Zapytanie ofertowe na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Załącznik Nr 2 do Regulaminu
Knurów z dnia 19.06.2019 r.

Zapytanie ofertowe na wyłonienie Wykonawcy zamówienia
o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
————————————————————————————————————————————–
Zapytanie ofertowe nr 2/19/O.W.
w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity – Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)

Gmina Knurów – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zagospodarowania terenu wokół budynku Ośrodka Wsparcia w Knurowie przy ul. 1-go Maja 45 na działce nr 69/3 obręb Knurów.
Zamawiający:
Gmina Knurów – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 44-190 Knurów ul. Ks. A. Koziełka 2,
e-mail: ops@knurow.pl, tel.: (32) 33-55-000, fax. (32) 33-55-006

Przedmiot zamówienia:
„Zagospodarowanie terenu  wokół Ośrodka Wsparcia w Knurowie przy ul. 1 Maja 45”, zgodnie
z przedmiarem robót i projektem wykonawczym (załącznik nr 1 – z pominięciem kosztów instalacji klapy zwrotnej w studzience zlokalizowanej na posesji Ośrodka Wsparcia)
Termin realizacji zamówienia: 15.11.2019
Kryteria oceny ofert:  cena – 100%
Oferty należy składać w sekretariacie MOPS Knurów (I piętro), pocztą tradycyjną,
e-mailem, lub faxem do dnia 05.07.2019 r. do godz.12.00 (liczy się data wpływu do MOPS)
Otwarcie ofert nastąpi w MOPS Knurów, ul. Ks. A. Koziełka 2 w dniu 05.07.2019 r. po godz. 12.00
Do oferty należy dołączyć – w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału
w postępowaniu, do oferty należy dołączyć:
Formularz cenowo – ofertowy (wzór – zał. Nr 1)
Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
(wzór zał. Nr 2.)
Sposób przygotowania oferty:
Oferta ma być złożona w 1 egzemplarzu, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.
Na załączonym formularzu cenowo – ofertowym, należy podać wartość zamówienia netto
i podatek VAT oraz wyrażoną liczbowo i słownie kwotę brutto na załączonym formularzu.
Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia
w tym cenę dostawy
Wykonawca może złożyć ofertę na jedno, dwa lub wszystkie zadania. Każde zadanie będzie oceniane osobno.
Ofertę można umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisać nazwą i adresem wykonawcy oraz nazwą i adresem zamawiającego, a także napisem „Zapytanie ofertowe
nr 2/19/O.W. na zadanie „Zagospodarowanie terenu  wokół budynku Ośrodka Wsparcia w Knurowie przy ul. 1-go Maja 45”.
Oferta będzie również ważna jeżeli zostanie przesłana e- mailem na adres: ops@knurow.pl, lub faxem na nr: (32) 335-50-06

Informacja o formalnościach:
Zamawiający zawrze umowę pisemną z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy.
W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana, Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wykonawca związany jest ofertą 30 dni
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego lub jeśli całkowita cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę jaka została przeznaczona na realizację w/w zamówienia.
Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
Maria Barska
tel. 32 335-50-17 w godz. 8.00 – 16.00
e-mail: ow@mopsknurow.pl

Załączniki:
projekt wykonawczy i przedmiar robót – zał 1
formularz ofertowy – zał 2
oświadczenie o podatku VAT – zał 3
Oświadczenie Wykonawcy – zał 4
projekt umowy – zał 5