Miesięczne archiwum: Lipiec 2019

WYKAZ WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH DO STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 1. Podręczniki szkolne, ćwiczenia, lektury szkolne, słowniki, encyklopedie, książki do nauki języka obcego, globusy, tablice np. matematyczne i inne pomoce dydaktyczne.
 2. Artykuły szkolne ( np. zeszyty, piórnik, blok, papier kolorowy, bibuła, brystol, flamastry, nożyczki, taśma klejąca, korektor, przybory geometryczne, kredki, farby, pędzle, klej, ołówki, długopisy, pióra, gumki, temperówki, kalkulator i inne ).
 3. Tornister ( plecak szkolny lub sportowy ), worek na obuwie zmienne – 1 sztuka na semestr dla ucznia.
 4. Koszt udziału w pozaszkolnych zajęciach edukacyjnych np. językowych, sportowych, muzycznych, tanecznych i innych.
 5. Koszt wyjazdu na ,,zieloną szkołę” – potwierdzone zaświadczeniem ze szkoły.
 6. Koszt korepetycji ( udokumentowany fakturą lub rachunkiem imiennym ).
 7. Komputer lub laptop.
 8. Części do komputera: monitor, drukarka lub urządzenie wielofunkcyjne.
 9. Tusz do drukarki, papier do drukarki, programy edukacyjne, pendrive, płyty CD.
 10. Zakup biurka, krzesła, lampki na biurko.
 11. Strój sportowy wymagany na zajęcia wychowania fizycznego oraz strój na basen:
 • spodenki sportowe/getry – 2 sztuki na semestr
 • koszulki sportowe – 2 sztuki na semestr
 • dres – 2 sztuki na semestr ( spodnie dresowe i bluza )
 • kąpielówki, kostium pływacki – 1 sztuka na semestr
 • czepek, okulary pływackie, klapki na basen – 1 sztuka na semestr
 • obuwie sportowe – 2 sztuki na semestr

Podane ilości dotyczą 1 dziecka

Opinia Ministra Edukacji Narodowej: ,,…. Obuwie i odzież mogą stanowić pomoc o charakterze edukacyjnym jedynie w sytuacji, gdy wiążą się w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacji ucznia ( np. kimono dla ucznia trenującego karate ). Natomiast zakup codziennej odzieży i obuwia umożliwiającego uczniowi dotarcie do szkoły ( kurtka, buty ) leży w kompetencjach resortu polityki społecznej i nie powinien być finansowany w ramach stypendium szkolnego.”

 1. Zakup stroju galowego, mundurka szkolnego wymaganego przez szkołę.
 2. Zakup sprzętu sportowego, o ile wiąże się to z udziałem w treningach w klubie sportowym, a uczęszczanie do tego klubu jest potwierdzone właściwym zaświadczeniem.
 3. Odzież i obuwie niezbędne do realizacji praktyk szkolnych.
 4. Abonament internetowy ( od września do czerwca danego roku szkolnego ) – umowa na wnioskodawcę w miejscu zamieszkania ucznia + faktura VAT i dowód zapłaty.

 

UWAGA!!!

 • faktury i rachunki powinny być imienne, wystawione na rodzica lub pełnoletniego ucznia.
 • przyjmowane będą wyłącznie oryginały faktur i rachunków.
 • ważne aby na wystawionej fakturze lub rachunku np. spodnie i obuwie – artykuł miał adnotację „sportowe” lub „szkolne”. W przypadku niepełnej nazwy towaru wymagana jest odręczna adnotacja sprzedawcy z pieczątką sklepu oraz jego czytelnym podpisem na odwrocie faktury.
 • jeżeli towar w nazwie na fakturze ma tylko kody, oznaczenie symbolem lub skróconą nazwę, to powinna być ona dopisana pełną nazwą zakupionego towaru oraz potwierdzona pieczątką sklepu oraz czytelnym podpisem sprzedawcy.
 • odbierając fakturę lub rachunek należy zwrócić uwagę na prawidłowe wypisanie faktury w tym na nazwisko, adres zamieszkania, datę sprzedaży oraz nazwę zakupionego artykułu.

 

UWAGA!!!

W pierwszym semestrze uwzględniane będą faktury za okres od lipca 2019r. do grudnia 2019r., natomiast w drugim semestrze za okres od stycznia 2020r. do czerwca 2020r. Faktury dostarczone w pierwszym semestrze nie mogą być rozliczone w semestrze następnym.

Niniejszy katalog nie zamyka drogi do rozliczenia stypendium szkolnego innymi niż wymienione w katalogu wydatkami, jeżeli Organ przyznający stypendium uzna, że stanowią wydatek o charakterze edukacyjnym zgodny z obowiązującymi przepisami.

KOMUNIKAT – FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie  informuje, iż zgodnie  z ustawą o pomocy osobom uprawnionym  do alimentów , wnioski  o ustalenie prawa do funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2019/2020 są przyjmowane:

 • elektronicznie od 1 lipca 2019 roku
 • tradycyjnie ( w wersji papierowej) od 1 sierpnia 2019 r.

W Gminie Knurów wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobierane będą  i  przyjmowane  w siedzibie  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Knurowie . Wnioski można pobrać na stronie : https://mopsknurow.pl/do pobrania.

Ponadto wnioski będzie można składać za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet : za pomocą  ePUAP, portalu Empatia.

 W celu kontynuacji wypłaty świadczeń konieczne jest złożenie wniosku na kolejny okres.

 W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia alimentacyjne złoży wniosek  z kompletem dokumentów w terminach:

– złożone do dnia 31 sierpnia 2019 r. , rozpatrywane do dnia 31 października 2019 r;

– złożone od 1 września 2019 r.  do 30 września 2019 r.  rozpatrywane  do 30 listopada 2019 r.;

-złożone od 1 do 31 października 2019 r.  , rozpatrywane do 31 grudnia 2019 r. ;

-złożone od 1 do 30 listopada 2019 r. , rozpatrywane do 31 stycznia 2020 r. ;

-złożone od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r., rozpatrywane do 28 lutego 2020 r.

   Czas trwania okresu świadczeniowego 2019/2020 od 1 października 2019 r.  do 30 września 2020 roku.

   

Szczegółowych informacji w sprawie zasad wypłacania  świadczeń z funduszu alimentacyjnego udzielają pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO,STYPENDIÓW I ZASIŁKÓW SZKOLNYCH  w Knurowie, ul. Ks. A. Koziełka 2 codziennie : w poniedziałek, wtorek , czwartek  w godzinach 7,30 -15,30 ; w środę w godzinach 7,30- 17,30 a w piątek od 7,30 do 13,30. Można zasięgnąć również informacji telefonicznej dzwoniąc bezpośrednio do pracowników w/w działu : (032) 335-50-04 .

 

KOMUNIKAT – ŚWIADCZENIA RODZINNE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie informuje iż zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych  wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2019/2020 są  przyjmowane:

 • elektronicznie od 1 lipca 2019 r.
 • tradycyjnie ( w wersji papierowej ) od 1 sierpnia 2019 r.

 W celu kontynuacji wypłaty świadczeń konieczne jest złożenie wniosku na kolejny okres.

W Gminie Knurów wnioski o świadczenia rodzinne pobierane będą i przyjmowane w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Knurowie . Wnioski można pobrać na stronie : https://mopsknurow.pl/do pobrania.

Ponadto wnioski będzie można składać za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet : za pomocą  ePUAP, portalu Empatia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów, wnioski:

– złożone do  31 sierpnia 2019 r. , rozpatrywane do 30 listopada 2019 r. ,

– złożone od 1 września 2019 r.  do 31 października 2019 r., rozpatrywane  do 31 grudnia 2019 r.,

– złożone od 1 listopada 2019 r.  do 31 grudnia 2019 r. , rozpatrywane  do 28 lutego 2020 r.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KNUROWIE INFORMUJE:

Czas trwania okresu zasiłkowego 2019/2020 od 1 listopada 2019 do 31 października 2020 roku

Szczegółowych informacji w sprawie zasad wypłacania  świadczeń rodzinnych udzielają pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO,STYPENDIÓW I ZASIŁKÓW SZKOLNYCH  w Knurowie, ul. Ks. A. Koziełka 2 codziennie : w poniedziałek, wtorek , czwartek  w godzinach 7,30 -15,30 ; w środę w godzinach 7,30- 17,30 a w piątek od 7,30 do 13,30. Można zasięgnąć również informacji telefonicznej dzwoniąc bezpośrednio do pracowników w/w działu : (032) 335-50-04 .

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZNIÓW

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020  należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie przy ul. Ks. A. Koziełka 2  w terminie:

 01.09.2019  – 16.09.2019  – uczniowie

01.09.2019   – 16.10.2019 – słuchacze kolegiów

Wnioski można pobrać w siedzibie MOPS w Knurowie oraz za pośrednictwem Internetu na stronie: http://knurow.bip.info.pl/(jednostkiorganizacyjne/MOPS/Tablica ogłoszeń/2019)

Pomoc realizowana jest na wniosek  strony w formie:

– Stypendium szkolnegoa

– Zasiłku szkolnego

O pomoc materialną ubiegać się mogą  rodzice  uczniów albo pełnoletni  uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów nie przekraczających w miesiącu 528,00 (netto) na osobę w rodzinie* w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 

*Rodziną w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące

Pomoc materialna przysługuje:

 1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 2. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 3. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży,       o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży  z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 

 

 

 

 

 

 

Stypendium szkolne nie przysługuje:

 • uczniom klas zerowych;
 • uczniom/słuchaczom/wychowankom, którzy nie zamieszkują na terenie gminy Knurów.

Stypendium szkolne może być udzielone w formie:

 1. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych  wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania a także realizowanych poza szkołą, a w szczególności:

dodatkowych lekcji  nauki języka obcego, zajęć wyrównawczych, zajęć dla dyslektyków czy dysgrafików, zajęć sportowych, zajęć plastycznych, zajęć z kultury regionalnej, zajęć edukacyjnych w ramach wyjazdów śródrocznych uczniów szkół podstawowych, tzw. ”zielonych szkół”, innych zajęć poszerzających wiedzę i zdolności uczniów.

 1. Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym obejmującym refundację wydatków poniesionych przez wnioskodawcę w szczególności na zakup:
 • podręczników,
 • książek pomocnych w realizacji procesu dydaktycznego,
 • wyposażenia szkolnego – w szczególności plecaka lub tornistra szkolnego, przyborów szkolnych,
 • stroju sportowego (koszulka sportowa, spodenki sportowe), dresu sportowego (bluza sportowa, spodnie sportowe) i obuwia sportowego na zajęcia wychowania fizycznego oraz stroju na zajęcia na basenie,
 • stroju ochronnego na praktyki szkolne,
 • stroju wymaganego przez organizatora dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 1. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów a w szczególności:

pokrycia kosztów transportu środkami komunikacji zbiorowej do i z szkoły, w której uczeń pobiera naukę, opłacenie internatu.

Stypendium szkolne przyznawane jest w formie:

 • przekazania środków przelewem na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego zajęcia edukacyjne,
 • przekazania środków przelewem na rachunek bankowy szkoły podstawowej do której uczęszcza uczeń, organizującej zajęcia edukacyjne w ramach wyjazdów śródrocznych uczniów szkół podstawowych, tzw. „zielonej szkoły” na podstawie zaświadczenia wydanego przez tę szkołę,
 • refundacji  poniesionych kosztów poniesionych na zakup pomocy rzeczowej po wcześniejszym przedłożeniu  faktur lub rachunków w oryginale  w formie wypłaty gotówki w kasie MOPS lub przelewu na wskazany we wniosku rachunek bankowy wnioskodawcy,

 

 

 

 • refundacji kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania po wcześniejszym przedłożeniu oryginałów faktur bądź rachunków imiennych lub biletów imiennych,  w formie wypłaty gotówki w kasie MOPS lub przelewu na wskazany we wniosku rachunek bankowy wnioskodawcy.

 

Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich dochodach netto uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku. (np. wniosek składamy we wrześniu to dochód wykazujemy za sierpień)

Decyzja dotycząca stypendium szkolnego wydawana będzie  m.in. na podstawie poniższej dokumentacji:

(odpowiednio do sytuacji ucznia)

 1. Wniosku.
 2. Zaświadczenia  z zakładu pracy lub oświadczenie  o wysokości dochodów netto uzyskanych przez członków rodziny w miesiącu  poprzedzającym złożenie wniosku.
 3. Odcinek renty/emerytury.
 4. Zaświadczenie / oświadczenie  o prawie lub braku prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz o wysokości (netto) zasiłku dla bezrobotnych, w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku  w przypadku osoby bezrobotnej lub w przypadku osoby  nie zarejestrowanej – własnoręczne oświadczenie  o nie uzyskiwaniu dochodu i pozostawaniu bez pracy.
 5. Zaświadczenie lub decyzja  z UM Knurów o otrzymywaniu dodatku mieszkaniowego
 6. Zaświadczenia/oświadczenia o ilości posiadanych hektarów przeliczeniowych albo nakaz płatniczy.
 7. Oświadczenie o korzystaniu/niekorzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego.
 8. Kopia prawomocnej ugody  lub wyroku sądowego zasądzającego alimenty.
 9. Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie  rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osób spoza rodziny.
 10. Oświadczenie o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych.
 11. Oświadczenie o innych dochodach ( np. praca za granicą ).
 12. Zaświadczenie/oświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu praktyki.
 13. Kopia prawomocnego wyroku sądowego orzekającego rozwód lub separację.

 

 

 

 

 

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenia od WSZYSTKICH CZŁONKÓW RODZINY, którzy w momencie jego składania  są osobami pełnoletnimi.

Wnioskodawca przedstawia również:

 • aktualne zaświadczenie/oświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej o pobieraniu nauki w roku szkolnym 2019/2020,
 • inne dokumenty, jeśli uzna, że potwierdzają trudną sytuację bytową rodziny,  w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka  lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji  opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania  a także, gdy rodzina jest niepełna.

 

W przypadku zwrotu poniesionych kosztów wnioskodawca przedkłada faktury, rachunki, bilety imienne w oryginale w terminie:

 • do dnia 10 grudnia 2019 r.
 • do dnia 10 czerwca 2020 r.

Stypendium szkolne przyznane w danym roku szkolnym realizowane będzie w terminach:

 • do dnia 31 grudnia 2019 r.  – za okres od września do grudnia lub w przypadku słuchaczy kolegiów za okres od października do grudnia danego roku szkolnego,
 • do dnia 30.06.2020 r.  – za okres od stycznia do czerwca danego roku szkolnego

Zasiłek  szkolny

Zasiłek szkolny jest pomocą doraźną, udziela się go uczniowi znajdującemu  się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

O zasiłek szkolny można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.