Spotkanie formalizujące Partnerski Zespół Kooperacyjny w Knurowie

W dniu 13 1istopada 2019 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie, ul. Ks. Alojzego Koziełka 2, odbyło się spotkanie formalizujące Partnerski Zespół Kooperacyjny w Knurowie. Było ono adresowane do przedstawicieli instytucji pomocy i integracji społecznej, zatrudnienia i rynku pracy, systemu oświaty, jednostek systemu ochrony zdrowia, wymiaru sprawiedliwości, policji, jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, organizacji pozarządowych.

Spotkanie uroczyście otworzyła Pani Małgorzata Cisek Sopel – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie, która wprowadziła w tematykę propagującą działania partnerskie z uwzględnieniem korzyści wynikających z kooperacji przy wykorzystaniu podejścia empovermentu.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu pn. „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, którego celem jest wzmocnienie i poprawa współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin będących w trudnej sytuacji. Założeniem projektu jest także efektywna współpraca wszystkich instytucji, które do tej pory realizowały działania na rzecz włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa samodzielnie lub współpracowały ze sobą jedynie w ograniczonym zakresie.

Celem spotkania było podpisanie Deklaracji przystąpienia do Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego w Knurowie w celu sformalizowania Partnerstwa oraz konkretyzacja planu działań na przyszłość.

Do Partnerstwa przystąpili:

 1. Dyrektor PCPR – Partner Strategiczny.
 2. Dyrektor PUP w Gliwicach
 3. Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Knurowie
 4. Dyrektor Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1 w Knurowie
 5. Dyrektor Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Knurowie
 6. Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Knurowie
 7. Dyrektor Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 w Knurowie
 8. Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Knurowie
 9. Prezes Sądu Rejonowego w Gliwicach
 10. Kierownik PCK w Knurowie
 11. Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Knurowie
 12. Komendant Komisariatu Policji w Knurowie

 


74490729_431594977768656_6859040476536766464_n74584575_462775284358307_5678074961495851008_n75258507_1418303301654397_2220116527137423360_n