OGŁASZA NABÓR KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Referent w Dziale Świadczeń Wychowawczych

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Knurów, ul. Ks. A. Koziełka 2

 

OGŁASZA NABÓR KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: REFERENTA

w Dziale Świadczeń Wychowawczych

 

Liczba osób i wymiar etatu:           1 osoba w pełnym wymiarze czasu pracy
Planowanie zatrudnienia od:          kwiecień 2019 r.
Forma zatrudnienia:                        umowa o pracę
System pracy:                                  Równoważny czas pracy

 

A) Wymagania niezbędne / formalne:

 1. obywatelstwo polskie, lub jest obywatelem Unii Europejskiej lub innego państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełnych praw publicznych
 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na oferowanym stanowisku
 4. oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, korzystanie z pełni praw cywilnych
  i publicznych
 5. nieposzlakowana opinia
 6. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)
  oraz ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260)
 7. wykształcenie:

wyższe administracyjne o specjalności: samorząd terytorialny, administracja publiczna

lub studia podyplomowe w zakresie administracji

 1. konieczna znajomość przepisów prawa z zakresu:
  – ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
  – rozporządzenie w sprawie programu Dobry Start
  – Kodeks Postępowania Administracyjnego
  – o ochronie danych osobowych
  – o dostępie do informacji publicznej
 2. biegła znajomość obsługi komputera, w szczególności MS Office: Excel, Word oraz Open Office

 

B) Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność pracy w zespole oraz dobrej organizacji pracy
 2. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy
 3. odporność na sytuacje stresowe
 4. umiejętność nawiązywania kontaktu i prowadzenia aktywnej i efektywnej współpracy z klientami
 5. umiejętność obsługi klienta w sytuacjach konfliktowych

 

C) Cechy charakteru pożądane od kandydata:

 1. punktualność i zdyscyplinowanie
 2. umiejętność dobrej organizacji pracy
 3. umiejętność pracy pod presją czasu
 4. komunikatywność i obowiązkowość
 5. skrupulatność, odpowiedzialność, rzetelność i zaangażowanie
 6. asertywność i operatywność

 

D) Warunki pracy na stanowisku:

 1. obsługa monitorów komputerowych, praca w pomieszczeniach biurowych w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie
 2. narażenie na stres, praca związana z bezpośrednią obsługą klienta
 3. praca do 3 metrów wysokości
 4. praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Nie istnieją bariery utrudniające wykonywanie pracy. Występują bariery architektoniczne w dostępności do budynku w postaci braku wind dla niepełnosprawnych

 

Informacja:

w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnoprawnych, wyniósł mniej niż 6 %.

 

E) Szczegółowy zakres obowiązków, m.in.:

 1. przyjmowanie wniosków o przyznanie świadczeń wychowawczych i świadczenia Dobry Start
 2. przygotowywanie decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń wychowawczych i świadczenia Dobry Start
 3. przygotowywanie list wypłat dla świadczeniobiorców
 4. sporządzanie sprawozdań rzeczowo – finansowych z realizacji świadczeń wychowawczych i świadczenia Dobry Start
 5. sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie świadczeń wychowawczych i świadczenia Dobry Start
 6. uzyskiwanie i wprowadzanie informacji dot. Postepowaniach o przyznanie świadczeń wychowawczych i świadczenia Dobry Start
 7. prowadzenie postępowań w sprawach o nienależnie pobranie świadczeń wychowawczych i nienależnie pobrane świadczenie Dobry Start
 8. prowadzenie dokumentacji analitycznej nie podjętych i nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i świadczenia Dobry Start
 9. zgłaszanie dyspozycji zaangażowania środków w zakresie świadczeń wychowawczych i świadczenia Dobry Start
 10. prowadzenie spraw związanych z egzekucją administracyjną
 11. sporządzanie sprawozdawczości ze zrealizowanych zadań  na danym stanowisku
 12. porządkowanie i utrzymywanie w czystości własnego stanowiska pracy, przed każdorazowym zakończeniem pracy w danym dniu
 13. wykonywanie innych czynności merytorycznie związanych z realizacją przyporządkowanego zakresu obowiązków, zleconych przez bezpośredniego.

 

F) Zakres uprawnień i odpowiedzialności:

 1. żądania od bezpośredniego przełożonego ścisłego określenia czynności na zajmowanym stanowisku oraz pouczenia o załatwieniu powierzonych mu czynności i praw
 2. składania wyjaśnień w sprawach, za które ponosi pracownik odpowiedzialność
 3. pracownik na zajmowanym stanowisku będzie odpowiedzialnym za nienaganne wykonywanie powierzonych obowiązków, a zwłaszcza za:
  1. przestrzeganie obowiązujących przepisów i instrukcji w tym w szczególności dyscypliny finansów publicznych
  2. terminowe i właściwe pod względem rzeczowym i formalnym wykonywanie obowiązków służbowych
  3. przestrzeganie Regulaminu Pracy
  4. przestrzeganie przepisów BHP i p.poż.
  5. zabezpieczenie mienia społecznego oraz tajemnicy służbowej i państwowej
  6. przestrzeganie ustalonego obowiązku i dyscypliny pracy
  7. przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych, a w szczególności za ochronę danych osobowych przetwarzanych przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją
   lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia :

 1. list motywacyjny
 2. kwestionariusz osobowy kandydata (BIP-załącznik do ogłoszenia)
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 4. ewentualne referencje,
 5. oświadczenia kandydata do zatrudnienia umieszczone wraz z ogłoszeniem o naborze, w tym:
  1. o braku przeciwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na określonym stanowisku
  2. o korzystaniu z pełni prac cywilnych i publicznych oraz o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
  3. osoby, które zamierzają korzystać z uprawnienia, o którym mowa a art. 13 a ust. 2 ustawy
   o pracownikach samorządowych są zobowiązane do złożenia wraz z dokumentem kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność

 

W celu przeprowadzenia naboru i wyłonienia kandydatów, przeprowadzone zostanie postępowanie kwalifikacyjne obejmujące test z wiedzy merytorycznej oraz rozmowa kwalifikacyjna

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie, Ks. A. Koziełka 2 (sekretariat – I piętro pok. 15) lub przesłać drogą pocztową (decyduje data wpływu do siedziby tut. Ośrodka), w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze
Nr 110/03/19”.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 20.02.2018 r. – środa  (do godz. 13:00).

Dokumenty, które wpłyną do MOPS Knurów po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

 

Inne informacje:

Przystępując do postepowania kwalifikacyjnego kandydat zobowiązany jest przedłożyć komisji dowód osobisty.
W przypadku niespełnienia powyższego wymagania kandydat nie zostanie dopuszczony do dalszego postepowania kwalifikacyjnego.

Kandydaci zakwalifikowani (spełniający wymogi formalne) otrzymają informację dotyczącą dalszej procedury rekrutacyjnej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Dodatkowe informacje: (32) 33-55-000.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie MOPS Knurów.

 

23.01.2019 r. –  Małgorzata Cisek Sopel
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Knurowie

Powrót

Załączniki