Rekrutacja do bezpłatnego projektu „Wsparcie na start”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach trwa rekrutacja do bezpłatnego projektu „Wsparcie na start” który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2010 Oś Priorytetowa IX Włączenie Społeczne. Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Projekt ten kierowany jest do osób z niepełnosprawnością, którzy są bezrobotni, poszukują pracy, są nieaktywni zawodowo oraz dla wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych.
Bliższych informacji udzielają pracownicy PCPR w Gliwicach ul. Zygmunta Starego 17 lub pod numerem telefonu 32 233 79 83