Sąsiedzkie usługi opiekuńcze od dn. 15.06.2020 r.:

W ramach projektu pn. Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych od czerwca 2020 r.  realizowane są  sąsiedzkie usługi opiekuńcze. Są one skierowane do osób niesamodzielnych mieszkających na terenie Gminy Knurów, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Ich  wymiar godzinowy i zakres określany jest indywidualnie.  
Usługi są świadczone  nie rzadziej niż raz na dobę, zarówno w dzień jak i w nocy (np. nagłe zachorowanie lub złe samopoczucie). Sąsiedzkie usługi opiekuńcze są realizowane na terenie Gminy Knurów, za obopólną zgodą: osoby otrzymującej jak i świadczącej pomoc w ramach usług sąsiedzkich.

Preferowane do objęcia wsparciem są m.in. osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek podanej przy definicji osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem, spełniające do 150 % kryterium dochodowego,  zgodne art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dn. 12.03.2004 r.