Miesięczne archiwum: Marzec 2020

Zaproszenie do udziału w Programie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa – edycja 2020” finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Gmina Knurów  rozważa możliwość przystąpienia w roku 2020 do Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2020”, realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego w module :

 • opieka wytchnieniowa w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, jeżeli występuje konieczność stałej lub długotrwałej opieki, lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, jak również konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

 2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Pierwszeństwo w korzystaniu z usługi opieki wytchnieniowej mają członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz członkowie rodzin lub opiekunowie osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniami równoważnymi, które są całkowicie niesamodzielne.

W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

Członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem/osobą niepełnosprawną, którym przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

Gmina/powiat przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad dzieckiem albo osobą niepełnosprawną, która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z placówek pobytu całodobowego, jak np. ośrodek szkolno-wychowawczy czy internat.

 

W 2020 r. program „Opieka wytchnieniowa” zakłada trzy formy realizacji:

 

 1. opieka wytchnieniowa w ramach pobytu dziennego w:
 • miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej
 • ośrodku wsparcia prowadzonym jako zadanie własne samorządu
 • innym miejscu wskazanym przez uczestnika programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego program
 1. opieka wytchnieniowa w ramach pobytu całodobowego w:
 • ośrodku wsparcia prowadzonym jako zadanie własne samorządu
 • w ośrodku/placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym wpisaną do rejestru właściwego wojewody
 • innym miejscu wskazanym przez uczestnika programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego program
 1. opieka wytchnieniowa poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki

W 2020 r. w ramach programu opiekunowi przysługuje:

 • 240 godzin opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego
 • 14 dni opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego
 • 40 godzin opieki wytchnieniowej świadczonej poprzez możliwość skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.

Opieka wytchnieniowa będzie przyznawana opiekunowi na podstawie Karty zgłoszenia do programu.

Dokumentem uzupełniającym jest Ocena stanu zdrowia dziecka/osoby niepełnosprawnej wg. zmodyfikowanej skali FIM, którą uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka.

Wobec powyższego  zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o złożenie/przesłanie Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020

w terminie do 1 marca 2020  r.

Szczegółowych  informacji udziela  Barbara Naporowska, Ewa Kamyk

Numer telefonu: 32 335 50 09 335 50 00

 

Kartę Zgłoszenia można składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Knurowie ul. Ks. Koziełka 2 w godzinach   urzędowania:

poniedziałek, wtorek, czwartek  7.30- 15.30

środa 7.30-  17.30, piątek 7.30 -13.30

przesłać faksem  -32 335 50 06

przesłać droga elektroniczną    e-mail ops@knurow.pl

 

Karta zgłoszenia

Obowiązek informacyjny

ocena zdrowia

Oświadczenie

KORONAWIRUS – Klauzula informacyjna dotycząca zapewnienia pomocy osobom, wymagającym wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID 19

Klauzula informacyjna dotycząca
zapewnienia pomocy osobom, wymagającym wsparcia
w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID 19
Zgodnie z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym da lej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych
osobowych (RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Knurowie,
44 190 Knurów, Ks. A. Koziełka 2, e mail: ops@knurow.pl
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować Inspektorem Ochrony Danych,
dostępnym pod adresem e mail: iod@mopsknurow.pl. Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej mogą złożyć
zapytanie pisemne:
• osobiście do Biura Podawczego (pok. Nr 1 parter), 44 190 Knurów, ul. Ks. A. Koziełka 2,
• pocztą tradycyjną na adres MOPS Knurów, 44 190 Knurów, ul. Ks. A. Koziełka 2,
• z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym
podpisem elektronicznym,
− wskazując formę w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia
odpowiedzi.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia pomocy osobom, wymagającym wsparcia w związku
z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID 19 wywołanej wirusem SARS CoV 2 (
w szczególności osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym
4. Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana stanowią:
• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych(RODO)
− art. 6 ust. 1 lit. c przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
− art. 6 ust. 1 lit. d przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub
innej osoby fizycznej;
− art. 6 ust.1 lit. e przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
− art. 9 ust. 2 lit. b przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw
przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego
i ochrony socjalnej;
• Dane będą przetwarzane w celu realizacji:
− Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
− Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
5. Pani/Pana Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał bezpośrednio od Państwa lub od organów administracji
publicznej w postaci: imienia, nazwiska, adres zamieszkania, numeru telefonu, adresu email , sytuacji życiowej ,
zdrowotnej i materialno-bytowej oraz informacji o przebywaniu na kwarantannie.
6. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa (np.: organy administracji publicznej, policja, prokuratura) oraz inne podmioty uprawnione do odbioru
Pana/Pani danych na podstawie zawartych umów w zakresie realizacji zadań publicznych (np.: firmy usługowo
opiekuńcze, organizacje pozarządowe ) lub podmioty na podstawie stosownych
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wypełnienia obowiązku prawnego Administratora
wynikającego z przepisów prawa.
8. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane
dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
10. Gdy uzna Pan/Pani, iż Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie, jako administrator danych, przetwarza je
w sposób naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 193
Warszawa).
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe wynikającym z przepisu prawa, jeśli administrator tych
danych nie będzie posiadał, nie będzie możliwe zrealizowanie celu przetwarzania
12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu.

Koronawirus – zawieszenie zajęć w Ośrodku Wsparcia

Szanowni Państwo,
w związku z zagrożeniem koronawirusem typu SARS-Cov-2, wywołujacym chorobę COVID-19, informujemy, iż zgodnie z wytycznymi Wojewody Śląskiego, zajęcia w Dziennym Domu “Senior +” przy Ośrodku Wsparcia w Knurowie są zawieszone do odwołania.

Szczegółowe informacje udzielane są pod nr telefonu:
Ośrodek Wsparcia – (32) 335 50 17