KORONAWIRUS – Klauzula informacyjna dotycząca zapewnienia pomocy osobom, wymagającym wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID 19

Klauzula informacyjna dotycząca
zapewnienia pomocy osobom, wymagającym wsparcia
w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID 19
Zgodnie z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym da lej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych
osobowych (RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Knurowie,
44 190 Knurów, Ks. A. Koziełka 2, e mail: ops@knurow.pl
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować Inspektorem Ochrony Danych,
dostępnym pod adresem e mail: iod@mopsknurow.pl. Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej mogą złożyć
zapytanie pisemne:
• osobiście do Biura Podawczego (pok. Nr 1 parter), 44 190 Knurów, ul. Ks. A. Koziełka 2,
• pocztą tradycyjną na adres MOPS Knurów, 44 190 Knurów, ul. Ks. A. Koziełka 2,
• z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym
podpisem elektronicznym,
− wskazując formę w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia
odpowiedzi.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia pomocy osobom, wymagającym wsparcia w związku
z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID 19 wywołanej wirusem SARS CoV 2 (
w szczególności osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym
4. Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana stanowią:
• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych(RODO)
− art. 6 ust. 1 lit. c przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
− art. 6 ust. 1 lit. d przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub
innej osoby fizycznej;
− art. 6 ust.1 lit. e przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
− art. 9 ust. 2 lit. b przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw
przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego
i ochrony socjalnej;
• Dane będą przetwarzane w celu realizacji:
− Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
− Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
5. Pani/Pana Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał bezpośrednio od Państwa lub od organów administracji
publicznej w postaci: imienia, nazwiska, adres zamieszkania, numeru telefonu, adresu email , sytuacji życiowej ,
zdrowotnej i materialno-bytowej oraz informacji o przebywaniu na kwarantannie.
6. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa (np.: organy administracji publicznej, policja, prokuratura) oraz inne podmioty uprawnione do odbioru
Pana/Pani danych na podstawie zawartych umów w zakresie realizacji zadań publicznych (np.: firmy usługowo
opiekuńcze, organizacje pozarządowe ) lub podmioty na podstawie stosownych
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wypełnienia obowiązku prawnego Administratora
wynikającego z przepisów prawa.
8. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane
dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
10. Gdy uzna Pan/Pani, iż Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie, jako administrator danych, przetwarza je
w sposób naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 193
Warszawa).
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe wynikającym z przepisu prawa, jeśli administrator tych
danych nie będzie posiadał, nie będzie możliwe zrealizowanie celu przetwarzania
12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu.