Nabór na stanowisko pracownicze – Instruktor Terepii Zajęciowej

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KNUROWIE
O G Ł A S Z A   N A B Ó R
na stanowisko pracownicze:

Instruktora Terapii Zajęciowej – pełny etat
od miesiąca lutego 2019 r. – na umowę o pracę

 

Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania:

 1. Niezbędne, które stanowią posiadanie:
 1. obywatelstwa polskiego
 2. pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełnych praw publicznych
 3. stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego
 4. niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
 5. nieposzlakowanej opinii
 6. wykształcenia kierunkowego – wymagania kwalifikacyjne wskazane w treści załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 465).Preferowany tytuł zawodowy terapeuty zajęciowego lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie terapeuty zajęciowego.
 7. biegłej znajomości obsługi komputera (Windows 10, pakiet Microsoft Office, Open Office)

 

 1. Dodatkowe, które stanowią :
 1. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy
 2. skrupulatność, odpowiedzialność, rzetelność i zaangażowanie
 3. komunikatywność
 4. umiejętność współpracy w zespole
 5. umiejętność sprawnej organizacji pracy
 6. odporność na sytuacje stresowe
 7. wiedza merytoryczna w zakresie znajomości:  prawa i zasad funkcjonowania pomocy społecznej
 1. umiejętności w zakresie przygotowywania aplikacji o pozyskanie środków zewnętrznych z różnych źródeł
 2. posiadanie doświadczenia zawodowego min. pół rok w pracy jako Instruktor Terapii Zajęciowej (dopuszczalne potwierdzone odbyte praktyki zawodowe lub staże)
 3. znajomości różnych form i technik terapii zajęciowej kierowanych do Seniorów 60+.
 4. ogólna wiedza z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego
 5. znajomość regulacji prawnych z zakresu: wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, prawa pracy, przepisów o ochronie danych osobowych

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m.in.:
 • rozpoznawanie i diagnozowanie różnych potrzeb seniorów
 • planowanie indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej;
 • motywowanie do rozwijania zainteresowań w celu podwyższenia kompetencji społecznych;
 • opracowywanie kwestionariuszy, arkuszy, kart  informacyjnych oraz innych narzędzi do oceny efektów pracy z uczestnikiem.
 • sporządzanie indywidualnych planów postępowania wspierająco-aktywizującego uwzględniających możliwości, zdolności i rozwój uczestnika oraz okresowa ocena osiągniętych przez uczestnika efektów
 • prowadzenie terapii zajęciowej różnymi metodami i technikami;
 • przygotowywanie imprez okazjonalnych, uroczystości czy wycieczek;
 • dbanie o bezpieczeństwo w czasie prowadzenia zajęć z uczestnikami
 • prowadzenie treningów umiejętności społecznych,
 • dbanie o higienę osobistą uczestników,
 • współpraca z innymi pracownikami Ośrodka Wsparcia oraz rodziną uczestnika
 • przestrzeganie dyscypliny pracy

 

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 • praca biurowo – terapeutyczna  z Seniorami 60+ w siedzibie Dziennego Domu „Senior + w Knurowie ,
 • do dyspozycji 2 pokoje do terapii wyposażone w stoły i krzesła i materiały do terapii.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny
 2. życiorys ( CV )
 3. kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe zgodnie z art. 116 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 4. ewentualne referencje,
 5. oświadczenie kandydata o niekaralności i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z naborem (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz.1000,
 1. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego (wydane przez lekarza medycyny pracy),
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub przesłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ” Nabór na stanowisko pracownika socjalnego”.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 08.02.2019 r. (do godz. 12:00)

Nabór przeprowadzany jest dwuetapowo. W pierwszym etapie przeprowadzona zostanie weryfikacja formalna złożonych dokumentów aplikacyjnych. W drugim etapie przeprowadzane są rozmowy kwalifikacyjne
(z kandydatami spełniającymi wymogi formalne) pozwalające ustalić predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłową realizację zadań na stanowisku, którego dotyczy nabór.

 

Aplikacje, które wpłyną niekompletne, niezgodne z wymogami wskazanymi w ogłoszeniu o naborze
lub po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku skierowania oferty pocztą – decyduje data stempla pocztowego.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną lub telefoniczną według danych z CV.

Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona na tablicy ogłoszeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie, ul. Ks. A. Koziełka 2 oraz na stronie internetowej Ośrodka pod adresem: https://knurow.bip.info.pl/index.php?idmp=720&r=o.

         Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie odpowiada wyłącznie na oferty spełniające wymagania formalne. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.

Powrót

Załączniki