PROJEKT KONKURSOWY CENTRUM WSPARCIA INICJATYW SPOŁECZNYCH

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie informuje, że od 01.03.2020r. do 30.06.2021 r. realizuje projekt konkursowy pn. „Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020; Oś priorytetowa IX, Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych -ZIT.
Niniejszy projekt jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, w szczególności zamieszkujących obszar rewitalizacji, którzy podczas konsultacji społecznych nad opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji zgłaszali niewystarczającą ofertę usług społecznych dla osób i rodzin wymagających wsparcia.
Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych na terenie rewitalizowanym dla min. 50 osób poprzez utworzenie i prowadzenie Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu i ubóstwu.
W zakresie projektu przewidziano realizację następujących form wsparcia:
a. pomoc asystenta rodziny;
b. specjalistyczne poradnictwo rodzinne typu pedagogicznego i psychologicznego;
c. mediacje rodzinne;
d. trening kompetencji i umiejętności życiowych;
e. profilaktyka uzależnień;
f. pomoc prawna;
g. warsztaty poświęcone higienie osobistej;
h. warsztaty dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
i. spotkania grupy wsparcia po warsztatach p/przemocy w rodzinie;
j. warsztaty dla samotnych matek;
k. spotkania grupy samopomocowej „samotne matki”;
l. trening zastępowania agresji;
ł. dietetyk;
m.logopeda;
n. indywidualna rehabilitacja (w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dn. 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, zgodnie z zaleceniami lekarskimi ) – preferowane osoby których dochód nie przekracza 100% właściwego kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej;
o. sąsiedzkie usługi opiekuńcze – preferowane osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej;
p. Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych.
Istotne informacje dotyczące projektu pn. Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych:
• Wnioskodawca – lider projektu: Gmina Knurów,
• Jednostka realizująca projekt: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie,
• Nr umowy o dofinansowanie projektu: WND RPSL.09.02.01-24-0252/18-00,
• Całkowity koszt realizacji projektu: 583.262,50 zł,
• Kwota dofinansowania: 542.434,12 zł,
• Okres realizacji:01.03.2020 r. – 30.06.2021 r.
• Grupa docelowa: min 50 osób (w tym 40 K, 10M).