Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie w związku z przystąpieniem Gminy Knurów do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2019-2020 finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych poszukuje osób chętnych do świadczenia usługi asystenta osoby niepełnosprawnej.
Wymagane kwalifikacje
 dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej,
lub
 wykształcenie przynajmniej średnie i posiadanie co najmniej rocznego udokumentowanego doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.
Zakres usługi asystenta może polegać na pomocy w:
 wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);
 wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
 zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 załatwieniu spraw urzędowych;
 nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).
Czas trwania usług asystenta:
 usługi asystenta mogą być realizowane przez 7 dni w tygodniu, w godz. 7:00 – 22:00, w uzasadnionych przypadkach godziny wykonywania usług mogą zostać zmienione;

Zapraszamy do współpracy
Oferty można przesyłać na e-mail : ops@knurow.pl
lub składać osobiście w siedzibie tut. Ośrodka ul. Ks. Koziełka 2 w godzinach urzędowania pok. Nr 3
Szczegółowych informacji udziela Barbara Naporowska tel. 32 335 50 09 335 50 00

 

Informacja dla osób zawierających umowy zlecenia, o dzieło oraz/lub z osobami fizycznymi prowadzącymi własną działalność gospodarczą

 Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Knurowie, 44-190 Knurów, Ks. A. Koziełka 2, e-mail: ops@knurow.pl.

 1. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować Inspektorem Ochrony Danych, dostępnym pod adresem e-mail: iod@mopsknurow.pl. Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej mogą złożyć zapytanie pisemne:
 • osobiście do Biura Podawczego (pok. Nr 1 – parter), 44-190 Knurów, ul. Ks. A. Koziełka 2,
 • pocztą tradycyjną na adres MOPS Knurów, 44-190 Knurów, ul. Ks. A. Koziełka 2,
 • z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 • wskazując formę w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.
 1. Dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia i realizacji umowy zlecenia, o dzieło oraz/lub z osobami fizycznymi prowadzącymi własną działalność gospodarczą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 2. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np.: organy administracji publicznej, policja, prokuratura, sądy, komornicy sądowi, kuratorzy, placówki oświatowe) oraz inne podmioty uprawnione do odbioru Pana/Pani danych na podstawie zawartych umów w zakresie realizacji zadań publicznych (np.: firmy  usługowo-opiekuńcze, organizacje pozarządowe, firmy serwisujące sprzęt i oprogramowanie informatyczne) lub podmioty na podstawie stosownych upoważnień.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wypełnienia obowiązku prawnego Administratora wynikającego z przepisów prawa.
 4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 6. Gdy uzna Pan/Pani, iż Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie, jako administrator danych, przetwarza je w sposób naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest umowne. Skutkiem braku podania danych będzie brak możliwości podpisania umowy.
 8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu.