08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 poz. 713), Kodeks Pracy
(tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040).
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np.: organy administracji publicznej, policja, prokuratura, sądy, komornicy sądowi, kuratorzy, placówki oświatowe) oraz inne podmioty uprawnione do odbioru Pana/Pani danych na podstawie zawartych umów w zakresie realizacji zadań publicznych (np.: firmy usługowo-opiekuńcze, organizacje pozarządowe, firmy serwisujące sprzęt i oprogramowanie informatyczne) lub podmioty na podstawie stosownych upoważnień.
Zapisy z monitoringu przechowywane są przez okres do 3 miesięcy, a następnie zostają nadpisane. W przypadku postępowania administracyjnego nagrania mogą zostać zabezpieczone do czasu wyjaśnienia sprawy. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Knurowie nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej.
Obszar monitoringu obejmuje wjazd na posesję oraz wejście do budynku Ośrodka Wsparcia.
Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo
do przenoszenia danych.
Gdy uzna Pan/Pani, iż Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie, jako administrator danych, przetwarza je w sposób naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem umownym. Konsekwencją odmowy udostępnienia danych jest brak uprawnienia do przebywania na terenie MOPS Knurów.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu.